Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna

NN 98/1994 (31.12.1994.), Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 11. Uredbe o računovodstvu proračuna ("Narodne novine", broj 96/94) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU PRORAČUNA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pravilnikom o računovodstvu i računskom plan proračuna (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se vođenje računovodstvenih knjiga i ispostavljanje knjigovodstvenih isprava, sadržaj računa računskog plana proračuna, organizacija knjigovodstva, popis imovine, obveza i potraživanja, priznavanje prihoda i izdataka, procjenjivanje bilančnih pozicija, revalorizacija i prepravljanje financijskih izvještaja i druga područja koja se odnose na računovodstvo, proračuna i proračunskih korisnika.

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne samouprave i uprave, izvanproračunske fondove, tijela državne uprave i državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, kao i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće ili izdaci osiguravaju u proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave i uprave (u daljnjem tekstu: proračun i proračunski korisnici).

(2) Odredbe iz stavka 1. ovog članka ne odnose se na proračunske korisnike i druge pravne osobe kojima se plaće ne osiguravaju u državnom proračunu i proračunima lokalne samouprave i uprave odnosno kojima se plaće osiguravaju u izvanproračunskim fondovima.

Članak 3

(1) Proračun i proračunski korisnici iz članka 2. ovog Pravilnika vode knjigovodstvo na temelju opće prihvaćenih računovodstvenih načela točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju pozicija.

(2) Proračun i proračunski korisnici iskazuju podatke o svom knjigovodstvu sukladno odredbama Uredbe o računovodstvu proračuna i ovog Pravilnika.

Članak 4.

(1) Proračun i proračunski korisnici obvezni su osigurati podatke:

1) O stanju i kretanju prihoda od poreza na dobit i na dohodak, doprinosa za socijalnu skrb, poreza na ukupne plaće i radnu snagu, poreza na promet nekretnina i prava, tuzemnih poreza na promet proizvoda i usluga, poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije i ostalih poreza;

2) O stanju i kretanju prihoda od poduzetničkih aktivnosti i imovine, prihoda od administrativnih pristojbi, neraspoređene popratne trgovine, prihoda po posebnim propisima i ostalih neporeznih prihoda;

3) O stanju i kretanju prihoda od kapitalne imovine i ostalih kapitalnih prihoda;

4) O stanju i kretanju prihoda od prodaje imovine i ostalih kapitalnih prihoda;

5) O stanju i kretanju od prihoda potpora, pomoći i slično.

Članak 5.

(1) Osim podataka iz članka 4. ovog Pravilnika, proračun i proračunski korisnici obvezni su u svom knjigovodstvu osigurati i podatke:

1) O stanju i kretanju izdataka poslovanja, tekućih vanjskih izdataka za materijal i usluge, tekućih transfera, subvencija i ostalih tekućih transfera;

2) O stanju i kretanju nabavke kapitalnih sredstava, kapitalnih transfera i slično;

3) O stanju i kretanju danih državnih zajmova i udjela u glavnici, financijske imovine, državnih i drugih dugova, zamjenskih fondova i ostalih rezerviranja;

4) O stanju i kretanju izvora vlasništva.

Članak 6.

(1) Proračun i proračunski korisnici obvezni su podatke iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika osigurati pojedinačno po proračunskim korisnicima.

Članak 7.

(1) Proračun i proračunski korisnici vode knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva a po računima iz Računskog plana proračuna.

(2) Računski plan proračuna je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 8.

(1) Proračun i proračunski korisnici obvezni su podatke iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika knjigovodstveno iskazivati po skupinama računa, podskupinama računa, odjeljcima i osnovnim računima iz Računskog plana proračuna.

Članak 9.

(1) Proračun i proračunski korisnici mogu osnovne račune iz Računskog plana proračuna rasčlanjivati na analitičke i subanalitičke račune prema svojim potrebama.

(2) Proračun i proračunski korisnici rasčlanjuju osnovne račune na analitičke i subanalitičke po desetnom sustavu tako da se osnovnom računu doda brojka od 0 do 9.

II. RAČUNOVODSTVENE KNJIGE I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

Članak 10.

(1) Računovodstvene knjige proračuna i proračunskih korisnika jesu: Dnevnik I. i II; Glavna knjiga 1. (knjiga prihoda, primitaka i izdataka), Glavna knjiga II (knjiga imovine, obveza i izvora vlasništva) i pomoćne knjige.

(2) Računovodstvene knjige iz stavka 1. ovog članka imaju važnost javne isprave.

Članak 11.

(1) Dnevnik je knjiga u koju se unose financijske promjene u proračunu i kod proračunskih korisnika slijedom njihova nastanka.

(2) Dnevnik I. i II. se uspostavlja kao jedinstvena knjiga ili kao više knjiga za promjene na pojedinačnim skupinama bilančnih ili izvanbilančnih zapisa.

(3) U dnevniku se kronološkim redom knjiže sve financijske promjene i transakcije nastale u proračunu i to čim nastanu.

Članak 12.

(1) Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija financijskih transakcija odnosno promjena nastalih u proračunu i kod proračunskih korisnika

(2) Glavna knjiga se sastoji od dva zasebna dijela i to: bilančni popisi i izvanbilančni zapisi.

(3) Glavna knjiga se sastoji od skupina računa, podskupina računa, odjeljaka računa i osnovnih računa.

(4) Na računima skupina, podskupina, odjeljaka i na osnovnim računima knjiži se stanje i promjene i cjelokupne imovine, prihoda, primitaka i potpora, izdataka i drugih plaćanja, državnih zajmova i udjela u glavnici, financijske imovine, državnih i drugih dugova, zamjenskih fondova i ostalih rezerviranja.

(5) Prvo otvaranje računa Glavne knjige II. provodi se na temelju bilančnih početnih stanja utvrđenih popisom.

Članak 13.

(1) Obvezne pomoćne knjige proračuna i proračunskih korisnika jesu: knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, knjiga nabavki, knjiga (popis) kapitalne imovine i knjiga javnog duga.

(2) Knjiga ulaznih računa je knjiga evidencije ulaznih računa u koju se unose redni broj ulaznog računa, naziv dobavljača, svota koja se po ulaznom računu treba platiti, rok dospjeća plaćanja, dan plaćanja i sl.

(3) Knjiga izlaznih računa je knjiga evidencije izlaznih računa u koju se unose redni broj izlaznog računa, naziv kupca, svota koja se po izlaznom računu treba naplatiti, rok dospjela računa na naplatu, dan plaćanja i dr.

(4) Knjiga nabavki je evidencija nabavljenog materijala i drugih sredstava u koju se unose podaci o količini, cijeni, ukupnoj vrijednosti nabavljenih proizvoda i materijala i drugi neophodni podaci.

(5) Knjiga (popis) kapitalne imovine je knjiga u koju se unose podaci o količini, vrsti, cijeni i drugi potrebni podaci o kapitalnoj imovini.

(6) Knjiga javnih dugova je sustavna evidencija javnih i ostalih dugovanja proračuna, novih zaduživanju, otplate javnih dugova i drugih podataka potrebnih za utvrđivanje stanja i kretanja javnih dugova.

(7) Oblik i sadržaj pomoćnih knjiga iz slavka 1. do 6. ovog članka propisat će ministar financija.

Članak 14.

(1) Osim računovodstvenih knjiga iz članka 13. ovog Pravilnika proračun i proračunski korisnici mogu voditi i druge pomoćne knjige.

(2) Oblik i sadržaj pomoćnih knjiga iz stavka 1. ovog članka određuje sam proračun i proračunski korisnik.

Članak 15.

(1) Računovodstvene knjige vode se uredno i to tako:

1) da se iz njih mogu točno utvrditi nastale financijske promjene odnosno transakcije, raščlanjene na pojedine financijske promjene po kronološkom redu; u bruto iznosima;

2) da se u njima ne ostavljaju praznine, nego da se kronološkim redom ispunjava sav prostor za knjiženje;

3) da se upis ne smije brisati ni u pravilu prepravljati, a ako se ipak ispravak učini, onda ga treba obaviti tako da se jasno može vidjeti prvobitni tekst;

4) da se ne obavljaju nikakve izmjene za koje ne bi bilo moguće utvrditi jesu li učinjene prilikom prvog knjiženja ili naknadno;

5) da se nepovezani listovi knjige ne smiju uništavati i vaditi listovi iz povezane knjige;

6) da se sva knjiženja moraju zapisati na knjigovodstvenim ispravama iz kojih se može utvrditi temelj za knjiženje;

7) da se storniranje pogrešno knjiženih financijskih promjena obavlja obvezatno metodom crvenog storna.

(2) Proračun i proračunski korisnici koji obavljaju knjiženje mehaničkim ili elektroničkim računalom bez naprave za odbijanje proknjiženih svota, obavljaju storno knjiženja na način koji omogućuju ta računala.

Članak 16.

(1) Oblik vođenja računovodstvenih knjiga ovisi o tehnici unosa nastalih financijskih promjena odnosno transakcija u proračunu i kod proračunskog korisnika.

(2) Kada se podaci obrađuju ručno ili poluautomatizirano, računovodstvene knjige vode se u obliku slobodnih ili uvezanih listova.

(3) Kada se računovodstvene knjige vode pomoću elektroničkog računala podaci se unose u odgovarajuće nositeIje.

(4) Upis podataka u računovodstvene knjige organizira se tako da osigurava zahtjeve:

- kontrolu unesenih podataka,

- ispravnost unesenih podataka,

- čuvanje podataka,

- mogućnost uporabe podataka,

- mogućnost dobivanja uvida u stanje i promjene u glavnoj knjizi,

- mogućnost uvida u kronologiju obavljenog unosa financijskih podataka odnosno promjena.

Članak 17.

(1) Za unos podataka u računovodstvene knjige potrebna je knjigovodstvena isprava kao pisani dokaz o nastaloj financijskoj promjeni odnosno transakciji u proračunu i kod proračunskog korisnika.

Članak 18.

(1) Knjigovodstvena isprava se sastavlja prije ili u trenutku obavljanja financijske transakcije, osim onih koje sastavljaju u računovodstvu.

(2) Sadržaj knjigovodstvene isprave mora biti takav da nedvojbeno i istinito predstavlja financijsku promjenu odnosno transakciju u proračunu i kod proračunskog korisnika te da sadrži sve podatke potrebne za unos u knjigovodstvo proračuna i proračunskog korisnika.

(3) Knjigovodstvena isprava se sastavlja u jednom ili više primjeraka (izvornih kopija ili više otisaka).

(4) Otprema knjigovodstvene isprave sastavljene u jednom primjerku dopuštena je ako su podaci iz takve isprave pohranjeni tako da su u svako vrijeme ti podaci dostupni.

(5) Izvorna isprava može se sastaviti i napisali elektroničkim računalom, poluautomatom, pisaćim strojem i ručno.

(6) Urednom knjigovodstvenom ispravom smatra se isprava dobivena telekomunikacijskim putem pod uvjetom da odašiljatelj urednu odloži i čuva izvornu ispravu.

(7) Za obradu podataka proračuna mogu se rabiti podaci primljeni na odgovarajućem nositelju elektroničke obrade podataka.

(8) U obradi podataka može se rabiti kao podloga fotokopija izvorne isprave pod uvjetom da su u njoj navedeni mjesto čuvanja izvorne isprave, razlog uporabe fotokopije te potpis odgovorne osobe.

(9) O uporabi knjigovodstvenih isprava iz stavaka 4. i 8. ovog članka odgovara odašiljatelj podataka odnoso odgovorna osoba za unos podataka u knjigovodstvo proračuna i proračunskog korisnika.

Članak 19.

(1) Zakonski predstavnik proračuna i proračunskog korisnika ili osoba na koju je prenesena ovlast zakonskog predstavnika proračuna svojim potpisom na ispravi jamči da je isprava istinita i da točno pokazuje financijsku promjenu u proračunu i kod proračunskog korisnika.

(2) Isprava sastavljena elektroničkim računalom mora umjesto potpisa imati faksimil ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe koja je sastavila ispravu.

(3) Knjigovodstvena isprava mora se kontrolirati prije unosa podataka u knjigovodstvo proračuna i proračunskog korisnika.

(4) Ovlaštena osoba za kontrolu istinitosti i točnosti svake pojedine vrste knjigovodstvene isprave obavlja kontrolu ove isprave.

(5) Kontrolirana knjigovodstvena isprava mora biti takva da neutralna i stručna osoba koja nije sudjelovala u financijskom događaju može iz isprave nedvojbeno zaključiti i bez ikakve sumnje saznati prirodu financijske promjene - transakcije u proračunu i kod proračunskog korisnika.

Članak 20.

(1) Knjigovodstvena isprava čuva se u izvornom obliku na nositelju automatizirane obrade podataka, nositelju mikrografske obrade ili na drugi arhivski prikladan način.

1) trajno se čuvaju isplatne liste ili analitičke evidencije plaća i drugih primanja, ako sadrže bitne podatke o zaposlenima,

2) pet godina čuvaju se isprave na temelju kojih su podaci uneseni u računovodstvene knjige,

3) tri godine čuvaju se pomoćne knjige i isprave platnog prometa i

4) dvije godine čuvaju se pomoćni obračuni i slične isprave.

III. SADRŽAJ RAČUNA RAČUNOVODSTVENOG PLANA PRORAČUNA

Članak 21.

(1) Računski plan proračuna je sastavni dio ovog Pravilnika i glavne knjige proračuna i proračunskog korisnika.

(2) Računskim planom proračuna utvrđen je sadržaj pojedinih računa proračuna i proračunskog korisnika.

Članak 22.

(1) Računi u računskom planu proračuna razvrstani su na skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune proračuna.

Članak 23.

(1) Proračun i proračunski korisnik obvezni su u svom knjigovodstvu iskazivati prihode i primitke, izdatke i druga plaćanja, dane zajmove i udjele u glavnici, financijsku imovinu i javne državne i druge dugove te zamjenske fondove i ostala rezerviranja sukladno sadržaju računa iz članka 22 ovog Pravilnika.

(2) Ovlašćuje se ministar financija da donosi naputke i daje objašnjenja o primjeni Pravilnika o računovostvu i računskom planu proračuna.

IV. ORGANIZACIJA KNJIGOVODSTVA

Članak 24.

(1) Proračun i proračunski korisnici samostalno organiziraju svoje knjigovodstvo i primjenjuju tehniku koja osigurava provedbu odredaba ovog Pravilnika.

(2) Proračun i proračunski korisnici samostalno odlučuju o načinu osiguranja podataka u knjigovodstvu potrebnih za zakonsko korištenje sredstava i za utvrđivanje rezultata rada pojedinih svojih jedinica.

(3) Proračun i proračunski korisnici mogu voditi i posebno knjigovodstvo za sve ili samo pojedine jedinice.

(4) Proračun i proračunski korisnici koji imaju više jedinica za obavljanje redovne djelatnosti mogu za te jedinice propisati jedinstvene analitičke račune u skladu s potrebama tih jedinica.

(5) Ako proračun ili proračunski korisnici vode knjigovodstvo po jedinicama obvezni su osigurati knjigovodstvenu evidenciju u kojoj i za proračun ili proračunskog korisnika kao cjelinu osigurava podatke utvrđene ovim Pravilnikom

(6) Ako se proračun ili proračunski korisnici bave i gospodarskom djelatnošću ili djelatnošću koja se ne financira iz proračuna obvezni su osigurati podatke o poslovanju te djelatnosti putem posebnog knjigovodstva.

Članak 25.

(1) Cjelokupno računovodstveno poslovanje proračuna i proračunskih korisnika obuhvaća skupine računa, podskupine računa, odjeljke računa i osnovne račune koji su računi glavne knjige.

(2) Osnove računa proračun i proračunski korisnici rasčlanjuju na analitičke i subanalitičke račune prema svojim potrebama.

V. POPIS IMOVINE, OBVEZA I POTRAŽIVANJA

Članak 26.

(1) Proračun i proračunski korisnici na kraju godine obvezno usklađuju stanje sredstava i njihovih izvora iskazanih u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom).

(2) Popisom se utvrđuje stanje potrošnog materijala i sitnog inventara, stanje stvari opreme, potraživanja i obveza proračuna i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, korisnici koji obavljaju knjižničarsku ili bibliotečnu djelalnost popis mogu obaviti u roku koji nije duži od tri godine.

Članak 27.

(1) Komisiju za popis osniva zakonski predstavnik proračuna i proračunskih korisnika.

(2) Nakon popisa, komisija je obvezna sastaviti zapisnik o rezultatima obavljenog popisa.

Članak 28.

(1) Zakonski predstavnik proračuna i proračunskih korisnika, pošto razmotri popisani materijal, stvari, opreme, sitni inventar, potraživanja i obveze odlučuje:

1) o načinu likvidacija utvrđenih manjkova,

2) o načinu knjiženja utvrđenih viškova,

3) o visini otpisa nenaplativih i zastarjelih potraživanja,

4) o rashodovanju sredstava opreme i sitnog inventara.

(2) Ako zakonski predstavnik proračuna i proračunskih korisnika prilikom razmatranja popisanog materijala, utvrde da su nastale manjkove, oštećenja imovine, za nenaplativa potraživanja i slično odgovorni službenici ili namještenici odlučit će o mjerama koje treba protiv njih poduzeti.

VI. PRIZNAVANJE PRIHODA I IZDATAKA

Članak 29.

(1) Priznavanje prihoda i primitaka, izdataka te drugih plaćanja sadržanih u knjizi proračuna i proračunskih korisnika provodi se prema računovodstvenom načelu novčanog iskazivanja.

(2) Računovodstveno načelo novčanog iskazivanja iz stavka 1. ovog članka znači da se prihodi i primici priznaju u računovodstvenom razdoblju u kojem su nastali prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti.

(3) Prihodi i primici su mjerljivi kada ih je moguće iskazati vrijednosno.

(4) Prihodi i primici su raspoloživi kad su ostvareni unutar obračunskog razdoblja.

(5) Računovodstveno načelo novčanog iskazivanja iz stavka 1. do 4. ovog članka znači da se izdaci i druga plaćanja priznaju u obračunskom razdoblju u iznosu u kojem je nastala računovodstvena promjena odnosno transakcija

VII. PROCJENJIVANJE BILANČNIH POZICIJA

Članak 30.

(1) Procjenjivanje bilančnih pozicija sadržanih u glavnoj knjizi proračuna i proračunskih korisnika provodi se prema računovodstvenom načelu novčanog iskazivanja.

Članak 31.

(1) Dugotrajna i kratkotrajna materijalna imovina obračunava se i knjiži po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost dugotrajne i kratkotrajne imovine čini kupovna cijena uvećana za uvozne carine, porez na promet, izdatke za prijevoz i sve druge izdatke koji se izravno mogu dodati nabavnoj cijeni.

Članak 32.

(1) Proračun i proračunski korisnik obavljaju ispravak vrijednosti dugotrajne imovine.

(2) Ispravak vrijednosti provodi se po prosječnim godišnjim stopama utvrđenim ovim Pravilnikom linearnom metodom.

(3) Ispravak vrijednosti imovine obavlja se tako da se za iznos ispravka umanjuju i imovina i izvori financiranja.

(4) Za dugotrajnu imovinu proračun i proračunski korisnici mogu odlučiti da obavljaju ispravak vrijednosti te imovine prema računovodstvenom načelu korisnog vijeka trajanja sredstva odnosno koji vrijedi za poduzetnike.

(5) Pod dugotrajnom imovinom smatra se imovina (sredstvo) čiji je vijek trajanja duži od jedne godine. Dugotrajna imovina čija je pojedinačna vrijednost u trenutku nabave niža od 1000 kuna svrstava se u sitan inventar i otpisuje jednokratno neovisno od vijeka trajanja.

Članak 33.

(1) Novac u blagajni i na računima unosi se u glavnu knjigu u nominalnom iznosu.

VIII. REVALORIZACIJA I PREPRAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 34

(1) Proračun i proračunski korisnici suglasno članku 15. Uredbe o računovodstvu proračuna, obavljaju revalorizaciju i prepravljanje financijskih izvještaja ako je inflacija na godišnjoj razini, mjerena rastom cijena proizvođača industrijskih proizvoda, viša od 30%.

(2) Revalorizacija odnosno prepravljanje financijskih izvještaja započinje i završava istim datumom za proračun i za proračunske korisnike.

(3) Revalorizacija odnosno prepravljanje financijskih izvještaja obavlja se primjenom porasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda koje objavljuje Državni zavod za statistiku.

(4) Revalorizacija odnosno prepravljanje financijskih izvještaja provodi se tako da se sve pozicije glavne knjige II (knjiga imovine, obveza i izvora vlasništva), osim novca i izvora sredstava vezanih za taj novac, dovode do zadnjeg dana obračunskog razdoblja.

(5) Revalorizacija odnosno dovođenje do zadnjeg dana obračunskog razdoblja iz stavka 4. ovog članka obavlja se tako da se sva stanja glavne knjige II (knjiga imovine, obveza i izvora vlasništva) nastala u jednom mjesecu množe kumulativnim indeksom rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda od toga mjeseca, do zadnjeg dana obračunskog razdoblja.

(6) Proračun i proračunski korisnici obvezni su revalorizirati odnosno prepraviti podatke financijskih izvještaja prethodnog obračunskog razdoblja dovodeći ih također na datum zadnjeg dana obračunskog razdoblja.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o računovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija ("Narodne novine, broj 20/94) za ustanove, tijela državne uprave, Republiku i tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu ili proračunima lokalne samouprave i uprave.

Članak 36.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine.

Klasa: 513-01/94-4

Urbroj: 400-06/94-01/81

Zagreb, 30. prosinca 1994.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.

STOPE ISPRAVAKA VRIJEDNOSTI

Stope ispravaka vrijednosti dugotrajne imovine (osnovica jest nabavna vrijednost), jesu kako slijedi:

STOPE ISPRAVAKA VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE NEPROFITNIH ORGANlZACIJA

Redni  Naziv sredstva ili skupine sredstava      Godišnja stopa
broj                              (%)
1            2                    3
I.   GRAÐEVINSKI OBJEKTI
1    zgrade i ostale građevine
    - od betona, betona i metala, kamena i opeke      1,5
    - od metala                       3,5
    - od drveta i ostalog materijala            5
II   OPREMA
1.   oprema za rad škola, fakulteta, sveučilišta i
    drugih organizacija za obrazovanje i odgoj:
    a) namještaj                      10
    b) školska učila
    - elektronička                     20
    - mehanička                       14,3
    - ostala                            12,5
2.   oprema za rad znanstvenoistraživačkog rada i
    istraživačkorazvojnog rada:
    - u laboratorijima                   20
    - ostala                            12,5
3.   oprema za obavljanje djelatnosti kulture i
    umjetnosti:
    - namještaj                       10
    - instrumenti i pribor                 12,5
    - oprema za djelatnost                 12,5
    - ostala oprema                 10
4.   oprema za fizičku kulturu, šport, rekreaciju i
    razonodu:
    a) strojevi i uređaji                  10
    b) aparati i instrumenti
    - elektronički                     20
    - mehanički                       14,3
    - ostali                            12,5
    c) športski pribor, sprave i rekviziti
    - metalni                        12,5
    - drveni                        14,3
        - ostali                        12,5
5.   oprema za zdravstvenu i socijalnu zaštitu:
    - elektronički instrumenti, pribor i aparati      20
    - mehanički instrumenti, pribor i aparati        14,3
    - namještaj                       10
    - kuhinjsko i servisno posuđe u stacionarnim      14,3
    ustanovama
    - ostala                            12,5
III   OPREMA ZA PROMET I VEZE
1.   autobusi                        15,5
2.   kamioni                     14,3
3.   osobni automobili:
    - sanitetska vozila hitne pomoći            33,3
    - ostali                            20
4.   džipovi i kombi vozila                 25
5.   prikolice:
    - kamionske                       14,3
    - osobnih automobila                  10
    - traktorske i ostale                  12,5
6.   ostala vozila u cestovnom prometu
    - motocikli i mopedi                  20
    - bicikli                        14,3
    - ostala                            10
7.   vozila i ostala oprema za prijevoz u pomorskome,    12,5
    riječnome i jezerskome prometu
IV.   SPECIJALNl I UNIVERZALNI ALAT I OPREMA
1.   specijalni i univerzalni alat i oprema:
    - elektronički                     20
    - mehanički                       14,3
    - ostali                            12,5
V.   OPREMA I UREÐAJI UREDSKIH I DRUGIH
    PROSTORIJA ZA OBAVLJANJE TEHNIČKIH,
    POSLOVNIH, FINANCIJSKIH I DRUGIH USLUGA
1.   oprema za zagrijavanje, ventilaciju i održavanje
    prostorija:
    - klimatizacijski uređaji i oprema za ventilaciju    16,5
    - uređaji i ostala oprema za čišćenje i održavanje   20
    prostorija
    - peći                         12,5
    - ćilimi, sagovi, slike i stvari za ukrašavanje     12,5
2.   uredski i ostali namještaj i druga oprema za
    obavljanje uredskih poslova:
    a) namještaj
    - drveni                        12,5
    - ostali                            10
    b) pisaći i računski strojevi
    - električni pisaći                   20
    - mehanički pisaći                   14,3
    - električni računski                  20
    - ostali                            14,3
    c) elektronička računala                20
    d) oprema za snimanje i umnožavanje materijala 20
    e) oprema za rukovanje novcem i vrijednosnim  15,5
    papirima i za obavljanje drugih financijskih
    usluga
    f) magnetofoni, diktafoni, kasetofoni, glazbala i    14,3
    aparati, TV i radioprijemnici
    g) ostala oprema                    10
3.   vatrogasna oprema i ostala oprema zaštite:
    - vatrogasna vozila                   15,5
    - oprema i pribor za protupožarnu zaštitu        12,5
    - ostala                            14,3
VI.   OSTALA SREDSTVA
1.   NEMATERlJALNA IMOVINA (SREDSTVA)    20

GLAVNA KNJIGA I - RAČUNSKI PLAN PRORAČUNA (DRŽAVNI PRIHODI I PRIMICI)

SKU-  POD-  ODJE-  OSN.  OPIS
PINA  SKUP  LJAK  RAČ.
                Prihodi od poreza
000               Porezi na dobit i na dohodak
000   10           Porezi na dohodak
000   10   010       Porez na dohodak od zaposlenih kod poslodavca
000   10   010   10   Porez na dohodak od nesamostalnog rada
000   10   010   20   Porez na dohodak fizičkih osoba koje
                povremeno obavljaju odredjene usluge
                pravnim i fizičkim osobama i od autorskih
                prava (članak 9. Zakon o porezu na
                dohodak)

000   10   020       Porez na dohodak od samozaposlenih
000   10   020   10   Porez na dohodak od obrta i slobodnih
                zanimanja
000   10   020   20   Porez na dohodak od poljoprivrede i
                šumarstva

000   10   030       Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava
000   10   030   10   Porez na dohodak od imovine i imovinskih
                prava

000   10   040       Porez na dobitke od igara na sreću
000   10   040   10   Porez na dobitke od igara na sreću

000   10   050       Ostali porezi na dohodak
000   10   050   10   Porez na dohodak po godišnjoj prijavi
000   10   050   20   Prirez na porez na dohodak

000   20           Porezi na dobit
000   20   010       Porez na dobit od poduzetnika
000   20   010   10   Porez na dobit poduzetnika

000   20   020       Porez na dobit od igara na sreću
000   20   020   10   Porez na dobit u mjesečnom paušalnom
                iznosu od igara na sreću u igračnici ili
                automat-klubu
000   20   020   20   Porez na dobit u mjesečnom paušalnom
                iznosu od automata za zabavne igre i
                od priređivanja
                zabavnih igara u zabavnim klubovima

005               Doprinosi za socijalnu skrb
005   10           Zaposlenih
005   10   010       Doprinosi za dječji doplatak
005   10   010   10   Doprinos za doplatak za djecu iz plaća
                radnika od pravnih osoba
005   10   010   20   Doprinos za doplatak za djecu iz plaća
                radnika zaposlenih kod obrtnika,
                slobodnih zanimanja i iz plaća poslodavca

005   10   020   Doprinosi za zdravstveno osiguranje
005   10   020   10   Doprinos za zdravstveno osiguranje iz
                plaća radnika zaposlenih kod pravnih
                osoba
005   10   020   20   Doprinos za zdravstveno osiguranje
                radnika zaposlenih kod fizičkih osoba
005   10   030   Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje
005   10   030   10   Doprinos za mirovinsko i invalidsko
                oslguranje iz plaća radnika
005   10   030   20   Doprinos za mirovinsko i invalidsko
                osiguranje iz plaća radnika koji rade na
                radnim mjestima na kojima se staž priznaje
                u povećanom trajanju
005   10   030   30   Doprinos za mirovinsko i invalidsko
                osiguranje iz plaća radnika zaposlenih kod
                obrtnika i zaposlenih kod slobodnlh
                zanimanja
005   10   030   40   Doprinos za mirovinsko i invalidsko
                osiguranje što ga plaćaju radnici za
                produženo osiguranje
005   10   040       Doprinosi za nezaposlene
005   10   040   10   Doprinos za zapošljavanje iz plaća radnika
005   20           Poslodavaca
005   20   010       Doprinosi za zdravstveno osiguranje
005   20   010   10   Doprinosi za zdravstveno osiguranje na
                plaće radnika
005   20   020       Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje
005   20   020   10   Doprinosi za imovinsko i invalidsko
                osiguranje na plaće radnika
005   20   020   20   Doprinos za mirovinsko i invalidsko
                osiguranje iz plaća radnika koji rade na
                radnim mjestima na kojima se staž priznaje
                u povećanom trajanju
005   30           Samozaposlenih
005   30   010       Doprinosi za dječji doplatak
005   30   010   10   Doprinosi za dječji doplatak

005   30   020       Doprinosi za zdravstveno osiguranje
005   30   020   10   Doprinos za zdravstveno osiguranje što ga
                plaćaju osobe koje obavljaju privrednu
                djelatnost osobnim radom
005   30   020   20   Doprinos za zdravstveno osiguranje osoba
                što ga plaćaju osobe koje obavljaju
                neprivrednu djelatnost osobnim radom
005   30   020   30   Doprinos za zdravstveno osiguranje
                poljoprivrednika
005   30   020   40   Doprinos od autorskih prava za
                zdravstveno osiguranje samostalnih
                umjetnika
005   30   030       Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje
005   30   030   10   Doprinos za mirovinsko i invalidsko
                osiguranje građana koji samostalno
                obavIjaju
                djelatnost - neobavezno osiguranje
005   30   030   20   Doprinos za mirovinsko i invalidsko
                osiguranje od fizičkih osoba privredne
                djelatnosti
                što ga plaćaju samostalni obveznici
                plaćanja
005   30   030   30   Doprinos za mirovinsko i invalidsko
                osiguranje od samostalnih obveznika
                uplate
005   30   030   40   Doprinos za mirovinsko i invalidsko
                osiguranje poljoprivrednika od osnovice
                osiguranja
005   30   030   50   Doprinos za mirovinsko i invalidsko
                osiguranje poljoprivrednika od
                katastarskog prihoda
005   30   030   60   Doprinos od autorskih prava za mirovinsko
                i invalidsko osiguranje samostalnih
                umjetnika
005   30   040       Doprinosi za dječji doplatak
005   30   040   10   Doprinosi za dječji doplatak
005   40           Ostali doprinosi
005   40   010       Doprinosi za dječji doplatak
005   40   010   10   Doprinos za doplatak za djecu koji plaća
                Zavod za zapošljavanje za nazaposlene
                osobe
005   40   020       Doprinos za zdravstveno osiguranje
005   40   020   10   Doprinos za zdravstveno osiguranje koje
                plaća Zavod za zapošljavanje za
                nezaposlene osobe
005   40   020   20   Doprinos za osiguranje radnika, učenika i
                studenata koji obavljaju privremene i
                povremene poslove
005   40   020   30   Dodatni doprinos za zdravstveno
                osiguranje zaposlenih u inozemstvu i za
                slučaj nesreće na poslu
005   40   020   40   Doprinos za zdravstveno osiguranje
                korisnika mirovina i korisnika prava na
                profesionalnu rehabilitaciju
005   40   020   50   Doprinos za zdravstveno osiguranje za
                ostale osiguranike sukladno odluci
                Hrvatskog zavoda za zdravstveno
                osiguranje
005   40   030       Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje
005   40   030   10   Doprinos za mirovinsko i invalidsko
                osiguranje koji plaća Zavod za
                zapošljavanje za nezaposlene osobe
005   40   030   20   Doprinos za osiguranje radnika, učenika i
                studenata koji obavljaju privremene i
                povremene poslove
005   40   030   30   Doprinos državnom fondu za mirovinsko i
                invalidsko osiguranje zaposlenih djelatnika
                u tijelima i institucijama koji se
                financiraju iz proračuna
005   40   040       Doprinos za nezaposlene
005   40   040   10   Sredstva solidarnosti za poticanje
                zapošljavanja
010               Porezi na ukupne plaće i radnu snagu
010   10           Porezi na ukupne plaće
010   10   010       Porez iz ukupnog prihoda građana
015               Porezi na promet nekretnina i prava
015   10           Stalne pristojbe na imovinu
015   20           Porez na nasljedstva i darove
015   30           Porez na financijske i kapitalne transakcije
015   40           Povremeni porezi na imovinu
015   40   010       Porez na promet nekretnina
015   50           Ostali stalni porezi na imovinu
020               Tuzemni porezi na promet proizvoda i usluga
020   10           Porez na promet proizvoda
020   10   010       Porez na promet proizvoda i usluga
020   10   020       Porez na promet od prodaje automobila
020   20           Porezi na posebne usluge
020   30           Porez na cestovna motorna vozila i na plovne objekte
020   30   010       Državna pristojba za cestovna motorna vozila
020   30   020       Državna pristojba za plovne objekte
020   40           Ostali porezi promet proizvoda i usluga
020   40   010       Porez na promet od igara na sreću i u igračnici
                ili automat-klubu
020   40   020       Porez na priređivanje igara na sreću i zabavnih
                igara
020   50           Akcize
020   50   010       Poseban porez na naftne derivate
020   50   020       Poseban porez na alkohol
020   50   030       Poseban porez na pivo
020   50   040       Poseban porez na bezalkoholna pića
020   50   050       Poseban porez na duhanske prerađevine
020   50   060       Poseban porez na kavu
025               Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije
025   10           Carinske pristojbe
025   10   010       Carina
025   10   020       Carinske upravne pristojbe u gotovu novcu
025   10   030       Poseban porez na uvoz automobila
025   20           Dobit od izvoznih ili uvoznih monopola
025   30           Dobit od razmjene
025   40           Porezi na razmjenu
025   50           Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije
025   50   010       Porez na promet pri izvozu i provozu određenih
                proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani
                nadzor
030               Ostali porezi
030   10           Administrativni porezi
030   10   010       Državne sudske pristojbe u gotovom novcu
030   20           Ostali neraspoređeni porezi
030   20   010       Dio premije za osiguranje od požara
030   20   020       Doprinos za skloništa
030   20   030       Ostali neraspoređeni porezi

Neporezni prihodi
035               Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine
035   10           Prihodi od kamata
035   10   010       Prihodi od kamata za korisnike Državnog
                proračuna
035   10   30       Prihodi od nefinancijskih javnih jedinica i javnih financijskih
                institucija
035   10   30   010   Prihodi od viška prihoda nad rashodima NBH
035   10   30   020   Dio dobiti od javnih poduzeća
035   10   30   030   Prihodi od dividendi od poduzeća u državnom
                vlasništvu
035   40           Ostali prihodi od imovine
035   40   010       Dio kreditnih fondova i osnivačkih uloga banaka
035   40   020       Naknada za korištenje naftne luke i naftovoda
035   40   030       Naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole
                letenja na teritoriju Republike Hrvatske
035   40   040       Državna pristojba za zgrade za odmor
035   40   050       Državna pristojba za odmarališta
035   40   060       Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u
                vlasništvu države
035   40   070       Prihod od prodaje obveznica Republike Hrvatske
035   40   080       Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina
040               Administrativne pristojbe i negospodarstvena i popratna trgovina
040   10           Sudske pristojbe
040   10   010       Prihodi ostvareni prodajom na malo sudskih
                pristojbenih maraka jedinstvene emisije
040   20           Ostale administrativne pristojbe
040   20   010       Državne upravne pristojbe u gotovu novcu
040   20   020       Upravna pristojba u području prava industrijskog
                vlasništva
040   20   030       Javno bilježničke pristojbe
040   20   040       Prihod od pristojbi ostvaren prodajom javnih
                biljega
040   20   050       Naknada koja se plaća pri izdavanju dugoročnih
                vrijednosnih papira
040   20   060       Evidencijska pristojba za prijenos neotplaćenih
                dionica

045               Prihodi po posebnim propisima
045   10           Novčane kazne
045   10   010       Carinske kazne
045   10   010   10   Novčane kazne za carinske prekršaje i
                novčana sredstva dobijena od prodane
                robe po prekršajima
045   10   020       Kazne za devizne prekršaje
045   10   020   10   Novčane kazne za devizne prekršaje
045   10   030       Porezne kazne
045   10   030   10   Novčane kazne za prekršaje, oduzeta
                imovinska korist i troškovi postupka koje
                izriče Porezna uprava
045   10   040       Kazne za privredne prijestupe
045   10   040   10   Novčane kazne za privredne prijestupe,
                oduzeta imovinska korist i troškovi
                postupka
045   10   050       Prometne kazne
045   10   050   10   Novčane kazne za prometne prekršaje
                naplaćene od MUP-a
045   10   050   20   Novčane kazne za prometne prekršaje
                naplaćene po rješenjima sudaca za
                prekršaje
045   10   060       Krivične kazne
045   10   060   10   Novčane kazne za krivična dijela, oduzeta
                imovinska korist i troškovi postupka
045   10   070       Ostale kazne
045   10   070   10   Ostale novčane kazne za prekršaje koje
                pripadaju državi po rješenjima sudaca za
                prekršaje, oduzeta imovinska korist i
                troškovi postupka
045   10   070   20   Novčane kazne za prekršaje što ih izriču
                državna tijela uprave i troškovi postupka
045   10   070   30   Novčane kazne za prekršaje, oduzeta
                imovinska korist i troškovi postupka koje
                izriče Financijska policija
045   10   070   40   Naplaćeni troškovi prisilne naplate
045   10   070   50   Gotovinska sredstva oduzeta po posebnim
                propisima

045   20           Ostali prihodi po posebnim propisima
045   20   010       Prihodi iz Proračuna kod korisnika proračuna

045   20   020       Prihodi Vodoprivrede
045   20   020   10   Doprinos za Vodoprivredu
045   20   020   20   Ostali prihodi Vodoprivrede
050               Ostali neporezni prihodi
050   10           Prihodi državne uprave
050   10   010       Prihodi tijela državne uprave
050   10   020       Sredstva za financiranje obnove
050   10   030       Ostali državni prihodi
050   10   20       Naknade za ceste
050   10   20   010   Godišnja naknada za upotrebu cesta što se
                plaća na cestovna motorna i priključna vozila
050   10   20   020   Naknada za ceste što se plaća na cestovna
                motorna vozila s pogonom na plin
050   10   20   030   Naknada za upotrebu cesta koja se plaća na
                traktore i njihova priključna vozila

050   10   30   Ostali prihodi
050   10   30   010   Naknada za koncesiju za priređivanje igara na
                sreću od posebnog značaja
050   10   30   020   Pristojbe za izdane dozvole za prijelaz državne
                granice
050   10   30   030   Pristojbe koje se plaćaju za jednokratno
                organiziranje na širem području prigodne lutrije,
                robno-novčane lutrije, tombole ili klađenja te za
                otvaranje automat-klubova i igračnica
050   10   30   040   Prihodi od vlastite djelatnosti ministarstva
050   10   30   050   Prihodi od vlastite djelatnosti prosvjetnih ustanova
050   10   30   060   Prihodi od vlastite djelatnosti ostalih korisnika
                državnog proračuna

Kapitalni prihodi
055               Prihod od prodaje imovine (kapitala)
055   10           Prihodi od prodaje zemljišta
055   10   010       Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u
                vlasništvu države
055   20           Prihodi od prodaje zgrada
055   20   010       Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji
                stanarsko pravo
055   30           Prihodi od prodaje tvorničkih obiekata i opreme
055   40           Prihodi od prodaje prometnih vozila
055   50           Ostali kapitalni prihodi
060               Ostali kapitalni prihodi
060   10           Prihodi od privatizacije/prodaje udjela u poduzeću
060   20           Prihod od prodaje državnih robnih rezervi

POTPORE
065               Potpore
065   10           Potpore iz inozemstva
065   10   010       Tekuće
065   10   020       Kapitalne
065   20           Iz ostalih sektora republičke vlade
065   20   010       Tekuće
065   20   020       Kapitalne
065   30           Međunarodna tijela zemljama članicama
065   30   010       Tekuće
065   30   020       Kapitalne
065   40           Međunarodnim tijelima od njihovih glavnih stožera
065   40   010       Tekuće
065   40   020       Kapitalne

GLAVNA KNJIGA I - RAČUNSKI PLAN PRORAČUNA (KOTARSKI PRIHODI I PRIMICI)

Prihodi od poreza
030               Ostali porezi
030   10           Ostali neraspoređeni porezi
030   10   040       Posebni kotarski porezi

Neporezni prihodi
040               Administrativne pristojbe i negospodarstvena i popratna trgovina
040   30           Kotarske pristojbe
040   30   010       Kotarske pristojbe

Kapitalni prihodi
055               Prihod od prodaje imovine (kapitala)
055   10           Prihodi od prodaje zemljišta
055   20           Prihodi od prodaje zarada
055   30           Prihodi od prodaje tvorničkih objekata i opreme
055   40           Prihodi od prodaje prometnih vozila
055   50           Ostali kapitalni prihodi
060               Ostali kapitalni prihodi
060   10           Prihodi od privatizacije/prodaje udjela u poduzeću
060   20           Prihod od prodaje državnih robnih rezervi

Potpore
065               Potpore
065   10           Potpore iz inozemstva
065   10   010       Tekuće
065   10   020       Kapitalne
065   20           Iz ostalih sektora republičke vlade
065   20   010       Tekuće
065   20   020       Kapitalne
065   30           Međunarodna tijela zemljama članicama
065   30   010       Tekuće
065   30   020       Kapitalne
065   40           Međunarodnim tijelima od njihovih glavnih stožera
065   40   010       Tekuće
065   40   020       Kapitalne


GLAVNA KNJIGA I - RAČUNSKI PLAN PRORAČUNA (ŽUPANIJSKI PRIHODI I PRIMICI)

Prihodi od poreza
000               Porezi na dobit i na dohodak
000   10           Porezi na dohodak
000   10   010       Porez na dohodak od zaposlenih kod paslodavca
000   10   010   10   Porez na dohodak od nesamostalnog rada
000   10   010   20   Porez na dohodak fizičkih osoba koje
                povremeno obavljaju određene usluge
                pravnim i fizičkim osobama i od autorskih
                prava (članak 9. Zakon o porezu na
                dohodak)
000   10   020       Porez na dohodak od samozaposlenih
000   10   020   10   Porez na dohodak od obrta i slobodnih
                zanimanja
000   10   020   20   Porez na dohodak od poljoprivrede i
                šumarstva
000   10   030       Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava
000   10   030   10   Porez na dohodak od imovine i imovinskih
                prava
000   10   040       Porez na dobitke od igara na sreću
            10   Porez na dobitke od igara na sreću
000   10   050       Ostali porezi na dohodak
000   10   050   10   Porez na dohodak po godišnjoj prijavi
000   10   050   20   Prirez na porez na dohodak
000   20           Porezi na dobit
000   20   010       Porez na dobit od poduzetnika
000   20   010   10   Porez na dobit poduzetnika
000   20   020       Porez na dobit od igara na sreću
000   20   020   10   Porez na dobit u mjesečnom paušalnom
                iznosu od igara
                na sreću u igračnici ili automat-klubu
000   20   020   20   Porez na dobit u mjesečnom paušalnom
                iznosu od automata za zabavne igre i od
                priređivanja zabavnih igara u
                zabavnim klubovima
015               Porezi na promet nekretnina i prava
015   10           Porez na nasljedstva i darove
015   10   010       Porez na nasljedstva i darove
020               Tuzemni porezi na promet proizvoda i usluga
020   30           Porez na cestovna motoma vozila i na plovne obiekte
020   30   010       Porez na cestovna i motorna vozila
020   30   020       Porez na plovne objekte
020   40           Ostali porezi na promet na proizvode i usluge
020   40   020       Porez na priređivanje zabavnih i športskih
                priredaba

Neporezni prihodi
035               Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine
035   40           Ostali prihodi od imovine
035   40   060       Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u
                vlasništvu države
040               Administrativne pristojbe i negospodarstvena i popratna trgovina
040   20           Ostale administrativne pristojbe
040   20   040       Prihod od pristojbi ostvaren prodajom javnih
                biljega
045               Prihodi po posebnim propisima
045   10           Novčane kazne
045   10   080       Županijske kazne
045   10   080   10   Županijske novčane kazne i oduzeta
                imovinska korist
045   10   080   20   Županijske novčane kazne po rješenjima
                sudaca za prekršaje
045   10   080   30   Županijske novčane kazne za prekršaje i
                oduzeta imovinska korist koje izriče
                Porezna uprava
045   20           Ostali prihodi po posebnim propisima
045   20   010       Ostali županijski prihodi utvrđeni posebnim
                zakonom

Kapitalni prihodi
055               Prihod od prodaje imovine (kapitala)
055   10           Prihodi od prodaje zemljišta
055   10   010       Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u
                vlasništvu države
055   20           Prihodi od prodaje zgrada
055   30           Prihodi od prodaje tvorničkih objekata i opreme
055   40           Prihodi od prodaje prometnih vozila
055   50           Ostali kapitalni prihodi

060               Ostali kapitalni prihodi
060   10           Prihodi od privatizacije/prodaje udjela u poduzeću
060   20           Prihod od prodaje državnih robnih rezervi

POTPORE
065               Potpore
065   10           Potpore iz inozemstva
065   10   010       Tekuće
065   10   020       Kapitalne

065   20           Iz ostalih sektora republičke vlade
065   20   010       Tekuće
065   20   020       Kapitalne

065   30           Međunarodna tijela zemljama članicama
065   30   010       Tekuće
065   30   020       Kapitalne

065   40           Međunarodnim tijelima od njihovih glavnih stožera
065   40   010       Tekuće
065   40   020       Kapitalne


GLAVNA KNJIGA I - RAČUNSKI PLAN PRORAČUNA (GRADSKI I OPĆINSKI PRIHODI I PRIMICI)

Prihodi od poreza
000               Porezi na dobit i na dohodak
000   10           Porezi na dohodak
000   10   010       Prirez na porez na dohodak od nesamostalnog
                rada
000   10   010       Porez na dohodak od zaposlenih kod poslodavca
000   10   010   10   Porez na dohodak od nesamostalnog rada
000   10   010   20   Porez na dohodak fizičkih osoba koje
                povremeno obavljaju određene usluge
                pravnim i fizičkim osobama i od autorskih
                prava (članak 9. Zakon o porezu na
                dohodak)
000   10   020       Porez na dohodak od samozaposlenih
000   10   020   10   Porez na dohodak od obrta i slobodnih
                zanimanja
000   10   020   20   Porez na dohodak od poljoprivrede i
                šumarstva
000   10   030       Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava
000   10   030   10   Porez na dohodak od imovine i imovinskih
                prava
000   10   040       Porez na dobitke od igara na sreću
            10   Porez na dobitke od igara na sreću
000   10   050       Ostali porezi na dohodak
000   10   050   10   Porez na dohodak po godišnjoj prijavi
000   10   050   20   Prirez na porez na dohodak
000   20           Porezi na dobit
000   20   010       Porez na dobit od poduzetnika
000   20   010   10   Porez na dobit poduzetnika
000   20   020       Porez na dobit od igara na sreću
000   20   020   10   Porez na dobit u mjesečnom paušalnom i
                znosu od igara na sreću u igračnici ili
                automat-klubu
000   20   020   20   Porez na dobit u mjesečnom paušalnom
                iznosu od automata za zabavne igre i od
                priređivanja zabavnih igara u zabavnim
                klubovima
015               Porezi na promet nekretnina i prava
015   10           Stalne pristojbe na imovinu
015   10   010       Porez na kuće za odmor
015   40   010       Porez na promet nekretnina
015   20           Porez na financijske i kapitalne transakcije
015   20   010       Porez na promet nekretnina
015   30           Ostali stalni porezi na imovinu
015   30   010       Porez na korištenje javnih površina
020               Tuzemni porezi na promet proizvoda i usluga
020   20           Porezi na posebne usluge
020   20   010       Porez na tvrtku, odnosno naziv
020   20   010       Porez na reklame
020   40           Ostali porezi na proizvode i usluge
020   40   020       Porez na priređivanje igara na sreću i zabavnih
                igara
020   50           Akcize
020   50   070       Porez na potrošnju

Neporezni prihodi
035               Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine
035   40           Ostali prihodi od imovine
035   40   060       Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u
                vlasništvu države
035   40   080       Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina
035   40   090       Naknade za upotrebu javnih gradskihopćinskih
                površina
035   40   100       Naknada za korištenje prostora elektrana
040               Administrativne pristojbe i negospodarstvena i popratna trgovina
040   20           Ostale administrativne pristojbe
040   20   040       Prihod od pristojbi ostvaren prodajom javnih
                biljega
040   40           Gradske i općinske pristojbe
040   40   010       Gradske i općinske upravne pristojbe u gotovom
                novcu
040   40   020       Ostale gradske i općinske pristojbe u gotovom
                novcu
045               Prihodi po posebnim propisima
045   10           Novčane kazne
045   10   090       Gradske i općinske kazne
045   10   090   10   Gradske i općinske novčane kazne i
                oduzeta imovinska korist
045   10   090   20   Gradske i općinske novčane kazne za
                prekršaje i oduzeta imovinska korist koje
                izriče Porezna uprava
045   20           Komunalni doprinosi
045   20   010       Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene
                posebnim zakonom
050               Ostali neporezni prihodi
050   20           Gradske i općinske naknade
050   20   010       Posebna pristojba za postavljanje automata za
                zabavne igre, za otvaranje zabavnog kluba i za
                organizIranje jednokratnih prigodnih igra na sreću
050   20   020       Ostali gradski i općinski prihodi
050   20   030       Šumski doprinos

Kapitalni prihodi
055               Prihod od prodaje imovine (kapitala)
055   10           Prihodi od prodaje zemljišta
055   10   010       Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u
                vlasništvu države

055   20           Prihodi od prodaje zarada
055   30           Prihodi od prodaje tvorničkih objekata i opreme
055   40           Prihodi od prodaje prometnih vozila
055   50           Ostali kapitalni prihodi

060               Ostali kapitalni prihodi
060   10           Prihodi od privatizacije/prodaje udjela u poduzeću
060   20           Prihod od prodaje državnih robnih rezervi

POTPORE
065               Potpore
065   10           Potpore iz inozemstva
065   10   010       Tekuće
065   10   020       Kapitalne

065   20           Iz ostalih sektora republičke vlade
065   20   010       Tekuće
065   20   020       Kapitalne

065   30           Međunarodna tijela zemljama članicama
065   30   010       Tekuće
065   30   020       Kapitalne

065   40           Međunarodnim tijelima od nijhovih glavnih stožera
065   40   010       Tekuće
065   40   020       Kapitalne


KNJIGA I - RAČUNSKI PLAN PRORAČUNA (IZDACI)

100               IZDACI POSLOVANJA
100   10           Izdaci za zaposlene
100   10   010       Osnovne bruto plaće i nadnice
100   10   010   15   Plaće službenika
100   10   010   25   Plaće namještenika
100   10   010   35   Plaće pripravnika i drugih privremeno uposlenih
100   10   010   45   Plaće za produženi rad službenika
100   10   010   55   Plaće za produženi rad namještenika

100   10   020       Naknade plaća i nadnica
100   10   020   15   Naknade plaća službenicima za vrijeme bolovanja
100   10   020   25   Naknade plaća namještenicima za vrijeme bolovanja
                Naknade plaća službenicima za vrijeme godišnjih
100   10   020   35   odmora i drugih dopusta
                Naknade plaća namještenicima za vrijeme godišnjih
100   10   020   45   odmora i drugih dopusta
                Naknade plaća službenicima za državne i vjerske
100   10   020   55   blagdane i druge slobodne dane
                Naknade plaća namještenicima za državne i vjerske
100   10   020   65   blagdane i druge slobodne dane
100   10   020   75   Naknade plaće za noćni rad službenika
100   10   020   85   Naknade plaće za noćni rad namještenika
100   10   020   95   Ostale naknade plaća (dežurstva službenika, namještenika)

100   10   030       Saborske bruto plaće i naknade
100   10   030   15   Plaće dužnosnika
100   10   030   25   Naknade plaća dužnosnicima za vrijeme bolovanja
                Naknade plaća dužnosnicima za vrijeme godišnjih odmora
100   10   030   35   i drugih dopusta
100   10   030   45   Naknade plaća dužnosnicima za noćni rad
100   10   030   55   Naknade plaća dužnosnicima za dežurstvo

100   10   040       Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)
100   10   040   15   Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje
100   10   040   25   Doprinos za zdravstveno osiguranje
100   10   040   35   Ostali doprinosi za socijalnu skrb drugim razinama vlade
100   10   040   45   Ostali nespomenuti doprinosi poslodavca

100   10   040       Naknade troškova zaposlenima
100   10   050   15   Naknade troškova za rad na terenu (terenski dodatak)
100   10   050   25   Naknade za odvojeni život od obitelji
100   10   050   35   Naknade učenicima i studentima za vrijeme prakse
                Naknade troškova za uporabu osobnog automobila u
100   10   050   45   službene svrhe
100   10   050   55   Naknade dijela troškova za godišnji odmor
                Naknade dijela troškova za dolazak na posao i odlazak s
100   10   050   65   posla
100   10   050   75   Otpremnine zbog odlaska u mirovinu
100   10   050   85   Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.
                Pomoći u slučaju smrti ili teže invalidnosti ili člana uže
100   10   050   95   obitelji te u slučaju dužeg bolovanja dijelatnika
100   20           Izdaci za utrošeni materijal, energiju, komunalne i ostale usluge
100   20   010       Izdaci za energiju i komunalne usluge
100   20   010   15   Izdaci za elektičnu energiju
100   20   010   25   Izdaci za plin, ugljen, drva i slično
100   20   010   35   Izdaci za paru, vodu i kanalizaciju
100   20   010   45   Izdaci za motorni benzin
100   20   010   55   Izdaci za dizelsko gorivo, lož ulje i slično
100   20   010   65   Izdaci za dimnjačarske usluge
100   20   010   75   Izdaci za usluge čuvanja imovine
100   20   010   85   Izdaci za iznošenje i odvoz smeća
                Ostale komunalne usluge (Doprinos za korištenje
100   20   010   95   gradskog zemljišta i slično)

100   20   020       Uredski materijal
100   20   020   15   Izdaci za obrasce, olovke, nalivpera i slično
100   20   020   25   Izdaci za pisaće potrepštine
100   20   020   35   Izdaci za kompjutorski papir i diskete
100   20   020   45   Izdaci za bilježnice i drugi uredski materijal
100   20   020   55   Izdaci za druge oblike materijala

100   20   030       Izdaci za komunikacije
100   20   030   15   Izdaci telefonskih razgovora i korištenje telefaxa
100   20   030   25   Izdaci za korištenje telexa
100   20   030   35   Izdaci za poštanske i dostavljačke pošiljke
100   20   030   45   Ostali izdaci za komunikacije

100   20   040       Izdaci za informiranje
100   20   040   15   Izdaci tiskanja
100   20   040   25   Izdavački izdaci
100   20   040   35   Izdaci filma
100   20   040   45   Izdaci seminara i stručnih savjetovanja
100   20   040   55   Izdaci za sudjelovanje na sajmovima
100   20   040   65   Izdaci prevođenja
100   20   040   75   Izdaci reklamiranja
100   20   040   85   Izdaci za priručnike i časopise
100   20   040   95   Ostali nespomenuti izdaci informiranja
100   20   0    50   Izdaci za službena putovanja
100   20   050   15   Izadaci dnevnica za službena putovanja u zemlji
100   20   050   25   Izadaci prijevoza za službena putovanja u zemlji
100   20   050   35   Izadaci dnevnica za službena putovanja u inozemstvo
100   20   050   45   Izadaci prijevoza za službena putovanja u inozemstvo
100   20   050   55   Izdaci za smještaj za službena putovanja u zemlji
100   20   050   65   Izdaci za smještaj za službena putovanja u inozemstvo
100   20   060       Izdaci osiguranja
100   20   060   15   Izdaci osiguranja trajne imovine
100   20   060   25   Izadaci osiguranja osoblja
100   20   060   35   Izadaci osiguranja prometnih sredstava
100   20   060   45   Izadaci osiguranja za ostale oblike osiguranja
100   20   070       Izdaci izobrazbe kadrova
100   20   080       Izdaci za unajmljivanja
100   20   080   15   Izdaci unajmljivanja poslovnog prostora
100   20   080   25   Izdaci unajmljivanja cestovnih vozila
100   20   080   35   Izdaci unajmljivanja plovnih objekata
100   20   080   45   Izdaci unajmljivanja zrakoplova
100   20   080   55   Izdaci unajmljivanja uredske opreme
100   20   080   65   Izdaci unajmljivanja skladišnog prostora
100   20   080   75   Ostali izdaci unajmljivanja

100   30           Izdaci za tekuće održavanje
100   30   010       lzdaci za tekuće održavanje prijevoznih sredstava
100   30   010   15   Izdaci za mehaničke popravke
100   30   010   25   Izdaci za električne popravke
100   30   010   35   Izdaci za gorivo
100   30   010   45   Izdaci za sredstva za podmazivanje
100   30   010   55   Izdaci za teško ulje
                Izdaci utrošene energije kod održavanja prijevoznih
100   30   010   65   sredstava
                Izdaci angažiranog osoblja na održavanju prijevoznih
100   30   010   75   sredstava
100   30   010   85   Ostali izdaci održavanja prijevoznih sredstava
100   30   020       Izdaci za tekuće održavanje opreme
100   30   020   15   Izdaci za mehaničke popravke
100   30   020   25   Izdaci za električne popravke
100   30   020   35   Izdaci za elektroničke popravke
100   30   020   45   Izdaci za benzin i dizel gorivo
100   30   020   55   Izdaci za sredstva za podmazivanje
                Izdaci utrošene energije kod održavanja prijevoznih
100   30   020   65   sredstava
100   30   020   75   Izdaci angažiranog osoblja na održavanju opreme
100   30   020   85   Ostali izdaci održavanja opreme

100   30   030       Izdaci za tekuće održavanje zgrada
100   30   030   15   Izdaci za zidarske popravke
100   30   030   25   Izdaci za stolarske popravke
100   30   030   35   Izdaci za bojanje
100   30   030   45   Izdaci održavanja krovišta
100   30   030   55   Izdaci za prijevoz za održavanje
100   30   030   65   Izdaci čišćenja
100   30   030   75   Izdaci utrošene energije kod održavanja zgrada
100   30   030   85   Izdaci angažiranog osoblja na održavanju opreme
100   30   030   75   Ostali izdaci održavanja opreme
100   30   040   00   Izdaci tekućeg održavanja cesta/željeznica/mostova
100   30   050   00   Izdaci tekućeg održavanja zračnih luka
100   30   060   00   Izdaci tekućeg održavanja morskih pristaništa i luka
                Izdaci tekućeg održavanja nacionalnih parkova, parkova i
100   30   070   00   spomenika kulture
100   30   080   00   Izdaci za ostala nespomenuta tekuća održavanja
100   40           Izdaci za vojnu nabavu
100   40   010   00   Izdaci kopnene vojske
100   40   020   00   Izdaci mornarice
100   40   020   00   Izdaci zrakoplovstva
100   40   030   00   Izdaci protuzračne obrane
100   40   040   00   Ostali izdaci obrane

200   TEKUĆI VANJSKI IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE
200   10           Izdaci u poljoprivredi
200   10   010   00   Izdaci za nabavku stočne hrane
200   10   020   00   Izdaci za nabavku stoke za pokuse
200   10   030   00   Izdaci za veterinarske usluge
200   10   040   00   Izdaci za nabavku gnojiva
200   10   050   00   Izdaci za nabavku sjemenja
200   10   060   00   Izdaci za obradu tla
200   10   070   00   Ostali izdaci izravno vezani na poljoprivredu
200   20           Izdaci za školstvo
200   20   010   00   Izdaci za specijalni odgoj djece sa teškoćama u razvoju
200   20   020   00   Izdaci obrazovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu
200   20   030   00   Izdaci za programe u osnovnoškolskom obrazovanju
200   20   040   00   Izdaci za programe u srednjoškolskom obrazovanju
200   20   050   00   Ostali izdaci izravno vezani na školstvo
200   30           Izdaci za očuvanje čovjekove okoline
200   30   010   00   Izdaci za meteorološki materijal
200   30   020   00   Izdaci za hidrološka mjerenja
200   30   030   00   Izdaci ispitivanja obradive zemlje
200   30   040   00   Izdaci ispitivanja vode
200   30   050   00   Izdaci ispitivanja zemlje općenito
200   30   060   00   Izdaci ispitivanja zraka
200   30   070   00   Ostali nespomenuti izdaci
200   40           Financijski izdaci
200   40   010       Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge
200   40   010   15   Izdaci garancija
200   40   010   25   Izdaci platnog prometa ZAP - u
200   40   010   35   Izdaci platnog prometa HPT - u
200   40   010   45   Izdaci bankarskih usluga
200   40   010   55   Ostali izdaci platnog prometa i bankarskih usluga
200   40   020       Izdaci za tuzemne kamate
200   40   020   15   Izdaci za kamate drugim razinama vlade
200   40   020   25   Izdaci za kamate NBH
200   40   020   35   Izdaci za kamate na obveznice za obnovu
200   40   020   45   Izdaci za kamate na zajam iz amortizacije
200   40   020   55   Izdaci za kamate na staru deviznu štednju
200   40   020   65   Izdaci za ostale tuzemne kamate
200   40   030       Izdaci za inozemne kamate
200   40   030   15   Izdaci za kamate MMF
200   40   030   25   Izdaci za kamate IBRD
200   40   030   35   Izdaci za kamate EBRD
200   40   030   45   Izdaci za kamate Pariškom klubu
200   40   030   55   Izdaci za ostale inozemne isplate kamata
200   40   040   00   Ostali financijski izdaci
200   40   050   00   Izdaci reprezentacije
200   50           Izdaci za statistička istraživanja
200   50   010   00   Izdaci za popis stanovništva
200   50   020   00   Izdaci za anketiranje stanovništva
200   50   030   00   Izdaci za izradu planova statističkih istraživanja
200   50   040   00   Izdaci za ostala statistička istraživanja
200   60           Izdaci za zdravstvo
200   60   010   00   Izdaci za laboratorijske testove
200   60   020   00   Izdaci za cijepljenje
200   60   030   00   Izdaci za imunizaciju
200   60   040   00   Izdaci za lijekove na recept
200   60   050   00   Izdaci za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu
200   60   060   00   Izdaci za zdravstvenu zaštitu po konvencijama
200   60   070   00   Izdaci za zdravstvenu zaštitu po osnovi reciprociteta
200   60   080   00   Izdaci za ortopedske sprave i pomagala
200   60   090   00   Ostali izdaci izravno vezani na zdravstvo
200   70           Izdaci javnog reda i sigurnosti
200   70   010   00   Izdaci za uniforme
200   70   020   00   Izdaci za zaštitinu odjeću
200   70   030   00   Izdaci za ostalu poslovnu odjeću/obuću/pokrivke
200   70   040   00   Izdaci za dnevne obroke (ishrana)
200   70   050   00   Izdaci za municiju
200   70   060   00   Ostali izdaci izravno vezani za javni red i sigurnost
200   80           Ostali nespomenuti izdaci
200   80   010   00   Izdaci naknada za reviziju
200   80   020   00   Izdaci za međunarodne članarine
200   80   030   00   Izdaci za tuzemne članarine
200   80   040   00   Izdaci za stručne ispite
200   80   050   00   Izdaci za arhivski materijal
200   80   060       Izdaci pribavljanja stručnjačkog mišljenja i intelektualnih usluga
200   80   060   15   Izdaci za bruto autorske honorare
200   80   060   25   Izdaci za odvjetničke usluge
200   80   060   35   Izdaci za usluge vještačenja
                Izdaci za usluge agencija, studenskog servisa (prijepisi i
200   80   060   45   prijevodi i dr)
200   80   060   55   Izdaci za ostale nespomenute intelektualne usluge
200   80   070   00   Ostali nespomenuti izdaci
300               TEKUĆI TRANSFERI
300   10           Tekući transferi građanima, kućanstvima i nefinancijskim organizacijama
300   10   010   00   Transferi za pomoć obiteljima
300   10   020   00   Transferi za pomoć invalidima
300   10   030   00   Transferi za dječji doplatak
300   10   040   00   Transferi za porodiljski dopust
300   10   050   00   Transferi za mirovine i dodatke
300   10   060   00   Transferi za pomoć u slučaju nepogoda
300   10   070   00   Transferi za akademske i studenske nagrade
300   10   080   00   Transferi za kompenzacije zatvorenim osobama
300   10   090   00   Transferi neprofitnim organizacijama
300   10   100   00   Transferi vjerskim organizijama
300   10   110   00   Transferi kućanstvima
300   10   120   00   Transferi udruženjima građana i političkim organizacijama
300   10   130   00   Ostali transferi
300   20           Tekući transferi u inozemstvo
300   20   010   00   Transferi međunarodnim organizacijama
300   20   020   00   Transferi diplomatskom osoblju
300   20   030   00   Transferi Međunarodnom crvenom križu
300   20   040   00   Transferi za potrebe kulture
300   20   050   00   Ostali tekući transferi u inozemstvo
300   30           Tekući transferi državnim institucijama
300   30   010   00   Transferi za javni red i sigurnost
300   30   020   00   Transferi zdravstvenim institucijamaZdravstvene institucije
300   30   030   00   Transferi u zdravstveni fond
300   30   040   00   Transferi u mirovinski fond
300   30   050   00   Transferi u fond za dječji doplatak
300   30   060   00   Transferi za Vodoprivredu
300   30   070   00   Transferi školskim domovima
300   30   080   00   Transferi sveučilišnim domovima
300   30   090   00   Transferi staračkim domovima
300   30   100   00   Transferi institutima za istraživanja
300   30   110   00   Transferi za zaštitu kulturnih spomenika
300   30   120   00   Transferi HRT-u
300   30   130   00   Transferi HINA-i
300   30   140   00   Transferi nacionalnim zajednicama i manjinama
300   30   150   00   Transferi za sudsku medicinu
300   30   160   00   Ostali tekući transferi
300   40           Tekući transferi drugim državnim razinama
300   40   010   00   Transferi županijama
300   40   020   00   Transferi gradovima
300   40   030   00   Transferi općinama
300   40   040   00   Transferi ostalim državnim razinama
300   50           Tekući transferi na istoj državnoj razini
300   50   010   00   Tekući transferi između korisnika državnog proračuna
300   60           Tekući transferi fnancijskim institucijama i monetarnim vlastima
300   60   010   00   Tekući transferi komercijalnim i depozitnim bankama
300   60   020   00   Tekući transferi NBH
300   60   030   00   Tekući transferi ostalim financijskim institucijama
400               SUBVENCIJE
400   10           Subvencije u poljoprivredi
400   10   010   00   Subvencije za ulazne cijene u poljoprivredi
400   10   020   00   Subvencije za premije cijena u poljoprivredi
400   10   030   00   Subvencije poljoprivrednih proizvoda (žitarica i slično)
400   10   040   00   Subvencije kamata u poljoprivredi
400   10   050   00   Ostale subvencije u poljoprivredi
500               OSTALI TEKUĆI TRANSFERI I POTPORE
500   10           Ostali tekući transferi i potpore
500   10   010   00   Transferi u Robne rezerve
500   10   020   00   Potpore studentima i hendikepiranima
500   10   030   00   Transferi i potpore gradskom prometu
500   10   040       Transferi Hrvatskim željeznice
500   10   040   15   Transferi za isplatu plaća
500   10   040   25   Transferi za isplatu kamata
500   10   040   35   Ostali tekući transferi HŽ-u
500   10   050       Transferi za trajektne linije
500   10   050   15   Transferi za Jadroliniju
500   10   050   25   Transferi za Lošinjsku plovidbu, Mali Lošinj
500   10   050   35   Transferi za Rapsku plovidbu, Rab
500   10   060   Ostale potpore i transferi
500   10   060   15   Potpore nefinancijskim javnim poduzećima
500   10   060   25   Tranferi za pokriće deficita javnim poduzećima
500   10   060   35   Potpore drugim poduzećima
500   10   060   45   Ostali tekući transferi i potpore
600               NABAVKA KAPITALNIH SREDSTAVA
600   10           Zemljišta i ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu
600   10   010   00   Zemljište
600   10   020   00   Šume
600   10   030   00   Zemljište za rudarsku eksploataciju
600   10   040   00   Ostalo
600   20           Građevinski objekti u državnom vlasništvu
600   20   010       Stanbene zgrade i stanovi
600   20   010   15   Stanovi za državne službenike i namještenike
600   20   010   25   Stanovi za socijalne skupine građana
600   20   010   35   Stanovi za izbjeglice
600   20   010   45   Ostale stanbene zgrade i stanovi
600   20   020       Poslovne zgrade
600   20   020   15   Uredske poslovne zgrade
600   20   020   25   Bolnice, starački domovi i ostali zdravstveni objekti
                Zgrade predškolskog odgoja, škola, fakulteta, đačkih i
600   20   020   35   studentskih domova i zgrade ostalih obrazovnih institucija
600   20   030       Ostale poslovne zgrade
600   20   030   15   Zgrade restorana
600   20   030   25   Zgrade odmarališta
600   20   030   35   Objekti skladišta, silosa, garaža i slično
600   20   030   45   Športske dvorane i rekreacijski objekti
600   20   030   55   Ostale nespomenute zgrade i objekti
600   30           Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu
600   30   010   00   Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr)
600   30   020   00   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.
600   30   030   00   Sistemski software
                Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i
600   30   040   00   aparatima
600   30   050   00   Kućni aparati
600   30   060   00   Kuhinjska oprema
600   30   070   00   Laboratorij
600   30   080   00   Medicinska oprema
600   30   090   00   Oprema za znanstveni rad
600   30   100   00   Ostali namještaj i oprema
600   40           Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu
600   40   010   00   Osobni automobili
600   40   020   00   Traktori
600   40   030   00   Kombi
600   40   040   00   Kamioni
600   40   050   00   Terenska vozila
600   40   060   00   Motocikli
600   40   070   00   Čamci
600   40   080   00   Trajekti
600   40   090   00   Helikopter
600   40   100   00   Zrakoplovi
600   50           Tvornička postrojenja, strojevi i oprema u državnom vlasništvu
600   50   010   00   Tvorničke hale
600   50   020   00   Oprema za proizvodnju
600   50   030   00   Strojevi
600   50   040   00   Električne instalacije
600   50   050   00   Kuhinja
600   50   060   00   Laboratorij
600   50   070   00   Ambulanta
                Ostala nespomenuta tvornička postrojenja, strojevi i
600   50   080   00   oprema
600   60           Ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu
600   60   010       Izdaci za višegodišnje nasade u državnom vlasništvu
600   60   010   15   Voćnjaci, vinogradi i hmeljnici
600   60   010   25   Maslinici
600   60   010   35   Plantaže topola i drugog brzorastućeg drveća
600   60   010   45   Ostali višegodišnji nasadi
600   60   020       Osnovno stado
600   60   020   15   Goveda
600   60   020   25   Konji
600   60   020   35   Mazge, magarci i mule
600   60   020   45   Svinje
600   60   020   55   Ovce i koze
600   60   020   65   Perad
600   60   020   75   Ribe
600   60   020   85   Pčelinja društva
600   60   020   95   Ostala nespomenuta stoka/životinje
600   60   030       Ostala nespomenuta materijalna imovina
600   60   030   15   Knjige u biblioteci
600   60   030   25   Muzejski eksponati i spomenici kulture
600   60   030   35   Djela likovnih umjetnika
600   60   030   45   Djela kiparstva
600   60   030   55   Predmeti arhivske građe
600   60   030   65   Predmeti prirodnih rijetkosti
600   60   030   75   Ostali nespomenuti predmeti
600   70           Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu
600   70   010       Osnivački izdaci
600   70   010   15   Izdaci u svezi s osnivanjem novog poduzeća
600   70   010   25   Izdaci za aktiviranje i proširivanje poslovnih aktivnosti
600   70   010   35   Ostali izdaci u svezi s osnivanjem novih poduzeća
600   70   020       Izdaci za istraživanje i razvoj
                Plaće, autorska prava i drugi izdaci angažiranih osoba na
600   70   020   15   istraživanju i razvoju
                Izdaci za materijal i korištene usluge u svezi s
600   70   020   25   istraživanjem i razvojem
                Izdaci amortizacije opreme koja se koristi za istraživanje i
600   70   020   35   razvoj
600   70   020   45   Ostali izdaci na aktivnostima istraživanja i razvoja
600   70   030       Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava
                Izdaci za patente i tehnologiju, tehničku i tehnološku
600   70   030   15   dokumentaciju
600   70   030   25   Izdaci za licence
600   70   030   35   Izdaci za koncesije
                Izdaci za zaštitni znak, industrijska zaštitna
600   70   030   45   prava, zanatska i slična prava
                Izdaci za ostala zaštićena prava i vrijednosti (software,
600   70   030   55   trajna autorska prava i slično)
600   70   030   65   Izdaci na tuđoj imovini radi prava korištenja
600   70   030   75   Nematerijalni izdaci u pripremi
600   70   030   85   Ostali nematerijalni izdaci
600   70   040       Financijska imovina
600   70   040   15   Ulaganja u vrijednosne papire
600   70   040   25   Depoziti i dane kaucije
600   75           Nabavke zaliha
600   75   010       Zalihe materijala
600   75   010   15   Zalihe materijala redovne djelatnosti
600   75   010   25   Zalihe materijala za posebne potrebe
600   75   010   35   Ostale zalihe
600   75   020       Zalihe sitnog inventara
600   75   020   15   Sitni inventar za redovne potrebe
600   75   020   25   Sitni inventar za posebne potrebe
600   75   020   35   Ostali sitni inventar
600   80           Izgradnja kapitalnih objekata
600   80   010   00   Izgradnja cesta, željeznica i mostova
600   80   020   00   Izgradnja zračnih, pomorskih i rječnih luka
                Izgradnja spomenika, graničnih prijelaza parkova i
600   80   030   00   nacionalnih parkova
600   80   040   00   Izgradnja zgrada za javne institucije
600   80   050   00   Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/oprema
600   80   060   00   Građevinski materijal
600   80   070   00   Građevinski radovi
600   80   080   00   Izgradnja ostalih kapitalnih objekata
600   90           Investicijsko održavanje
00   90   010   00   lnvesticijsko održavanje stanbenih zgrada i stanova
600   90   020   00   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada
600   90   030   00   Investicijsko održavanje ostalih zgrada
600   90   040   00   Investicijsko održavanje cesta, željeznica i mostova
600   90   050   00   Investicijsko održavanje zračnih, pomorskih i rječnih luka
600   90   060   00   Investicijsko održavanje škola, bolnica i domova
                Investicijsko održavanje spomenika, graničnih prijelaza,
200   90   070   00   parkova i nacionalnih parkova
                Investicijsko održavanje građevinskih objekata, strojeva i
600   90   080   00   opreme
600   90   090   00   Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata
700               KAPITALNI TRANSFERI
700   10           Kapitalni transferi građanima, kućanstvima i nefinancijskim organizacijama
                Kapitalni transferi za izgradnju obiteljskih kuća, kupnju
700   10   010   00   stanova i slično
700   10   020   00   Kapitalni transferi za nabavku opreme
700   10   030   00   Ostali kapitalni transferi građanima i kućanstvima
                Kapitalni transferi za izgradnju ili nabavku poslovnog
700   10   040   00   prostora
                Kapitalni transferi za nabavku uredskog materijala i
700   10   050   00   opreme
700   10   060   00   Kapitalni transferi za nabavku prijevoznih sredstava
700   10   070   00   Kapitalni transferi za nabavku nematerijalne imovine
700   10   080   00   Kapitalni transferi nefinancijskim javnim poduzećima
700   10   090   00   Ostali kapitalni transferi nefinancijskim organizacijama
700   20           Kapitalni transferi u inozemstvo
700   20   010   00   Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama
700   20   020   00   Kapitalni transferi diplomatskom osoblju
700   20   030   00   Kapitalni transferi Međunarodnom crvenom križu
700   20   040   00   Kapitalni transferi za potrebe kulture
700   20   050   00   Ostali kapitalni transferi u inozemstvo
700   30           Kapitalni transferi državnim institucijama
700   30   010   00   Kapitalni transferi za javni red i sigurnost
700   30   020   00   Kapitalni transferi zdravstvenim institucijama
700   30   030   00   Kapitalni transferi u zdravstveni fond
700   30   040   00   Kapitalni transferi u mirovinski fond
700   30   050   00   Kapitalni transferi u fond za dječji doplatak
700   30   060   00   Kapitalni transferi za Vodoprivredu
                Kapitalni transferi školskim, sveučilišnim i staračkim
700   30   070   00   domovima
700   30   080   00   Kapitalni transferi institutima za istraživanja
700   30   090   00   Kapitalni transferi za zaštitu kulturnih spomenika
700   30   100   00   Ostali kapitalni transferi državnim institucijama
700   40           Kapitalni transferi drugim državnim razinama
700   40   010   00   Kapitalni transferi županijama
700   40   020   00   Kapitalni transferi gradovima
700   40   030   00   Kapitalni transferi općinam
700   40   040   00   Kapitalni transferi ostalim državnim razinama
700   50           Kapitalni transferi na istoj državnoj razini
700   50   010   00   Kapitalni transferi između korisnika državnog proračuna
700   60           Kapitalni transferi financijskim institucijama i monetarnim vlastima
700   60   010   00   Kapitalni transferi komercijalnim i depozitnim bankama
700   60   020   00   Kapitalni transferi NBH
700   60   030   00   Kapitalni transferi ostalim financijskim institucijama
700   70           Inozemni kapitalni transferi
700   70   010   00   Drugim vladama i međunarodnim organizacijama
700   70   020   00   Ostali inozemni kapitalni transferi
700   80           Ostali kapitalni transferi
700   80   010   00   Ostali nespomenuti kapitalni transferi
800               DANI DRŽAVNI ZAJMOVI I UDIO U GLAVNICI
800   10           Dani tuzemni zajmovi
800   10   010       Dani zajmovi drugim razinama vlasti
800   10   010   15   Dani zajmovi županijama
800   10   010   25   Dani zajmovi gradovima
800   10   010   35   Dani zajmovi općinama
800   10   020       Dani zajmovi građanima i kućanstvima
800   10   020   15   Dani zajmovi građanima pojedinačno
800   10   020   25   Dani zajmovi kućanstvima
800   10   020   35   Dani zajmovi udrugama građana
800   10   030       Dani zajmovi nefinacijskim organizacijama
800   10   030   15   Dani zajmovi javnim poduzećima
800   10   030   25   Dani zajmovi nefinancijskim organizacijama
                Dani zajmovi ostalim poduzećima i nefinancijskim
800   10   030   35   institucijama
800   10   040       Dani zajmovi financijskim institucijama
800   10   040   15   Dani zajmovi depositnim i poslovnim bankama
800   10   040   25   Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama
800   10   050       Ostali dani tuzemni zajmovi
800   10   050   00   Dani ostali nenavedeni tuzemni zajmovi
800   20           Dani inozemni zajmovi
800   20   010       Dani zajmovi drugim vladama i međunarodnim organizacijama
800   20   010   15   Dani zajmovi drugim vladama
800   20   010   25   Dani zajmovi drugim međunarodnima organizacijama
800   20   020   00   Ostali dani inozemni zajmovi
800   30           Udio u glavnici
800   30   010       Udio u glavnici javnih poduzeća i institucija
800   30   010   15   Udio u glavnici javnih nefinancijskih poduzeća i institucija
800   30   010   25   Udio u glavnici javnih financijskih institucija
800   30   020       Udio u glavnici privatnih poduzeća i institucija
800   30   020   15   Udio u glavnici privatnih poduzeća
800   30   020   25   Udio u glavnici privatnih institucija
800   30   030       Udio u glavnici kod ostali nespomenutih poduzeća i organizacija
850               FINANCIJSKA IMOVINA
850   10           Novac u banci, akreditivi, novac u blagajni i ostala novčana sredstva
850   10   010       Novac na računu u banci
850   10   010   15   Novac na računu kod NBH-a
850   10   010   25   Novac na račun kod poslovnih banaka
850   10   010   35   Devizni račun
850   10   020       Kreditivi
850   10   020   15   Otvoreni akreditivi u domaćoj valuti
850   10   020   25   Otvoreni akreditivi u stranoj valuti
850   10   030       Novac u blagajni i ostala novčana sredstva
850   10   030   15   Blagajna
850   10   030   25   Čekovi i mjenice
850   10   030   35   Devizna blagajna
850   10   010   45   Ostala novčana sredstva i prolazni računi
900               DRŽAVNI DUG
900   10           Tuzemni državni dug
900   10   010       Državni dug od drugih razina vlasti
900   10   010   15   Dugoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   10   010   25   Kratoročne obveznice i vrijednosni papiri
900   10   010   35   Dugoročni zajmovi
900   10   010   45   Kratkoročni zajmovi
900   10   010   55   Ostali nespomenuti državni dug od drugih razina vlasti
900   10   020       Državni dug od monetarnih vlasti
900   10   020   15   Dugoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   10   020   25   Kratoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   10   020   35   Dugoročni zajmovi
900   10   020   45   Kratkoročni zajmovi
900   10   020   55   Ostali nespomenuti državni dug od monetarnih vlasti
900   10   030       Državni dug od poslovnih i depozitnih banaka
900   10   030   15   Dugoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   10   030   25   Kratoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   10   030   35   Dugoročni zajmovi
900   10   030   45   Kratkoročni zajmovi
                Ostali nespomenuti državni dug od poslovnih i depozitnih
900   10   030   55   banaka
900   10   040       Državni dug od nefinancijskih institucija
900   10   040   15   Dugoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   10   040   25   Kratoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   10   040   35   Dugoročni zajmovi
900   10   040   45   Kratkoročni zajmovi
                Ostali nespomenuti državni dug od nefinancijskih
900   10   040   55   institucija
900   10   050   00   Amotizacija tuzemnog duga
900   20           Inozemni državni dug
900   20   010       Inozemni državni dug
900   20   010   15   Dugoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   20   010   25   Kratkoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   20   010   35   Dugoročni zajmovi
900   20   010   45   Kratkoročni zajmovi
900   20   010   55   Ostali nespomenuti državni dug
900   20   020   00   Amortizacija inozemnog duga
950               ZAMJENSKI FOND I OSTALA REZERVIRANJA
950   10   010   00   Zamjenski fond
950   10   020   00   Ostala rezerviranja


GLAVNA KNJIGA II - RAČUNSKI PLAN PRORAČUNA
(KNJIGA IMOVINE, OBVEZA I IZVORA VLASNIŠTVA)
600               DUGOTRAJNA lMOVINA
600   10           Zemljišta i ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu
600   10   010   00   Zemljište
600   10   020   00   Šume
600   10   030   00   Zemljište za rudarsku eksploataciju
600   10   040   00   Ostalo
600   10   200   00   Ispravak vrijednosti
600   20           Građevinski objekti u državnom vlasništvu
600   20   010       Stanbene zgrade i stanovi
600   20   010   15   Stanovi za državne službenike i namještenike
600   20   010   25   Stanovi za socijalne skupine građana
600   20   010   35   Stanovi za izbjeglice
600   20   010   45   Ostale stanbene zgrade i stanovi
600   20   020       Poslovne zgrade
600   20   020   15   Uredske poslovne zgrade
600   20   020   25   Bolnice, starački domovi i ostali zdravstveni objekti
                Zgrade predškoslog odgoja, škola, fakulteta, đačkih i
600   20   020   35   studentskih domova i zgrade ostalih obrazovnih institucija
600   20   030       Ostale poslovne zgrade
600   20   030   15   Zgrade restorana
600   20   030   25   Zgrade odmarališta
600   20   030   35   Objekti skladišta, silosa, garaža i slično
600   20   030   45   Športske dvorane i rekreacijski objekti
600   20   030   55   Ostale nespomenute zgrade i objekti
600   20   200   00   Ispravak vrijednosti
600   30           Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu
600   30   010   00   Namještaj (ormari, stolovi, stolice i dr)
600   30   020   00   Kompjutori, pisaći strojevi i dr
600   30   030   00   Sistemski software
                Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i
600   30   040   00   aparatima
600   30   050   00   Kućni aparati
600   30   060   00   Kuhinjska oprema
600   30   070   00   Laboratorij
600   30   080   00   Medicinska oprema
600   30   090   00   Oprema za znastveni rad
600   30   100   00   Ostali namještaj i oprema
600   30   200   00   Ispravak vrijednosti
600   40           Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu
600   40   010   00   Osobni automobili
600   40   020   00   Traktori
600   40   030   00   Kombi
600   40   040   00   Kamioni
600   40   050   00   Terenska vozila
600   40   060   00   Motocikli
600   40   070   00   Čamci
600   40   080   00   Trajekti
600   40   090   00   Helikopter
600   40   100   00   Zrakoplovi
600   40   200   00   Ispravak vrijednosti
600   50           Tvornička postrojenja, strojevi i oprema u državnom vlasništvu
600   50   010   00   Tvorničke hale
600   50   020   00   Oprema za proizvodnju
600   50   030   00   Strojevi
600   50   040   00   Električne instalacije
600   50   050   00   Kuhinja
600   50   060   00   Laboratorij
600   50   070   00   Ambulanta
                Ostala nespomenuta tvornička postrojenja, strojevi i
600   50   080   00   oprema
600   50   200   00   lspravak vrijednosti
600   60           Ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu
600   60   010       Izdaci za višegodišnje nasade u državnom vlasništvu
600   60   010   15   Voćnjaci, vinogradi i hmeljnici
600   60   010   25   Maslinici
600   60   010   35   Plantaže topola i drugog brzorastućeg drveća
600   60   010   45   Ostali višegodišnji nasadi
600   60   020       Osnovno stado
600   60   020   15   Goveda
600   60   020   25   Konji
600   60   020   35   Mazge, magarci i mule
600   60   020   45   Svinje
600   60   020   55   Ovce i koze
600   60   020   65   Perad
600   60   020   75   Ribe
600   60   020   85   Pčelinja društva
600   60   020   95   Ostala nespomenuta stoka/životinje
600   60   030       Ostala nespomenuta materijalna imovina
600   60   030   15   Knjige u biblioteci
600   60   030   25   Muzejski eksponati i spomenici kulture
600   60   030   35   Djela likovnih umjetnika
600   60   030   45   Djela kiparstva
600   60   030   55   Predmeti arhivske građe
600   60   030   65   Predmeti prirodnih rijetkosti
600   60   030   75   Ostali nespomenuti predmeti
600   60   200   00   Ispravak vrijednosti
600   70           Nematerijalna imovina u državnom vlasništvu
600   70   010       Osnivački izdaci
600   70   010   15   Izdaci u svezi s osnivanjem novog poduzeća
600   70   010   25   Izdaci za aktiviranje i proširivanje poslovnih aktivnosti
600   70   010   35   Ostali izdaci u svezi s osnivanjem novih poduzeća
600   70   020       Izdaci za istraživanje i razvoj
                Plaće, autorska prava i drugi izdaci angažiranih osoba na
600   70   020   15   istraživanju i razvoju
                Izdaci za materijal i korištene usluge u svezi s
600   70   020   25   istraživanjem i razvojem
                Izdaci amortizacije opreme koja se koristi za istraživanje i
600   70   020   35   razvoj
600   70   020   45   Ostali izdaci na aktivnostima istraživanja i razvoja
600   70   030       Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava
                Izdaci za patente i tehnologiju, tehničku i tehnološku
600   70   030   15   dokumentaciju
600   70   030   25   Izdaci za licence
600   70   030   35   Izdaci za koncesije
                Izdaci za zaštitni znak, industrijska zaštitna prava,
600   70   030   45   zanatska i slična prava
                Izdaci za ostala zaštićena prava i vrijednosti (software,
600   70   030   55   trajna autorska prava i slično)
600   70   030   65   Izdaci na tuđoj imovini radi prava korištenja
600   70   030   75   Nematerijalni izdaci u pripremi
600   70   030   85   Ostali nematerijalni izdaci
600   70   040       Financijska imovina
600   70   040   15   Ulaganja u vrijednosne papire
600   70   040   25   Depoziti i dane kaucije
600   70   200   00   Ispravak vrijednosti
600   75           Nabavke zaliha
600   75   010       Zalihe materijala
600   75   010   15   Zalihe materijala redovne djelatnosti
600   75   010   25   Zalihe materijala za posebne potrebe
600   75   010   35   Ostale zalihe
600   75   020       Zalihe sitnog inventara
600   75   020   15   Sitni inventar za redovne potrebe
600   75   020   25   Sitni inventar za posebne potrebe
600   75   020   35   Ostali sitni inventar
600   75   200   00   Ispravak vrijednosti
600   80           Izgradnja kapitalnih objekata
600   80   010   00   Izgradnja cesta, željeznica i mostova
600   80   020   00   Izgradnja zračnih, pomorskih i rječnih luka
                Izgradnja spomenika, graničnih prijelaza parkova i
600   80   030   00   nacionalnih parkova
600   80   040   00   Izgradnja zgrada za javne institucije
600   80   050   00   Izgradnja građevinskih objekata/strojeva/opreme
600   80   060   00   Građevinski materijal
600   80   070   00   Građevinski radovi
600   80   080   00   Izgradnja ostalih kapitalnih objekata
600   80   200   00   Ispravak vrijednosti
800               DANI DRŽAVNl ZAJMOVI I UDIO U GLAVNICI
800   10           Dani tuzemni zajmovi
800   10   010       Dani zajmovi drugim razinama vlasti
800   10   010   15   Dani zajmovi županijama
800   10   010   25   Dani zajmovi gradovima
800   10   010   35   Dani zajmovi općinama
800   10   020       Dani zajmovi građanima i kućanstvima
800   10   020   15   Dani zajmovi građanima pojedinačno
800   10   020   25   Dani zajmovi kućanstvima
800   10   020   35   Dani zajmovi udrugama građana
800   10   030       Dani zajmovi nefinacijskim organizacijama
800   10   030   15   Dani zajmovi javnim poduzećima
800   10   030   25   Dani zajmovi nefinancijskim organizacijama
                Dani zajmovi ostalim poduzećima i nefinancijskim
800   10   030   35   institucijama
800   10   040       Dani zajmovi financijskim institucijama
800   10   040   15   Dani zajmovi depositnim i poslovnim bankama
800   10   040   25   Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama
800   10   050       Ostali dani tuzemni zajmovi
800   10   050   00   Dani ostali nenavedeni tuzemni zajmovi
800   10   200   00   lspravak vrijednosti
800   30           Dani inozemni zajmovi
800   30   010       Dani zajmovi drugim vladama i međunarodnim organizacijama
800   30   010   15   Dani zajmovi drugim vladama
800   30   010   25   Dani zajmovi drugim međunarodnima organizacijama
800   30   020   00   Ostali dani inozemni zajmovi
800   30   200   00   Ispravak vrijednosti
800   40           Udio u glavnici
800   40   010       Udio u glavnici javnih poduzeća i institucija
800   40   010   15   Udio u glavnici javnih nefinancijskih poduzeća i institucija
800   40   010   25   Udio u glavnici javnih financijskih institucija

800   40   020       Udio u glavnici privatnih poduzeća i institucija
800   40   020   15   Udio u glavnici privatnih poduzeća
800   40   020   25   Udio u glavnici privatnih institucija
800   40   030       Udio u glavnici kod ostali nespomenutih poduzeća i organizacija
800   40   200   00   Ispravak vrijednosti
850               FINANCIJSKA IMOVINA
850   10           Novac u banci, akreditivi, novac u blagajni i ostala novčana sredstva
850   10   010       Novac na računu u banci
850   10   010   15   Novac na računu kod NBH-a
850   10   010   25   Novac na račun kod poslovnih banaka
850   10   010   35   Devizni račun
850   10   020       Akreditivi
850   10   020   15   Otvoreni akreditivi u domaćoj valuti
850   10   020   25   Otvoreni akreditivi u stranoj valuti
850   10   030       Novac u blagajni i ostala novčana sredstva
850   10   030   15   Blagajna
850   10   030   25   Čekovi i mjenice
850   10   030   35   Devizna blagajna
850   10   010   45   Ostala novčana sredstva i prolazni računi
850   10   200   00   Ispravak vrijednosti

900   DRŽAVNI DUG
900   10           Tuzemni državni dug
900   10   010       Državni dug od drugih razina vlasti
900   10   010   15   Dugoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   10   010   25   Kratoročne obveznice i vrijednosni papiri
900   10   010   35   Dugoročni zajmovi
900   10   010   45   Kratkoročni zajmovi
900   10   010   55   Ostali nespomenuti državni dug od drugih razina vlasti
900   10   020       Državni dug od monetarnih vlasti
900   10   020   15   Dugoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   10   020   25   Kratoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   10   020   35   Dugoročni zajmovi
900   10   020   45   Kratkoročni zajmovi
900   10   020   55   Ostali nespomenuti državni dug od monetarnih vlasti
900   10   030       Državni dug od poslovnih i depozitnih banaka
900   10   030   15   Dugoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   10   030   25   Kratoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   10   030   35   Dugoročni zajmovi
900   10   030   45   Kratkoročni zajmovi
                Ostali nespomenuti državni dug od poslovnih i depozitnih
900   10   030   55   banaka
900   10   040       Državni dug od nefinancijskih institucija
900   10   040   15   Dugoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   10   040   25   Kratoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   10   040   35   Dugoročni zajmovi
900   10   040   45   Kratkoročni zajmovi
900   10   040   55   Ostali nespomenuti državni dug od nefinacijskih institucija
900   10   200   00   Ispravak vrijednosti
900   20           Inozemni državni dug
900   20   010       Inozemni državni dug
900   20   010   15   Dugoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   20   010   25   Kratoročne obveznice i vrijednosi papiri
900   20   010   35   Dugoročni zajmovi
900   20   010   45   Kratkoročni zajmovi
900   20   010   55   Ostali nespomenuti državni dug
900   20   200   00   Ispravak vrijednosti
950               ZAMJENSKI FOND, OSTALA REZERVIRANJA I IZVORI
                VLASNIŠTVA
950   10   010   00   Zamjenski fond
950   10   020   00   Ostala rezerviranja
950   20   010   00   Izvori vlasništva iz proračuna
950   20   020   00   Izvori vlasništva od vlastite djelatnosti
950   20   030   00   Ostali izvori vlasništva
950   20   200   00   Ispravak vrijednosti izvora vlasništva