Pravilnik o provedbi zakona o evidencijama u oblasti zdravstva za primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu

NN 4/1995 (19.1.1995.), Pravilnik o provedbi zakona o evidencijama u oblasti zdravstva za primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 24. Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva ("Narodne novine, br. 53/91" ), Ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

o provedbi zakona o evidencijama u oblasti zdravstva za primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu

Članak 1.

Primjena desete revizije Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema stupila je na snagu 1. siječnja 1995. godine Odlukom Ministarstva zdravstva, Klasa 950-01/94-01/02 Urbroj 534-02-20-94-02 od 12. srpnja 1994. godine.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom propisuju obrasci za izvješćivanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti specijalističko-konzilijarnoj zravstvenoj zaštiti prilagođeni desetoj reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema, koji se objavljuju kao prilog ovom Pravilniku i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo sačinit će upute o popunjavanju i primjeni objavljenih izvještajnih obrazaca.

Rokovi za dostavu i dostava obrazaca iz stavka 1. objavljuju se u Programu statističkih istraživanja za Republiku Hrvatsku.

Članak 4.

Propisane obrasce dužne su ispunjavati te dostavljati u propisanim rokovima sve zdravstvene ustanove i zdravstveni djelatnici privatne prakse.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti stari obrasci za izvješćivanje u primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine.

Klasa: 950-01/95-01/01

Urbroj: 534-01-95-0002

Zagreb, 5. siječnja 1995.

Ministar zdravstva

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.