Pravilnik o načinu upisa u sudski registar

NN 10/1995 (15.2.1995.), Pravilnik o načinu upisa u sudski registar

MINISTARSTVO PRAVOSUÐA

Na temelju stavka 8. članka 3. Zakona o sudskom registru ("Narodne novine", broj 1/95), ministar pravosuđa donosi

Pravilnik

o načinu upisa u sudski registar

1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik sudskog registra (u daljnjem tekstu registar), način upisa u registar, oblik, sadržaj i način popunjavanja prijave za upis, uporaba, osiguranje i čuvanje sadržaja registarskih podataka, te sadržaj obrazaca i šifriranih oznaka kao sastavnih dijelova ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Na upis u registar, na odgovarajuči način, primjenjuju se odredbe Pravilnika o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova (Sudski poslovnik).

2. OBLIK REGISTRA

Članak 3.

Glavna knjiga registra (u daljnjem tekstu: glavna knjiga) sastoji se od registarskih uložaka u koje se upisuju podaci o svakom pojedinom subjektu upisa za kojeg je upis u registar propisan zakonom. Svaki registarski uložak obilježava se matičnim brojem subjekta upisa (MBS) i poslovnim brojem pod kojim je u upisniku sudskog registra TT upisana prijava za upis osnivanja. Registarski ulošci glavne knjige vođene u pisanom obliku vode se za svaki subjekt upisa odvojeno.

Registarski ulošci iz stavka 3. ovoga članka sadrže, za svaki upis posebice, ispise važečih podataka upisanih u glavnoj knjizi vođenoj elektroničkim računalom (u daljnjem tekstu: glavna knjiga vođena računalom).

Članak 4.

Zbirka isprava registra (u daljnjem tekstu: zbirka isprava) obilježava se na način propisan stavkom 2. članka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Glavna knjiga vođena računalom povezuje se računalsko komunikacijskim sustavom kao jedinstvena baza podataka za Republiku Hrvatsku. Jedinstvena baza podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke upisane u glavnim knjigama svih registarskih sudova, a vodi se u Trgovačkom sudu u Zagrebu. Podaci upisani u glavnoj knjizi dnevno se unose u jedinstvenu bazu podataka iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 6.

Podaci u glavnoj knjizi vođenoj računalom, u parici glavne knjige, te u jedinstvenoj bazi podataka iz članka 5. ovoga Pravilnika upisuju se i čuvaju uporabom kodova za znakove utvrđenih međunarodnom normom ISO 8859-2.

3. MATIČNI BROJ SUBJEKTA UPISA

Članak 7.

Matični broj subjekta upisa (u daljnjem tekstu: MBS) je identifikacijski broj koji svakom subjektu upisa dodjeljuje registarski sud donošenjem rješenja o upisu osnivanja. MBS dodjeljuje se računalom. Jednom dodijeljeni MBS subjektu upisa neće se mijenjati, niti dodjeljivati nakon prestanka subjekta upisa nekom drugom subjektu upisa. Jednom subjektu upisa ne smije se dodijeliti više MBS

Članak 8.

MBS sastoji se od: - dvoznamenkastoga broja registarskog suda kod kojega je upisano osnivanje subjekta upisa, - šesteroznamenkastoga tekućeg broja, te - jednoznamenkastoga kontrolnog broja. Dvoznamenkasti broj registarskog suda određuje se abecednim redom naziva trgovačkog suda od 01 do 08. Tekući broj određuje registarski sud subjektima upisa po redoslijedu otvaranja registarskih uložaka počevši od 000001. Kontrolni broj određuje se postupkom "Modula 11,10 - redni broj postupka 6", utvrđenim međunarodnom normom ISO 7064.

Članak 9.

Podružnica se označava s MBS svog osnivača i svojim podbrojem. Podbroj podružnice je troznamenkasti redni broj kojeg registarski sud dodjeljuje podružnici rješenjem o upisu osnivanja podružnice, po redoslijedu upisa podružnica kod registarskog suda osnivača, počevši od 001. Pri označavanju podružnice, na omotu zbirke isprava, na omotu registarskog poduloška i na ispravama koje izdaje registarski sud, podbroj se od MBS odvaja crticom bez razmaka. Prvoj podružnici inozemnog osnivača dodjeljuje se MBS na način propisan člankom 7. ovoga Pravilnika. Svaka slijedeća podružnica istog inozemnog osnivača označava se s MBS prve podružnice i dodjeljuje joj se podbroj na način propisan stavkom 2. ovoga članka, počevši od 002.

4. PRIJAVA ZA UPIS

Članak 10.

Prijava se podnosi u najmanje dva primjerka na obrascu PO. Jedan primjerak prijave ostaje u registarskom sudu. Drugi primjerak prijave podnesene u pisarnici suda, registarski sud vraća predlagatelju, s time da se u desnom gornjem kutu ovjerava prijemnom štambiljom suda s datumom primitka u pisarnici, te se upisuje poslovni broj pod kojim se ta prijava upisuje u upisnik sudskog registra Tt. Obrazac prijave za upis PO je sastavni dio ovoga Pravilnika.

5. SADRŽAJ PRIJAVE

Članak 11.

Prijava sadrži naziv "prijava za upis u sudski registar", naziv trgovačkog suda kojem se podnosi ime i prezime ili tvrtku, odnosno naziv predlagatelja, prebivalište ili sjedište predlagatelja, tvrtku ili naziv i sjedište subjekta upisa, ako je različito od predlagatelja, predmet prijave, popis priloga koji se prilaže, te potpise ovlaštenih osoba. U prijavi za upis navodi se MBS, ako prijava sadrži zahtjev za upis promjene podataka upisanih u registar, za upis brisanja ili upis podružnice. U predmetu prijave navodi se, da se prijava odnosi na osnivanje, promjenu ili brisanje podataka ili prestanak subjekta upisa. Uz podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, prijava sadrži i zahtjev za upis s podacima propisanim zakonom. Uz prijavu prilažu se prilozi redoslijedom propisanim člankom 12. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

U prijavi se obvezno navode podaci propisani zakonom i to slijedećim redoslijedom i nazivljem:

1. tvrtka ili naziv, skraćena tvrtka ili naziv, strani jezik i prijevod tvrtke ili naziva na strani jezik, strani jezik i prijevod skraćene tvrtke ili naziva na strani jezik, i to nazivom "tvrtka/naziv",

2. sjedište

3. predmet poslovanja - djelatnosti,

4. članovi društva osoba i ustanova, jedini osnivač za društvo s ograničenom odgovornošću, s ovlastima u zastupanju i ograničenjima tih ovlasti, ako ih imaju, i to nazivom "članovi društva/osnivači",

5. komanditori s visinom ugovorenog i uplačenog uloga, i to nazivom "članovi društva - komanditori",

6. članovi uprave društva kapitala i gospodarskog interesnog udruženja, ravnatelji, likvidatori ili stečajni upravitelji, s ovlastima u zastupanju i ograničenjima tih ovlasti, ako ih imaju i to nazivom "članovi uprave/likvidatori",

7. zastupnici s ovlastima u zastupanju i ograničenjima tih ovlasti, i to nazivom "zastupnici",

8. prokuristi s ovlastima u zastupanju i ograničenjima tih ovlasti, i to nazivom "prokuristi",

9. predsjednik i članovi nadzornog odbora i to nazivom .nadzorni odbor", 10. iznos temeljnog kapitala, iznos za koji su izdane dionice te ukupni iznos uplate za izdane dionice i u čemu su one uplaćene, ili sredstva za početak rada ustanove i to nazivom "temeljni kapital",

11. pravni odnosi:

a) pravno ustrojbeni oblik te datum odluke o preoblikovanju i novi pravno ustrojbeni oblik, i to nazivom "pravni oblik",

b) datum usvajanja osnivačkog akta (društvenog ugovora, izjave o osnivanju ili drugog akta) na temelju kojeg se upisuje osnivanje, te datum i kratki sadržaj izmjena i dopuna tog akta, i to nazivom "osnivački akt",

c) datum usvajanja statuta, te datum i kratki sadržaj izmjena i dopuna tog akta, i to nazivom "statut",

d) ako je subjekt upisa osnovan na određeno vrijeme, vrijeme trajanja subjekta, i to nazivom "trajanje", e) promjene temeljnog kapitala,

f) zaključenje, promjene i prestanak poduzetničkih ugovora, i to nazivom "poduzetnički ugovor",

g) priključenje i prestanak priključenja, i to nazivom "priključenje".

h) statusne promjene: pripajanje, spajanje, podjela,

i) otvaranje i obustava postupka prisilne nagodbe, stečaja i likvidacije, kao i ostale odluke suda koje se upisuju po službenoj dužnosti, i to nazivom "odluke suda",

j) datum i vrsta razloga za prestanak, i to nazivom "razlozi za prestanak",

k) nastavljanje,

l) prestanak subjekta upisa,

12. podaci o podružnicama:

a) tvrtka ili naziv i sjedište osnivača podružnice,

b) tvrtka ili naziv podružnice,

c) sjedište podružnice,

d) djelatnosti podružnice,

e) osobe koje u podružnici zastupaju osnivača,

13. ostali podaci o subjektu upisa,

14. zabilježbe.

Podaci koji čine sadržaj zahtjeva za upis navode se uporabom izraza iz šifranika propisanih člankom 23. ovoga Pravilnika ili šifrom iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti ("Narodne novine", broj 6/95) s kratkim nazivom djelatnosti.

Članak 13.

Prijava i prilozi ispisuju se pisačim strojem ili pisaćem na bijelom bezdrvnom neprozirnom papiru veličine A4, samo s jedne strane, s lijevom marginom od najmanje 3 cm, te ostalim marginama od najmanje 2 cm, tako da je u gornjem desnom kutu prve stranice prazan prostor veličine najmanje 10x5 cm za potrebe ovjere i upisivanja drugih službenih podataka od strane registarskog suda. Prijava i prilozi uz prijavu ispisuju se crnim slovima pismom "Courier" veličine od 10 do 12 točaka, uredno, pregledno, čitljivo, bez brisanja, prekucavanja ili umetanja i bez nepoznatih kratica. Prijava se ne smije dostavljati u preslici, te ne smije biti otiskana dotrajalom vrpcom pisaćega stroja ili pisača

Članak 14.

Naznaka kojom se pobliže obilježava tvrtka ili naziv subjekta upisa upisuje se u prijavu na isti način kako je napisana u ispravi o osnivanju bez navodnih znakova, a preostali tekst tvrtke ili naziva upisuje se malim slovima, s time da se preostali tekst i pravno ustrojbeni oblik subjekta upisa unosi malim slovima punim riječima ili kraticom (primjerice: d. d.). Odredba stavka 1. ovoga članka važi i za skraćenu tvrtku ili naziv. Tekst tvrtke ili naziva može sadržavati najviše četiristočetrdeset (440) znakova, a skraćene tvrtke ili naziva najviše stočetrnaest (114) znakova. Tekst prijevoda tvrtke ili naziva može sadržavati najviše četiristočetrdeset (440) znakova, a tekst prijevoda skraćene tvrtke ili skraćenoga naziva najviše stočetrnaest (114) znakova.

6. UPIS U REGISTAR

Članak 15.

Sudski službenik pregledava prijavu i priložene dokaze, te izrađuje nacrt rješenja o upisu u registar s prilogom (u daljnjem tekstu: rješenje o upisu). Prilog iz stavka 1. ovoga članka je sastavni dio rješenja o upisu i sadrži podatke redoslijedom propisanim člankom 12. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Kada sudac utvrdi da je prijavu ili priloge potrebno ispraviti, odnosno dopuniti, sudac daje nalog, da se predlagatelj u određenom roku zaključkom pozove radi ispravljanja ili dopune.

Članak 17.

Rješenje o upisu potpisuje sudac vlastoručno i elektronički. Nakon što pregleda prijavu, dokaze uz prijavu i nacrt rješenja, te utvrdi osnovanost upisa, sudac potpisuje rješenje o upisu. Kada odluči da je upis izvršan donošenjem rješenja, sudac istodobno s potpisom rješenja iz stavka 2. ovoga članka elektronički potpisuje upis u glavnoj knjigi vođenoj računalom, vlastoručno potpisuje ispis za glavnu knjigu vođenu u pisanom obliku i daje nalog za daljnje postupanje sa spisom. Kada odluči da se upis u registar provede nakon pravomoćnosti rješenja o upisu, sudac elektronički potpisuje upis u glavnoj knjizi vođenoj računalom odmah po utvrđivanju pravomoćnosti tog rješenja, vlastoručno potpisuje ispis za glavnu knjigu vođenu u pisanom obliku i daje nalog za daljnje postupanje sa spisom.

Članak 18.

Nalog za daljnje postupanje sa spisom, rješenje o upisu i ispis za glavnu knjigu vođenu u pisanom obliku dostavlja se ovlaštenom sudskom službeniku. Ovlašteni sudski službenik odgovarajuće isprave odlaže u zbirku isprava. Rješenje o upisu dostavlja se bez odgode predlagatelju i drugim sudionicima, a ovlašteni sudski službenik rješenje o upisu odlaže u zbirku isprava. U slučaju iz stavka 4. članka 17. ovoga Pravilnika, ovlašteni sudski službenik rješenje o upisu odlaže u zbirku isprava nakon pravomoćnosti. Nakon što provede radnje iz ovoga članka, ovlašteni sudski službenik na nalogu stavlja datum i svoj potpis.

Članak 19.

Ispis provedenog upisa sadrži naziv registarskog suda, datum i vrijeme upisa, redni broj upisa, poslovni broj rješenja o upisu iz upisnika sudskog registra Tt, MBS, sve upisane važeće podatke o tom subjektu upisa redoslijedom propisanim člankom 12. ovoga Pravilnika, te ime i prezime i potpis suca koji je odlučio o upisu. Jedan primjerak potpisanog ispisa iz stavka 1. ovoga članka odlaže se u registarski uložak glavne knjige vođene u pisanom obliku.

Članak 20.

Svakom upisu u glavnu knjigu, osim MBS, dodjeljuje se i redni broj upisa počevši od jedan kod prvog upisa u glavnu knjigu vođenu po odredbama ovoga Pravilnika. Uz svaki upis u glavnu knjigu upisuje se i datum i vrijeme upisa, te broj registarskog suda prema šifarniku trgovačkih sudova. Redni broj upisa podružnice dodjeljuje se na način propisan stavkom 1 ovoga članka.

Članak 21.

U glavnu knjigu i upisnik sudskog registra TT vođenih računalom, umjesto teksta, podaci propisani zakonom i ovim Pravilnikom upisuju se uporabom šifri određenih za pojedini podatak.

Članak 22.

Osim registarskih podataka, registarski sud računalom vodi i evidencijske podatke koji se koriste u statističko-evidencijske svrhe, a mogu se, na poseban zahtjev staviti na raspolaganje osobama i tijelima propisanim člankom 17. Zakona o sudskom registru. Opseg i struktura evidencijskih podataka određuje se programom registra vođenog računalom.

Članak 23.

Prilikom vođenja glavne knjige i upisnika sudskog registra TT računalom koriste se šifarnici, nomenklature, standardi, norme, tehnički propisi i slično (u daljnjem tekstu: šifarnik). Podaci iz šifarnika utvrđuju se na hrvatskome jeziku, odnosno na izvornom jeziku latiničnim pismom, ako je podatak iz stranog jezika.

Članak 24.

Prilikom vođenja glavne knjige i upisnika sudskog registra TT računalom, koriste se slijedeći hrvatski i međunarodni standardi, norme, klasifikacije i šifarnici:

1. Nacionalna klasifikacija djelatnosti prema Zakonu o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", broj 98/94),

2. Oznake za predstavljanje imena država (ISO 3166Codes for representation of names of countries)

3. Oznake za predstavljanje valuta i novca (ISO 4217Codes for representation of currencies and funds)

4. Oznake za predstavljanje jezika (ISO 639 - Codes for representation of names of languages),

5. Oznake i nazivi županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj utvrđenih prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina,

6. Šifre i nazivi naselja u Republici Hrvatskoj utvrđenih od Državne geodetske uprave,

7.Šifre i nazivi ulica utvrđenih odgovarajućim odlukama tijela lokalne samouprave, odnosno od Državne geodetske uprave.

Članak 25.

Prilikom vođenja glavne knjige i upisnika sudskog registra Tt računalom, koriste se i slijedeći šifarnici:

1. Trgovački sudovi,

2. Pravni oblici,

3. Vrste položaja ili funkcija osoba,

4. Vrste osobnosti osnivača.

5. Vrste razloga prestanka subjekta upisa ili podružni

6. Vrste pismena,

7. Vrste priloga uz prijavu,

8. Oznake pravnih odnosa,

9. Vrste posebnosti poslovanja,

10. Vrste osnivačkih uloga.

Šifarnici iz stavka 1. ovoga članka su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 26.

Kada se subjekt upisa pripaja drugom subjektu, čije je sjedište na području drugog registarskog suda, prijava za upis pripajanja podnosi se registarskom sudu kod kojeg je upisan subjekt koji se pripaja. Taj sud donosi rješenje o upisu pripajanja, pripajanje upisuje u registar, primjerak rješenja o upisu dostavlja registarskom sudu kod kojeg je upisan preuzimatelj (u daljnjem tekstu: registarski sud preuzimatelja) i upisuje zabilježbu u dio upisa "zabilježba", da će pripajanje biti pravovaljano nakon što se upiše kod registarskog suda preuzimatelja. Nakon što dobije primjerak rješenja o upisu pripajanja od registarskog suda kod kojeg je upisan subjekt koji se pripaja, registarski sud preuzimatelja donosi rješenje o upisu pripajanja, upisuje ga u registar i u dio upisa "zabilježba" naznačuje naziv registarskog suda pripojenog subjekta i njegov MBS. Registarski sud preuzimatelja dostavit će registarskom sudu pripojenog subjekta primjerak svog rješenja o obavljenom upisu pripajanja i izvijestiti ga o danu kada je pripajanje upisano u registar Nakon primitka izvješća iz stavka 3. ovoga članka, registarski sud u kojemu je upisan subjekt koji se pripaja upisat će, po službenoj dužnost u dio upisa "zabilježba" kada je pripajanje upisano kod registarskog suda preuzimatelja, dostavit će tom sudu zbirku isprava bez omota subjekta koji se pripojio preuzimatelju i o tome upisati zabilježbu u dio upisa "zabilježba".

Članak 27.

Kada se više subjekata upisa sa sjedištem na području različitih registarskih sudova spaja u novi subjekt koji se time osniva, rješenje o upisu subjekta koji nastaje spajanjem donosi registarski sud na čijem području je sjedište tog subjekta. Na upis spajanja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavka 3. i 4. članka 26. ovoga Pravilnika.

Članak 28.

Kada se subjekt upisa dijeli na dva ili više subjekata upisa, registarski sud subjekta upisa koji se dijeli donosi rješenje o brisanju tog subjekta nakon donošenja rješenja o upisu osnivanja svih subjekata nastalih podjelom.

Članak 29.

Kada se zbog promjene sjedišta subjekta upisa mijenja registarski sud, registarski sud novog sjedišta će prije nego što donese rješenje o upisu promjene sjedišta uputiti zahtjev registarskom sudu dosadašnjeg sjedišta subjekta upisa, da mu dostavi zbirku isprava. Na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka registarski sud dosadašnjeg sjedišta dostavlja zbirku isprava bez omota. Registarski sud novog sjedišta donosi rješenje o upisu promjene sjedišta s navođenjem istog MBS pod kojim je upisano osnivanje subjekta, te primjerak rješenja o upisu dostavlja registarskom sudu dosadašnjeg sjedišta. Registarski sud dosadašnjeg sjedišta subjekta upisa na zadržanom omotu zbirke isprava i na omotu registarskog uloška upisuje bilješku s nazivom registarskog suda novog sjedišta i ulaže rješenje o upisu promjene sjedišta u omot zbirke isprava.

Članak 30.

Registarski sud osnivača podružnice dostavlja registarskom sudu sjedišta podružnice primjerak prijave za upis s prilozima, primjerak rješenja o upisu i stavlja zabilježbu o nazivu registarskog suda sjedišta podružnice u dio upisa "zabilježba". Registarski sud sjedišta podružnice dostavljene isprave iz stavka 1. ovoga članka vodi u registarskom ulošku glavne knjige vođene u pisanom obliku pod istim podbrojem MBS podružnice pod kojim je upisan kod registarskog suda osnivača podružnice

Članak 31.

U glavnu knjigu upisuju se zabilježbe o teretima (zalog i dr.), zabranama, ogranićenjima, privremenim mjerama, zahtjevima za pokretanje stečajnog postupka, likvidacijama i prisilnim nagodbama, pokretanju postupka za ispravak rješenja, odlukama o izrečenim kaznama, te o drugim podacima koji se odnose na subjekt upisa, postupak pred sudom ili drugim tijelima, u skladu sa zakonom. Uz podatak za koji je u glavnoj knjizi upisano brisanje upisuje se datum brisanja.

Članak 32.

U postupku župisa u registar mogu se uporabiti ove štambilje: 1. nalog za upis u registar, 2. bilješka o ovjeri, i 3. druge štambilje za koje registarski sud ocijeni da se mogu rabiti u postupku upisa.

7. OBJAVA PODATAKA

Članak 33.

Registarski sud dostavlja, radi objave, "Narodnim novinama" i odgovarajućem dnevnom listu uz uplaćeni predujam i sadržaj upisanih podataka za svaki subjekt upisa, navodeči tvrtku ili naziv subjekta upisa, njegovo sjedište, MBS i datum upisa. Sud može zaključiti ugovor o uvjetima objave i visini naknade s glasilima iz stavka 1. ovoga članka

8. POSTUPAK S PRAVNIM LIJEKOVIMA

Članak 34.

Kada je podnesena žalba protiv rješenja o upisu na temelju kojeg je proveden upis u glavnoj knjizi upisuje se zabilježba o podnošenju žalbe u dio upisa "zabilježbe". O odlukama višeg suda povodom kojih je registarski sud dužan postupiti po službenoj dužnosti sud upisuje zabilježbu o tim odlukama u dio upisa "zabilježba". Kada registarski sud utvrdi da je rješenje o upisu pravomoćno, datum pravomoćnosti upisuje se u registar bez odgađanja.

Članak 35.

Kada je podnesena žalba ili zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv rješenja o upisu, registarski sud dostavlja drugostupanjskom sudu, zajedno s predmetom, dio zbirke isprava koji se odnosi na osporeni upis. Nakon donošenja odluke o podnesenoj žalbi ili zahtje vu za zaštitu zakonitosti dokazi koji su bili izdvojeni ponovno se ulažu u zbirku isprava. 9. UPISNICI I POMOĆNE EVIDENCIJE

Članak 36.

U upisnik sudskog registra Tt upisuju se zaprimljeni zahtjevi, priopćenja i drugi podnesci predlagatelja, drugih sudionika, osoba, sudova i tijela, te odluke registarskog suda. U upisnik sudskog registra Tt upisuju se slijedeči podaci 1. poslovni broj, 2. MBS, ako postoji, s datum primitka, 4. predmet 5. o predlagatelju, 6. o sudioniku, 7. o sucu ili sudskom savjetniku kojem je spis dodijeljen u rad, 8. o zaključku, 9. o ročištu, 10. o ustupanju predmeta, 11. o pozivu na ispravak ili dopunu, 12. o primljenom ispravku ili dopuni, 13. o nalogu za upis, 14. o rješenju: - o obustavi, - o upisu, - o povlaćenju, - o odbacivanju, - o odbijanju, - o ispravku, 15. datum upisa, 16. o otpremi za oglas, 17. o žalbi, 18. o rješenju po žalbi: - odbijeno, - odbačeno, - ukinuto i vraćeno na ponovni postupak, - ukinuto i odbačena prijava, - preinačeno, 19. o presudi kojom je utvrđena ništavost upisa, 20. o odluci o zahtjevu za zaštitu zakonitosti, 21. ostalo, 22 primjedba. Obrazac upisnika sudskog registra Tt je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 37.

Osim upisnika iz članka 36. ovoga Pravilnika, registarski sud vodi i upisnik sudskog registra za razne predmete R3 u koji se upisuju podnesci, odnosno predmeti dostavljeni registarskom sudu, ako se ne odnose na upis konkretnog subjekta upisa u glavnu knjigu. Obrazac upisnika sudskog registra za razne predmete R3 je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 38.

Upisnici i pomoćne evidencije vode se u pisanom obliku, a mogu se voditi i računalom.

10. REGISTARSKI ULOŠCI

Članak 39.

Omot registarskog uloška glavne knjige vođene u pisanom obliku je preklopljeni karton veličine B3 u koji se kronološkim redom ulažu potpisani ispisi važećih podataka upisanih u glavnoj knjizi vođenoj računalom. U desnom gornjem kutu prednje strane preklopa omota registarskog uloška glavne knjige vođene u pisanom obliku upisuje se MBS i ispod njega poslovni broj pod kojim je upisan u upisnik sudskog registra Tt, u lijevom gornjem kutu upisuje se naziv registarskog suda, a na sredini omota upisuje se tvrtka ili naziv subjekta upisa.

Članak 40.

U omot registarskog uloška osnivača podružnice ulaže se omot registarskog poduloška podružnice koji je preklopljeni karton veličine A3. Na omot iz stavka 1. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe članka 39. ovoga Pravilnika, s time da se u desnom gornjem kutu stavlja MBS osnivača i podbroj te podružnice. Omot registarskog uloška podružnice kod registarskog suda sjedišta podružnice označava se s MBS osnivača i podbrojem te podružnice.

Članak 41.

Registarski ulošci glavne knjige vođene u pisanom obliku, kao i podulošci podružnica kojima je sjedište osnivača na području drugog registarskog suda, odlažu se ria police po redoslijedu MBS.

11. ZBIRKA ISPRAVA

Članak 42.

Za svaki subjekt upisa u posebnom omotu i pod istim MBS pod kojim je upisan u glavnoj knjizi vodi se zbirka isprava koja sadrži prijavu za upis, dokaze priložene uz prijavu, sva rješenja i zaključke registarskog suda, te sve ostale dokaze za koje je propisano odlaganje u zbirku isprava Dokazi se u zbirku isprava ulažu, uvezuju i slažu po redoslijedu navedenom u prijavi, odnosno po redoslijedu primitka, tako da se svaki list dokaza označava rednim brojem crnom bojom u desnom gornjem kutu.

Članak 43.

Na unutarnjoj strani omota zbirke isprava popisuju se kronološkim redom uložene isprave.

Članak 44.

U isti omot zbirke isprava ulažu se odvojeno isprave koje se mogu razgledati i prepisivati i za koje se može tražiti izvadak bez navođenja pravnog interesa od isprava koje sadrže podatke za čiji uvid je potrebno dokazati postojanje pravnog interesa, a koje se ulažu u tanji omot s oznakom "nejavno". Osim isprava iz stavka 1. ovog članka u tanji omot oznakom "nejavno" odlažu se i isprave, odnosno akti koj se odnose na upravljanje postupkom, te isprave koje su priložene uz zahtjev za upis koji je odbačen, povučen ili odbijen.

12. PRIJEPISI, KOPIJE, IZVACI I POTVRDE

Članak 45.

Registarski sud, uz potpis ovlaštenog sudskog službenika, izdaje ovjerene prijepise i kopije, izvatke, te potvrde podacima upisanim u registru.

Članak 46.

Potvrda o podacima iz registra sadrži: oznaku da se radi o potvrdi, naziv registarskog suda, broj upisnika pod kojim se izdaje potvrda, podatke koji se upisuju, mjesto i datum izdavanja, pečat suda i potpis ovlaštenog sudskc službenika.

Članak 47.

Izvadak iz registra (u daljnjem tekstu: izvadak) sadrži u pravilu, podatke upisane u glavnoj knjizi koji važe na dan izdavanja, a može sadržavati i dodatne podatke iz zbirke isprava. Na poseban zahtjev može se dati izvadak s podacima za određeno vremensko razdoblje ili povijesni izvadak koji sadrži sve upisane podatke od dana upisa osnivanja do dana izdavanja. Izvadak iz stavka 2. ovoga članka sadrži naznaku da se radi o povijesnom izvatku odnosno o izvatku na dan ili za određeno vremensko razdoblje

Članak 48.

Izvadak sadrži: MBS, skraćenu tvrtku ili naziv subjekta upisa sa sjedištem, upisane podatke (tvrtka, sjedište, predmet poslovanja, itd.) s rednim brojem upisa ispred svakog podatka i datumom kada je taj upis proveden. Izvadak koji sadrži ispis samo dijela važećih upisanih podataka treba sadržavati na kraju zadnje stranice izvatka naznaku slijedećeg sadržaja: "Napomena: ostalo izostavljeno". Na kraju izvatka ispisuju se: 1. podaci o svim fizičkim osobama iz točki 6. 7., 8., 9. i 12. pod e) stavka 1. članka 12. ovoga Pravilnika (označeni rednim brojem osoba zajedno s imenom, prezimenom, JMBG ili za stranca brojem putovnice i države koja je izdala putovnicu, te prebivalištem), 2. podaci o svim upisima počevši od rednog broja jedan (1) i to: a) redni broj upisa, b) poslovni broj iz upisnika sudskog registra Tt pod kojim je doneseno rješenje o upisu, c) datum upisa i d) naziv registarskog suda koji je proveo upis.

Članak 49.

Podaci iz registra ispisuju se na izvatku redoslijedom propisanim člankom 12. ovoga Pravilnika. Ispred svakog podatka na izvatku navodi se redni broj upisa. Podatak koji je prestao važiti označava se na izvatku stavljanjem oznake " 10/95 " ispred tog podatka, a na kraju zadnje stranice izvatka stavlja se naznaka slijedećeg sadržaja: "Napomena: podaci označeni s "10/95" prestali su važiti.".

Članak 50.

Izvadak, te ovjereni prijepis i kopija sadrže bilješku o ovjeri koja se stavlja štambiljom. Bilješka o ovjeri prijepisa i kopije sadrži: izreku o tome da je prijepis ili kopija istovjetna izvorniku, naziv registarskog suda, mjesto i datum izdavanja, broj upisnika pod kojim je prijepis ili kopija izdana, a bilješku uz pečat registarskog suda mora potpisati ovlašteni sudski službenik. Bilješka o ovjeri izvatka sadrži: izreku o tome da je izvadak istovjetan izvorniku, naziv registarskog suda, mjesto i datum izdavanja, broj upisnika pod kojim je izvadak izdan, a bilješku uz pečat registarskog suda mora potpisati ovlašteni sudski službenik.

Članak 51.

Javni bilježnik kojem su dostupni podaci u glavnoj knjizi ima iste ovlasti i obveze kao i ovlašteni sudski službenik iz članka 45. ovoga Pravilnika. Prijepise, kopije, izvatke i potvrde javni bilježnik ovjerava u skladu s odredbama Zakona o javnom bilježništvu.

13. DOSTUPNOST PODATAKA UPISANIH U GLAVNOJ KNJIZI VOÐENOJ RAČUNALOM

Članak 52.

Dostupnost podataka iz registra registarski sud osigurava uporabom kodova prema međunarodnoj normi ISO 8859-2. Informaličke i druge uvjete za doslupnost podataka iz registra objavit će ministar pravosuđa, te odrediti informatička sredstva, postupke i uvjete za dostupnost podataka telekomunikacijskom mrežom ili putem informatičkog medija osobama i tijelima propisanim člankom 17. Zakona o sudskom registru.

Članak 53.

Dostupnost jedinstvenoj bazi podataka iz članka 5. ovoga Pravilnika mora se omogućiti 24 sata dnevno i svakog dana u godini, osim u dane mjesečnog ili godišnjeg održavanja, odnosno provjere rada sustava Veći broj podataka o upisima više subjekata upisa preuzima se izvan radnog vremena registarskih sudova i nakon provedenih mjera pohrane i čuvanja podataka upisanih u glavnoj knjizi vođenoj računalom.

Članak 54.

Registarski sudovi dužni su godišnje, te na poseban zahtjev ovlaštenog tijela, pripremiti, odnosno omogućiti iz vješća o broju i vrsti subjekata upisanih u registar, te o drugim pitanjima na temelju podataka iz registra.

14. SIGURNOST I ČUVANJE PODATAKA REGISTRA

Članak 55.

Mjere, sredstva i uvjeti osiguranja, pohranjivanja i za štite podataka iz registra i pomoćnih evidencija odredit će naputkom ministar pravosuđa.

Članak 56.

Registarski sud dužan je provoditi mjere osiguranja, zaštite i pohranjivanja podataka iz glavne knjige, zbirke is prava, upisnika, te pomoćnih knjiga i evidencija vođenih računalom, te je dužan provoditi mjere održavanja i provjere ispravnosti rada računalno-komunikacijskog sustava u skladu s odredbom članka 55. ovoga Pravilnika.

Članak 57.

Predsjednik trgovačkog suda određuje sredstva zaštite i ovlaštene osobe za provedbu zaštite pristupa računalno-komunikacijskom sustavu za vođenje registra u skladu s odredbom članka 55. ovoga Pravilnika. Mjere, uvjeti i sredstva zaštite smatraju se službenom tajnom i za njihovu uporabu i rukovanje odgovaraju pred sjednik suda, suci, sudski službenici i namještenici.

15. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

Subjekti upisa koji su upisani u sudskom registru i sud skom registru ustanova po dosadašnjim propisima, podnose prijavu za upis usklađenja u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika, ako zakonom nije drukčije propisano. Donošenjem rješenja o upisu usklađenja registarski sud dodjeljuje subjektu upisa MBS. Registarski sud prilikom upisa usklađenja upisuje i naziv dosadašnjeg registarskog suda zajedno s brojem dosadašnjeg registarskog uloška (RUL). Na omot dosadašnje zbirke isprava i dosadašnjeg registarskog uloška crvenom vodoravnom crtom precrtava se dosadašnji broj registarskog uloška (RUL) i ispod njega upisuje MBS. Dosadašnja zbirka isprava i dosadašnji registarski uložak ulažu se zajedno sa svojim omotima u novoosnovanu zbirku isprava i novoosnovani registarski uložak glavne knjige vođene u pisanom obliku, a odgovarajući podaci o ulaganju dosadašnje zbirke isprava i dosadašnjeg registar skog uloška upisuju se u popis na unutarnjim stranicama omota.

Članak 59.

Prilikom upisa usklađenja subjekata upisa iz članka 636. i 637. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111 1/93), registarski sud neće uz prijavu za upis usklađenja zatražiti isprave iz članka 187. stavka 2. točke 1. o preuzimanju dionica i točki 2., 3., 4., 6. i 7., te članka 394. stavka 5. točaka 3., 4., 5. i 8. istoga Zakona, ako su odgovarajuće isprave prlikom upisa osnivanja bile podnesene sudu. Prijavu za upis usklađenja ovjerava javni bilježnik. Uz prijavu za upis pretvorbe i pretvorbom nastalog trgovačkog društva prilažu se isprave prema odredbi stavka 1. ovoga članka i odluka o pretvorbi, suglasnost Hrvatskog fonda za privatizaciju na odluku o pretvorbi ili potvrda Hrvatskog fonda za privatizaciju, ako se radi o subjektu upisa čija je vrijednost do 5.000.000,00 DEM obračunata u kunama po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, te dokaz o izvršenoj pretvorbi. Prijaw za upis pretvorbe ovjerava javni bilježnik.

Članak 60.

Podaci upisani u sudskom registru ustanova prenijet će se u glavnu knjigu iz ovoga Pravilnika do 2. srpnja 1995. godine.

1. redni broj:

2. MBS:

3. datum priitka:

4. zahtjev:

5. predlagatelj:

6.sudionik:

7. sudac ili sudski savjetnik:

8. ročište:

9. zaključak:

10. ustupanje predmeta:

11. poziv na ispravak ili dopunu:

12. primljen ispravak ili dopuna:

13. nalog za upis:

14. rješenje: -o obustavi: - o upisu: - o povlačenju: - o odbacivanju: - o odbijanju: - o ispravku:

15. otprema za oglas:

16. žalba:

17. datum upisa:

18. rješenje po žalbi: - odbačeno: - odbijeno: - ukinuto I vraćeno na ponovni postupak: - ukinuta I odbačena prijava: - preinačeno:

19. presuda kojom je utvrđena ništavnost upisa:

20. odluka o zahtjevu za zaštitu zakonitosti:

21. ostalo:

22. Primjedbe: obrazac upisnika sudskog registra Tt Podaci upisani u dosadašnjem sudskom registru prenijet će se u glavnu knjigu iz ovoga Pravilnika do 31. prosinca 1997. godine.

Na prijenos podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odvovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o upisu u glavnu knjigu.

Članak 61.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o obrascima i načinu upisa u sudski registar ("Narodne novine", broj 21/93) i Pravilnik o obrascima i načinu upisa u sudski registar ustanova ("Narodne novine", broj 30/94). Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, primjenjuju se na prijavu i upis promjena podataka, sve dok se u registar ne upiše usklađenje subjekta čiji je upis određen zakonom.

Članak 62.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-13/94-01/08

Urbroj: 514-02-02/5-95-17

Zagreb, 10. veljače 1995.

Ministar prvosuđa

Ivica Crnić, v. r.
PO UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA PRIJAVE ZA UPIS PO:

1. Na prvoj stranici prijave upisuju se podaci iz članka 11. Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te broj dosadašnjeg registarskog uloška (RUL) iz članka 58. Pravilnika.

2. Na sljedećim stranicama prijave upisuju se tvrtka ili naziv subjekta upisa i podaci koji čine "sadržaj zahtjeva i izjava" i to: - podatke napisati redoslijedom propisanim člankom 12. Pravilnika, a nakon toga napisati tekst izjava propisnih zakonom kojeg potpisuju osobe koje daju te izjave, - podatke označiti rednim brojem i slovom propisanim člankom 12. Pravilnika, - naziv podataka propisan člankom 12.

Pravilnika ispisati velikim slovima i na kraju staviti dvotočku, - ispod naziva podataka u novom redu uvučeno desno s jednim tabulatorskim razmakom napisati sadržaj tog podatka, a ako je propisan upis datuma podatka, datum podatka upisuje se u novi red također uvučeno desno s jednim tabulatorskim razmakom, - ostali sadržaj o tom podatku napisati također u novom redu, ali uvučeno s dva tabulatorska razmaka i to na način: (Napomena:) - predmet poslovanja upisuje se šifrom djelatnosti iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti, a djelatnosti koje nisu propisane tom klasifikacijom pišu se u novom redu ispod zadnje šifrirane djelatnosti slobodnim tekstom i to na način da se prije teksta takva djelatnost označava zvjezdicom.

3. Potpisi ovlaštenih osoba i javnog bilježnika navode se na zadnjoj stranici prijave.

4. Opća pravila o redoslijedu navodenja podataka o fizičkim i pravnim osobama su slijedeća: - fizičke osobe (tuzemne, inozemne): ime, prezime i JMBG, a za inozemne broj putovnice i država koja je izdala putovnicu, - podaci o tuzemnoj adresi ili sjedištu: mjesto, ulica, kućni broj, - podaci o inozemnoj adresi ili sjedištu: država, grad/mjesto, ulica, kućni broj, pretinac, - podaci o pravnoj osobi (tuzemnoj, inozemnoj): tvrtka ili naziv, država za inozemnu pravnu osobu, registarsko tijelo kod kojeg je registrirana, broj pod kojim se u registru vodi pravna osoba. 5. Osim prve stranice prijave, sve ostale stranice (znači i zadnja, na kojoj su samo potpisi ovlaštenih osoba i javnog bilježnika) obvezno se numeriraju. Primjeri za ispunjavanje podataka u "sadržaju zahtjeva i izjava":

- primjer I)

3. PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

    30.01 - proizvodnja uredskih strojeva *

    - proizvodnja biokomponenti za računala

    VI generacije

- primjer II)

II. RAZLOZI ZA PRESTANAK:

pripajanje subjekta upisa drugom

datum: 20.11.1995.

(Napomena: pripajanje subjektu upisa 030024132)