Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora sigurnosti željezničkog prometa

NN 13/1995 (28.2.1995.), Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora sigurnosti željezničkog prometa

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

Pravilnik

o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora sigurnosti željezničkog prometa

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način na koji inspektor sigurnosti željezničkog prometa (u daljnjem tekstu "inspektor") vodi očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima željezničkog prometa

Članak 2.

Očevidnik nosi naziv "Očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima željezničkog prometa" (u daljnjem tekstu "oćevidnik"). U tabelarni dio očevidnika upisuje se:

1. redni broj,

2. naziv nadzirane osobe,

3. datum inspekcijskog pregleda

4. predmet inspekcijskog pregleda,

5. upravno rješenje,

6. upravni spor,

7. kontrola izvršenja rješenja,

8. prijava nadležnom tijelu,

9. napomena.

Obrazac očevidnika sastavni je dio ovog pravilnika.

Članak 3.

Očevidnik se može voditi i na računalu. Očevidnik iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati podatke iz članka 2. ovog pravilnika.

Članak 4.

Inspektor je obvezan voditi očevidnik. Očevidnik se mora voditi ažurno, točno i uredno. Očevidnik se vodi za svaku godinu.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:011-01/95-01/21

Urbroj: 530-01-95-1

Zagreb, 18 siječnja 1995.

Ministar

Ivica Mudrinić, dipl. ing.. v. r


OČEVID

o obavljenim inspekcijskim pregledima željezničkog prometa

1. Redni broj ____________________________

2. Naziv nadzirane osobe __________________

3. Datum inspekcijskog pregleda _____________

4. Predmet inspekcijskog pregleda ___________

5. Upravno rješenje_______________________

6. Upravni spor _________________________

7. Kontrola izvršenja rješenja _______________

8. Prijava nadležnom tijelu _________________

9. Napomena 1 2 3 4 5 6 7 8 9