Uredba o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu

NN 21/1995 (29.3.1995.), Uredba o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj '79/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 1995. donijela

Uredbu

o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Članak 1.

U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 54/94 - pročišćeni tekst) članak 38. mijenja se i glasi: "Sredstva ostvarena od zakupnine i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prihod su državnog proračuna i proračuna županija, općine, odnosno grada na čijem se području stječe pravo gospodarskog korištenja poljoprivrednog zemljišta. Sredstva iz stavka 1. ovoga članka raspodjeljuju se tako da se 50% pripada državnom proračunu, a 35% proračunu županije, dok 15% pripada proračunu općine odnosno grada na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi, a koristit će se za provedbu programa u poljoprivrednoj proizvodnji."

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 65/94).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-02/94-01/04

Urbroj: 5030116-95-2

Zagreb, 23. ožujka 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić v.r.