Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje stručno osposobljavaju vozače motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari

NN 24/1995 (10.4.1995.), Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje stručno osposobljavaju vozače motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 6 stavak 7 Zakona o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine", broj 97/93.) ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom prosvjete i športa i ministrom pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE OSOBE KOJE STRUČNO OSPOSOBLJAVAJU VOZAČE MOTORNIH VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI I OSOBE KOJE SUDJELUJU U PRIJEVOZU OPASNIH TVARI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje stručno osposobljavaju vozače, suvozače motornih vozila kojima se prevoze opasne tvari te osobe koje sudjeluju u pripremi opasne tvari za prijevoz, utovar, pretovar i istovar (u daljnjem tekstu: osobe koje prevoze i sudjeluju u prijevozu opasnih tvari), stupanj i vrstu stručne spreme osoba koje obavljaju poslove stručnog osposobljavanja, potrebna tehnička sredstva, izdavanje ovlaštenja te nadzor nad pravnim osobama koje obavljaju stručno osposobljavanje.

Članak 2

Stručno osposobljavanje osoba koje prevoze opasne tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari mogu obavljati pravne osobe koje su registrirane za obavljanje takvih poslova, ukoliko udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Pravna osoba iz članka 2 ovog Pravilnika, da bi mogla steći ovlaštenje za obavljanje stručnog osposobljavanja osoba za prijevoz te osoba koje skcdjeluju u prijevozu opasnih tvari, mora raspolagati:

1. odgovarajućim prostorom za izvođenje teorijske i praktične nastave;

2. odgovarajućom tehničkom opremom i ućilima za izvođenje nastave;

3. potrebnim brojem stručnih djelatnika odgovarajućeg stupnja i vrste spreme za izvođenje teorijske i praktične nastave.

Članak 4.

Odgovarajućim prostorom za izvođenje nastave stručnog osposobljavanja osoba koje prevoze i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari, smatraju se:

- učionice za izvođenje teorijske nastave,

- laboratorij za izvođenje praktične nastave, ako se praktična nastava izvodi s opasnim tvarima ili

- audiovizualna sredstva i oprema.

Članak 5.

Učionica mora biti dostatno prostrana da osigura najmanje 1,5 m2 radne površine i 3 m3 obujma za svaku osobu.

Članak 6.

Učionica mora biti opskrbljena:

1. odgovarajućim školskim namještajem;

2. shemama, crtežima i fotografijama o načinu obilježavanja motornih vozila kojima se prevoze opasne tvari, načinu označavanja opasnih tvari, identifikacijskim brojevima opasnih tvari i dr.

3. obrascima prijevoznih dokumenata (odobrenja za prijevoz opasnih tvari, uputa o postupanju s opasnom tvari, certifikat o tehničknj ispravnosti motornog vozila).

Članak 7.

Laboratorij mora biti opremljen:

1. odgovarajućim školskim namještajem;

2. priborom za upoznavanje sa svojstvima opasnih tvari;

3. uređajem za mjerenje jačine radioaktivnog zračenja;

4. prijenosnim uređajem za detekciju zapaljivih plinova i para; 

5. ručnim detektorom otrovnih tvari;

6. zaštitnim sredstvima.

Radi ostvarivanja programa osposobljavanja za prijevoz i sudjelovanje u prijevozu opasnih tvari, umjesto opreme iz stavka 1 točke 1. - 6. mogu se koristiti audiovizualna sredstva i pomagala.

Članak 8.

Pravna osoba radi obavljanja stručnog osposobljavanja osoba za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari mora imati zaposlena u stalnom radnom odnosu, najmanje tri djelatnika za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja.

Djelatnici pravne osobe da bi mogli obavljati stručno osposobljavanje osoba iz stavka 1. ovoga članka, moraju imati visoku stručnu spremu prometne, strojarske, kemijsko tehnološke ili medicinske struke te jedan djelatnik, višu stručnu spremu zaštite na radu.

Članak 9.

Pravna osoba uz zahtjev za dobivanje ovlaštenja za obavljanje stručnog osposobljavanja osoba za prijevoz opasnih tvari te osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari, prilaže:

1. dokaz o registraciji;

2. popis osoba koje će obavljati poslove stručnog osposobljavanja s naznakom stupnja i vrste spreme, te dokaz da su najmanje tri osobe u stalnom radnom odnosu;

3. popis i opis opreme i sredstava te prostorija u kojima će se obavljati stručno osposobljavanje.

Članak 10.

O zahtjevu za dobivanje ovlaštenja za obavljanje stručnog osposobljavanjs osoba za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Ministarstvo unutarnjih poslova daje ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka, po prijedlogu komisije iz članka 11. ovog Pravilnika, koja utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti propisani ovim Pravilnikom.

Ako komisija utvrdi da nije udovoljeno uvjetima propisanim za obavljanje stručnog osposobljavanja osoba za prijevoz opasnih tvari te osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari predviđenih ovim Pravilnikom predložit će Ministarstvu unutarnjih poslova odbijanje izdavanja ovlaštenja za obavljanje stručnog osposobljavanja osoba za prijevoz i sudjelovanje u prijevozu opasnih tvari.

Članak 11.

Komisija koja utvrđuje da li pravna osoba ispunjava uvjete za obavljanje stručnog osposobljavanja osoba koje prevoze i sudjeluju u prijevozu opasnih tvari, sastoji se od tri člana i to: djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva prosvjete i športa te Ministarstva pomorstva, prometa i veza, koji po stupnju i vrsti stručne spreme moraju ispunjavati uvjete iz članka 8. stavak 2. ovog Pravilnika.

Članove komisije imenuje ministar unutarnjih poslova. Djelatnike Ministarstva prosvjete i športa te Minislarstva pomorstva, prometa i veza, ministar unutarnjih poslova imenuje po prijedlogu tih ministarstava.

Djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova predsjednik je Komisije.

Članak 12.

Protiv odluke Ministarstva unutarnjih poslova kojom se odbija izdavanje ovlaštenja za obavljanje stručnog osposobljavanja osoba za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari može se pokrenuti upravni spor.

Članak 13.

Inspekcijski nadzor pravne osobe koja je ovlaštena za obavljanje stručnog osposobljavanja osoba za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari, provodi Ministarstvo unutarnjih poslova.

Ako tijekom inspekcijskog nadzora Ministarstvo unutarnjih poslova utvrdi da pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnog osposobljavanja osoba za prijevoz opasnih tvari te osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari, ne udovoljava nekom od uvjeta propisanim ovim Pravilnikom, može:

- narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku;

- podnijeti prijavu nadležnom državnom tijelu zbog kaznenog djela;

- zabraniti obavljanje stručnog osposobljavanja i provjere osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari uz suglasnost nadležnih ministarstava.

Članak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-64-9691/6-94

Zagreb, 27. ožujka 1995.

Ministar

Ivan Jarnjak, v. r.