Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari

NN 24/1995 (10.4.1995.), Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 6. stavak 7. Zakona o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine", broj 97/93 ), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom prosvjete i športa, ministrom pomorstva, prometa i veza te ministrom zdravstva donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU VOZAČA MOTORNIH VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI I OSOBA KOJE SUDJELUJU U PRIJEVOZU OPASNIH TVARI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se program stručnog osposobljavanja vozača i suvozača motornih vozila kojima se prevoze opasne tvari te osoba koje sudjeluju u pripremi opasne tvari za prijevoz, utovar, pretovar i istovar (u daljnjem tekstu: osobe koje prevoze i sudjeluju u prijevozu opasnih tvari), način polaganja ispita te vođenje popisa o izdatim potvrdama (certifikatima) o stručnoj osposobljenosti vozača za prijevoz opasnih tvari.

Članak 2.

Osobe koje prevoze i sudjeluju u prijevozu opasnih tvari stručno se osposobljavaju za prijevoz i pripremu opasne tvari za prijevoz, utovar, pretovar i istovar po Programu za stručno osposobljavanje vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne tvari te osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (u daljnjem tekstu: "Program"), koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1).

Program iz stavka 1 ovog članka obuhvača Osnovni program stručnog osposobljavanja osoba za prijevoz i sudjelovanje u prijevozu opasnih tvari (priprema, utovar, pretovar i istovar opasne tvari) klase 1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, (u daljnjem tekstu: Osnovni program), Specijalistički program stručnog osposobljavanja osoba za prijevoz opasnih tvari (u daljnjem tekstu: Specijalistički program) klase 2, 3, 5.2, 6.1, 7, 8 i 9, Program za polaganje dopunskog stručnog ispita te Program za polaganje naknadnog stručnog ispita.

Stručno osposobljavanje osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika obavlja ovlaštena pravna osoba.

Članak 3.

Po Osnovnom programu iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika stručno se osposobljavaju osobe koje prevoze i sudjeluju u prijevozu opasnih tvari klase 1, 4 1, 4.2, 4.3, 5.1,

Po Specijalističkom programu iz članka 2. stavak 2. stručno se osposobljavaju vozači (suvozači) motornih vozila za prijevoz opasnih tvari klase 2, 3, 5.2, 6.1, 7, 8 i 9.

Po Programu za polaganje dopunskog stručnog ispita iz članka 2. stavak 2. osposobljavaju se vozači motornih vozila za prijevoz još neke od klasa opasne tvari.

Osobe stručno osposobljene za prijevoz opasne tvari polažu, radi stručnog usavršavanja u prijevozu opasnih tvari, svake pete godine naknadni stručni ispit za prijevoz opasne tvari po Programu za polaganje naknadnog stručnog ispita.

Članak 4.

Osoba koja je završila osposobljavanje za prijevoz opasnih tvari ili sudjelovanje u prijevozu opasnih tvari po programu propisanom ovim Pravilnikom polaže stručni ispit pred ispitnom komisijom čiji sastav utvrđuje ministar unutarnjih poslova.

Članak 5.

lspitnu komisiju iz članka 5. ovog pravilnika čini predsjednik i dva člana. Predsjedniku i članovima komisije određuju se zamjenici.

Za jednog člana ispitne komisije imenuje se djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova, a druga dva člana imenuju se na prijedlog pravne osobe ovlaštene za provedbu osposobljavanja.

Članak 6.

Za člana ispitne komisije može se imenovati samo osoba koja udovoljava uvjetima propisanim za osobe koje obavljaju poslove stručnog osposobljavanja osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari.

Članak 7.

Prijava za polaganje stručnog ispita sadrži: ime i prezime kandidata, nadnevak i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj građana, adresu prebivališta, oznaku kategorije motornog vozila za koju kandidat ima vozačku dozvolu, broj dozvole i tko ju je izdao, odnosno potvrdu o poslovima koje je obavljala u prijevozu opasnih tvari i naznaku programa po kojem kandidat polaže stručni ispit

Članak 8.

Pravna osoba koja obavlja stručno osposobljavanje osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari dužna je voditi i trajno čuvati slijedeću dokumentaciju: popis o polaznicima stručnog osposobljavanja (matična knjiga, zapisnik o polaganju stručnog ispita i popis izdatih uvjerenja) te popis o održanoj nastavi i položenim ispitima radi stručne osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari i sudjelovanja u prijevozu opasnih tvari (rukovanje opasnim tvarima).

Članak 9.

Prije početka polaganja stručnog ispita, predsjednik ispitne komisije utvrđuje identitet kandidata i provjerava jesu li u prijavi za polaganje stručnog ispita navedeni svi podaci iz članka 8. ovog Pravilnika.

Članak 10.

Stručni ispit sastoji se od teorijskog dijela i polaže se usmeno iz područja koja su obuhvaćena Programom propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 11.

Ispitna komisija ocjenjuje cjelokupni uspjeh kandidata na ispitu ocjenom: "položio" ili "nije položio".

Članak 12.

Administrativne poslove komisije obavlja tajnik komisije.

Članak 13.

O tijeku polaganja stručnog ispita vodi se zapisnik. U zapisnik se unose slijedeći podaci: sastav ispitne komisije, ime i prezime kandidata, nadnevak i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj građana, adresa prebivališta, datum polaganja ispita, vrsta programa po kojem kandidat polaže ispit, pitanja postavljena kandidatu i odluka komisije o uspjehu kandidata na ispitu.

Zapisnik potpisuju predsjednik i svi članovi ispitne komisije.

Članak 14.

Kandidat koji ne položi stručni ispit može pristupiti ponovnom polaganju ispita nakon proteka 15 dana od dana prethodnog polaganja.

Članak 15.

Osoba koja je položila stručni ispit kojim je osposobljena za prijevoz opasnih tvari (vozač, suvozač) izdaje se uvjerenje, koje sadrži: ime i prezime kandidata nadnevak i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj građana nadnevak polaganja stručnog ispita, vrstu programa po kojem je polagao stručni ispit, broj i nadnevak uvjerenja, potpis predsjednika ispitne komisije i otisak službenog pečata.

Osobi koja je položila stručni ispit kojim je osposobljena za sudjelovanje u prijevozu opasne tvari izdaje se uvjerenje koje sadrži podatke iz stavka 1. ovoga članka i iskaznica o rukovanju opasnim tvarima.

Uvjerenje iz stavka 1. i 2. ovog članka izdaje se na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 2).

Iskaznicu o rukovanju opasnim tvarima izdaje pravna osoba koja provodi stručno osposobljavanje, na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 5).

Članak 16.

Vozaču motornog vozila koji je stručno osposobljen za prijevoz opasnih tvari, policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem području vozač motornog vozila ima prebivalište, na temelju uvjerenja iz stavka 1. članka 16. ovog Pravllnika, izdaje potvrdu (certifikat) o stručnoj osposobljenosti vozača za prijevoz opasnih tvari, na posebnom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 4.)

Potvrda (certifikat) iz stavka 1 ovog članka izdaje se s rokom valjanosti od pet godina

Članak 17.

Rok valjanosti potvrde (certifikata) produžava se na temelju uvjerenja da je imatelj potvrde (certifikata) odslušao program u trajanju od 10 sati i položio naknadni stručni ispit po programu koji je sastavni dio ovog Pravilnika, pred komisijom iz članka 5. ovog Pravilnika.

Zahtjev za izdavanje, odnosno za produženje valjanosti potvrde (certifikata) podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 3).

Članak 18.

Popis o izdatim potvrdama (certifikatima) iz članka 17. ovog Pravilnika vodi Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 19.

Vozači koji posjeduju potvrde (certifikat) o stručnoj osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari koje su izdate po ranije važećim propisima, dužni su ih zamijeniti za nove u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-64-9691/5-95

Zagreb, 27. ožujka 1995.

Ministar

Ivan Jarnjak, v. r.Prilog 1

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA VOZAČA MOTORNIH VOZILA KOJIMA SE PREVOZE OPASNE TVARI TE OSOBA KOJE SUDJELUJU U PRIJEVOZU OPASNIH TVARI (PRIPREMI OPASNE TVARI ZA PRIJEVOZ, UTOVAR, PRETOVAR I ISTOVAR)

Vozači motornih vozila kojima se prevoze opasne tvari i osobe koje sudjeluju u pripremi za prijevoz, utovar, pretovar i istovar opasnih tvari (u daljnjem tekstu: osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari) moraju biti stručno osposobljeni za rukovanje pojedinim klasama opasnih tvari koje se prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari odnosno Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasne robe u cestovnom prometu, klasificiraju na ovaj način:

Klasa 1 - eksplozivne tvari i predmeti;

Klasa 2 - stlačeni plinovi, tekući plinovi ili pod tlakom otopljeni plinovi;

Klasa 3 - zapaljive tekućine;

Klasa 4.1 - zapaljive krute tvari;

Klasa 4.2 - samozapaljive tvari;

Klasa 4.3 - tvari koje stvaraju zapaljive plinove u dodiru s vodom;

Klasa 5.1 - oksidirajuće tvari;

Klasa 5.2 - organski peroksidi;

Klasa 6.1 - otrovi;

Klasa 6.2 - zagađujuće tvari i infektivne tvari;

Klasa 7 - radioaktivne tvari;

Klasa 8 - korozivne (nagrizajuće) tvari;

Klasa 9 - ostale opasne tvari i predmeti.

1. Stručno osposobljavanje osoba koje prevoze i sudjeluju u prijevozu opasnih tvari obuhvaća:

a) opće propise o prijevozu opasnih tvari te o zaštiti okoliša i nadzoru prijevoza otpadnih tvari;

b) osnove opasnosti od opasnih tvari;

c) zaštitne mjere za postupanje s različitim klasama opasnih tvari;

d) zaštitne mjere za postupanje s opasnim tvarima različitih klasa kad se prevoze istim vozilom;

e) obveze i dužnosti vozača pri prijevozu opasnih tvari te uvjeti i radnje koje su u svezi s tim prijevozom

f) namjena tehničkih sredstava i rad s tehničkim sredstvime na vozilu kojim se prevozi opasna tvar;

g) način prijevoza opasnih tvari cisternama i kontejnerima (posudama);

h) označivanje motornih vozila kojima se prevoze opasne tvari te mjesta na kojima se u tijeku prijevoza opasna tvar prosula;

i) postupanje nakon prometne nezgode (prva pomoć, uporaba zaštitnih sredstava, osiguranje mjesta prometne nezgode, mjere koje se poduzimaju odmah nakon nezgode; tijek otklanjanja posljedica nezgode);

j) ponašanje motornih vozila natovarenih opasnim tvarima, osobito tvari u tekućem stanju.

2. Osobe koje prevoze i sudjeluju u prijevozu opasnih tvari stručno se osposobljavaju po:

a) osnovnom programu (zajedničkom za sve opasne tvari);

b) specijalističkom programu i to;

- specijalističkom programu za prijevoz opasnih tvari klase 2;

- specijalističkom programu za prijevoz opasnih tvari klase 3, 5.2, 6.1, 8. i 9.,

- specijalističkom programu za prijevoz opesnih tvari klase 7;

c) programu za polaganje naknadnog stručnog ispita

d) programu za polaganje dopunskog stručnog ispita.

3. Za sudjelovanje u prijevozu opasne tvari (priprema, utovar, pretovar, istovar) potrebno je položiti stručni ispit po osnovnom programu.

4. Za prijevoz pojedinih klasa opsnih stvari potrebno je položiti stručni ispit po ovim programima:

a) za prijevoz opasnih tvari klase 1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.2 samo po osnovnom programu;

b) za prijevoz opasnih tvari klase 2, 3, 5.2, 6.1, 7., 8. i 9. specijalistički program za klasu 2 i specijalistički program za klasu 3., 5.2, 6.1, 8. i 9. odnosno specijalistički program za klasu 7.

5. Programi stručnog osposobljavanja s utvrđenim sadržajem ostvaruju se ovim brojem sati:

a) osnovni program; 16 sati;

b) specijalistički program; 16 sati;

c) osnovni program s jednim specijalističkim programom; 30 sati;

d) osnovni program s dva specijalistička programa; 36 sati;

d) osnovni program sa sva tri specijalistička programa; 42 sata;

f) program za polaganje naknadnog stručnog ispita 10 sati;

g) program za polaganje dopunskog najmanje stručnog ispita 16 sati.

OSNOVNI PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA ZA PRIJEVOZ I SUDJELOVANJE U PRIJEVOZU OPASNE TVARI (PRIPREMI OPASNE TVARI ZA PRIJEVOZ, UTOVAR, PRETOVAR, I ISTOVAR) KLASE 1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.2,

Tema 1.

Osnove prijevoza opasnih tvari

Ova tema obuhvaća opće propise o prijevozu opasnih tvari (Zakon o prijevozu opasnih tvari, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasne robe u cestovnom prometu, Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu i slično).

Tema 2.

Dužnosti i obveze

U okviru ove teme treba potanko razraditi dužnosti i obveze prijevoznika, pošiljatelja, primatelja, posade vozila i ostalih sudionika u prijevozu opasnih tvari.

U posebnom dijelu ove teme upoznaju se kaznene odredbe propisane Zakonom o prijevozu opasnih tvari.

Tema 3.

Opća svojstva opasnih tvari

U okviru ove teme potrebno je obraditi opća fizikalno-kemijska svojstva opasnih tvari koja se najčešće prevoze, s posebnim osvrtom na rizike.

U svezi sa svojstvima nekih opasnih tvari, potrebno je obraditi moguće tjelesne ozljede u dodiru s njima, te ozljede koje nastaju djelovanjem para, aerosola i prašina na čovjeka.

Posebice je potrebno obraditi reakciju pojedinih opasnih tvari pri djelovanju vatre, udara i slično.

Tema 4.

Obavijesti i upozorenja na neke vrste opasnosti od djelovanja opasnih tvari

U okviru ove teme treba obraditi vrstu prijevoznih isprava, sadržaj i značenje nekih prijevoznih isprava, upute o posebnim mjerama sigurnosti, podatke iz odobrenja za prijevoz posebno opasnih tvari, podatke iz potvrde o osposobljenosti vozila za prijevoz opasnih tvari, dužnosti vozača u svezi s označavanjem vozila kojim se opasne tvari prevoze i sl.

Tema 5.

Oprema vozila za prijevoz opasnih tvari

Osim opreme koja se rabi u redovitom prijevozu, ova tema obuhvača i opremu koju mora imati motorno vozilo kojim se prevozi opasna tvar sve sigurnosne uređaje na vozilu i sl. Nadalje, potrebno je obraditi način utovara opasnih tvari u vozilo, te način prijevoza opasne tvari (brzina kretanja motornog vozila, zaustavljanje, parkiranje i sl.).

Tema 6.

Sprečavanje nastanka nezgode pri prijevozu

U okviru ove teme potrebno je obraditi pripreme za siguran prijevoz i uporabu zaštitnih sredstava, obveze izvješčivanja o svakoj nezgodi ili nesreći koja se dogodi prigodom prijevoza opasnih tvari, mjere koje treba poduzeti u slučaju nezgode da bi se spriječilo ugrožavanje života i zdravlja ljudi, životnog okoliša i materijalnih dobara, način obilježavanja mjesta nezgode i sl.

SPECIJALISTIČKI PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI KLASE 2

Tema 1

Opći propisi za prijevoz opasnih tvari klase 2

U skladu s Europskim sporazumom o međunarodnom prijevozu opasne robe u cestovnom prometu, potrebno je obraditi način razvrstavanja opasnih tvari klase 2, prema određenim značajnim svojstvima o kojima ovisi sigurnost prijevoza tih tvari.

Tema 2

Dužnosti i obveze

Sadržaj ove teme isti je kao i sadržaj teme iz osnovnog programa, ali je sve primjereno prijevozu opasnih tvari klase 2.

Tema 3

Opća svojstva opasnih tvari klase 2

U okviru ove teme potrebno je obraditi fizikalno kemijska svojstva najčešće prevoženih plinova, ozljede koje mogu nastupiti zbog izravnog dodira s kožom ili udisanjem te mogućnosti zagađenja čovjekova okoliša.

Tema 4

Obavijesti i upozorenja na neke vrste opasnosti od nekih opasnih tvari klase 2.

U skladu s Europskim sporazumom o međunarodnom prijevozu opasne robe u cestovnom prometu, potrebno je obraditi način označavanja motornih vozila za prijevoz pojedine vrste plina i podrobno upoznavanje s Uputom o posebnim mjerama sigurnosti koje treba poduzeti pri prijevozu opasnih tvari klase 2.

U okviru ove teme potrebno je izraditi abecedni klasifikator opasnih tvari klase 2 sa potrebnim identifikacijskim brojevima, te način postupanja u slučaju nezgode.

Tema 5

Oprema vozila za prijevoz opasnih tvari klase 2. U okviru ove teme potrebno je podrobno opisati različite cisterne koje se koriste za prijevoz opasnih tvari klase 2, opreme i sigurnosnih uređaja na cisterni, mjernih aparata, aparata za gašenje požara, sigurnosnih natpisa i sl.

Posebice treba obraditi način utovara i istovara opasnih tvari klase 2, mjesta na kojima se utovaruju ili istovaruju, mjere sigurnosti koje se poduzimaju pri utovaru i istovaru, zaustavljanje vozila zbog nezgode ili nesreće i sl.

Tema 6

Sprečavanje nastanka nezgode pri prijevozu

U okviru ove teme potrebno je obraditi osobna zaštitna sredstva način izvješćivanja policije i drugih tijela, mjere koje treba poduzeti ako cisterna procuri, način pretovara ili pretakanja u slučaju nezgode, način sprečavanja na stanka i gašenja nastalog požara na vozilu.

SPECIJALISTIČKI PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA OSOBA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI KLASE 3., 5.2, 6.1, 8. i 9.

Ovaj program obuhvaća šest tema, a sadržajem je identičan specijalističkom programu za prijevoz opasni tvari klase 2., s tim što je primjeren prijevozu zapaljivih tekućina, organskih peroksida, otrova, korozivnih tvari i ostalih opasnih tvari.

SPECIJALISTIČKI PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI KLASE 7.

U okviru ovog programa obrađuju se identična poglavlja za prethodne specijalističke programe, ali su primjerena radioaktivnim tvarima.

PROGRAM ZA POLAGANJE DOPUNSKOG STRUČNOG ISPITA OSOBA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

Po Programu za polaganje dopunskog stručnog ispita osposobljavaju se vozači motornih vozila za prijevoz još neke od klasa opasne tvari. Program se sastoji od Specijalističkog programa stručnog osposobljavanja osoba za prijevoz opasnih tvari one klase za koju se osoba još želi osposobiti za prijevoz.

PROGRAM ZA POLAGANJE NAKNADNOG STRUČNOG ISPITA OSOBA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

Program se sastoji u obnavljanju gradiva prema temama koje su propisane za Osnovni, odnosno Specijalistički program ovisno o tomu za prijevoz koje opasne tvari imatelj potvrde (certifikata) polaže naknadni stručni ispit.