Statut Hrvatske Odvjetničke Komore

NN 25/1995 (14.4.1995.), Statut Hrvatske Odvjetničke Komore

ODVJETNIČKA KOMORA HRVATSKE

Na temelju članka 41. Zakona o odvjetništvu ("Narodne novine", br. 9/94), Skupština Hrvatske odvjetničhe komore na Godišnjoj skupštini održanoj 18. veljače 1995. donijela je

STATUT

HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se statutom uređuju: organizacija Hrvatske odvjetničke komore (dalje u tekstu: Komora), oblici udruživanja odvjetnika, uvjeti za rad odvjetničkih ureda, zajedničkih odvjetničkih ureda i odvjetničkih društava te za povezivanje odvjetničkih ureda, prava i dužnosti odvjetnika i odvjetničkih vježbenika, disciplinski postupak za utvrdivanje povreda dužnosti i ugleda odvjetništva, tijela za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka te druga pitanja važna za odvjetništvo.

Članak 2.

(1) Komora je samostalna, neovisna i obvezatna, zakonom utemeljena, organizacija hrvatskih odvjetnika.

(2) Komora predstavlja odvjetništvo Republike Hrvatske.

(3) Sjedište Komore je u Zagrebu.

(4) Komora ima svoj znak, pečate i žigove

Članak 3.

(1) Komora, u skladu s Ustavom, Zakonom o odvjetništvu i drugim propisima te ovim statutom, Kodeksom odvjetničke etike i drugim općim aktima Komore, unapreduje odvjetništvo kao neovisnu i samostalnu službu koja osigurava pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju njihovih prava i pravnih interesa.

(2) Komora osobito:

1. čuva ugled i samostalnost odvjetništva te osigurava uvjete za pravilno obavljanje odvjetničkog zvanja;

2. nadzire odvjetnike, zajedničke odvjetničke urede, odvjetnička društva, razne druge oblike povezivanja odvjetnika te nastavnike pravnih predmeta na sveučilištima u pružanju pravne pomoći radi zaštite prava i interesa stranaka;

3. brine se za trajno stručno uzdizanje odvjetnika i odvjetničkih vježbenika te s tim u vezi uspostavlja i unapređuje razne oblike stručne i znanstvene suradnje sa sudovima, Hrvatskom javnobilježničkom komorom, upravnim tijelima, fakultetima, udrugama pravnika itd;

4. razvija odvjetničku etiku;

5. prati i proučava odnose i pojave važne za uređenje i zaštitu sloboda i prava građana i pravnih osoba te za unapređenje odvjetništva;

6. izvješćuje Sabor te predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave i uprave o stanju i problemima te o mjerama koje bi trebalo poduzeti radi unapređenja odvjetništva i radi zaštite sloboda i prava građana i pravnih osoba;

7. promiče materijalne i druge interese odvjetništva;

8. brine se za položaj i prava umirovljenih odvjetnika i zaposlenih u odvjetničkim uredima;

9. uspostavlja i razvija suradnju s drugim odvjetničkim komorama i međunarodnim organizacijama odvjetnika, odvjelničkih komora i pravnika.

Članak 4.

U postupcima za upis u imenike odvjetnika i odvjetničkih vježbenika, za obnovu postupka upisa te u drugim slučajevima u kojima odlučuju o pravima i obvezama odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i odvjetničkih društava, osim ako zakonom, ovim statutom ili drugim općim aktom Komore nije drugačije određeno, ovlaštena tijela Komore odlučuju primjenjujući na odgovarajući način pravila Zakona o općem upravnom postupku.

II. STJECANJE PRAVA NA OBAVLJANJE ODVJETNIŠTVA

Članak 5.

(1) Pravo na obavljanje odvjetništva stječe se nakon dana svečane prisege, upisom u Imenik odvjetnika.

(2) U povodu svakog upisa izdaje se odvjetniku rješenje i odvjetnićka iskaznica.

(3) Odvjetnička iskaznica sadržava naziv "Hrvatska odvjetnička komora", znak Komore, naznaku "odvjetnička iskaznica", broj iskaznice koji odgovara broju upisa u Imeniku odvjetnika, naznaku "odvjetnica" ili "odvjetnik", ime, prezime, datum i mjesto rođenja akademski stupanj, moguću specijalnost i sjedište ureda (pisarnice) odvjetnika, njegovu fotografiju i potpis te datum izdanja. Ako je odvjetnik član odvjetničkog društva ili ako radi u tom društvu, iskaznica treba sadržavati i podatke o društvu te statusu odvjetnika u društvu.

(4) Odvjetnička iskaznica ovjerovljuje se pečatom Komore, otisnutim tako da zahvaća donji desni dio fotografije odvjetnika, te potpisom predsjednika Komore.

(5) Iskaznica na poleđini sadrži napomenu da odvjelnik ne smije biti pritvoren zbog djela počinjenog u pružanju pravne pomoći bez prethodnog odobrenja vijeća nadležnog suda sastavljenog od trojice sudaca (članak 16. Zakona o odvjetništvu), da pretragu odvjetnika i odvjetničkog ureda može odrediti samo nadležni sud ako su za to ispunjeni uvjeti predviđeni zakonom kojim se propisuje kazneni postupak (članak 17. Zakona o odvjetništvu).

(6) Odluku o veličini i obliku odvjetničke iskaznice donijet će Upravni odbor Komore

(7) Promijeni li se bilo koji podatak u iskaznici, odvjetnik je dužan bez odgode zatražiti izdavanje nove iskaznice.

(8) Prestane li s obavljanjem odvjetništva, odvjetnik je dužan iskaznicu vratiti Komori.

(9) Troškove izdavanja iskaznice snosi odvjetnik.

Članak 6.

(1) Zahtjev za upis u Imenik odvjetnika podnosi se Komori.

(2) U zahtjevu valja naznačiti mjesto u kojem se narnjerava otvoriti odvjetnički ured odnosno ured u kojemu će odvjetnik raditi

(3) Uz zahtjev treba priložiti dokaze da osoba koja traži upis ispunjava propisane uvjete za obavljanje odvjetništva Ako odvjetnik namjerava raditi u nekom odvjetničkom društvu, zahtjevu valja priložiti dokaz o tome da će odvjetnik steći status člana odnosno da će se zaposliti u tom društvu ako mu se odobri upis u Imenik odvjetnika.

(4) O zahtjevu odlučuje Izvršni odbor Komore. Postupak do donošenja rješenja provodi predsjednik Komore ili član Izvršnoga odbora kojega za to ovlasti taj odbor.

(5) Protiv rješenja Izvršnog odbora kojim je odbijen ztkhtjev za upis u Imenik odvjetnika podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Upravnom odboru Komore.

(6) Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana.

(7) O žalbi iz stavka 6. ovog članka odlućuje Upravni odbor u sastavu iz kojeg su isključeni svi članovi Izvršnog odbora. Za donošenje pravovaljanih odluka o žalbama iz stavka 4. ovog članka potrebna je prisutnost najmanje polovice onoga broja članova Upravnog odbora koji se dobije kad se od ukupnog broja članova odbiju članovi Izvršnog odbora. Sjednicama užega sastava Upravnog odbora pri raspravljanju i odlućivanju o žalbama iz stavka 5. ovog članka rukovodi najstariji prisutni član užega sastava Upravnog odbora.

Članak 7.

Pri odlučivanju o zahtjevu, za upis u Imenik odvjetnika Komora može zatražiti od podnositelja zahtjeva da dopuni dokaze o svom pravu na upis u Imenik odvjetnika.

Članak 8.

Postupak u povodu zahtjeva za upis u Imenik odvjetnika prekinut će se ako je protiv podnositelja zahtjeva otvorena istraga zbog kaznenog djela koje bi ga činilo nedostojnim za obavljanje odvjetničkog zvanja ili ako je protiv njega zbog istog razloga pokrenut disciplinski postupak u tijelu ili pravnoj osobi u kojoj radi ili koje je član.

Članak 9.

Ako Izvršni odbor Komore ne donese rješenje o urednom zahtjevu u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, a ne postoje razlozi za odgodu upisa, podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu Upravnom odboru Komore kao da je zahtjev odbijen.

Članak 10.

Ako se poslije odobrenog upisa sazna da podnositelj nije ispunjavao uvjete za stjecanje odvjetništva, upisni će se postupak obnoviti na poticaj disciplinskog tužitelja, Izvršnog odbora, Upravnbg odbora ili ministra pravosuđa.

Članak 11.

(1) Podnositelj zahtjeva kojem je odobren upis u Imenik odvjetnika daje svečanu prisegu pred predsjednikom Komore ili pred odvjetnikom kojeg odredi predsjednik Komore.

(2) Rješenje o brisanju iz Imenika odvjetnika koji nije u roku položio svečanu prisegu (članak 51. Zakona o odvjetništvu) donosi Izvršni odbor Komore.

(3) Na postupak brisanja iz stavka 1. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog statuta o obnovi upisnog postupka.

III. STJECANJE PRAVA NA OBAVLJANJE ODVJETNIČKOG VJEŽBENIŠTVA

Članak 12.

Pravo na obavljanje odvjetničkog vježbeništva stječe se upisom u Imenik odvjetničkih vježbenika.

Članak 13.

(1) Zahtjev za upis u Imenik odvjetničkih vježbenika podnosi se Komori.

(2) O zahtjevu odlučuje Izvršni odbor Komore.

(3) Protiv rješenja kojim je zahtjev za upis odbijen podnositelj može izjaviti žalbu Upravnom odboru Komore.

Članak 14.

Uz zahtjev treba podnijeti dokaze da su ispunjeni zakonski uvjeti za upis te ugovor zaključen između vježbenika i odvjetnika odnosno odvjetničkog društva o primanju na vježbu.

Članak 15.

(1) Vježbeniku kojem je odobren upis izdaje se o tome rješenje i iskaznica odvjetničkog vježbenika.

(2) Glede sadržaja i oblika iskaznice odvjetničkog vježbenika na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog, statuta o odvjetničkoj iskaznici.

(3) Odvjetničkom vježbeniku koji i nakon položenog pravosudnog ispita nastavlja obavljati vježbu, u iskaznicu se upisuju i podaci o položenom ispitu, na temelju propisane svjedodžbe.

Članak 16.

(1) Na odvjetničke se vježbenike na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog statuta o stjecanju prava na obavljanje odvjetništva i o obnovi upisnog postupka.

(2) U rješenju donesenom u postupku za obnovu upisnog postupka kojim se ranija odluka o upisu ukida i određuje brisanje iz Imenika odvjetničkih vježbenika utvrduje se da se vrljeme provedeno na vježbi ne uračunava u vježbu.

(3) Odvjetnički vježbenici obvezatno se udružuju u udrugu odvjetničkih vježbenika pri Komori, bez svojstva pravne osobe. Organizacija i rad udruge ureduju se, u skladu s ovim statulom, pravilima udruge, koja stupaju na snagu kad ih odobri Upravni odbor Komore

IV. IMENICI I UPISNICI

Članak 17.

(1) Komora vodi ove imenike i upisnike:

1. Imenik odvjetnika

2. Imenik odvjetničkih vježbenika

3. Imenik tvrtki odvjetničkih društava

4. Imenik odvjetnika koji imaju zajednički ured

5. Imenik odvjetnika koji su sklopili ugovor o povezivanju odvjetničkih ureda

6. Imenik nastavnika pravnih predmeta na sveučilištima koji namjeravaju pružati pravnu pomoć

7. Upisnik odvjetničkih društava

8. Upisnik odvjetničkih zajedničkih ureda

9. Upisnik ugovora o povezivanju odvjetničkih ureda

(2) Imenici upisnici iz prethodnog stavka ukoričene su knjige, ako ovim statutom ili drugim općim aktom Komore. nije drugačije uređeno. Stranice tih knjiga označavaju se'rednim brojevima, a listovi prošivaju jamstvenikom. Svaki upisnik i imenik ima rubrike utvrđene ovim statutom ili posebnim općim aktom Komore.

(3) Svaki imenik i upisnik, ako posebnim općim aktom Komore nije drukčije određeno, ovjerovljuje predsjednik Komore, naznačujući na gornjem dijelu posljednje stranice knjige ukupan broj stranica i datum ovjere te potpisujući ovjeru i stavljajući žig Komore u vosku preko završnih krajeva jamstvenika.

(4) Imenici uz desni rub imaju vidljivo u stupnjevitom poretku naznačena velika slova abecede, i to tako da se prvo slovo abecede nalazi na gornjem desnom rubu, a posljednje na donjem rubu knjige. Stranice imenika obilježavaju se rednim brojevima za svako slovo posebno. Osim, slova hrvatske abecede, imenici sadržavaju i posebna slova drugih europskih latiničnih abeceda koja se češće javljaju u praksi.

(5) Na početku svake stranice upisnika ili imenika, akoi posebnim općim aktom Komore nije drukčije određeno,'aznačuje se kalendarska godina. S upisima u novoj kalendarskoj godini započinje se uvijek na novoj stranici.

(6) Stranice upisnika i imenika, ako posebnim općim aktom Komore nije drukčije određeno, podijeljene su naokomite stupce s rubrikama za pojedine upise. Prvi stupac, je uvijek stupac upisa rednog broja upisa.

(7) U upisnicima se, ako posebnim općim aktom Komore nije drukčije odredeno, svaki upis vodoravno podcrtava,

(8) Upis u imenik unosi se u prvu slobodnu rubriku slova u imeniku koje odgovara početnom slovu prezimena odvjetnika odnosno tvrtke društva. Imenik se smatra ispunjenim kad se ispuni bilo koje slovo u imeniku.

(9) Imenici i upisnici mogu se voditi i na računalu.

(10) Vodenje imenika i upisnika uredit će se posebnom odlukom Upravnog odbora Komore.

Članak 18.

U imenik odvjetnika upisuje se:

1. ime i prezime odvjetnika

2. jedinstveni matični broj građana

3. dan i mjesto rodenja

4. dan upisa

5. broj i datum rješenja o upisu

6. dan svečane prisege

7. sjedište ureda

8. sjedište pisarnice u kojoj odvjetnik radi ako radi u uredu koji ima više pisarnica

9. status odvjetnika u odvjetničkom društvu (član, u radnom odnosu)

10. članstvo u zajedničkom uredu

11. promjene nastale tijekom obavljanja odvjetništva te brojevi i datumi rješenja na osnovi kojih su te promjene uslijedile

12. specijalizacija

13. dan i razlog brisanja iz imenika s brojem i datumom rješenja na temelju kojega je određeno brisanje iz imenika

14. ime preuzimatelja pisarnice u slučaju iz točke 13. ovog stavka s brojem i datumom rješenja na temelju kojeg je postavljen preuzimatelj

15. zabilježba o pokretanju postupka za obnovu upisnog postupka s brojem i datumom rješenja na temelju kojeg je zabilježba unesena

16. zabilježba o obustavi i mirovanju odvjetništva s brojem i datumom rješenja na temelju kojeg je zabilježba unesena

17. zabilježba o pokretanju disciplinskog postupka s podaeima o aktu na temelju kojeg je postupak pokrenuti

18. podaci o dužnostima u tijelima Komore i odvjetničkih zborova te njihovo trajanje.

Članak 19.

U Imenik odvjetničkih vježbenika upisuje se:

1. ime i prezime vježbenika

2. matični broj građana

3. dan i mjesto rođenja

4. dan upisa te broj i datum rješenja o upisu

5. podaci o odvjetničkom uredu u kojem se obavlja vježba

6. vrijeme trajanja vježbe

7. podaci o rješenjima na temelju kojih su obavljene promjene u vježbi

8. dan i razlog brisanja iz Imenika vježbenika s brojem i datumom rješenja na temelju kojeg je brisanje obavljeno

9. zabilježba o pokretanju postupka za obnovu upisnog postupka, o obustavi i mirovanju vježbe, o pokretanju disciplinskog postupka s brojem i datumom rješenja na temelju kojega je zabilježba unesena.

Članak 20.

U Imenik tvrtki odvjetničkih društava upisuje se:

1. trvtka odvjetničkog društva

2. broj pod kojim je društvo uvedeno u upisnik odvjetničkih dnštva

3. dan upisa te broj i datum rješenja o upisu

4. zbilježba broja i datuma rješenja o obustavi rada društva (članak 32. stavak 3. Zakona o odvjetništw).

Članak 21.

U Imenik odvjetnika koji imaju zajednički odvjetnički ured upisuje se:

1. posebice svaki odvjetnik koji ima zajednički ured

2. broj pod kojim je odvjetnik naveden u Imenik odvjetnika

3. broj pod kojim je zajednički ured naveden u Upisnik zajedničkih odvjetničkih ureda

4. dan upisa te broj i datum rješenja o upisu

Članak 22.

U Imenik odvjetniku koji su sklopili ugovor o povezivanju upisuju se:

1. posebice svaki odvjetnik upisan u Imenik odvjetnika koji je sklopio ugovor o povezivanju

2. broj pod kojim su odvjetnici iz točke 1 navedeni u Imenik odvjetnika

3. broj pod kojim je ugovor o povezivanju naveden u Upisnik ugovora o povezivanju

4. datum upisa te broj i datum rješenja o upisu.

Članak 23.

U Imenik nastavnika pravnih predmeta na sveučilištu koji namjeravaju pružati pravnu pomoć upisuje se:

1. ime i prezime nastavnika te njegov znanstveni i nastavni status

2. matični broj građana

3. dan i mjesto rođenja

4. dan upisa te broj i datum rješenja o upisu

5. fakultet na kojemu nastavnik radi i adresa stana.

Članak 24.

Ustroj i vođenje Upisnika odvjetničkih društava uredit će Upravni odbor posebnom odlukom.

Članak 25.

Ustroj i vodenje upisnika zajedničkih odvjetničkih ureda uredit će Upravni odbor posebnom odlukom.

Članak 26.

U Upisnik ugovora o povezivanju odvjetničkih ureda upisuju se:

1. podaci o odvjetničkim uredima koji su sklopili ugovor

2. mjesto i datum sklapanja ugovora s podacima o na knadnim izmjenama i dopunama

3. kratka naznaka sadržaja i oblika povezivanja

4. dan upisa te broj i datum rješenja na temelju kojega je upis obavljen.

Članak 27.

(1) Osim imenika i upisnika navedenih u članku 17. ovog statuta, Komora vodi u posebnom spisu evidenciju osobnih podataka o svakom odvjetniku, odvjetničkom vježbeniku, odvjetničkom društvu i zajedničkom odvjetničkom uredu.

(2) Upravni odbor Komore donijet će posebnu odluku o sadržaju i načinu vođenja evidencije iz stavka 1. ovog članka.

V. PRAVA I DUŽNOSTI ODVJETNIKA I ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA

Članak 28.

(1) Odvjetnik ima pravo birati i biti biran u tijela Komore.

(2) Odvjetnici koji su izabrani u Skupštinu Komore dužni su prisustvovati sjednicama Skupštine. Odvjetnici koji su izabrani u druga tijela Komore dužni su prisustvovati sjednicama tih tijela.

(3) Odvjetnici su dužni postupati u skladu sa zaključcima tijela Komore.

Članak 29.

Odvjetnik je dužan na zahtjev tijela Komore davati bez odgode podatke i obavijesti koje se odnose na njegovo držanje i rad u obavljanju odvjetničkih poslova.

Članak 30.

(1) Ako je odvjetnik zbog bolesti ili odsutnosti dulje vrijeme spriječen baviti se odvjetništvom ili ako je došlo do mirovanja odvjetničke djelatnosti, dužan je sebi odrediti zamjenika iz redova odvjetnika. Odnosi između odvjetnika izamjenika uređuju se medusobnim pisanirn sporazumom.

(2) O postavljanju zamjenika odvjetnik je dužan izvijestiti Komoru. Ako odvjetnik ne odredi zamjenika u primjerenom roku, Izvršni odbor Komore postavlja mu privremenog preuzimatelja ureda.

(3) U odvjetničkim društvima i zajedničkim odvjetničkim uredima odvjetnika zamjenjuju drugi odvjetnici u društvu ili zajedničkom uredu, na način utvrđen ugovorom o osnivanju društva odnosno zajedničkog ureda.

Članak 31.

(1) U obavljanju odvjetništva odvjetnik se može sporazumjeti sa strankom da joj trajnije pruža usluge pravne pomoći, uz odgovarajuću mjesečnu ili drukčije određenu naknadu (ugovor o pružanju pravne pomoći na određeno ili neodređeno vrijeme), u skladu s Odvjetničkom tarifom. Ugovor o pružanju pravne pomoći sklapa se u pisanom obliku

(2) Ugovor iz stavka 1 ovog članka odvjetnik je dužan prijaviti Komori.

Članak 32.

(1) Odvjetnik je dužan 10 godina nakon završetka zastupanja čuvati isprave stranaka te spise u vezi s predmetima stranaka

(2) Spise posebnog povijesnog, znanstvenog ili političkog značenja odvjetnik je dužan trajno čuvati, odnosno, uz pristanak stranaka, povjeriti ih na čuvanje kojem javnom arhivu.

(3) Ako se stranke protive povjeravanju spisa javnom arhivu, a ne žele same preuzeti spise, odvjetnik postupa po općim propisima o čuvanju takva arhivskog materijala, uz skrb čuvanja odvjetničke tajne.

Članak 33.

Odvjetnik je dužan plaćati Komori i zboru članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i zbora.

Članak 34.

(1) Svaki odvjetnik mora imati pečat ureda u kojemu radi Pečat koji mora sadržavati oznaku "odvjetnica" ili "odvjetnik" podatke o imenu i prezimenu, postignutom akademskom stupnju (dr. sc. ili mr. sc.) specijalizaciji koju su mu priznala tijela Komore te adresi ureda i pisarnice u kojoj radi ako ona nije u sjedištu ureda. Ako odvjetnik radi u odvjetničkom društvu ili u zajedničkom uredu, pečat mora sadržavati i skraćenu tvrtku odvjetničkog društva odnosno oznaku da je riječ o zajedničkom uredu. Pečat može sadržavati i podatke o broju telefona, telefaksa, teleksa ili poštanskog pretinca.

(2) Odvjetnik čiji je ured ili pisarnica u kojoj radi na području na kojem je pored hrvatskog u službenoj uporabi i koji drugi jezik može u svom pečatu uz oznaku "odvjetnik" imati i prijevod te riječi na tom drugom jeziku.

Članak 35.

(1) Ploča s nazivom odvjetničkog ureda može biti istaknuta samo pored ulaza u zgradu u kojoj je on smješten te pored ulaza u stan ili poslovne prostorije u zgradi u kojoj se ured nalazi. Ako ovim statutom nije drugačije određeno, ploča smije sadržavati oznaku "odvjetnica" ili "odvjetnik", te ime i prezime odvjetnika, odnosno skraćenu tvrtku odvjetničkog društva ili oznaku da je riječ o zajedničkom odvjetničkorn uredu, i specijalizaciju.

(2) Odvjetnićki uredi na području jedinica lokalne samouprave u kojima je pored hrvatskog u službenoj uporabi i koji drugi jezik smiju na svojoj ploči imati i prijevod riječi "odvjetnica" odnosno "advjetnik" na taj jezik.

(3) Ako odvjetnički ured ima više pisarnica, na svakoj zgradi u kojoj se nalazi pisarnica može biti istaknuto ime odvjetničkog ureda uz oznaku njegova sjedišta i sjedišta pisarnice (npr.: Odvjetnički ured Marko Marković i dr., Zagreh, Pisarnica Rijeka/

(4) Ploča s imenom odvjetničkog ureda po svojem izgledu, veličini ili obliku ne smije imati reklamno obilježje.

Članak 36.

(1) O promjeni mjesta sjedišta odvjetničkog ureda ili pisarnice odnosno o otvaranju nove pisarnice dužan je odvjetnik dopisom obavijestiti Komoru najkasnije mjesec dana prije namjeravanog preseljenja odnosno otvaranja. Obavijest treba sadržavati podatke o adresi novog sjedišta odvjetničkog ureda ili pisarnice.

(2) U istom roku odvjetnik je dužan dopisom obavijestiti Komoru i o svakoj drugoj promjeni u imenu ureda ili pisanice.

(3) Odvjetnik koji je preselio sjedište svog ureda ili pisarnice smije na mjestu prijašnjega sjedišta ostaviti obavijest o preseljenju ureda odnosno pisarnice.

Članak 37.

Odvjetnik je dužan omogućiti vježbeniku koji je kod njega na vježbi da se osposobi za obavljanje odvjetničkih poslova pa je stoga dužan osposobljavati ga u svim poslovima pravne pomoći.

Članak 38.

Odredbe ovog statuta i Kodeksa odvjetničke etike koje se odnose na dužnosti odvjetnika na odgovarajući se način primjenjuju i na odvjetničke vježbenike glede njihovih prava i dužnosti te disciplinske odgovornosti, osim ako zakonom, ovim statutom ili drugim općim aktom Komore nije drukčije određeno.

Članak 39.

(1) Odvjetnički vježbenik ima pravo promijeniti odvjetnički ured u kojemu obavlja vježbu, ali je o tome dužan obavijestiti Komoru u roku od 8 dana.

(2) Ako promijeni odvjetnički ured, odvjetnički vježbenik dužan je uz obavijest Komori priložiti potvrdu odvjetnika kod kojeg mu je vježba prestala i potvndu odvjetnika kod kojeg je vježbu nastupio.

Članak 40.

(1) Odvjetnički vježbenik koji je proveo godinu dana na vježbi u odvjetničkom uredu može molbom tratiti da mu se omogući obavljanje vježbe na sudu.

(2) Molbu podnosi izravno ili posredovanjem Komore sudu kod kojeg želi obavljati vježbu.

Članak 41.

Odvjetnički vježbenik kojemu je prestala vježba iz zakonom određenih razloga može tražiti ponovni upis u Imenik odvjetničkih vježbenika kad prestanu razlozi zbog kojih je nastupio prekid obavljanja vježbe.

Članak 42.

U povodu zahtjeva za ponovni upis postupa se po čl.13. i 14. ovog Statuta.

Članak 43.

(1) Rješenje o prestanku vježbe u odvjetničkom uredu donosi predsjednik Komore.

(2) Protiv rješenja predsjednika iz stavka 1. ovog članka vježbenik može podnijeti žalbu Izvršnom odboru Komore.

Članak 44.

(1) Vježbenik kome je odobren nastavak vježbe na sudu (članak 40) može najkasnije osam dana prije prestanka s vježbom u odvjetničkom uredu zatražiti od Komore da mu se prizna mirovanje statusa vježbenika za vrijeme trajanja vježbe na sudu.

(2) Ako se vježbenik iz stavka 1. ovog članka nakon vježbe na sudu ponovno vrati na vježbu u odvjetnički ured, ne mora tražiti ponovni upis u Imenik odvjetničkih vježbenika, već o nastavku vježbe treba samo obavijestiti Komoru.

Članak 45.

(1) Predsjednik Komore obustavlja obavljanje odvjetničke vježbe vježbeniku dok je u pritvoru.

(2) Predsjednik Komore može obustaviti obavljanje vježbe odvjetničkom vježbeniku protiv kojeg je pokrenut kazneni ili disciplinski postupak zbog djela koje ga čini nedostojnim za obavljanje odvjetničke vježbe.

VI. PRIVREMENI ZAMJENIK I PREUZIMATELJ UREDA

Članak 46.

(1) Ako je odvjetniku obustavljeno pravo na obavljanje odvjetništva prema Zakonu o odvjetništvu, tijelo koje je donijelo rješenje o obustavi postavit će mu privremenog zamjenika iz redova odvjetnika, ponajprije onih koji imaju ured u istom mjestu.

(2) O postavljanju privremenog zamjenika odlučuje se rješenjem o obustavi obavljanja odvjetništva.

(3) Privremeni zamjenik ima sva prava koja je imao odvjetnik kojega zamjenuje i bez punomoći stranaka.

(4) Rješenjem kojim se odvjetniku vraća pravo na obavljanje odvjetništva razriješit će se dužnosti njegov privremeni zamjenik.

(5) Privremeni zamjenik posluje za račun odvjetnika kojega zamjenjuje. Privremeni zamjenik ima pravo na nagradu za svoj rad u skladu s odredbama Odvjetničke tarife o nagradi zamjenika.

Članak 47.

(1) Ako odvjetniku prestane pravo na obavljanje odvjetništva, Izvršni odbor određuje mu preuzimatelja ureda iz redova odvjetnika istim rješenjem kojim utvrđuje da mu je prestalo pravo na obavljanje odvjetništva.

(2) Preuzimatelj je dužan odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, obavijestiti stranke da je njihov prijašnji zastupnik izgubio pravo na obavljanje odvjetništva i staviti im na raspolaganje spise.

(3) Preuzimatelj je ovlašten i dužan zastupati stranke bez posebne punomoći te savjesno obavljati poslove koji se moraju obaviti, sve dok stranke ne preuzmu od njega vođenje određenog pravnog posla ili dok ne nastupe pravne posljedice otkaza punomoći.

Članak 48.

(1) Kada zbog smrti prestane pravo na obavljanje odvjetništva, supružnik odnosno, posredno, drugi najbliži srodnici umrlog odvjetnika, imaju pravo prednosti predložiti Izvršnom odboru Komore preuzimatelja ureda (pravo prezentacije). lzvršni odbor dužan je taj prijedlog uzeti u obzir pri donošenju odluke o postavljanju preuzimatelja.

(2) Odvjetnici su u načelu dužni prihvatiti imenovanje za zamjenika odnosno preuzimatelja ureda, osim u slučaju iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 49.

Preuzimajući radi u svoje ime i za svoj račun. Sve radnje koje obavi u zastupanju preuzete stranke obračunava neposredno sa strankorn u svoju korist, no pri tome je dužan snositi razmjeran dio troškova takva poslovanja.

Članak 50.

(1) Nakon dovršene likvidacije poslova ureda bivšeg odvjetnika preuzimatelj predaje čisti prihod u gotovu novcu i preostale naplaćene tražbine s ispravama koje se od nose na potraživanje bivšem odvjetniku odnosno njegovim nasljednicima.

(2) Preuzimatelj ureda ugovara s bivšim odvjetnikom odnosno s njegovim nasljednicima uvjete likvidacije ureda. Ako taj ugovor ne bude sklopljen u primjerenom roku uvjete za izvršenje likvidacije ureda utvrdit će predsjednik Komore. Protiv rješenja predsjednika žalba se može podnijeti Izvršnom odboru u roku petnaest dana Žalba protiv rješenja kojim su utvrđeni uvjeti likvidacije ureda ne odgađa njegovo izvršenje.

(3) Preuzimatelj je dužan nakon završene likvidacije podnijeti izvještaj Komori.

VII. ORGANIZACIJA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

1. Vrste i mandat tijela Komore

Članak 51.

(1) Tijela Komore jeeu:

1. Skupština

2. Konferencija

3. Upravni odbor

4. Izvršni odbor

5. Predsjednik Komore

6. Nadzorni odbor

7. Disciplinski sud

8. Viši disciplinski sud

9. Disciplinska vijeća

10. Disciplinski tužitelj

11. Zborovi.


(2) Mandat izbornih tijela Komore traje tri godine odnosno do izbora novih tijela.

2. Skupština

Članak 52.

(1) Redovita sjednica Skupštine Komore održava se svake godine, a saziva je Upravni odbor Komore.

(2) Upravni odbor saziva na svoj poticaj ili na zahtjev trećine članova ili tri zbora Komore izvanrednu sjednicu Skupštine.

(3) Članovi koji traže saziv izvanredne sjednice Skupštine dužni su svoj pisani zahtjev dostaviti Upravnom odboru Komore uz naznaku dnevnog reda sjednice.

(4) Upravni odbor dužan je sazvati izvanrednu Skupštinu najkasnije u roku dva mjeseca od dana primitka zahtjeva za sazivanje.

(5) Ako Upravni odbor ne uputi poziv za sazivanje Skupštine najkasnije u roku petnaest dana nakon primitka zahtjeva, Skupštinu može sazvati svaki od zborova koji su podnijeli zajednički zahtjev odnosno osoba koju su ovlastili odvjetnici koji su zatražili sazivanje Skupštine.

Članak 53.

(1) Poziv za redovitu ili izvanrednu sjednicu Skupštine mora biti poslan svim članovima Komore najkasnije 15 dana prije njezina održavanja. Poziv se objavljuje i u glasilu Komore Poziv iz članka 52. stavka 5. umjesto u glasilu Komore može se objaviti i u dnevnim javnim glasilima.

(2) U pozivu za sjednicu Skupštine treba biti označeno mjesto i vrijeme održavanja sjednice te dnevni red.

Članak 54.

(1) Skupštinu Komore čine:

1. predstavnici svih odvjetničkih zborova Komore izabrani na godišnjim skupštinama zborova;

2 predsjednik Komore, predsjednik Disciplinskog suda Komore, predsjednik Višeg disciplinskog suda Komore, disciplinski tužitelj Komore, bivši predsjednik Komore koji nije u mirovini, te predsjednik udruge odvjetničkih vježbenika pri Komori;

(2) Broj predstavnika odvjetničkih zborova iz stavka 1. ovog članka odreduje se na način da svaki zbor izabire po jednog predstavnika u Skupštinu na svakih započetih dvadesetpet svojih članova.

Članak 55.

(1) Skupština se može održati i donositi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje većina svih članova:

(2) Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

(3) O osnivanju novih odvjetničkih zborova ili o spajanju, pripajanju ili ukidanju već postojećih može Skupština odlučivati samo ako joj prisustvuje nsjmanje tri četvrtine ukupnog broje njezinih članova.

(4) Odluke iz stavka 3. ovog članka donosi Skupština većinom ukupnog broja svih svojih članova.

(5) Član Skupštine kojem je pravomoćnom odlukom izrečena mjera zabrane obavljanja odvjetništva na odredeno vrijeme ili kojem je obustavljeno pravo na obavljanje odvjetništva nema pravo sudjelovati u radu Skupštine.

(6) Ako u slučaju iz stavka 5. ovog članka zbor ne izabere do dana održavanja Skupštine drugog predstavnika i ako o tome na vrijeme ne obavijesti Komoru, odredbe ovog statuta o broju članova Skupštine i o kvorumu prilagođuju se smanjenom broju članova.

Članak 56.

(1) Skupština:

1. donosi Statut Komore i Kodeks odvjetničke etike

2. donosi Poslovnik o radu Skupštine

3. donosi Odluku o uvođenju Plakete dr. Ive Politea s poveljom te Pravilnik o provedbi te odluke

4. donosi Pravilnik o obavljanju odvjetničkog vježbeništva

5. donosi Pravilnik o priznavanju specijalnosti odvjetnika

6 donosi Pravilnik o uzajamnoj posmrtnoj pripomoći članova Komore

7. bira predsjednika Komore

8. bira i razrješava dužnosti predsjednika i najmanje po četiri člana Disciplinskog suda, Višeg disciplinskog suda te disciplinskog tužitelja i najmanje tri njegova zamjenika

9. bira člana Nadzornog odbora i jednog zamjenika te utvrđuje članove Upravnog odbora i njihove zamjenike, koje su izabrali odvjetnički zborovi

11. utvrđuje listu od četiri odvjetnika koji će obavljati dužnost članova vijeća Vrhovnog suda Republike Hrvatske kad oni odlučuju u povodti prigovora odnosno priziva protiv odluka tijela Komore

12. odobrava prihode i rashode Komore

13. raspravlja i odlučuje o svim pitanjima koja se tiču obavljanja odvjetničke službe i položaja odvjetništva

14. razmatra i zauzima stajališta o izvještajima Upravnog odbora o radu za proteklo razdoblje te daje razrješnicu Upravnom odboru

15. razmatra izvještaj Nadzarnog odbora

16. odlučuje i o drugim pitanjima koja su stavljena na dnevni red.

(2) Skupština može razmatrati svako pitanje iz djelokruga drugih tijela Komore i odlučivati o njemu.

Članak 57.

(1) Skupština ima pravo opozvati članove tijela Komore koje ona bira i u tom slučaju dužna je odmah izabrati nove.

(2) Kad se isprazni mjesto u tijelu Komore, na prvoj slijedećoj sjednici Skupština će izabrati novog člana.

Članak 58.

Rad Skupštine odvija se prema Poslovniku o rodu Skupštine.

3. Konferencija

Članak 59.

(1) Radi raspravljanja i zauzimanja stava o najvažnijim pitanjima odvjetništva može se sazvati Konferencija hrvatskih odvjetnika (dalje u tekstu: Konferencija).

(2) Konferenciju čine svi odvjetnici članovi Komore te odvjetnički vježbenici upisani u Imenik odvjetničkih vježbenika.

Članak 60.

(1) Odluku o sazivanju Konferencije donose:

1. Skupština Komore, većinom glasova prisutnih članova

2. Upravni odbor Komore, veećnom glasova svih svojih članova

3. Jedna trećina svih odvjetničkih zborova

4. Najmanje jedna petina svih članova Komore.

(2) Konferencija se redovito saziva svake druge godine

Članak 61.

(1) Odluku o sazivanju Konferencije provodi i Konferenciju saziva predsjednlk Komore.

(2) Pisani poziv za Konferenciju mora se dostaviti svakom članu Konferencije.

(3) Uz poziv za Konferencilfu mora se dostaviti prijedlog dnevnog reda Konferencije.

Članak 62.

(1) Konferenciju otvara i njome rukovodi predsjednik Komore, osim ako Konferencija, nakon otvaranja, ne odluči da se izabere radno predsjedništvo.

(2) O radu Konferencije vodi se zapisnik, koji mora sadržavati i podatke o broju prisutnih odvjetnika i odvjetničkih vježbenika.

Članak 63.

(1) Konferencija se može održati i donositi pravovaljane zaključke bez obzira na broj prisutnih članova

(2) Konferencija donosi zakljućke većinom glasova prisutnih članova.

(3) Zaključći Konferencije imaju važnost preporuka za druga tijela Komore.

4. Upravni odbor

Članak 64.

(1) Upravni odbor čine predsjednik Komore, pethodni predsjednik Komore, predsjednici zborova, izabrani predstavnici zborova, odvjetnik koji je imenovan za člana Državnog sudbenog vijeća, nacionalni potpredsjednik Međunarodne unije odvjetnika te predsjednik udruge odvjetničkih vježbenika pri Komori.

(2) Odvjetnički zborovi biraju svoje predstavnike u Upravni odbor na način da na svakih započetih sto pedeset članova zbora preko broja sto pedeset izabiru po jednog predstavnika u Upravni odbor.

(3) Odvjetnički zborovi biraju predstavnike u Upravni odbor, iz kruga svojih članova koje su izabrali u Skupštinu Komore.

(4) Odvjetnički zborovi dužni su o izboru predstavnika u Upravni odbor odmah izvijestiti Komoru.

Članak 65.

(1) Upravni odbor:

1. donosi opće akte Komore za čije je donošenje ovlašten zakonom i ovim statutom

2. donosi odluku o izmjenama Tarife o nagradama i naknadama za rad odvjetnika

3. donosi Pravilnik o imenovanju punomoćnika žrtvama Domovinskog rata i socijalno ugroženim osobama

4. donosi odluku o dodjeli Plakete dr. Ive Politea s poveljom

5. na prvoj sjednici nakon sjednice Skupštine bira iz svojih redova šest članova Izvršnog odbora koji zajedno s predsjednikom Komore čine lzvršni odbor Komore. Na istoj sjednici Upravni odbor između izabranih šest članova izabire dva dopredsjednika, tajnika i blagajnika te referenta za upise u imenike i upisnike Komore

6. bira predsjednika i dva člana Disciplinskog vijeća

7. imenuje voditelja upisnika odvjetničkih društava i zajedničkih odvjetničkih ureda Komore i njegova zamjenika

8. imenuje uredništvo te glavnog i odgovornog urednika Odvjetnika

9. utvrđuje visinu upisnine, članarine, naknada za davanje suglasnosti odvjetničkim društvima iz članka 31. Zakona o odvjetništvu, posmrtnine i ostalih davanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika

10. utvrđuje najviši iznos troškova disciplinskog postupka

11. utvrđuje visinu novčanih iznosa kojima mogu raspolagati Izvršni odbor i predsjednik Komore

12. utvrđuje program trajnog stručnog usavršavanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika i nadzire provedbu tog programa

13. priprema i utvrđuje preporuke i prijedloge o pitanjima općeg značenja za obavljanje odvjetničke službe

14. sastavlja godišnje proračune i završne račune Komore i podnosi ih na odobrenje Skupštini

15. upravlja financijskim poslovanjem Komore

16. prima i odobrava izvještaje Izvršnog odbora i predsjednika Komore

17. izvršava odluke i zaključke Skupštine

18. odobrava pravila zborova

19. odlučuje o žalbama protiv upravnih akata koje u prvom stupnju donosi Izvršni odbor

20. odlučuje o učlanjenju Komore u medunarodne udruge odvjetnika i druge organizacije pravnika te izabire predstavnike Komore u tim udrugama

21. brine se za unapređenje suradnje s komorama u drugim zemljama te s odgovarajućim stručnim i profesionalnim udrugama u inozemstvu

22. prati rad odvjetnika i odvjetničkih vježbenika te odvjetnlčkih društava i zajedničkih odvjetničkih ureda i poduzima mjere za ispravno obavljanje tog rada

23. obavlja poslove općeg značenja za odvjetništvo

24. obavlja ostale poslove određene zakonom, ovim statutom te drugtm općim aktima Komore

25. obavlja sve ostale poslove koji nisu u djelokrugu ostalih tijela Komore ili koje mu Izvršni odbor ustupi na rješavanje.

(2) Upravnim odborom predsjedava predsjednik Komore.

Članak 66.

Predsjedniku Udruge odvjetničkih vježbenika prestaje dužnost u Upravnom odboru Komore kad izgubi svojstvo odvjetničkog vježbenika ili kad prestane biti predsjednikom Udruge.

Članak 67.

(1) Upravni odbor sastaje se na poziv predsjednika Komore na redovite sjeđnice najmanje šest puta godišnje.

(2) Predsjednik Komore saziva sjednicu i onda kada to zatraži trećina đlanova Upravnog odbora. U takvu slučaju ti su članovi dužni dostaviti predsjedniku svoj zahtjev uz naznaku dnevnog reda sjednice.

(3) U pozivu za sjednice mora biti naznačeno mjesto i vrijeme održavanja te dnevni red sjednice.

(4) Za donošenje pravovaljanih odluka potrebna je nazočnost većine članova Upravnog odbora, ako ovim statutom nije što drugo odredeno. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Članak 68.

Prateći rad odvjetnika, odvjetničkih vježbenika odvjetničkih društava i zajedničkih odvjetničkih ureda, Upravni odbor je ovlašten

1. davati potrebne upute i upozorenja te donositi odluke u vezi s tim radom

2. tražiti od odvjetnika i odvjetničkih vježbenika, odvjetničkih društava i zajedničkih odvjetničkih ureda neposredno ili posredovanjem zborova, obavijesti i podatke koji se odnose na obavljanje njihova rada

3. poduzimati potrebne mjere radi uklanjanja medusobnih nesuglasica odvjetnika s obzirom na njihov odvjetnički rad.

Članak 69.

(1) Upravni odbor brine se ze stalno stručno usavršavanje odvjetnika i odvjetničkih vježbenika:

1. organiziranjem savjetovanja, seminara, tečajva, predavanja, tribina, okruglih stolova i sl

2. izdavanjem časopisa, knjiga i drugih tiskovina.

(2) Oblike stalnog stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovog članka Upravni odbor može organizirati i provoditi u suradnji s pojedinim zborovima, sudovima drugim državnim tijelima, tijelima lokalne samouprave i uprave Hrvatskom javnobilježničkom komorom, fakultetima i drugim stručnim i znanstvenfm ustanovama, zakladama, stručnim i profesionalnim udrugama, trgovačkim društvima itd.

(3) Razne oblike stalnog stručnog usavršavanja Upravni odbor može organizirati i ostvarivati i u suradnji s inozemnim odvjetničkim komorama i drugim stručnim asocijacijama.

5. Izvršni odbor

Članak 70.

(1) Izvršni odbor čine predsjednik Komore, dva dopredsjednika, tajnik, blagajnik, referent za upise u imenike i upisnike Komore te još jedan član.

(2) Izvršnim odborom predsjedava predsjednik Komore.

Članak 71.

(1) Izvršni odbor Komore

1. odlučuje o zahtjevima za upis u lmenik odvjetnika i odvjetničkih vježbenika

2. izdaje prethodne suglasnosti odvjetničkim društvima o sukladnosti ugovora o osnivanju sa zakonom, statutom i drugim općim aktima Komore

3. donosi rješenje o obustavi obavljanja odvjetništva

4. donosi rješenje o zabrani rada odvjetničkog društva zbog razloga iz članka 32. st. 1. i 3. Zakona o odvjetništvu

5.odlučuje o obnovi postupka za upis u imenike odvjetnika i odvjetničkih vježbenika

6. odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rješenja koja donosi predsjednik Komore

7. postavlja privremene zamjenike i preuzimatelje ureda kad je to ovim statutom određeno

8. rješava hitna pitanja u vezi s radom Komore koja se ne mogu odgoditi do sljedeće sjednice Upravnog odbora

9. odobrava isplate gotovine iz blagajne Komore do iznosa koji mu je odobrio Upravni odbor i raspolaže njima

10. izvršava odluke o kažnjavanju zbog težih i lakših povreda dužnosti i ugleda odvjetništva te pravomoćne presude disciplinskog suda

11. razmatra ugovore o osnivanju odvjetničkih društava, ugovore o osnivanju zajedničkih odvjetničkih ureda, ugovore o povezivanju odvjetničkih ureda te ugovore koje odvjetnici sklapaju s fizičkim i pravnim osobama radi pružanja pravne pomoći uz plaćanje naknade u paušalnim iznosima

12. obavlja ostale poslove predviđene ovim statutom ili drugim općim aktom Komore te poslove koje mu povjeri Upravni odbor Komore.

(2) Kada Izvršni odbor odlučuje o žalbama protiv rješenja koja je predsjednik Komore donio u prvom stupnju, predsjednik Komore ne može sudjelovati u radu Izvršnog odbora.

Članak 72.

(1) Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Komore.

(2) Za donošenje pravovaljanih zaključaka potrebna je prisutnost većine članova Izvršnog odbora. Odluke se donose većinom glasova svih članova.

(3) O svojim zaključcima i svojem radu Izvršni odbor izvješćuje Upravni odbor Komore na njegovoj prvoj redovitoj sjednici.

(4) Za svoj rad Izvršni odbor odgovara Upravnom odboru Komore.

6. Predsjednik Komore

Članak 73.

(1) Predsjednik Komore

1. saziva sjednice Upravnog odbora i Izvršnog odbora Komore i predsjedava tim tijelima

2. predstavlja i zastupa Komoru

3. donosi rješenja o brisanju iz imenika odvjetnika na zahtjev odvjetnika

4. donosi rješenje o upisu odvjetničkih vježbenika u Imenik odvjetničkih vježbenika te o njihovu brisanju

5. donosi rješenja o preseljenju sjedišta odvjetničkih ureda

6. donosi rješenja o obustavi odvjetništva kad je protiv odvjetnika određen pritvor

7. donosi rješenje o imenovanju punomoćnika žrtvama Domovinskog rata i socijalno ugroženim osobama

8. prima svečane prisege novoupisanih odvjetnika

9. odobrava isplate iz blagajne Komore do iznosa koji je odredio Upravni odbor i raspolaže njima

10. obavlja druge poslove predviđene ovim statutom ili drugim općim aktom Komore te poslove koje mu povjeri Upravni ili Izvršni odbor Komore.

(2) Važnije predmete iz svojega djelokruga predsjednik može iznijeti pred Izvršni odbor.

(3) Za svoj rad predsjednik odgovara Skupštini Komore i Upravnom odboru Komore.

Članak 74.

Predsjednik je dužan o svom radu i o radu Izvršnog odbora izmedu dviju sjednica izvijestiti Upravni odbor Komore na prvoj sjednici.

Članak 75.

Spriječenog predsjednika zamjenjuje s istim ovlastima jedan od dopredsjednika kojeg odredi predsjednik.

7. Nadzorni odbor

Članak 76.

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.

Članak 77.

(1) Nadzorni odbor dužan je najmanje dva puta godišnje pregledati novčano poslovanje Kontore i završni račun. O svom radu podnosi izvještaj svake godine Skupštini Komore i pradlaže davanje razrješniee starom Upravnom odboru prigodom izbora novog.

(2) Izvršni odbor, predsjednik i druga tijela Komore dužni su Nadzornom odboru dati potrebne podatke u vezi s njihovim poslovanjem.

8. Disciplinski sud

Članak 78.

(1) Disciplinski sud nezavisan je organ Komore koji odlućuje o težim povredama dužnosti i ugleda odvjetništva što ih počine odvjetnici i odvjetnički vježbenici.

(2) Disciplinski sud odlučuje o žalbama protiv odluka Disciplinskog vijeća donesenih u prvom stupnju.

Članak 79.

(1) Predsjednika, njegova zamjenika i suce Disciplinskog suda bira i razrješuje Skupština Komore.

(2) Član Disciplinskog suda smatra se razriješenim dužnosti ako za njegovo razrješenje glasuje natpolovična većina svih članova skupštine.

(3) Članu Disciplinskog suda o se razrješenju odlučuje mora biti omogućeno da se prije sjednice Skupštine na kojoj će se odlučivati o njegovu razrješenju pravodobno upozna sa zahtjevom za njegovim razrješenjem, činjenicama na kojima se taj zahtjev temelji i dokazima kojima se te činjenice potkrepljuju. Mora mu biti omogućeno da se na sjednici Skupštine izjasni o zahtjevu za razrješenje.

Članak 80.

(1) U sudovanju disciplinski suci su nezavisni i sude po zakonu, Stalutu Komore te Kodeksu odvjetničke etike.

(2) Ako ovim statutom nije drukčije određeno, u disciplinskom postupku na odgovarajući se način primjenjuju odredbe skraćenog kaznenog postupka, osim pravila o dovođenju, obećanju okrivljenika da neće napustiti boravište, jamstvu o pritvoru, pretrazi stana i osoba, privremenom oduzimanju predmeta, postupanju sa sumnjivim stvarima i imovinskopravnom zahtjevu.

(3) U postupku pred Disciplinskim vijećem javnost je isključena.

Članak 81.

(1) Radom Disciplinskog suda rukovodi njegov predsjednik. Ako je on spriječen, zamjenjuje ga njegov zamjenik.

(2) Disciplinski sud sudi u vijećima u sastavu od predsjednika vijeća i dva člana. Sastav vijeća i redoslijed po kojemu će im se predmeti dodjeljivati utvrđuje Disciplinski sud na početku svake godine svog mandata.

(3) Ako se diseiplinski postupak vodi protiv odvjetničkog vježbenika, jedan član vijeća mora biti odvjetnički vježbenik, koga određuje predsjednik Suda između pet vježbenika koje za svaku tekuću godinu mandata izabere udruga odvjetničkih vježbenika u skladu sa svojim pravilima.

(4) Vijeće odlućuje većinom glasova.

Članak 82.

Disciplinski sud:

1. sudi za teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva

2. odlučuje o žalbama protiv odluka Disciplinskog vijeća i disciplinskih vijeća odvjetničkih zborava o lakšim povredama dužnosti i ugleda odvjetništva

3. odlučuje o prijedlogu disciplinskog tužitelja za obustavu disciplinskog postupka, nakon podignute optužnice

4. obavlja i ostale poslove predviđene zakonom i ovim statutom.

Članak 83.

(1) U postupku pred Disciplinskim sudom okrivljeni ima pravo uzeti branitelja.

(2) Vijeće može iznimno odrediti obvezatno sudjelovanje branitelja u postupku kad smatra da je to u interesu okrivljenoga, a okrivljeni nije sam uzeo branitelja.

Članak 84.

(I) Branitelj u disciplinskom postupku može biti samo odvjetnik.

(2) Predsjednik Disciplinskog suda i disciplinski tužitelj Komore ne mogu biti branitelji u disciplinskirn postupcima pred Disciplinskim sudom Komore.

9. Viši disciplinski sud

Članak 85.

Viši disciplinski sud nezavisno je tijelo Komore, koje odlučuje o žalbama protiv odluka Disciplinskog suda Komore donesenih u prvom stupnju, a obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim statutom.

Članak 86.

(1) Predsjednika, njegova zamjenika i suce Višeg disciplinskog suda bira i razrješava dužnosti Skupština Komore.

(2) Na postupak razrješenja člana Višeg disciplinskog suda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 79. st. 2. i 3. ovog statuta.

Članak 87.

(1) Radom Višeg disciplinskog suda rukovodi njegov predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga njegov zamjenik.

(2) Viši disciplinski sud sudi u vijećima, koja se sastoje od predsjednika vijeća i dva člana. Sastav vijeća i redoslijed po kojem im se dodjeljuju predmeti utvrđuje Viši disciplinski sud na početku svake godine svog mandala.

(3) Ako se postupak vodi protiv odvjetničkog vježbenik, jedan član vijeća mora biti odvjetički vježbenik, kojeg određuje predsjednik Suda između pet odvjetnićkih vježbenika koje za svaku tekuću godinu mandata Suda izabere Udruga odvjetničkih vježbenika u skladu sa svojim pravilima.

Članak 88.

Odredbe čl. 80, 83. i 84. ovog statuta primjenjuju se i na postupak pred Višim disciplinskim sudom.

10. Disciplinska vijeća

Članak 89.

(1) Za lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva odvjetnici i odvjetnički vježbenici odgovaraju pred disciplinskim vijećima koja se sastoje od tri člana. Članove disciplinskih vijeća bira Upravni odbor Komore odnosno zbor između svojih članova.

(2) Izvršni odbor Komore ovlašten je pojedine predmete ustupiti na rješavanje disciplinskim vijećima zborova ako su ona osnovana.

(3) O žalbama protiv odluka disciplinskih vijeća odlučuje Disciplinski sud.

11.Disciplinski tužitelj

Članak 90.

Disciplinski tužitelj vodi poslove osobno ili ih vodi preko zamjenika, koji su u svom rs,du duini pridržavati se njegovih uputa.

1.Zborovi

Članak 91.

vjetnici koji su upisani u Imenik odvjetnika Komore .stodobno su članovi odvjetničkog zbora na čijem je području sjedište njihova ureda.

Članak 92.

(1) Na području svake županije i grada Zagreba osniva se odvjetnički zbor odvjetnika čiji se uredi nalaze na području županije odnosno grada Zagreba. Ako odvjetnički ured ima više pisarnica, odvjetnici koji rade u pojedinim pisarnicama članovi su onih zborova na području kojih se nalaze pisarnice u kojima rade.

(2) Ako na području koje iupanije ima manje od dvadeset pet odvjetnika, ne osniva se poseban zbor te županije, već se odvjetnici s područja te županije priključuju zboru susjedne županije koji odTedi Upravni odbor.

(3) Zaključkom većine članova odvjetničkih zborova može se i za područje dviju ili više županija osnovati jedan odvjetnički zbor. Zaključkom većine odvjetnika koji imaju svoje urede na području županije za koju nije osnovan poseban zbor odvjetnici te županije mogu se izdvojiti iz zajedničkog zbora i osnovati vlastiti zbor ako za to ispunjavaju uvjete utvrđene ovim statutom.

(4) Odvjetnički su zborovi područna tijela Komore.

Članak 93

(1) Na području pojedinog odvjetničkog zbora mogu se u mjestima s najmanje deset odvjetnika osnovati odvjetnički odbori koji djeluju u sastavu zbora.

(2) Odnos odvjetničkog zbora i odvjetničkog odbora ureduje se pravilima odvjetničkog zbora.

Članak 94.

(i) Odvjetnički zbor donosi ,svoja pravila, koja stupaju na snagu kad ih odobri Upravni odbor Komore.

(2) Odvjetnički zborovi imaju svoje prihode i proračune, koje donosi Upravni odbor zbora.

Članak 95.

(1) Osnovna je zadača odvjetničkog zbora da, u skladu s odredbama zakona, ovog statuta, Kodeksa odvjetničke etike i ostalih opčih akata Komore, svojih akata te odluka i uputa organa Komore:

1. čuva ugled odvjetništva i unapreduje ga kao samostalnu i neovisnu službu

2. štiti prava i interese odvjetnika, odvjetničkih društava i odvjetničkih vježbenika

3. nadzire odvjetnike, odvjetničke vječbenike, odvjetnička društva i zajedničke odvjetničke urede u obavljanju njihove službe

4. razvija čdvjetničku etiku

5. samostalno ili u suradnji s drugim zboroviina, Komorom, sudovima i drugim državnim tijelima ili tijelima jedinica lokalne samoupravežili uprave, udrugama pravnika, područnim tijelima javnih bilježnika, fakultetima itd. organizira i pročodi razne oblike stalnog stručnog usavršavanja,

6. utvrduje članarinu koja se plača. zboru.

(2) Ostale zadaČež izbora utvrduju se njegovim pravilima.

Članak 98.

(1) Organi zbora jesu:

a) skupština

b) upravni odbor c) predsjednik

d) nadzorni odbor.

(2) Zbor izmedu svojih članova može izabrati disciplinsko vijeČe te druga tijela.

(3) Mandat navedenih organa zbora utvrduje se pravilima zbora.

(4) Godišnje skupštine zborova odriavaju se prlje Skupštine Komore.

(5) Izbori u zborovima članova druglh tijela Komore moraju biti uskladeni s izborima odgovarajuČih tijela Komore.

članak 97,

Upravni odbor zbora dužan je obavještavati najmanje jednom godišnje Upravni odbor Komore o svim važnim p1tanjima koja se pojavljuju u radu odvjetnika na čpodručju zbora, o materijalnim uvjetima njihdva rada te o pručanju pravrie pomoČi na području zbora. .

članak ss. : Disciplinsko vijeČe zbora, u skladu s odredbama ovog

statuta; provodi disciplineki postupak i izrtče disciplinske mjere za lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva što ih počine članovi zbora.

VIII. ODVJETNIčKA DRUšTVA, ZAJEDNIčKI ODVJETNIčKI UREDI I POVEZIVANJE

ODVJETNIčKIH UREDA

Članak 99.

(1) Zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti o sukladnosti ugovora o osnivanju odvjetničkog društva zakonu, statutu i drugim opČim aktima Komore (članak 31. Zakona 0 odvjetništw) treba priložiti primjerak ugovora o osnivanju društva.

(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovog članka Izvršni odbor dužan je odlučiti u roku trideset dana.

(3) Troškove postupka za izdavanje suglasnosti snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 100

(1) Odvjetnički uredi mogu se povezivati s drugim domaČim ili inozemnim uredima radi obavljanja odredenih poslova zajedničkih interesa, pružanja medusobne pomoČi u svim ili samo nekim vrstama pravnih stvari, osobito povjeravanja zamjena u zastupanju, radi prikupljanja podataka, izrade pravnih mišljenja, primanja na praksu odvjetnika i odvjetničkih vježbenika itd.

(2) Više ureda može sklopiti zajednički ugovor o povezivanju, a pojedini uredi mogu sklapati više posebnih ugovora s drugim uredima.

(3) Ugovori o povezivanju moraju se temeljiti na načelima ravnopravnosti i madusobna povjerenja i njima se pojedini uredi ne smiju dovoditi u podredeni položaj. NeČe se smatrati da je neki odvjetnički ured doveden u podredeni položaj samo stoga što je preuzeo jednostranu obvezu pružanja pravnih usluga odredene vrste kojem drugom odvjetničkom uredu.

(4) Ugovorom o povezivanju odvjetnički uredi mogu se uzajamno ili jednostrano obvezati da Če isključivo pružati odredene pravne usluge na odredenom području. Takvim se ugovorom ne smije ograničiti pravo na pružanje odredenih pravnih usluga drugim odvjetničkim uredima odnosno fizičkim i pravnim osobama mimo ograničenja predvidenih Kodeksom odvjetničke etike.

(5) PlaČanje nagrade za rad i naknade troškova za usluge pružene prema ugovoru o zajedničkoj suradnji obavlja se u skladu s Odvjetničkom tarifom, ali se povezani odvjetnički uredi mogu sporazumjeti i o paušalnom plaČanju nagrada i riaknada troškova za očlredeno vrijeme ili o razmjernom sudjelovanju u nagradama naplaČenim u odredenim pravnim stvarima i sl.

(e) U svom imenu, tvrtki, pečatima i pismenima odvjetnički uredi mogu naznačiti odvjetničke urede s kojima su poslovno povezani. Takve naznake po izgledu, veličini ili obliku ne smiju imati naglašeno reklamno obilježje.

(7) Ugovor o povezivanju mora biti sklopljen radi stvarnog pružanja medusobnih usluga, a ne pretežno radi postizanja druglh, npr. reklamnih ciljeva.

(8) Ako Izvršni odbor Komore upozori odvjetnički ured na uočene nedostatke koje su sklopili ili na njihovu neuskladenost sa zakonom, ovim statutom ili Kodeksom odvjetničke etike, odvjetnički ured dužan je te nedostatke ili neuskladnosti otkloniti u roku koji mu se odreduje u odluci Izvršnog odbora. Prije donošenja odluke Izvršni odbor je du3.en omoguČiti odvjetničkom uredu da se izjasni o primjedbama na ugovor.

Clanak 101.

Radi ispitivanja ugovora o osnivanju odvjetničkih društava, ugovora o osnivanju zajedničkog odvjetničkog ureda i uROVOra o povezivanju odvjetničkih ureda, te radi nadzora nad provedbom tih ugovora, Izvršni odbor ovlašten je imenovati povjerenstva za pojedine siučajeve ili za odredeno vrijeme. Izvršni odbor ovlašten je u istu svrhu pribaviti i stručna mišljenja istaknutih stručnjaka izvan Komore.

X. SPECIJALIZACIJA ODVJETNIKA Članak 102.

Odvjetnik koji ispunjava uvjete predvidene Zakonom o odvjetništvu i ovim statutom može podnijeti zahtjev za priznanje specijalnosti u odredenoj grani prava:

članak los.

(1) Specijalnost se može priznati iz grana: - ustavnog prava

- krivičnog prava

- gradanskog i obiteljskog prava - upravnog prava

- radnog prava

- pomorskog prava

- žeijezničkog transportnog prava - cestovnog transportnog prava - prava osiguranja

- ca,rinskog prava - poreznog prava

- .bankarskog prava

- autorskog prava

- prava industrijskog vlasništva - trgovačlsog prava

- stečajnog prava

- medunarodnog prava

- me8unarodnog privatnog prava - medunarodnog trgovačkog prava - prava Europske zajednice

- prava medunarodnih plaČanja

Članak 104.

(1) Povjerenstvo za ocjenu uvjeta za priznanje specijalnosti osniva Upravni odbor Komore.

(2) U rad povjerenstva iz stavka 1. ovog članka mogu biti uključeni i stručnjaci odnosno znanstvenici izvan Komore.

Članak 105.

(1) Protiv rješenja Upravnog odbora o zahtjevu za priznanje specijalnostf odvjetnik može podnijeti žalbu Skupštini Komore.

(2) Odluka Skupštine je konačna.

Članak lO6.

Odvjetnik kojem je odbijen zahtjev za priznavarije specijalnosti može podnijeti novi zahtjev tek nakori što ispuni uvjete propisane zakonom, ovim statutom i Pravilnikpm n priznavanju specijalnosti.

Članak 107.

Priznata specijalnost upisuje se u Irnenlk odvjetnika, a može se istaknuti i u imenu odvjetničkog ureda.

2. ako počini kazrieno djelo koje dovodi u pitanje njegovu dostojnost za. daljnje obavljanje odvjetništva

3. ako za vrijeme obustave odvjetništva obavlja odvjetničke poslove ili ako tu mjeru izigrava na bilo koji način 4. ako protivno zakonu i ovlastima koje ima u zastupa

nju stranke posreduje kod odredenih tijela ili pravnih osoba koježobavljaju javnu službu ili ako istupa nedostojno i protivno ovlastima

5. ako nesavjesno obavlja odvjetničke poslove ili nestručno zastupa stranku

e. ako nesavjesno obavlja poslove oko preuzimanja odvjetničkog ureda

7. ako povrijedi dužnost čuvanja odvjetničke tajne

8. ako prntivno propisima traži i primi nagradu od stranke koju je bio dužan zastupati besplatno ili ako traži nagradu veću nego što je propisano Tarifom

9. ako nesa.vjeano vodi materijalno poslovanje stranke, a iaapose ako stranci bez opravdana razloga ne položi obračun ili joj ne isplati novac čim ga za njezin račun pri.mi

10. ako na javnoj dračbi na kojoj zastupa vjerovnika kupx za sebe ili svoje, črodnike stvari koje se prodaju ili to učini za žđrug,e osobe protivno čnalozima i interesima zastupane stra.nke

ako tra.ai ili pribavjjp,, stčanke na nedostojan način ili ako potpomaže nadripisčrstyo time što potpisuje podneske nadrtpisara

12. ako protivno Za,konu o odvjetništvu ili ovom statutu drž.i dragč. pisa.rnicu izvan sjedišta svog ureda

i3. ako se izvršava. rtčaterijalne obvexe koje proistječu iz članstva u IGomori dut,e od tri mjeseca ,

članak 108.

Ako je kojem od članova zajedničkog odvjetničkog ureda priznata specijalnost, ta še specijalnost može istaknuti u nazivu zajedničkog ureda, obično uz ime odvjetnika kojemu je specijalnost priznata.

članak 109.

Postupak za priznavanje specijalnosti odvjetnicima, uvjete za prtznavanje specijalnosti, način imenovanja, sastava, prava i obveze te rad Povjerenstva za ocjenu uvjeta za priznavanje specijalnosti te način isticanja specijalnosti u imenu ureduje Upravni odbor Pravilnikom o priznavanju specijalnosti odvjetnika.

XI. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ODVJETNIKA I ODVJETNIčKIH VJEčBENIKA

Uvjeti odgovornosti i disciplinske mjere članak 11o.

(1) Za povrede dužnosti i ugleda odvjetništva odvjetnici i odvjetnički vježbenici dis,ciplinski odgovaraju po odredbama zakona, ovog statuta i Kodeksa odvjetničke etike.

(2) Za. teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva odvjčetnici i odvjetniččki vježbenici odgovaraju pred Disciplinskim-sčcjom Komore.

(3) Za, lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva i odvjetničkih vježbenika odgovaraju pred disciplinskim vijeČima Upravnog odbora odnosno zborova.

članak 111.

Teža povreda dužnosti i ugleda odvjetništva postoji:

l. ako odvjetnik unatoč zakonskim smetnjama ishodi upis u Imenik odvjetnika

- prava socijalnog osiguranja.

(2) Odluku o priznanju specijalnosti donosi Upravni odbor Komore pošto pribavi mišljenje Povjerenstva za ocjenu uvjeta za priznanje specijalnosti, na temelju Pravilnika o priznavanju specijalnosti odvjetnika.

14. ako teže povrijedi zakonske obveze prema vježbeniku koji je kod njega na vježbi ili ako mu omoguČi fiktivno obavljanje prakse

15. ako teže povrijedi svoje dužnosti u organima upravljanja ili prema organima Komore

18. ako u roku od 15 dana od primitka prijave pojedine stranke protiv njega odnosno od primitka obavijesti disciplinskog tužitelja iz članka 120. ovoga statuta ne podnese mjeroda.vnom tijelu Komore očitovanje odnosno izjavu da se ne želi poslužiti pravom obrane

17. ako preseli odvjetnički ured ili pisarnicu protivno odredbama Za,kona o odvjetništvu ili ovog statuta, ili ako u roku ne obavijesti Komoru o promjeni sjedišta ili imena odvjetničkog ureda ili pisarnice

18. ako teže povrijedi odredbe zakona, ovog statuta ili Kodeksa odvjetničke etike o radu zajedničkog odvjetničkog ureda, odvjetničkog društva ili o povezivanju odvjetničkih ureda.

čla,nak 112.

Težom povredom ugleda odvjetništva smatra se i ponašanje i rad odvjetnika u privatnom životu ako se tim ponašanjem i radom narušava ugled odvjetništva.

Članak 113.

Osim povreda iz članka 111. ovog statuta, teža povreda dužnosti i ugleda odvjetništva odvjetničkog vježbenika osobito postoji:

1. ako stvarno ne obavlja vježbu u odvjetničkom uredu 2. ako teže povrijedi svoje zakonske obveze prema odvjetniku kod kojeg je na vježbi

3. ako odvjetničke poslove obavlja samostalno i za svoj račun.

Članak 114.

(1) Novčana kazna zbog lakših povreda dužnosti i ugleda odvjetništva odvjetniku se može izreČi u kunama protuvrijednosti 50 do l00 bodova Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

(2) Novčana kazna zbog težih povreda dužnosti i ugleda odvjetništva odvjetniku se može izreČi u kunama protuvrijednosti 250 do 2500 bodova Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

(3) Ako se izriče jedinstvena kazna za više povreda ugleda i dužnosti odvjetništva, utvrdeni iznos ukupne jedinstvene novčane kazne ne smije premašiti za la,kše povrede iznos u kunama protuvrijednosti 800 bodova Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, a za, teže

, povrede iznos u kunama protuvrijednosti 3000 bodova Tarife.

čla,Ilak 115.

(1) Disciplinski sud može presudom odlučiti da se pravomoČna odluka donesena u postupku protiv odvjetnika objavi u glasilu Komore.

(2) Nakon pravomoČnosti oslobadajuČe presude odvjetnik protiv kojeg se vodi disciplinski postupak ima pravo tražiti da se u glasilu Komore objavi presuda kojom je osloboden.

ž čla,nak 118:

Pri odre8ivanju disciplinske mjere za težu povredu duinosti i ugleda odvjetništva Disciplinski sud uzima u obzir sve okolnosti o kojima ovisi vrsta i visina kazne, a osobito štetne posljedice koje su nastale, iz kojih je pobuda teža povreda izvršena te prijašnju disciplinsku osu8ivanost. Pri izricanju novčane ka,zne uvažavaju se i imovinske prilike disciplinski okrivljenog.

članak 117.

(1) Ako je za težu povredu izrečena novčana kazna, u presudi se odreduje rok plaČanja, koji ne može biti kraČi od petnaest dana ni duži od tri mjeseca.

(2) U opravdanim slučajevima Disciplinski sud može dopustiti da se novčana kazna isplati u obrocima. U tom slučaju Sud odobrava način otplaČivanja i rok isplate, koji ne može biti duži od godine dana.

(3) Novčana kazna i troškovi disciplinskog postupka naplaČuju se u korist Komore za unapre8enje odvjetništva. Članak 118.

O pravomoČnim presudama Disciplinskog suda kojima je odvjetniku izrečena disciplinska mjera gubitka prava na obavljanje odvjetništva i odvjetničkom vježbeniku mjera brisanja iz Imenika odvjetničkih vježbenika Komora Če obavijestiti županijski, trgovački i opČinski sud na područjima kojih je odvjetnik imao sjedište ureda odnosno pisarnice u kojoj je radio, odnosno odvjetnički vježbenik obavljao svoju vježbu

2. Pokretanje disciplinskog postupka članak 119.

(1) Disciplinski postupak pokreČe disciplinski tužitelj na temelju prijave da su povrijedeni dužnost i ugled odvjetništva.

(2) Disciplinski tužitelj pokrenut Če postupak na zahtjev Upravnog odbora, Izvršnog odbora i predsjednika Komore te disciplinskog vijeČa ili na zahtjev ministra pravosuda.

Članak 120.

(1) Disciplinski postupak pokreČe se dostavljanjem prijave odnosno zahtjeva prijavljenom s pozivom da se pisano očituje u roku od 15 dana.

(2) Disciplinski tužitelj može tijekom cijelog prethodnog postupak saslušati okrivljenog.

(3) Disciplinski tužitelj ovlašten je poduzimati i druge ra,dnje da bi utvrdio činjenice koje terete okrivljenog ili mu koriste.

(4) Kad se pokaže potreba za dodatnim obrazloženjem prijave ili za očitovanjem prijavitelja, disciplinski tužitelj poziva prijavitelja da prijavu dodatno obrazloži ili da se očituje u roku ne kraČem od trideset dana te ga u tom pozivu upozorava da Če, ako ne udovolji pozivu, u naznačenom roku prijavu odbaciti.

(5) Upravni odbor za svako mandatno razdoblje disciplinskog tužiteljstva odreduje po jednog člana svakog pojedinog odvjetničkog zbora koji na zamolbu disciplinskog tužiteljstva provodi potrebne prethodne radnje na području svog zbora zamolbenim putem.

Članak 121.

(1) Protiv odvjetnika kojem je prestalo pravo na obavljanje odvjetništva jer se odrekao bavljenja odvjetništvom ili ga nije obavljao mogu se izreČi disciplinske mjere ako je postupak pokrenut prije nego što je doneseno rješenje o prestanku odvjetništva.

(2) Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se i na odvjetničkog vježbenika kojem je prestala vježba.

članak 122.

(1) Disciplinski tužitelj, pošto provede potrebne izvidaje, ako utvrdi da je riječ o težoj povredi, podiže optužnicu. (2) Slučajeve lakših povreda disciplinski tužitelj ustupa

na rješavanje disciplinskom vijeČu.

(3) Ako disciplinski tuiitelj koči je sam pokrenuo postupak, prije nego što je podigao optužnicu, utvrdi da nema osnova za gonjenje, obustavlja postupak. Ako je postupak pokrenuo na zahtjev Upravnog odbora, Izvršnog odbora, predsjednika Komore ili disciplinskog vijeČa, u svakom Če slučaju zatražiti da Disciplinski sud odluči o obustavi postupka.

(4) Ako je postupak pokrenut na zahtjev ministra pravosuda, disciplinski tužitelj dužan je obavijestiti ministra o svojoj odluci.

3. Postupak pred Disciplinskim sudom Članak 123.

(i) Predsjednik vijeČa Disciplinskog suda, pošto primi optužnicu, saziva Disciplinsko vijeČe, u sastav kojeg pored predsjednika ulaze i dva suca.

(2) Disciplinsko vijeČe:

1. obustavlja postupak ako utvrdi da djelo koje je predmet optužbe nije teža povreda ili da postoje okolnosti koje isključuju disciplinsku odgovornost ili da nema dovoljno dokaza da je okrivljenik osnovano sumnjiv da je učinio povredu koja je predmet optužbe;

2. ustupa predmet disciplinskom vijeČu Upravnog odbora Komore odnosno odvjetniČkog zbora ako smatra da se radi o lakšoj povredi ugleda i dužnosti odvjetništva;

3. vraČa optužnicu disciplinskom tužitelju sa zahtjevom da dopuni optuinicu ako ustanovi da je ta dopuna potrebna;

4. može odlučiti da se postupak prekine do pravomoČnog završetka kaznenog postupka ako je protiv okrivljenika pokrenut kazneni postupak za isto djelo;

5. odlučuje o ukidanju odluke o obustavi obavljanja odvjetništva (članak 72. stavak 1. točka 5); tu odluku može ukinuti prije odriavanja disciplinske rasprave kao i tijekom samog postupka.

(3) U slučajevima iz stavka 2. t. 1, 2, 4. i 5. ovog Članka vijeČe dostavlja rješenje okrivljeniku i disciplinskom tužitelju. Protiv takva rješenja iz stavka 2. t. 1, 4. i 5. disciplinski tuiitelj može izjaviti žalbu Višem disciplinskom sudu Komore.

Članak 124.

(1) Ako vijeČe ne donese nijedno od rješenja iz prethodnog članka, predsjednik vijeČa zakazuje disciplinsku raspravu.

(2) Uz poziv na raspravu okrivljeniku se dostavlja optužnica. Ako je obrana obvezatna, okrivljenik se poziva da izabere branitelja i da o tome obavijesti sud najkasnije osam dana prije zakazane rasprave. Ako okrivljenik ne imenuje branitelja do tog roka, postavlja mu gačSud po službenoj dužnosti.

članak 125.

Rasprava se može odriati u odsutnosti uredno pozvana okrivljenika koji svoj izostanak nije opravdao, a saslušan je u prethodnom postupku ili mu je bilo omoguČeno da u prethodnom postupku iznese svoju obranu.

članak 128.

Disciplinske rasprave održavaju se redovito u sjedištu Komore.

članak 127.

Tijekom rasprave vijeČe može donijeti bilo koje rješenje od navedenih u članku 123. ovog statuta.

Članak 128.

(i) Nakon provedene rasprave vijeČe Disciplinskog suda donosi presudu, kojom se okrivljenik:

i. proglašava krivim ili

2. oslobada optuibe, ako se utvrdi da djelo koje je predmet optužbe nije teža povreda dužnosti i ugleda odvjetništva, ili ako postoje okolnosti koje isključuju disciplinsku odgovornost ili ako nema dokaza da je okrivljenik povredu izvršio, ili se utvrdi da djelo nije učinio.

(2) Disciplinski sud donosi presudu kojom se optuiba odbija ako disciplinski tuiitelj odustane od optužnice ili ako utvrdi da je nastupila zastara gonjenja.

članak 129.

(1) U presudi kojom se okrivljeni proglašava krivim vijeČe Disciplinskog suda navodi:

1. djelo za koje se utvrduje krivim te činjenice i okolnosti koje čine težu povredu ugleda i dužnosti odvjetništva 2. mjeru koja je okrivljeniku izrečena

(2) U presudi iz stavka 1. ovog članka Sud odlučuje i o obustavi prava na obavljanje odvjetništva odnosno o ukidanju prije donesene odluke o obustavi prava na obavljanje odvjetništva.

članak 130.

(1) Disciplinskom odlukom sud odlučuje i o snošenju troškova postupka.

(2) Disciplinski sud može troškove postupka odrediti i u paušalnom iznosu u kunama protuvrijednosti najviše 100 bodova Tarife o nagradama i naknadi troškova odvjetnika, uzimajuČi u obzir trajanje i složenost postupka.

članak 131.

U disciplinskom postupku ne može se odlučivati o zahtjevu za naknadu štete nastale izvršenjem povrede. Članak 132.

Pisani otpravak presude dostavlja se okrivljeniku, njegovu branitelju, disciplinskom tužitelju i ministru pravosuda, a pravomoČna presuda Komori i odvjetničkom zboru kojemu okrivljenik pripada te prijavitelju.

članak 133.

(1) Protiv presude Disciplinskog suda mogu okrivljenik, njegov branitelj, disciplinski tuiitelj i ministar pravosuda izjaviti žalbu u roku od 15 dana.

(2) Primjerak žalbe dostavlja se protivnoj stranci, koja može dati odgovor u roku od 8 dana.

(3) Viši disciplinski sud odlučuje u sjednici vijeČa od tri člana.

(4) Pri odlučivanju o žalbi protiv odluke Disciplinskog suda izrečene odvjetničkom vježbeniku jedan član vijeČa mora biti odvjetniČki vježbenik, kojega odreduje Udruga odvjetničkih vježbenika.

(5) Viši disciplinski sud moie potvrditiv preinačiti ili ukinuti presudu Disciplinskog suda.

(8) Odluka Višeg disciplinskog suda dostavlja se svim osobama odnosno strankama navedenim u stavku 1. ovog članka te prijavitelju.

4. Postupak pred disciplinskim vijeČem Komore i pred disciplinskim vijeČem odvjetničkog zbora članak 134.

1.Izvidaje u postupku za izricanje mjera zbog lakših povreda vodi đlan disciplinskog vijeČa Upravnog odbora Komore, odnosno jedan član disciplinskog vijeČa odvjetničkog zbora kojega odredi predsjednik viječa.

(2) Okrivljeniku se prije donošenja odluke omoguČuje da dade svoju obranu.

(3) Protiv rješenja disciplinskih vijeČa, može se izjaviti žalba ako je okrivljeniku izrečena mjeTa. čelbu može izjaviti samo okrivljenik, i to u roku od 15 dana.

(4) O žalbi odlučuje Disciplinski sud Komore u vijeČu od tri člana u nejavnoj sjednici. Odluka vijeČa je konačna. (5) U postupku protiv odvjetničkog vježbenika jedan

rčlan vijeČa Disciplinskog suda je odvjetnički vježbenik koježga je odredila Udruga odvjetničkih vježbenika. .

(8) U postupku pred disciplinskim vijeČem Komore odčžnošno odvjetničkog zbora na odgovarajuČi se način primjenjuju odredbe ovog statuta o disciplinskom postupku zbog teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, ako odredbama ovog članka nije što drugo predvideno.

5. Zastara članak 135.

(1) Zastara progona prekida se podnošenjem prijave č#Comori i odlukom mjerodavnih tijela Komore o pokretanju čpostupka.

(2) Zastara progona i zastara izvršenja kazne nastupa u svakom slučaju kad protekne dvostruki rok predviden za zastaru progona i za zastaru izvršenja kazne.

. (3) Ako je disciplinski okrivljenik istom povredom izvršio i kazneno djelo, zastara progona prekida se do pravomoČnog završetka kaznenog postupka, a nakon toga disciplinski se postupak nastavlja.

XII. GLASILO ·ODVJETNIK·

. članak 13s.

(1) Glasilo Odvjetničke komore Hrvatske je časopis Odyjetnik.

(2) Glasilo izlazi mjesečno ili dvomjesečno, a primaju ga svi članovi Komore i odvjetnički vježbenici.

. članak 137.

(1) Članove uredništva, urednika te glavnog i odgovornog urednika Odvjet,niks imenuje Upravni odbor Komore. (2) članovi uredništva, urednik te glavni i odgovorni

urednik za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru Komore.

XIII. FINANCIJSKO POSLOVANJE članak 138.

Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg proračuna prihoda i rashoda, koji odobrava Skupština.

članak 13s.

(1) Proračunski prihodi Komore jesu.

1. upisnina odvjetnika. i odvjetničkih vjeibenfka 2. članarina odvjetnika i odvjetničkfh vjeibenika 3. ostali prihodi i davanja.

(2) Uz proračunske prihode postoje i izvanredni prihodi Komore, i to:

1. novčane disciplinske kazne 2. različiti izvanredni prihodi.

člans.k 140.

(1) Komora koristi svoja sredstva za ostvarivanje zadaČa Komore utvrdenih Zakonom o odvjetništvu i ovim statutom. .

(2) Upravni odbor Komore može odobriti i isplate sredstava za druge svrhe ili potrebe koje smatra opravdanima. članak 141.

U novčanom poslovanju Komoru potpisuju kolektivno dva člana Upravnog odbora koje Upravni odbor na to ovlasti.

XIV. ZNAK, PEčATI I čIGOVI KOMORE članak 142.

(1) Komora ima svoj znak koji utvrduje Skupština.

(2) Pečati i iigovi Komore okruglog su oblika, promjera 38 mm, s natpisom: HRVATSKA ODVJETNICKA KOMORA - ZAGREB.

(3) Pečati za tintu mogu se otiskivati u crnoj, tamnoplavoj ili ljubičastoj tinti.

(4) čig izraden od kovine otiskivat Če se u crvenom vosr ku. ; (5) Komora ima i suhi žig.

(s) Zborovi imaju svoje pečate i iigove u skladu s opČim aktom koji donosi Upravni odbor Komore.

XV. POHRANA SPISA

članak 143.

(1) Imenici, urudibeni zapisnici i spisi koji se odnose na pojedine odvjetnike čuvaju se trajno, dok se.ostali spisi čuvaju deset godina.

(2) Upravni odbor Komore ovlašten je donijeti odluku o pohrani spisa Komore.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRčNE ODREDBE članak 144.

(1) Postupci koji u vrijeme stupanja na snagu ovog statuta budu u tijeku,pred tijelima Komore nastavljaju se prema pravilima koja su bila na snazi u to vrijeme. ;

(2) Tijela Komore izabrana po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog statuta nastavljaju s ra:dom do isteka mandata na koji su izabrana.

(3) Zborovi Če se uskladiti s ovim statutom do 31. prosinca 1998.

(4) Udruga odvjetničkih vjeibenika pri Komori osnovat Če se do 31. prosinca. 1995. Prvu sjednicu skupštine Udruge sazvat Če predsjednik Komore, primjenjujuČi na odgovarajuČi način odredbe ovog statuta o sazivanju Skupštine Komore.ž

C:lanak 145.

Ovaj statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ·Narodnim novinama·.

Broj: 224/95

Zagreb, 18. veljače l998.

Predsjednik:

Marijan Hanžeković, v. r.