Odluku o promatraču Republike Hrvatske pri Međunarodnom sudu za kazneni postupak protiv osoba odgovornih za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na području bivše Jugoslavije od 1991. godine

NN 28/1995 (27.4.1995.), Odluku o promatraču Republike Hrvatske pri Međunarodnom sudu za kazneni postupak protiv osoba odgovornih za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na području bivše Jugoslavije od 1991. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o VIadi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 1995. Donijela

ODLUKU

O PROMATRAČU REPUBLIKE HRVATSKE PRI MEÐUNARODNOM SUDU ZA KAZNENI POSTUPAK PROTIV OSOBA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I.

Vlada Republike Hrvatske ima promatrača pri Međunarodnom sudu za kazneni postupak protiv osoba odgovornih za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na području bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud) Vlada Republike Hrvatske imenuje promatrača posebnom odlukom.

II.

Promatrač pri Međunarodnom sudu ima zadaću stručno pratiti rad Suda u njegovom sjedištu, postupke koji se vode pred Međunarodnim sudom, kao i rad ureda Međunarodnog suda i njegovog tužitelja u Republici Hrvatskoj.

III.

Osim zadaće iz točke II. ove Odluke, promatrač ima i zadaću da

- Vladu Republike Hrvatske i nadležna ministarstva, te Komisiju za ratne zločine redovito izvještava o radu Međunarodnog suda i daje stručnu analizu njegovog rada;

- Vladi Republike Hrvatske i nadležnim ministarstvima, te Komisiji za ratne zločine daje prijedloge i preporuke glede suradnje s Međunarodnim sudom;

- obavlja pojedine poslove suradnje s Medunarodnim sudom koje mu povjeri Vlada ili nadležno ministarstvo;

- pomaže razmjenu informacija i suradnju izmedu Vlade Republike Hrvatske, nadležnih ministarstava, Međunarodnog suda i Komisije za ratne zločine, te

- obavlja druge poslove koje mu u okviru zadaće iz članka 2. ove Odluke povjeri Vlada Republike Hrvatske.

IV.

Promatrač pri Međunarodnom sudu ima ured u Ministarstvu vanjskih poslova.

Ministarstvo vanjskih poslova pruža pomoć promatraču i brine se o osiguravanju potrebnih sredstava u proračunu Republike Hrvatske i osigurava druge uvjete za izvršavanje njegovih zadaća u zemlji i inozemstvu.

V.

Ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske svojom će odlukom odrediti ustroj ureda promatrača, odrediti djelatnike Ministarstva koji će pomagati u radu ureda, propisati izgled i sadržaj službene iskaznice promatrača i djelatnika koji rade u uredu promatrača, te urediti ostala pitanja vezana za rad promatrača i ureda promatrača pri Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 004-01/95-01/02

Urbroj: 5030109-95-1

Zagreb, 20. travnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.