Statut Hrvatske turističke zajednice

NN 30/1995 (5.5.1995.), Statut Hrvatske turističke zajednice

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Na temelju članaka 9. i 12. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", broj 30/94.) Sabor Hrvatske turističke zajednice po prethodnoj suglasnosti Ministarstva turizma, na sjednici održanoj 7. travnja 1995. godine donio je

STATUT

HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatska turistička zajednica je nacionalna turistička organizacija.

Članak 2.

Hrvatska turistička zajednica je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima koje su utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Članak 3.

Naziv Hrvatske turističke zajednice je:

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA, Zagreb.

Skraćeni naziv Hrvatske turističke zajednice je HTZ, Zagreb. Sjedište Hrvatske turističke zajednice je: Zagreb, Ilica lA.

Članak 4.

Hrvatska turistička zajednica ima svoj pečat okruglo oblika širine 20 i 30 mm s tekstom HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA - ZAGREB, a u sredini zrakasti znak hrvatskog turizma.

Pečat Hrvatske turističke zajednice može biti i na stranirn jezicima.

Žig je četvrtastog oblika veličine 70 x 30 mm, ima tekst:

Hrvatska turistička zajednica s adresom Zajednice te prostorom za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka podneska. Svaki pečat i žig imaju redni broj.

O broju pečata i žigova, načinu njihova korištenja i osobama ovlaštenim za njihovo čuvanje odlučuje direktor Glavnog ureda

Članak 5.

Hrvatska turistička zajednica ima svoj znak odnosno logotip.

Znak Hrvatske turističke zajednice, hrvatskog turizma sastoji se od 21 okrugle forme koje u tri reda polukružno zrakasto okružuju najveću okruglu formu koja je tonalno razdijeljena na dvije polovice. Znak je u 6 boja

Logo Hrvatske turističke zajednice je HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA u tipu slova Times Rom.

Odluku o obliku loga i sa sadržajem znaka donosi Turističko vijeće.

Članak 6

Djelovanje Hrvatske turističke zajednice temelji se na načelu korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti

II. ČLANOVI HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 7.

Članovi Hrvatske turističke zajednice su turističke zajednice županija, Turistička zajednica grada Zagreba i turističke zajednice područja ako su osnovane.

Osobe koje su posebno zaslužne za razvitak i promicanje turizma mogu biti počasni članovi Hrvatske turističke zajednice.

Članak 8.

Hrvatska turistička zajednica osniva se radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Hrvatske.

Članak 9.

Hrvatska turistička zajednica obavlja slijedeće zadaće

1. objedinjava sveukupnu turističku ponudu Republike Hrvatske,

2. ustrojava i provodi operativno istraživanje tržišta za potrebe promocije hrvatskog turizma,

3. izrađuje programe i planove promocije hrvatskog turističkog proizvođa vodeći računa o posebnostima svakog turističkog područja a sukladno strategiji razvoja hrvatskog turizma i marketinškoj strategiji turističkog proizvoda Republike Hrvatske,

4. ustrojava, provodi i nadzire sve poslove oko promocije turističkog proizvoda Republike Hrvatske sukladno os novnim smjernicama Sabora, godišnjem programu rada i financijskom planu Hrvatske turističke zajednice,

5. analizira i ocjenjuje svrhovitost i djelotvornost poduzetih promidžbenih poslova te sukladno postignutim učincima i nalazima stalnih tržišnih ispitivanja i poruka, predlaže i poduzima odgovarajuće postupke,

6. ustrojava hrvatski turistički informacijski sustav sukladno informacijskom sustavu Republike Hrvatske i europskim standardom,

7. obavlja opću i turističku informativnu djelatnost, prikuplja i sređuje sve vrste turističkih informacija i stavlja ih na raspolaganje javnosti,

8. potiče i koordinira poticanje svih turističkih zajednica kao i svih gospodarskih te drugih subjekata u turizmu, koji djeluju neposredno i posredno na unapređenju i promidžbi turizma u Hrvatskoj,

9. osniva turistička predstavništva i ispostave u inozemstvu, organizira i nadzire njihov rad,

10. suraduje s nacionalnim turističkim organizacijama drugih zemalja, specijaliziranim međunarodnim regionalnim turističkim organizacijama, te se uključuje u različite multinacionalne i regionalne promotivne turističke projekte i programe;

11. na temelju izvješća turističkih zajednica županija prati, analizira i ocjenjuje izvršavanje, planovima i programima utvrđenih zadaća i uloga sustava turističkih zajednica s posebnim naglaskom na svrhovitosti i urednosti trošenja sredstava i utvrđuje smjernice budućih planova i programa,

12. uskladuje interese pruža potporu i koordinira načine izvršenja svih planskih i programskih zadaća turističkih zajednica svih razina,

13. poduzima mjere i aktivnosti za razvitak i promicanje turizma u turistički nerazvijenlm dijelovima Republike Hrvatske,

14. obavlja i druge poslove kojima se osigurava uspješno djelovanje sustava turističkih zajednica i provedba svih postojećih planova i programa.

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA HRVATSKE TURISTIČKE 7AJEDNICE

Članak 10.

Prava i dužnosti članova Hrvatske turističke zajednice su osobito:

1. imati predstavnike u Saboru,

2. putem svojih predstavnika upravljati poslovima Hrvatske turističke zajednice,

3. davati inicijative u cilju unapređenja i promicanja turizma,

4. poticati pitanja iz djelokruga Hrvatske turističke zajednice,

5. usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese,

6. koristiti stručnu pomoć Hrvatske turističke zajednice,

7. pokretati inicijative za donošenje propisa iz područja turizma,

8. predlagati izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata Hrvatske turističke zajednice,

9. biti obaviješteni o radu Hrvatske turističke zajednice i njenih tijela te o materijalno financijskom poslovanju,

10. tražiti potporu za obavljanje svojih zadaća,

11. pridržavati se Statuta, općih akata, odluka i zaključaka tijela Hrvatske turističke zajednice.

IV. TIJELA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 11.

Tijela Hrvatske turističke zajednice su:

  1. Sabor Hrvatske turističke zajednice (u daljnjem tekstu: Sabor),

  2. Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice (u daljnjem tekstu: Turističko vijeće),

  3. Nadzorni odbor Hrvatske turističke zajednice (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor),

  4. Predsjednik Hrvatske turističke zajednice.

Mandat tijela iz stavka 1. ovog članka je četiri godine.

1. Sabor

Članak 12.

Sabor je najviše tijelo upravljanja u Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Članak 13.

Sabor čine predstavnici turističkih zajednica županija, Turističke zajednice grada Zagreba i turističkih zajednica područja.

Članak 14.

Sabor ima 63 člana. 42 člana su predstavnici turističkih zajednica iz članka 13. ovoga Statuta, tako da svaka turistićka zajednica ima dva predstavnika. 21 član su predstavnici pojedinačnih turističkih zajednica ovisno o turističkom značaju turističke zajednice.

Članak 15.

Počasni članovi Hrvatske turističke zajednice imaju pravo biti nazočni sjednicama Sabora, ali na sjednicama nemaju pravo odlučivanja, niti mogu biti članovi radnih tijela Sabora.

Članak 16.

Mandat predstavnika u Saboru traje četiri godine s

pravom ponovnog izbora.

Mandat predstavnika u Saboru prestaje prije isteka

vremena na koje je izabran:

  - opozivom od strane tijela koje ga je izabralo,

  - podnošenjem ostavke,

  - prestankom rada u turističkoj zajednici koju predstavlja

Novoizabranom predsjedniku u Saboru, mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran predstavnik kojem je prestao mandat.

Članak 17.

Područja djelovanja Sabora su:

1. donošenje Statuta i njegove izmjene i dopune,

2. donošenje Poslovnika o radu Sabora,

3. biranje i razrješavanje članova Turističkog vijeća,

4. biranje i razrješavanje članova Nadzornog odbora,

5. donošenje godišnjeg programa rada Zajednice, te programa rada predstavništava i ispostava,

6. donošenje financijskog plana i godišnjeg financijskog izvješća Zajednice, predstavništava i ispostava,

7. utvrđivanje završnog računa Zajednice,

8. prihvaćanje godišnjeg izvješća koja podnose Turističko vijeće i Nadzorni odbor,

9. donošenje smjernica za provedbu programa promicanja turizma za svoje članove,

10. utvrđivanje mjera i aktivnosti za razvitak i promicanje turizma u turistički nerazvijenim dijelovima Republike Hrvatske,

11. donošenje odluke o osnivanju i ustroju Glavnog ureda,

12. donošenje odluke o osnivanju i ustroju predstavništava i ispostava u inozemstvu,

13. imenovanje počasnih članova Hrvatske turističke zajednice na prijedlog turističkog vijeća,

14. donošenje odluka o pristuanju Hrvatske turističke zajednice u međunarodne turističke organizaeije, udruženja i odlučivanje o drugim pitanjima kada je to predvideno zakonom i Statutom.

Članak 18.

Sabor može donositi pravovaljane odluke ako je sjednici nazočno više od polovice predstavnika Sabora.

Sabor odlučuje većinom glasova ukupnog broja predstavnika ako ovim Statutom nije drukčije određeno.

Sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih predstavnika:

1. Statut, te njegove izmjene i dopune,

2. odluke o pribavljanju raspolaganju i opterećivanju nekretnina Hrvatske turističke zajednice.

Članak 19.

Sabor se saziva najmanje dva puta godišnje s tim da između dvije sjednice ne može proći više od šest mjeseci.

Predsjednik Hrvatske turističke zajednice saziva i predsjedava sjednicom Sabora.

Članak 20.

Sabor se mora sazvati i na zahtjev:

  - Turističkog vijeća,

  - Nadzornog odbora,

  - najmanje 10 predstavnika Sabora.

Podnositelji zahtjeva dužni su zahtjev pismeno obrazložiti.

Ako predsjednik Hrvatske turističke zajednice ne sazove sjednicu Sabora na zahtjev tijela iz stavka 1. ovog članka odnosno najmanje 10 predstavnika Sabora, pravo sazivanja sjednice Sabora ima najstariji član Turističkog vijeća odnosno predsjednik Nadzornog odbora ili jedan od onih predstavnika Sabora koji su podnijeli zahtjev za saziv Sabora.

Članak 21.

Sabor se raspušta ako na dvije uzastopne sjednice nije bito nazočno više od polovice predstavnika Sabora.

Odluku o raspuštanju Sabora donosi predsjednik Hrvatske turističke zajednice.

U slučaju raspuštanja Sabora članovi Hrvatske turističke zajednice dužni su u roku 30 dana od dana donošenja odluke o raspuštanju Sabora izabrati predstavnike u Sabor.

Članak 22.

Način rada Sabora uređuje se Poslovnikom o radu.

2. Turističko vijeće

Članak 23.

Turistićko vijeće je izvršno tijela Sabora.

Članak 24.

Turistićko vijeće sastoji se od predsjednika i 10 članova.

Devet članova Turističkog vijeća bira Sabor; a jednog člana delegira Hrvatska gospodarska komora.

Članak 25.

Dužnost predsjednika Turističkog vijeća, obnaša predsjednik Hrvatske turističke zajednice.

Članak 26.

Sabor bira 9 članova Turističkog vijeća iz reda članova Hrvatske turističke zajednice razmjerno udjelu u prihodu Hrvatske turističke zajednice i njihovom značenju za ukupni razvitak turizma.

Članak 27.

Područja djelovanja Turističkog vijeća su:

1. provođenje odluka i zaključaka Sabora,

2. predlaganje Saboru osnovnih smjernica godišnjeg programa rada i financijskog plana Zajednice,

3. podnošenje Saboru izvješća o izvršenju programa rada i financijskog poslovanja Zajednice.

4. donošenje koncepcije i strategije promocije hrvatskog turizma.

5. upravljanje imovinom Hrvatske turističke zajednice sukladno zakonu i ovome Statutu,

6. donošenje općih akata Glavnog ureda,

7. imenovanje direktora Glavnog ureda na temelju javnog natječaja,

8. imenovanje direktora i broja osoblja u predstavništvima i ispostavama u inozemstvu,

9. predlaganje Saboru smjernica za provedbu programa promicanja turizma u turističkim zajednicama županija i Turističkoj zajednici grada Zagreba,

10. predlaganje Saboru počasnih članova Hrvatske turističke zajednice,

11. utvrđivanje prijedloga Statuta i drugih akata koje donosi Sabor,

12. obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu o aktima Hrvatske turističke zajednice i odlukama Sabora

Članak 28.

Članovi Turistićkog vijeća biraju se na četiri godine Mandat člana Turističkog vijeća može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran, i to:

  - članu kojeg je birao Sabor ako ga razriješi Sabor,

  - članu koji je delegiran ako ga opozove Hrvatska gospodarska komora i

  - ako podnese ostavku.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, Sabor će izabrati odnosno Hrvatska gospodarska komora delegirati novog člana Turističkog vijeća u roku od 30 dana od dana razrješenja, podnošenja ostavke, odnosno opoziva člana Turističkog vijeća.

Članak 29.

Turističko vijeće saziva i predsjedava mu predsjednik Hrvatske turističke zajednice.

Turističko vijeće saziva se najmanje jednom svaka tri mjeseca i kad to zatraži najmanje jedna trećina članova turističkog vijeća.

Ako predsjednik Hrvatske turističke zajednice ne sazove sjednicu na traženje članova iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će sazvati najstariji član iz reda članova koji su zatražili sazivanje Turistićkog vijeća.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice članova Turističkog vijeća, a odluke donosi većinom glasova članova Turističkog vijeća,

Članak 30.

Turističko vijeće za svoj rad odgovorno je Saboru.

Članak 31.

Način rada Turističkog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu.

3. Nadzorni odbor

Članak 32.

Nadzorni odbor nadzire:

1. vođenje poslova Hrvatske turističke zajednice,

2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Hrvatske turističke zajednice, te predstavništava i ispostava u inozemstvu,

3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Hrvatske turističke zajednice, te predstavništava i ispostava u inozemstvu.

o obavljenom nadzoru, Nadzorni odbor podnosi pismeno izvješće Turističkom vijeću i Saboru.

Članak 33.

Nadzorni odbor ima pet članova. Svaki član ima zamjenika.

Četiri člana Nadzornog odbora i njihove zamjenike imenuje Sabor, a jednog člana i njegovoga zamjenika delegira Ministarstvo turizma

Najmanje jedan član i zamjenik Nadzornog odbora ima biti financijski stručnjak.

Nadzorni odbor bira svog predsjednika i njegovog zamjenika iz reda svojih članova.

Član i zamjenik člana Nadzornog odbora ne mogu biti birani iz reda članova Turističkog vijeća.

Članak 34.

Nadzorni odbor najmanje jedanput godišnje podnosi pismeno izvješće Turističkom vijeću i Saboru.

Članak 35.

Uz izvješća iz prethođnog članka Nadzorni odbor dužan je podnijeti izvješće i na zahtjev Turističkog vijeća, Sabora ili najmanje 10 predstavnika Sabora.

Članak 36.

U obavljanju svojih poslova, Nadzorni odbor može koristiti usluge specijaliziranih pravnih osoba i stručnjaka.

Članak 37.

Način rada Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom o radu.

4. Predsjednik Hrvatske turističke zajednice

Članak 38.

Ministar turizma obnaša dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice i predstavlja Hrvatsku turističku zajednicu.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti ministra turizma, dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša zamjenik ministra turizma.

Predsjednik Hrvatske turističke zajednice ima prava i dužnosti utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Komisije, odbori, sekcije

Članak 39.

Za izvršenje stalnih i povremenih zadaća Hrvatske turističke zajednice Sabor i Turističko vijeće mogu osnivati odbore, sekcije, komisije i druga tijela te koristiti usluge znanstvenih i stručnih, pravnih i fizičkih osoba.

Aktom o osnivanju tijela iz stavka 1. ovoga članka određuje se njihov sastav, djelokrug i druga pitanja u svezi njihova rada.

Tijela iz stavka 1. ovog članka, nemaju pravo odlučivanja.

V. GLAVNI URED

Članak 40.

Glavni ured je stručna služba Hrvatske turističke zajednice.

Sjedište Glavnog ureda je u Zagrebu.

Članak 41.

Glavni ured obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadaće Hrvatske turističke zajednice, određene člankom 9. ovog Statuta, i to:

1. provodi i osigurava provođenje operativnog istraživanja tržišta za potrebe promicanja hrvatskog turizma,

2. izrađuje i osigurava izradu nacrta programa i planova promocije hrvatskog turističkog proizvoda,

3. provodi opću turističku promociju hrvatskog turističkog proizvoda,

4. izrađuje analize o poduzetim promotivnim poslovima i provedenim tržišnim ispitivanjima, te u svezi s time predlaže mjere i radnje,

5. obrađuje podatke koje dostavljaju članovi Hrvatske turističke zajednice glede izvršavanja njegovih planova i programa,

6. izrađuje i osigurava izradu stručne podloge za koncepciju i strategiju marketinga hrvatskog turizma,

7. prati i proučava pitanja iz područja turizma, izrađuje informacije i analize i druge materijale za potrebe tijela Hrvatske turističke zajednice,

8. ustrojava hrvatski turistički informativni sustav, 9. obavlja turističku informativnu djelatnost za potrebe Hrvatske turističke zajednice i prikuplja i sreduje sve vrste turističkih informacija i dostavlja ih na raspolaganje javnosti,

10. obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Hrvatske turističke zajednice radi ostvarivanja njenih zadaća.

Članak 42.

Uz poslove iz članka 41. ovog Statuta u Glavnom uredu obavljaju se i poslovi:

1. izrada, odnosno organiziranje izrade nacrta akata koje donose tijela Hrvatske turističke zajednice,

2. obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi izvršavanja odluka i zaključaka i drugih akata tijela Hrvatske turističke zajednice

3. obavljanje stručnih i administrativnlh poslova u svezi pripremanja sjednica i sastanaka tijela Hrvatske turističke zajednice,

4. davanje stručnih mišljenja tijelima Hrvatske turističke zajednice iz njihova djelokruga,

5. praćenje izvršavanja programa rada i financijskog plana Hrvatske turističke zajednice,

6. obavljanje pravnih financijskih i knjigovodstvenih poslova, kadrovskih i općih poslova, utvrđenih propisima i aktima tijela Hrvatske turističke zajednice,

7. obavljanje i drugih stručnih i administrativnih poslova radi izvršavanja odluka i zaključaka tijela Hrvatske turističke zajednice.

Članak 43.

Odlukom o osnivanju i ustroju Glavnog ureda te njegovim općim aktima pobliže se razrađuju poslovi Glavnog ureda sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 44.

Poslovi Glavnog ureda su:

  - na temelju izvješća turističkih zajednica županija, pratiti, analizirati i ocjenjivati izvršavanje, planovima i programima utvrđenih zadaća i uloga sustava turisličkih zajednica s posebnim naglaskom na svrhovitosti i urednosti trošenja sredstava i utvrđuje smjernice budućih planova i programa

  - usklađivati interese pružati potporu i koordinirati načine izvršenja svih planskih i programskih zadaća turističkih zajednica svih razina

  - poduzimati mjere i aktivnosti za razvoj i promicanje turizma u turističkim nerazvijenim dijelovima Republike Hrvatske,

  - obavljati i druge poslove kojima se osigurava uspješno djelovanje sustava turističkih zajednica i provedba svih postavljenih planova, programa i zadaća,

Članak 45.

Glavni ured ima direktora.

Direktor Glavnog ureda zastupa Hrvatsku turističku zajednicu i poduzima sve pravne poslove u ime i za račun Hrvatske turističke zajednice.

Direktor Glavnog ureda ustrojava i vodi rad i poslovanje Hrvatske turističke zajednice.

Članak 46.

Direktor Glavnog ureda:

  - provodi odluke Turističkog vijeća,

  - organizira izvršavanje zadaća Zajednice,

  - zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne poslove u ime i za račun Zajednice,

  - zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

  - odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

  - usklađuje materijalne i druge uvjete rada Glavnog ureda i brine se da poslovi i zadaće budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,

  - odlučuje o zapošljavanju radnika u Glavnom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstu i sistematizaciji Glavnog ureda

  - odlučuje o službenom putovanju radnika Glavna ureda, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

  - predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Glavnog ureda,

  - odlučuje o povjeravanju pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je to potrebno, a u cilju izvršenja zadaća Zajednice,

  - potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

  - priprema, zajedno s predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Sabora,

  - podnosi Turističkom vijeću izvješće o radu Glavnog ureda, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Glavnog ureda,

  - obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima i odlukama tijela Zajednice. .

Članak 47.

Direktor Glavnog ureda uz prethodnu suglasnost turističkog vijeća odlučuje:

  - o broju zaposlenih u Glavnom uredu

  - o visini plaća zaposlenih u Glavnom uredu,

  - o općim aktima Glavnog ureda, osim onih koje donosi Turističko vijeće.

Članak 48.

Direktor Glavnog ureda odgovoran je za zakonitost rada Hrvatske turističke zajednice i djelovanje sustava turističkih zajednica, te Glavnog ureda.

Direktor Glavnog ureda odgovara za svoj rad Saboru, Turističkom vijeću i predsjedniku Hrvatske turističke zajednice.

Direktor Glavnog ureda ne rnože biti član Vijeća ni Sabora.

Članak 49.

Direktor Glavnog ureda imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Direktor Glavnog ureda može biti razriješen prije isteka mandata sukladno Zakonu, Statutu i drugim općim aktima Glavnog ureda.

Natječaj za imenovanje direktora raspisuje Turističko vijeće.

Članak 50.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, direktora Glavnog ureda zamjenjuje zamjenik.

Članak 51.

Zaposleni u Glavnom uredu moraju ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Na pravni status zaposlenih u Glavnom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom, odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu i propisi koji vrijede za ostala opća udruženja.

VI. GOSPODARENJE U HRVATSKOJ TURISTIČKOJ ZAJEDNICI I NJENA IMOVINA

Članak 52.

Za svaku poslovnu godinu Hrvatska turistička zajednica utvrduje program rada i financijski plan sukladno zakonu i ovome Statutu.

Članak 53.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća utvrđuje Turističko vijeće, a mora se staviti na uvid članovima Hrvatske turističke zajednice osam dana prije razmatranja na Saboru.

Članak 54.

Hrvatska turistička zajednica ostvaruje prihode iz slijedećih izvora:

  1. boravišne pristojbe u skladu sa zakonom,

  2. članarine u skladu sa zakonom,

  3. iz Državnog proračuna,

  4. zajmova,

  5. dragovoljnih priloga,

  6. dodatnih sredstava koje osiguravaju njezini članovi i druge zainteresirane organizacije.

  7. ostalih izvora.

Članak 55.

Hrvatska turistička zajednica može stjecati pokretnine, nekretnine i imovinska prava.

Članak 56.

Na materijalno-financijsko poslovanje Hrvatske turističke zajednice primjenjuju se propisi koji uređuju materijalno-financijsko poslovanje neprofitnih organizacija - ostalih općih udruženja.

VII. JAVNOST RADA

Članak 57.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice, objavom na oglasnoj ploči Zajednice, kao i pozivanjem na sjednice predstavnika sredstava javnog priopćavanja, konferencijama za tisak, te izdavanja Glasila Hrvatske turističke zajednice.

Članak 58.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 59.

Poslovna tajna Hrvatske turističke zajednice su isprave i podaci kojih bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo suprotno poslovanju Zajednice i štetilo bi interesima i poslovnom ugledu Hrvatske turističke zajednice.

Predsjednik Hrvatske turističke zajednice i direktor Glavnog ureda određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna te ostala pitanja u svezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni nakon prestanka radnog odnosa u Hrvatskoj turističkoj zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredaba ovog Statuta koji se odnosi na poslovnu tajnu teža je povreda radne dužnosti.

IX. PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 60.

Posebno zaslužnim pojedincima i organizacijama za provođenje promidžbe i razvoj turističke djelatnosti, Hrvatska turistička zajednica može uručiti priznanja i nagrade.

Odluku o vrstama priznanja, kriterijima za dodjelu te imenovanju komisije za provođenje izbora dobitnika, te dodjeli priznanja donosi Turističko vijeće.

X. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 61.

HTZ obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitetu okoliša sukladno propisima Republike Hrvatske.

Posebnu brigu HTZ vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 62.

HTZ ima Statut i druge opće akte (pravilnike, odluke, poslovnike).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom, primjenjivat će se odgovarajuće određbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Sabor Zajednice. Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Sabor Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt, odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 63.

Statut donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, Sabor Zajednice dvotrećinskom većinom glasova svih predstavnika u Saboru.

Poslovnik o radu Sabora donosi Sabor na svojoj prvoj sjedniei običnom većinom glasova.

Prijedlog Statuta utvrđuje Turističko vijeće.

Ostale opće akte donosi Turistićko vijeće na prijedlog predsjednika Zajednice.

Opći akti stupaju na snagu i primjenjuju se od dana objavljivanja na oglasnim pločama.

Članak 64.

Akti Glavnog ureda su:

- akt o ustrojstvu,

- akt o organizaciji - sistematizaciji radnih mjesta,

- akt o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika,

- akt o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalih primanja,

- drugi akti utvrđeni Statutom i odlukom Sabora i Turističkog vijeća.

Članak 65.

Izmjene i dopune Statuta donose se prema postupku i na način određen za đonošenje Statuta.

Prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje deset članova Sabora Zajednice.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta dostavlja se članovima Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga.

Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću u roku osam dana od dana primitka.

Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga, Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Saboru na usvajanje.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.

Hrvatska turistička zajednica nastavlja rad te kao pravni slijednik preuzirna sredstva, prava, obveze i djelatnike Hrvalske turističke zajednice upisane u Registar turističkih zajednica pri Ministarstvu turizma pod rednim brojem 12.

Članak 67.

Opći akti Hrvatske turističke zajednice uskladit će se s odredbama Zakona i ovog Statuta u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 68.

Do donošenja općih akata iz članka 64 ovog Statuta, prirnjenjuju se postojeći opći akti

Do konstituiranja tijela Zajednice u skladu s ovim Statute, dosadašnja tijela Zajednice nastavljaju raditi

Članak 69.

Stupanjen'k na snagu ovng Statuta prestaje vrijediti Statut Hrvatske turističke zajednice od 30 lipnja 1992. godine

Članak 70.

Ovaj Statut stupa na snagu donošenjem, a objavljuje se u "Narodnim novinama".

Predsjednik Hrvatske turističke zajednice
mr. Niko Bulić, v. r.