Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca (Mammalia)

NN 31/1995 (9.5.1995.), Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca (Mammalia)

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93), članka 37. stavka 1. točke 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 72/94) i članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94) ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI POJEDINIH VRSTA SISAVACA (MAMMALIA)

Članak 1.

Posebno zaštićenom životinjskom vrstom proglašavaju se slijedeći sisavci:

1. kukcojedi (Insectivora), i to:

   - bjeloprsi jež (Erinaceus concolor);

   - rovke (Soracidae), sve vrste;

   - krtica (Talpa europea) samo na području otoka Cresa;

2. šišmiši (Chiroptera), sve vrste;

3. glodavci (Rodentia); i to:

   - vjeverica (Sciurus vulgaris):

   - tekunica (Spermophilus citellus);

   - gorski puh (Dryomys nitedula);

   - puh (Myoxus glis) samo na području sjeverno od rijeke Save;

   - puh lješnikar (Muscardinus avellanarius);

   - vrtni puh (Eliomys quercinus);

   - sljepaš (Nannospalax leucodon);

   - hrčak (Cricetus cricetus);

   - planinska voluharica (Chionomys nivalis) samo na području Istre ;

   - runati voluhar (Dinaromys bogdanovi);

   - alpski voluharić (Microtus multiplex), samo na području sjeverno od rijeke Save;

   - miš humkaš (Mus spicilegus);

   - šumski miš (Apodemus flavicolis), samo na području šume Dundo na otoku Rabu;

4. kitovi (Cetacea), i to:

   - dobri dupin (Tursiops truncatus);

   - mali (obični) dupin (Delphiunus delphis);

   - sve ostale vrste kitova koji se zateknu u Jadranu

5. zvijeri (Carnivora), i to:

   - vuk (Canis lupus);

   - zerdav (velika lasica) (Mustela erminea);

   - vidra (Lutra lutra);

   - ris (Lynx lynx);

   - divlja mačka (Felis silvestris) samo na području Like, Gorskog kotara, Dinare i Biokova;

   - sredozemna medvjedica (Monachus monachus).

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

  1. odluka o posebnoj zaštiti vidre ("Narodne novine" br. 42/92);

  2. odluka o posebnoj zaštiti dviju životinjskih i vrsta ("Narodne novine" br. 23/77);

  3. odluka o posebnoj zaštiti velike lasice ("Narodne novine" br. 12/78);

  4. odluka o posebnoj zaštiti 16 vrsta šišmiša ("Narodne novine" br. 43/78);

  5. odluka o posebnoj zaštiti risa ("Narodne novine" br 22/82) ;

  6. Rješenje Zavoda za zaštitu prirode broj 229/1-1963. od 27. rujna 1963.

  7. Rješenje Zavoda za zaštitu prirode broj 71/1-1964. od 18. veljače 1964.

  8. Rješenje Zavoda za zaštitu prirode broj 130/1-1964 od 4. svibnja 1994.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa ne snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Kl.oznaka: 011-04/95-04-18

Urbroj:532/1-10-3/6-95-02

Zagreb, 27. travnje 1995.

Ravnatelj

Ferdinand Meder, prof. v. r.