Odluka o izmjeni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka-vremenski i kadrovski normativi

NN 31/1995 (9.5.1995.), Odluka o izmjeni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka-vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbe članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), te odredbi Pravilnika o standardima i normativima iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1995. godinu ("Narodne novine" broj 91/94) i odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1995. godinu ("Narodne novine" broj 91/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici, održanoj 28. ožujka 1995 godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA-VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

I.

Mijenja se Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka-vremenski i kadrovski normativi ("Narodne novine" broj 15/92, 29/93 i 65/93) na način da se u poglavlju "7 - Ljekarnički postupci":

Pod šifrom 70010:

  - u stupcu "vrijeme" broj "0,48" za "1 F" briše, a upisuje broj "1,51",

  - u stupcu "vrijeme" broj "1,51" za "1 FT" briše, a upisuje broj od "0,75"

  - u stupcu "ukupan broj bodova" broj "0,29" briše, a upisuje broj "0,39".

Pod šifrom 71010:

  - u stupcu "vrijeme" broj "0,25" za "1 F" briše, a upisuje broj " 1,08"

  - u stupcu "vrijeme" broj 0,75" za "1 FT" briše, a upisuje broj "0,54"

  - u stupcu "ukupan broj bodova" broj "0,14" briše, a upisuje broj "0,28".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/95-01/14

Urbroj: 338-01-24-95-1

Zagreb, 28. ožujka 1995.

Predsjednik Upravnoga vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.