Odluka o proglašenju Zakona o državnom pečatu Republike Hrvatske

NN 33/1995 (19.5.1995.), Odluka o proglašenju Zakona o državnom pečatu Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNOM PEČATU REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavarn Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Sabora na sjednici 4. svibnja 1995.

Broj: 01-95-901/1

Zagreb, 12. svibnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O DRŽAVNOM PEČATU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Republika Hrvatska ima veliki i mali državni pečat čiji se izgled i uporaba uređuju ovim Zakonom.

Članak 2.

Veliki državni pečat kružnog je oblika, promjera 80 mm, a u sredini pečata je grb Republike Hrvatske.

U krugu oko grba Republike Hrvatske na gornjoj strani je riječ "REPUBLIKA", a na donjoj strani je riječ "HRVATSKA".

Oko grba Republike Hrvatske i toga napisa kružno se nalazi starohrvatski troplet.

Veliki državni pećat namijenjen je za utiskivanje u pečatni vosak izravno na ispravu ili u pečatni vosak u zaštitnoj kutijici, koja se privezuje trakom u bojama državne zastave na ispravu.

Članak 3.

Veliki državni pečat utiskuje se na ratifikacijske isprave te na vjerodajnice i pisma ovlaštenja koja potpisuje predsjednik Republike u okviru ustavnih ovlaštenja predstavljanja i zastupanja Republike Hrvatske u inozemstvu.

Članak 4.

Mali državni pečat je promjera 50 mm istoga sadržaja kao i veliki državni pečat.

Mali državni pečat namijenjen je za otisak crnilom na papiru, te za utiskivanje izravno na ispravu ili na papirnu podlogu, koja se lijepi na ispravu.

Članak 5.

Mali državni pečat otiskuje se na odluke o proglašenju zakorka, odluke o dodjeli odlikovanja te na druge akte i isprave koje donosi predsjednik Republike

Članak 6.

Državne pečate čuva čuvar državnoga peeata Republike Hrvatske kojeg imenuje predsjednik Republike Hrvatske.

Čuvar državnog pečata odgovoran je za uporabu pečata.

Predstojnik Ureda predsjednika donosi pravila o čuvanju državnog pečata.

Članak 7.

U svezi sa davanjern ovlasti obrtniku ili trgovačkom društvu za izradu državnog pečata i visine kazni za protuzakonito postupanje, na odgovarajući se naćin primjenjuju odredbe Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske.

Članak 8.

Likovni prikaz državnoga pečata sastavni je dio ovog Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 038-02/94-01/01

Zagreb, 4. svibnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.