Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građenju

NN 33/1995 (19.5.1995.), Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građenju

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐENJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građenju, koji je donio Zastupnički dom Sabora na sjednici 4. svibnja 1995.

Broj: 01-95-902/1

Zagreb, 12. svibnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐENJU

Članak 1.

U Zakonu o građenju ("Narodne novine", br. 77/92., 82/92. i 26/93.) u članku 2. stavku 7. iza riječi: "modernizacija" dodaje se zarez i riječi: "promjena namjene".

Članak 2.

Podnaslov ispred danka 7. mijenja se i glasi "Zaštita života i zdravlja".

Članak 7. mijenja se i glasi:

"Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da udovoljava uvjetima zaštite života i zdravlja građana te da ne ugrožava radni i životni okoliš posebice uslijed:

  - oslobađanja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (zagađivanje zraka i sl.),

  - opasnih zračenja,

  - udara struje,

  - eksplozije,

  - zagađivanja voda i tla,

  - neodgovarajućeg rješenja postupanja s otpadom,

  - vibracija i buke.

Članak 3.

Podnaslov ispred članka 8. mijenja se i glasi: "Zeštite od ozljeda".

U članku e riječ: "nezgode" zamjenjuje se riječju: "ozljede" a riječi: "udara struje ili eksplozije" brišu se.

Članak 4.

U članku 11. iza riječi:"djelovanja" dodaje se riječ "okoliša" a preostali tekst briše se.

Članak 5.

U članku 12. stavku 2. riječi: "Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja", a riječi "Ministarstvom kulture i prosvjete" zamjenjuju se riječima: "Državnom upravom za zaštitu kulturne i prirodne baštine".

Članak 6

U članku 14. stavku 1. riječ: "materijali" briše se.

Članak 7.

U članku 17. stavku 3. riječ: "stalni" zamjenjuje se riječju: "stručni", a riječi u zagradi: "u daljnjem tekstu strućni nadzor" brišu se.

Stavak 6 mijenja se i glasi:

"(6) Za stambenu zgradu korisne površine do 350 m2 i poslovnu zgradu površine do 150 m2 i raspona konstrukcije do 6 m u kojima se ne obavlja djelatnost štetna po ljude i okoliš, stručni nadzor provodi se samo nad građenjem konstruktivnih dijelova i instalacija, te u pogledu toplinske zaštite i zaštite od buke i vibracija.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak koji glasi: "(8) Investitor je dužan najkasnije do dana početka radova pribaviti elaborat iskolčenja građevine iz članka 44. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona."

Dosadašnji stavci 8., 9 i 10. postaju stavci 9., 10. i 11.

Članak 8.

U članku 18. stavak 8. mijenja se i glasi:

"(8) Projektant, projektant voditelj i koordinator projekta može biti samo osoba s radnim iskustvom u projektiranju od tri godine kao diplomirani inženjer, odnosno s radnim iskustvom u projektiranju od pet godina kao inženjer ili viši tehničar u struci, s položenim stručnim ispitom."

Članak 9.

U danku 19. iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

"(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka investitor fizička osoba može sam graditi kada, isključivo za svoje potrebe, gradi stambenu zgradu, manji gospodarski i pomoćni objekt.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

"Voditelj građenja i voditelj pojedinih radova može biti diplomirani inženjer s tri godine radnog iskustva odnosno inženjer ili viši tehničar s pet godina radnog iskustva, na poslovima građenja i položenim stručnim ispitom. Za građevine i radove prema članku 17. stavku 6. ovoga Zakona, voditelj može biti i osoba s odgovarajućom srednjom stručnom sprernom i osam godina radnog iskustva na poslovima građenja.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 10.

U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Nadzorni inženjer može biti samo diplomirani inženjer odgovarajuće struke s tri godine radnog iskustva, odnosno inženjer odgovarajuće struke s pet godina radnog iskustva na poslovima projektiranja, građenja ili stručnog nadzora i položenim stručnim ispitom "

Stavak 4. mijenja se i glasi:

"(4) Za obavljanje nadzora nad građenjem građevina iz članka 17 stavka 6. i članka 19. stavka 3 ovoga Zakona, može biti imenovana osoba odgovarajuće srednje stručne spreme s osam godina radnog iskustva na poslovima gradenja ili stručnog nadzora i položenim stručnim ispitom."

Stavak 5. mijenja se i glasi:

"(5) U provodenju stručnog nadzora nadzorni inženjer dužan je:

  - utvrditi usklađenost iskolčenja građevine s elaboratom o iskolčenju građevine i projektom,

  - voditi računa da se gradi u skladu s građevnom dozvolom i ovim Zakonom,

  - voditi računa o tome da je kvalitela radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima."

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak koji glasi:

"(6) Nadzorni inženjer odgovoran je za provedbu stavka 5. ovoga članka."

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 11.

U članku 21. stavak 5. mijenja se i glasi:

"(5) Revident i pravna osoba kod koje je zaposlen, odgovorni su da projekt ili dio projekta za koji je obavljena kontrola udovoljava zahtjevima iz ovoga Zakona."

Članak 12.

Članak 23. mijenja se i glasi:

"(1) Glavni projekt, u smislu ovoga Zakona, je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevina

(2) Glavni projekt sadrži lokacijsku dozvolu i posebne uvjete, a ovisno o tehničkoj strukturi građevine može sadržavati više vrsta projekata:

  - arhitektonski projekt,

  - građevinski projekt,

  - projekt instalacija,

  - projekt ugradnje opreme i

  - druge potrebne vrste projekata.

(3) Projekti iz stavka 2. ovoga članka, ovisno o vrsti građevine, sadrže:

  1. nacrte,

  2. tehnički opis,

  3. podatke o geotehničkim i drugim istražnim radovima koji su poslužili kao podloga za izradu projekta,

  4. proračun statike, hidraulike, energetike, fizikalnih svojstava i dr kojima se dokazuje da je građevina projektirana prema odredbama poglavlja II ovoga Zakona,

  5. program kontrole i osiguranja kvalitete,

  6. projekt uredenje okoliša,

  7. elaborat postupanja s otpadom ako se radi o opasnom otpadu,

  8. izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom situacijom građevine i ucrtanim susjednim građevinama, a za građevine koje se grade na većem području situacija građevine može se prikazati na osnovnoj državnoj karti odnosno na geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila,

  9. posebni tehnički uvjeti građenja.

(4) Za gotove konstrukcije i opremu koja posjeduje certifikat sukladnosti ili za koje je na drugi propisani način dokazano da su proizvedeni prema odredbama poglavlja II i lIl. ovoga Zakona, u projektu nije potrebno to ponovo dokazivati.

(5) Ako je glavni projekt izrađen na stranom jeziku, mora sadržavati i prijevod na hrvatskom jeziku."

Članak 13.

U članku 25. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi

"(2) Glavnom projektu koji se prilaže zahtjevu za izdavanje građevne dozvole mora biti uložen izvod iz sudskog registra o registraciji pravne osobe za obavljanje poslova projektiranja te akt o imenovanju projektanta i projektanta voditelja a za projektanta iz članka 17. stavka 5. ovoga Zakona dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 14.

Članak 28. mijenja se i glasi:

"Građevna dozvola nije potrebna za:

- radove na postojećoj građevini koji se prema ovom Zakonu ne smatraju rekonstrukcijom,

- građenje grobnice,

- ograđivanje parcele,

- uređenje okućnice,

- montažni objekt do 12 m2, kiosk i sl.,

- vrtni paviljon,

- dječje igralište,

- nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu,

- reklamni pano."

Članak 15.

Članak 30. mijenja se i glasi:

"(1) Građevnu dozvolu izdaje nadležni županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba na čijem se podrućju građevina gradi, ako ovim ili posebnim zakonom nije drukčije određeno.

(2) Ako se građevina, za koju građevnu dozvolu izdaje županijski ured ili ured Grada Zagreba, gradi na području dvije ili više županija građevnu dozvolu izdaje nadležni županijski ured ili ured Grada Zagreba kojem je investitor podnio zahtjev za izdavanje građevne dozvole, a u suglasnosti sa županijskim uredima ostalih županija ili uredom Grada Zagreba na području kojih se građevina gradi."

Članak 16.

Članak 31. mijenja se i glasi:

"(1) Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva i stanovanja izdaje građevnu dozvolu za sljedeće građevine:

GRAĐEVINE PROMETA I VEZA

1. magistralnu cestu i autocestu s pripadajućim objekti ma (mostovi, vijadukti, tuneli, galerije, odvodnja),

2. željezničku prugu s pripadajućim objektima (mostovi, vijadukti, tuneli, pogonska mreža, signalni uređaji, odvodnja i sl.), kolodvore i pružna postrojenja na kolodvorima, osim industrijskih kolosijeka, kolodvorskih i pogonskih zgrada,

3. aerodrome za međunarodni i unutarnji promet, namijenjene za zrakoplove najveće dopuštene uzletne mase iznad 5,7 tona, osim zgrada,

4. građevinu medumjesnih i međunarodnih telekomunikacijskih kapaciteta i objekte radija i televizije na državnoj razini,

5. morsku luku otvorenu za javni promet i morsku luku posebne namjene prema posebnom zakonu,

6. luku na unutarnjem plovnom putu,

7. međunarodni granični prijelaz.

ENERGETSKE GRAĐEVINE

8. elektranu instalirane snage preko 20 MW; 9. dalekovod 110 kV i više s trafo-stanicama i rasklopnim postrojenjima na tom dalekovodu,

10. međunarodni i magistralni naftovod i plinovod, s pripadajućim, uređajima i postrojenjima.

VODOPRIVREDNE GRAĐEVINE

11. zaštitne vodoprivredne građevine na graničnim i prekograničnim vodnim tokovima, međudržavnim jezerima te unutrašnjim vodotocima i vodama; oteretne kanale, akumulacije, retencije i obodne kanale, od značenja za Republiku Hrvatsku;

12. pregrađne građevine na vodotocima, jezerima, akumulacijama i retencijama koji ispunjavaju kriterije za velike brane,

13. posebne objekte za korištenje voda i zaštitu voda od zagađivanja na graničnim i prekograničnim vodama i međudržavnim jezerima, unutrašnjim vodama i vodotocima od značenja za Republiku Hrvatsku,

14. hidromelioracijske sustave sa građevinama ukupne površine preko 2.000 hektara i vodne površine uz uzgoj riba preko 500 hektara.

INDUSTRIJSKE GRAĐEVINE

15. građevinu bazične kemijske industrije, građevinu prerade i obrade otpada, proizvodnju obojenih metala, nemetalnih minerala, crne metalurgije, koksa, cementa, stakla i celuloze, rafineriju nafte, brodogradilište za građnju metalnih brodova, građevinu u čijem se tehnološkom procesu pojavljuje opasni otpad i građevine za smještaj, čuvanje ili držanje eksplozivnih stvari iznad 1000 kg.

(2) U slučaju građnje pojedinačne građevine ili rekonstrukcije građevine iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može prenijeti nadležnost izdavanja građevne dozvole nadležnom županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba."

Članak 17.

U članku 32 stavku 2. točki 1. iza riječi: "građevine" dodaju se riječi "ili ugovor, odnosno akt nadležnog državnog tijela na temelju kojeg je investitor stekao pravo građenja;".

U stavku 3. riječi: "stupnja,gruba građnja zamjenjuju se riječima: "određenog stupnja dovršenosti", a riječi u zagradi: "i dr." brišu se.

Članak 18.

U članku 33. stavku 1. točki 1. na kraju teksta briše se zarez i dodaju se riječi; "ili ugovor, odnosno akt nadležnog državnog tijela na temelju kojeg je investitor stekao pravo građenja;" U točki 2. na kraju teksta iza zareza dodaju se riječi: "a po potrebi i proračun statike iz članka 23. stavka 3. točke 4. ovoga Zakona".

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) jednostavna građevina prema ovom Zakonu je:

- gospodarski objekt površine do 20 m2 i visine sljemena do 4 m,

- pomoćni objekt površine do 30 m2 (garaža, spremiš te, drvarnica i sl.) koji se gradi na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu stambene ili poslovne zgrađe za koju je izdana građevna dozvola,

- objekt protugrađne obrane, objekt za sigurnost plovidbe (objekt signalizacije) i objekt koji služi snabdijevanju i održavanju objekata za sigurnost plovidbe (mol, pristanište, prilazni put, kućica za agregat, spremište za čamce i dr.),

- cesta koja služi za eksploataciju šume, naftonosnog polja i druge eksploatacije,

- kabelski i zračni priključak na niskonaponsku mrežu i pt. mrežu kao i vodovi kojima se postojeća građevina priključuje na komunalne instalacije (vodovod, kanalizacija, plinovod, parovod).

Članak 19.

U članku 34. stavku 1. alineja druga briše se.

Članak 20.

U članku 35. stakvu 1. alineji 2. riječi: "utvrđenim uvjetima" zamjenjuju se riječima: "lokacijskom dozvolom i posebnim uvjetima".

Članak 21.

U članku 39. stavku 4. alineja 2. mijenja se i glasi: "- lokacijsku dozvolu i posebne uvjete".

Članak 22.

U članku 40. stavku 2. iza alineje 2. dodaje se nova alineja, koja glasi:

"- prijenosne spremnike za smještaj, čuvanje ili držanje eksplozivnih tvari"

Alineja 4. briše se.

Dosadašnja alineja 3. postaje alineja 4.

Članak 23.

Podnaslov ispred članka 40. mijenja se i glasi: , "Građevna dozvola za privremene građevine".

Iza članka 40. dodaje se članak 40a. koji glasi:

"Članak 40a.

(1) Građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, privremeni montažni objekti mogu se postavljati na temelju građevne dozvole za privremene građevine.

(2) Građevnom dozvolom iz stavka 1. ovoga članka mora se odrediti rok u kome se privremena građevina mora ukloniti".

Članak 24.

U članku 41. stavak 2. briše se.

Članak 25.

U članku 43. stavku 8. riječi: "u roku od 30 dana nakon" zamjenjuju se riječju: "prije".

Članak 26.

U članku 44. stavku 1. točki 8. riječi "ovjeren od ovlaštene osobe" zamjenjuju se riječima: "izrađen od fizičke ili pravne osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu".

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi: "(2) U slučaju kada je investitor fizička osoba koji gradi za svoje potrebe građevinu iz članka 19. stavak 3. ovoga Zakona, izvoditelj na gradilištu ne mora imali dokumentaciju iz stavka 1. točke 1., 2., 6. i 7. ovoga članka".

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 27.

U članku 46 stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole investitor ili osoba koja je na temelju valjanog pravnog posla ili nasljeđivanjem stekla od investitora pravo vlasništva podnosi tijelu graditeljstva koje je izdalo građevnu dozvolu za građenje građevine."

U stavku 2. na kraju teksta briše se točka i dodaju se riječi: "i podatke o sudionicima u građenju".

Članak 28.

U članku 47. stavku 2. na kraju teksta dodaje se rečenica: "Investitor je dužan osigurati nazočnost sudionika u građenju tehničkom pregledu".

U stavku 6. na kraju teksta briše se točka, stavlja se zarez i dodaju riječi: "tehničkim propisima i tehničkim normama za određenu građevinu".

Članak 29.

U članku 48. stavku 1 alineji 2. na kraju teksta dodaju se riječi: "izrađenog od fizičke ili pravne osobe registrirane na obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu te", a u alineji 3. na kraju teksta dodaju se riječi: "građevinskih proizvoda i opreme".

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

"(2) U slučaju kada je investitor fizička osoba, koji je sagradio za svoje potrebe građevinu iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona, komisiji za tehnički pregled ne prilaže se dokumentacija iz članka 44. stavka 1. točke 1., 2., 6. i 7. ovoga Zakona, ali se prilaže rješenje o imenovanju nadzornog inženjera.

"(3) U slučaju kada je investitor sagradio građevinu iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona, komisiji za tehnički pregled ne prilaže se dokumentacija iz članka 44. stavka 1. točke 1., 2., 5. i 7. ovoga Zakona."

Članak 30.

U članku 49. stavku 1. alineji 2. riječi: "je bilo potrebno ishoditi izmjenu ili dopunu" zamjenjuju se riječima: "nije ishođena izmjena ili dopuna".

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 31.

Iza članka 51. dodaje se članak 51a. koji glasi:

" Članak 51 a.

(1) Sud će građevinu upisati u zemljišne knjige ako je za istu izdana uporabna dozvola.

(2) Sud će građevinu upisati u zemljišne knjige i bez uporabne dozvole, ali će po službenoj dužnosti u zemljišnoj knjizi u teretnom listu (list C) zabilježiti da ta dozvola nije priložena.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, radi osiguranja potraživanja, glede troškova pripreme zemljišta i troškova izgrađnje komunalnih objekata i uređaja sukladno posebnim propisima, tražitelj ima zakonsko založno pravo (hipoteka) na građevini".

Članak 32.

U članku 53. stavak 5. briše se.

Članak 33.

Naslov glave ispred članka 54. mijenja se i glasi: "XI. INSPEKCIJSKI NADZOR"

Članak 54. mijenja se i glasi

"(1) Inspekcijski nadzor, prema ovom Zakonu, provode u drugom stupnju građevinski inspektori ivrste zvanja u Ministarstvu, a u prvom stupnju građevinski inspektori I. vrste zvanja i građevinski nadzornici (u daljnjem tekstu nadzornik) u nadležnom Županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba. Građevinski nadzornici imaju položaj građevinskog inspektora II. i III vrste zvanja u Županij skom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba

(2) Građevinski inspektor i nadcornik svoj identitet dokazuju službenom iskaznicom.

(3) Način izdavanja, sadržaj i oblik službene iskaznice propisat će ministar posebnim propisom.

Članak 34.

Iza članka 54. dodaju se članci 54a., 54b., 54c., 54d. i 54e. koj i glase:

Članak 34a.

(1) Za građevinskog inspektora u Ministarstvu može se postaviti samo diplomirani inženjer građevinske ili arhitektonske struke s najmanje pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom za obavljanje određenih poslova u građenju. Iznimno, poslove građevinske inspekcije mogu obavljati i drugi državni službenici Ministarstva, na temelju posebnog ovlaštenja ministra.

(2) Za građevinskog inspektora u županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba može se postaviti diplomirani inženjer građevinske ili arhitektonske struke s najmanje pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom za obavljanje određenih poslova u građenju. Iznimno, poslove građevinske inspekcije u županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba, mogu obavljati i drugi državni službenici županijskog ureda odnosno ureda Grada Zagreba, na temelju posebnog ovlaštenja župana.

(3) Za nadzornika u županijskom uredu odnosno uredu Grada Zagreba može se postaviti inženjer ili viši tehničar građevinske ili arhitektonske struke s najmanje tri godine radnog iskustva i položenim stručnim ispitom za obavljanje određenih poslova u građenju ili osoba srednje stručne spreme arhitektonske odnosno građevinske struke s najmanje pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom za obavljanje određenih poslova u građenju".

(4) Osim uvjeta iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, građevinski inspektori i nadzornici moraju ispunjavati i uvjete iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih funkcija ("Narodne novine", br. 74/94.).

Članak 34b.

(1) Građevinski inspektor u Ministarstvu provodi nadzor kod građenja za koje građevnu dozvolu izdaje Ministarstvo, a županijski građevinski inspektor ili nadzornik provodi nadzor kod građenja građevina za koje građevnu dozvolu izdaje županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba.

(2) Građevinski inspektor u Ministarstvu može neposredno postupati u predmetima iz nadležnosti županijskog ureda, odnosno ureda Grada Zagreba.

(3) Građevinski inspektor provodi nadzor nad radom sudionika u građenju i održavanju građevine te kvalitete građevinskih proizvoda, glede primjene ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona kao i propisa iz područja normizacije, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(4) Nadzornik provodi nadzor nad radom sudionika u građenju i održavanju građevine glede primjene ovoga Zakona kao i proopisa iz područja normizacije u odnosu na građevinu iz članka 17. slavka 6. i članka 33. stavka 2. ovoga Zakona, kao i nad izvođenjem radova za koje nije potrebna građevna dozvola.

(5) Građevinske proizvode koji se upotrebljavaju u građenju nad kojim nadzor kvalitete provodi građevinski inspektor u Ministarstvu odnosno u županijskom uredu i uredu Grada Zagreba, odredit će ministar posebnim propisom."

Članak 34c.

Sudionici u građenju, vlasnik odnosno korisnik građevine dužni su građevinskom inspektoru ili nadzorniku omogućiti provođenje nadzora te dati na uvid svu dokumentaciju, omogućiti pregled građevine i proizvoda kao i obavljanje drugih radnji u svezi s nadzorom.

Članak 34d

Kada građevinski inspektor ili nadzornik utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, dužan je po službenoj dužnosti pokrenuti postupak i poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom.

Članak 34e.

Kada građevinski inspektor ili nadzornik utvrdi povredu propisa čije izvršavanje nadzire, rješenje se može donijeti i bez saslušanja stranaka."

Članak 35.

Podnaslov ispred članka 55. "Inspekcijski nadzor" briše se.

Članak 55. mijenja se i glasi:

"(1) U provođenju nadzora građevinski inspektor ili nadzornik ima pravo i dužnost sudionicima u građenju narediti otklanjanje nepravilnosti, obustavu građenja, uklanjanje građevine i izricati upravne mjere.

(2) Građevinski inspektor u Ministarstvu rješava žalbe u drugostupanjskom inspekcijskom upravnom postupku.

(3) U provođenju nadzora građevinski inspektor ili nadzornik mogu postupati u smislu stavka 1. ovog članka i u slučaju kada je građevina upisana u zemljišne knjige a u istima je izvršena zabilježba da je ta građevina upisana bez uporabne dozvole."

Članak 36.

U članku 56. stavku 1. i 2. iza riječi: "inspektor" dodaju se riječi:"ili nadzornik".

Članak 37.

Iza članka 56. dodaje se članak 56a. koji glasi:

" Članak 56a.

(1) Ako građevinski inspektor u provođenju nadzora nad kvalitetom građevinskog proizvoda utvrdi nepravilnosti, dužan je donijeti rješenje o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti.

(2) Ako građevinski inspektor utvrdi da građevinski proizvod ne odgovara propisima te da zbog toga postoji opasnost za život i zdravlje ljudi i okoliš, donijet će rješenje o zabrani ugradbe takvog proizvoda."

Članak 38.

Članak 57. mijenja se i glasi:

"(1) Građevinski inspektor ili nadzornik ima pravo i dužnost narediti da se obustavi daljnje građenje odnosno izvođenje pojedinih radova:

- ako se građevina gradi, odnosno rekonstruira protivno građevnoj dozvoli, te odrediti primjereni rok za usklađivanje izvedenog stanja s odobrenim projektom ili crtežom građevine, odnosno ishođenje izmjene ili dopune građevne dozvole,

- ako se nakon zaključka kojim se dopušta postupak Obnove građevne dozvole nastavi s izvođenjem radova,

- ako se građevina gradi odnosno rekonstruira a da u roku određenom rješenjem iz članka 56. stavka 1. ovoga Zakona nisu otklonjeni utvrđeni nedostaci,

- ako utvrdi nedostatke i nepravilnosti u projektu ili izvođenju radova koji mogu ugroziti tehnička svojstva bitna za građevinu propisana poglavljem II. ovoga Zakona te odrediti primjereni rok za otklanjanje tih nedostataka,

- ako utvrdi da se radovi izvode na način da je ugroze na pouzdanost susjedsih građevina, stabilnost tla na okolnom zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije i dr. te narediti hitne mjere zaštite.

(2) U slučaju iz stavka 1. alineje 2. i 5. ovoga članka građevinski inspektor ili nadzornik naredit će na licu mjesta i zatvaranje gradilišta posebnom oznakom.

(3) Način zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta odnosno građevine propisat će ministar posebnim propisom."

Članak 39.

Članak 58. mijenja se i glasi:

"(1) Građevinski inspektor ili nadzornik ima pravo i dužnost narediti da se građevina ili njezin dio ukloni, odnosno uspostavi prijašnje stanje:

- ako se gradi ili je izgrađena bez građevne dozvole,

- ako se gradi protivno građevinskoj dozvoli, a u određenom roku se nije uskladilo izvedeno stanje s odobrenim projektom ili crtežom građevine, odnosno nije se ishodila izmjena ili dopuna građevne dozvole (članak 57. stavak 1 alineja 1.),

- ako tijekom građenja utvrdi neotklonjive nedostatke zbog kojih je ugrožena stabilnost građevine ili stabilnost okolnih građevina ili su na drugi način ugroženi životi ljudi ili okoliš. Građevinski inspektor naredit će, kada je to potrebno, i hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga,

- narediti vlasniku građevine da ukloni građevinu ili njezin dio ako utvrdi da je uslijed dotrajalosti ili većih oštećenja neposredno ugrožena stabilnost građevine ili njezinog dijela, te ona predstavlja opasnost za susjedne građevine i život ljudi, a ta se opasnost ne može na drugi način otkloniti. Građevinski inspektor ujedno naređuje i hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga (npr.: podupiranje konstrukcije, sklanjanje ljudi i sl.).

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka građevinski inspektor ili nadzornik će prije donošenja rješenja narediti na licu mjesta zatvaranje gradilišta posebnom oznakom.

(3) Ako se u skladu sa člankom 43. stavkom 8. ne uklone privremene građevine izgrađene na gradilištu u okviru pripremnih radova (baraka, nadstrešnica, instalacije, skladište, zajednička naslamba i dr. građevine i uređaji), građevinski inspektor ili nadzornik naredit će uklanjanje tih građevina.

(4) Ako se građevina iz stavka 1. alineje 4. ovoga članka nalazi u naseljima ili dijelovima naselja, koja su upisana u registru spomenika kulture kao urbanistička cjelina, ili je građevina spomenik kulture ili se nalazi na zaštićenom dijelu prirode, rješenje o uklanjanju ne može se donijeti bez suglasnosti tijela državne uprave nadležnog za zaštitu kulturne i prirodne baštine. Postupak davanja suglasnosti kod tijela državne uprave nadležnog za zaštitu kulturne i prirodne baštine je hitan.

(5) Ako u slučaju iz stavka 1. ovoga članka investitor, odnosno vlasnik građevine ne postupi po rješenju građevinskog inspektora ili nadzornika o uklanjanju građevine ili njezinog dijela, rješenje će se izvršiti putem druge osobe na trošak izvršenika.

(6) Način izvršenja rješenja određuje građevinski in spektor ili nadzornik.

(7) Način izvršenja rješenja, u slučaju iz stavka 4. ovoga članka, određuje građevinski inspektor ili nadzornik uz suglasnost nadležnog tijela državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine."

Članak 40.

Iza članka 58. dodaje se članak 58a. koji glasi:

"Članak 58a.

(1) Iznimno od odredbe članka 58. stavka 1. alineje 1. ovoga žakona, u slučaju rekonstrukcije građevine bez građevne dozvole koja je registrirana kao spomenik kulture građevinski inspektor ima pravo i dužnost na licu mjesta narediti da se obustavi daljnje građenje, odnosno izvođenje pojedinih radova te narediti uspostavu prijašnjeg stanja, odnosno popravak građevine. Građevinski inspektor ujedno naređuje i zatvaranje gradilišta posebnom oznakom, kao i hitne mjere osiguranja ukoliko je to potrebno.

(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka ujedno se naređuje investitoru da od nadležnog tijela državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine zatraži određivanje načina uspostave prijašnjeg stanja, odnosno popravak građevine.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka građevinski inspektor dužan je dostaviti nadležnom tijelu državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine i nadležnoj policijskoj upravi.

(4) Nadležno tijelo državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine dužno je nalaz i mišljenje o uspostavi prijašnjeg stanja, odnosno popravku spomenika kulture dostaviti građevinskom inspektoru."

Članak 41.

Članak 59. mijenja se i glasi:

"(1) Ako se u slučajevima iz članka 56. stavka 2., članka 56a., članka 57. stavka 1. alineja 1., 3., 4. i 5. i članka 58a. ovoga Zakona ne postupi po rješenju građevinskog inspektora ili nadzornika, investitor, odnosno vlasnik građevine će se na izvršenje prisiliti upravnom mjerom u visini desetorostruke prosječne plaće u Republici Hrvatskoj u proteklom tromjesečju. Svaka kasnija upravna mjera izriče se u istom iznosu.

(2) Ukoliko investitor, odnosno vlasnik građevine ne izvrši rješenje doneseno na temelju odredbe članka 5s. stavka 2., članka 57. stavka 1. alineje 3., 4., i 5. i članka 58a. ovoga Zakona i nakon tri izrečene upravne mjere iz stavka 1. ovoga članka, rješenje će se izvršiti putem druge osobe na trošak izvršenika.

(3) Ukoliko investitor, odnosno vlasnik građevine ne izvrši rješenje doneseno na temelju odredbe članka 57. stavka 1. alineje 1. ovoga Zakona i nakon tri izrečene upravne mjere iz stavka 1. ovog članka, građevinski inspektor ili nadzornik naredit će uklanjanje građevine ili njezinog dijela.

(4) Iznos naplaćenih upravnih mjera iz stavka 1. ovoga članka prihod su proračuna Republike Hrvatske.

(5) Troškovi uklanjanja građevine putem druge osobe do naplate od investitora, odnosno vlasnika građevine namirit će se iz proraćuna korisnika naplaćenih upravnih mjera."

Članak 42.

Iza članka 59. dodaje se članak 59a. koji glasi:

"Članak 59a.

Kada građevinski inspektor u Ministarstvu postupa u predmetima iz nadležnosti županijskog ureda odnosno Grada Zagreba, poslove administrativnog izvršenja rješenja obavlja taj ured."

Članak 43.

U članku 60. stavku 2 iza brojke "56" dodaje se brojka "56a ", iza brojke: "58." dodaju se riječi: "i 58a " a iza riječi "inspektor" dodaju se riječi "ili nadzornik".

U stavku 5 iza riječi: "inspektora" dodaju se riječi "ili nadzornika".

Članak 44.

Iza članka 60. dodaju se članci 60a. i 60b. koji glase:

"Članak 60a.

(1) Ako je investitor građevine koja se gradi protivno propisima nepoznat ili nepoznatog boravišta, rješenje i zaključak o dozvoli izvršenja oglasit će se na oglasnoj ploči županijskog ureda, odnosno ureda Grada Zagreba. Obavijest o tome ostavlja se i na gradilištu, odnosno građevini.

(2) Obveza izvršenja akata iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od prvog narednog dana od dana oglašavanja.

Članak 60b.

Ako u provođenju inspekcijskog nadzora građevinski inspektor ili nadzornik utvrdi da je građevinom odnosno uporabnom dozvolom koje su konačne u upravnom postupku povrijeđen ovaj Zakon predložit će Ministarstvu da takovu dozvolu poništi ili ukine po pravu nadzora".

Članak 45.

Naslov ispred članka 61. mijenja se i glasi: "XII. UPRAVNI NADZOR".

U članku 61. stavku 3 iza riječi "u roku" dodaje se riječ: "dvije", a riječi: "dana od" brišu se.

Članak 46.

Članak 62. mijenja se i glasi:

"(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba u svojstvu investitora osim investitora građevine iz stavka 3. ovoga članka, ako:

1. projektiranje, građenje ili provođenje stručnog nadzora povjeri osobi koja nije registrirana za obavljanje tih djelatnosti (članak 17. stavak 2.),

2. ne osigura stručni nadzor nad građenjem (članak 17. stavak 3 i 6.),

2a do dana početka radova ne pribavi elaborat iskolčenja građevine (članak 17. stavak 8.),

3 ne prijavi početak građenja u propisanom roku (članak 17. stavak 9.),

4. u slučaju prekida radova ne osigura građevinu koju gradi i okoliš (članak 17. stavak 10.),

5. ne prijavi promjenu investitora u propisanom roku (članak 17. stavak 11.),

6. pristupi građenju nove ili rekonstrukciji postojeće građevine bez građevne dozvole (članak 27.),

7. kontrolu projekta povjeri osobi koja nema ovlaštenje ministra (članak 36. stavak 2.),

8. građi protivno građevnoj dozvoli, a nije ishodio izmjenu ili dopunu građevne dozvole (članak 41.),

9. za potrebe gradilišta zauzme susjedno, odnosno obližnje zemljište bez valjanog pravnog osnova (članak 43. stavak 5.),

10. zauzme za potrebe gradilišta javno-prometnu površinu bez odobrenja nadležnog tijela odnosno poduzeća (članak 43. stavak 6.),

11. po završetku građenja ne raščisti i uredi gradilište i neposredni okoliš (članak 43 stavak 8.),

13. koristi građevinu ili njezin dio bez uporabne dozvoIe (članak 45.),

12. u određenom roku ne otkloni nedostatke utvrđene tehničkim pregledom (članak 49. stavak 2 ),

14. ukloni građevinu bez dozvole za uklanjanje (članak 53 stavak 1.)

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga člana kaznit će se i od govorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 800 do 1.500 kuna

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu investitora građevine iz članka 17. stavka 6., članka 33, stavka 2 i članka 40a. stavka 1. ovoga zakona:

1. za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka,

2. ako provodi nadzor, projektira ili gradi, odnosno izvodi pojedine radove a ne ispunajva za to propisane uvjete (članak 17. stavak 5.)

3. ako u određenom roku ne ukloni privremenu građevinu (članak 40a. stavak 2 )"

Članak 47

Članak 63. mijenja se i glasi:

"(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba koja gradi za račun nepoznatog kupca ako stručni nadzor ne povjeri drugoj pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnog nadzora (članak 17. stavak 4.)

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000 kuna."

Članak 48.

Članak 64 mijenja se i glasi:

"(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja provodi stručni nadzor nad građenjem ako:

1. nije registrirana za obavljanje poslova stručnog nad zora (članak 20. stavak 1.)

2. imenuje nadzornog inženjera koji ne ispunjava uvjete prema odredbama ovoga Zakona (članak 20. stavak 3.),

3. ne poduzme mjere da se radovi obavljaju u skladu s građevnom dozvolom odnosno s izvedbenim projektom (članak 20. stavak 5. alineja 2.),

4. ne poduzme mjere da tehnička svojstva građevine ispune uvjete iz poglavlja II ovoga Zakona (članak 20. stavak 5. alineja 2.)

5. ne poduzme mjere da kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme bude u skladu sa zahtjevima projekta i da bude dokazana odgovarajućim ispitivanjima i dokumentinla (članak 20. stavak 5. alineja 3.)

(2) Za prekršaj iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kazrrurn u iznosu od 800 do 1.500 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i nadzorni inženjer novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000 kuna".

(4) Za prekršaj iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. ovoga članka kaznit će se investitor fizička osoba koja provodi stručni nadzor nad građenjem građevine za svoje potrebe iz članka 17. stavka 6. ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000 kuna."

Članak 49.

Članak 65 mijenja se i glasi

"(1) Novčanom kaznom u iznosik od 5.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba kao vlasnik građevine ako:

1. koristi građevinu suprotno njezinoj namjeni (članak 52. stavak 1.)

2. ne održava građevinu, njezinu konstrukciju ili opre mu (članak 52. stavak 2.)

3. pristupi uklanjanju ili ukloni građevinu ili njezin dio bez dozvole tijela graditeljstva (članak 53. stavak 1.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba vlasnika građevine novčanom kaznom u iznosu od 800 do 1.500 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka -. ovoga članka kaznit će se i vlasnik građevine fizička osoba novčanom kaznom u izno su od 1.000 do 3.000 kuna."

Članak 50.

Članak 66. mijenja se i glasi:

"(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja projektira ako:

1. nije registrirana za projektirinje (članak 18. stavak 2. se tijekom građenja utvrdi da nije u propisanoj mjeri ostvareno neko od tehničkih svojstava građevine iz poglavlja II. ovoga Zakona zbog nedostatka u projektu ili zbog ne usklađenosti pojedinih projekata (članak 18. stavak 3., 5. i 7.),

3. imenuje projektanta, projektanta voditelja ili koordinatora projekta koji ne ispunjava propisane uvjete (članak 18. stavak 8.),

4. nije izvedbeni projekt izrađen u skladu s glavnim projektom (članak 24.)

5. ne označi i uveže projekt i njegove dijelove na propisani način (članak 25 ).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. točka 1., 3. i 5. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 800 do 1.500 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. točka 2. ovoga članka kaznit će se i projektant, projektant voditelj i projektant koordinator novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000 kuna.

(4) Za prekršaj iz stavka t. točke 4. ovoga članka kaznit će se i projektant ili investitor u svojstvu projektanta iz članka 17. stavka 5. ovoga Zakona novčanom kaznom u iz nosu od 1000 do 3.000 kuna."

Članak 51.

Članak 67. mijenja se i glasi:

"(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 25.000 kuna kaznit če se za prekršaj izvoditelj kao pravna osoba odnosno fizička osoba registrirana za građenje ako:

1. tijekom građenja ne poduzme mjere radi sprečavanja ugrožavanja pouzdanosti okolnlih građevina, komunalnih i drugih instalacija i stabilnosti okolnog zemljišta (članak 4. stavak 3.),

2. ne gradi u skladu s tehničkim propisima i hrvatskim normama s obveznom primjenorn (članak 13.),

3. nije registriran za obavljanje djelatnosti (članak 19 stavak 1.),

4 ne gradi u skladu s građevnom dozvolom (članak 19. stavak 4. alineja 1.),

5. radove ne izvodi tako da tehnička svojstva građevine odgovaraju zahtjevima iz poglavlja II. ovoga Zakona (članak 19. stavak 4. alineja 2.)

6. ne ugrađuje proizvode i opremu u skladu s odredbama poglavlja III. ovoga Zakona (članak 19. stavak 4. alineja 3.),

7. ne dokaže kvalitetu radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema odredbanka ovoga Zakona i zahtjevima iz projekta (članak 19. stavak 4. alineja 4.),

8. imenuje voditelja građenja ili voditelja pojedinih radova koji ne ispunjava propisane uvjete, odnosno ne imenuje voditelja građenja ili voditelja pojedinih radova (članak 19. stavak 5.),

9. pristupi građenju nove ili rekonstrukciji postojeće građevine bez građevne dozvole (članak 27.)

10. ne ogradi odnosno zaštiti ili označi gradilište u skladu s odredbom članka 43. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona,

11. koristi susjedno odnosno obilžnje zemljište bez valjane pravne osnove (članak 43. stavak 5.)

12. koristi javno-prometnu površinu za potrebe gradilišta bez odobrenja nadležnog tijela ili poduzeća (članak 43. stavak 6.),

13. ne raščisti i uredi gradilište i neposredni okoliš po završetku građenja (članak 43. stavak 8.),

14. na gradilištu nema propisanu dokumentaciju (članak 44. stavak 1.),

15. ne vodi građevinski dnevnik u skladu s posebnim propisom (članak 44. stavak 2.)

(2) Za prekršaj iz stavka 1. točke 2., 8. i 13. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 800 do 1.500 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. točke 1., 3. do 7., 9. do 12., 14. i 15 ovoga članka kaznit će se i voditelj građenja odnosno pojedinih radova novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000 kuna."

Članak 52.

Iza članka 67. dodaju se članci 67a. i 67b. koji glase:

Članak 67a.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000 do 400.000 kuna kaznit će se za prekršaj investitor i izvoditelj ako nastavi graditi, odnosno izvoditi pojedine radove nakon zatvaranja gradilišta posebnom oznakom (članak 57. stavak 2., članak 58. stavak 2. i članak 58a. stavak 1.)

Članak 67b.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 25.000 kuna kaznit će se za prekršaj sudionici u građenju i vlasnik, odnosno korisnik građevine koji građevinskom inspektoru i nadzorniku onemogući provođenje nadzora ili mu ne da na uvid svu traženu dokumentaciju ili mu onemogući pregled građevine i proizvoda kao i obavljanje drugih radnji u svezi s nadzorom (članak 54c.)"

Članak 53.

Članak 68. mijenja se i glasi:

"(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000 kuna kaznit će se za prekršaj ovlašteni revident ako:

1. prilikom kontrole projekta propusti uočiti nedostatke koji mogu znatnije utjecati na tehnička svojstva građevine utvrđena poglavljem II. ovoga Zakona,

2. ako obavi kontrolu projekta kojeg je u cijelosti ili pojedini dio izradila pravna osoba kod koje je zaposlen (članak 21. stavak 4.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i pravna osoba kod koje je ovlašteni revident zaposlen novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi kod koje je ovašteni revident zaposlen novčanom kaznom u iznosu od 800 do 1500 kuna.

(4) Uz kaznu za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenom revidentu može se izreći zaštitna mjera oduzimanja ovlaštenja za kontrolu projekata u trajanju od šest mjeseci do godine dana, a za prekršaje pučinjene drugi put uz novčanu kaznu izreći će se navedena mjera u trajanju od jedne do tri godine."

Članak 54

Iza članka 68. dodaje se članak 68a koji glasi

"Članak 68a.

Za prekršaj iz članka 64 stavka 1. točke 4. članka 66. stavka 1. točke 2., članka 67. stavka 1. točke 4. i 9. ovoga Zakona počinjen drugi put uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći put uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju od tri do pet godina."

Članak 55.

Upravni postupak pokrenut po članku 31., 32., 33., 57., 58. i 61. Zakona o građenju ("Narodne novine", br. 77/92., 82/92. i 26/93.) do stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavit će se po odredbama toga zakona.

Članak 56.

Za građevinu sagrađenu po dosadašnjim propisima, u postupku izdavanja uporabne dozvole, pokrenutom nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, utvrđuje se je li građevina sagrađena u skladu s građevnom dozvolom i propisima koji su vrijedili u vrijeme njezinog građenja.

Članak 57.

(1) Osobe koje su prije stupanja na snagu Zakona o građenju ("Narodne novine", br. 77/92., 82/92. i 26/93.) radile na poslovima odgovornog projektanta, voditelja građenja ili voditelja radova, a nisu diplomirani inženjeri, odnosno inženjeri ili viši tehničari, mogu do 1. siječnja 1996 godine biti imenovane za projektanta, voditelja građenja ili voditelja radova ako imaju položen stručni ispit.

(2) Poslove nadzornog inženjera mogu nastaviti obavljati i osobe, kojima je priznat šesti stupanj stručne spreme, a koje su do stupanja na snagu Zakona o građenju ("Narodne novine", br. 77/92., 82/92. i 26/93.) bile imenovane za obavljanje tih poslova.

Članak 58.

Propise iz članka 52. stavka 3. Zakona o građenju ("Narodne novine", br. 77/92., 82/92. i 26/93.) te članka 33., članka 34. i članka 38. ovoga Zakona, donijet će ministar najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 59.

(1) Pravne osobe, sudionici u građenju dužni su uskladiti s odredbama ovoga Zakona registraciju obavljanja određenih poslova u građenju do 1. siječnja 1996. godine.

(2) Pravnim osobama iz stavka 1. ovoga članka koje ne ušklade svoju registraciju u roku određenom stavkom 1. ovoga članka zabranit će se obavljanje poslova u građenju

Članak 60.

Građevine koje su sagrađene bez građevinske dozvole do 15. veljače 1968. godine smatraju se izgrađene na temelju građevne dozvole.

Članak 61.

Rješenja o zadržavanju objekta u prostoru donesena na temelju Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje ("Narodne novine", br. 33/92.) smatraju se lokacijskom dozvolom u postupku ishođenja građevne dozvole, ako je zahtjev za izdavanje građevne dozvole podnesen u roku pet godina od dana konačnosli rješenja o zadržavanju objekta u prostoru.

Članak 62.

Državni službenici koji su do sada imali zvanje građevinskog inspektora, u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, prevode se na temelju ovoga Zakona u zvanja prema stručnoj spremi koju posjeduju.

Članak 63.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o građevinsko-urbanističkoj inspekciji ("Narodne novine", br. 18/80., 27/87., 47/89. i 26/93.).

Članak 64.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst ovoga Zakona.

Članak 65.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 360-01/94-01/01

Zagreb, 4. svibnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.