Zakon o rudarstvu (pročišćeni tekst)

NN 35/1995 (26.5.1995.), Zakon o rudarstvu (pročišćeni tekst)

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudsrstvu ("Narodne novine" br. 92/94), Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Samobora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. travnja 1995. godine utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o rudarstvu.

Pročišćeni tekst Zakona o rudarstvu obuhvaća Zakon o rudarstvu ("Narodne novine" br. 27/91.) te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama" br. 26/93. i 92/94. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 310-04/94-01/01

Zagreb, 27. travnja 1995.

Predsjednik Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Ante Klarić, dipl. iur. v. r.


ZAKON

O RUDARSTVU (PROČIŠĆENI TEXT)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Rudno blago je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu zaštitu i iskorištava se pod uvjetima i na način koji su propisani ovim zakonom.

Rudno blago je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 2.

Rudnim blagom, prema ovom zakonu, smatraju se sve organske i neorganske mineralne sirovine koje se nalaze u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju u prvobitnom ležištu, u nanosima, jalovištima, talioničkim troskama ili prirodnim rastopinama (u daljem tekstu: mineralne sirovine).

Članak 3.

Mineralnim sirovinama, prema ovom zakonu, smatraju se:

  1. energetske mineralne sirovine - sve vrste fosilnog ugljena, ugljikovodici u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju, sve vrste bituminoznih i uljnih stijena, ostali plinovi koji se nalaze u zemlji i radioaktivne mineralne sirovine;

  2. mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihovi spojevi;

  3. nemetalne mineralne sirovine - grafit, sumpor, magnezit, fluorit, barit, azbest, tinjac, fosfat, gips, kalcit, kreda, bentonitna glina, kremen, kremenski pijesak, kaolin, keramička i vatrostalna glina, feldspat, talk, tuf, sirovine za proizvodnju cementa i vapna, te karbonatne i silikatne sirovine za industrijsku preradu;

  4. arhitektonski građevni kamen;

  5. sve vrste soli i solnih voda;

  6. mineralne i geotermalne vode iz kojih se mogu pridobivati mineralne sirovine ili koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, osim mineralnih i termalnih voda koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe ili kao vode za piće;

  7. tehnički gradevni kamen, građevni pijesak i šljunak te opekarska glina.

Članak 4.

Odredbe ovoga zakona odnose se na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina koje se nalaze u zemlji ili na njenoj površini, na riječnom, jezerskom ili morskom dnu ili ispod njega u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru u granicama Republike Hrvatske ili u podmorju Jadranskog mora izvan državnog područja do granica sa susjedima.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka eksploatacija obnovljivih ležišta građevnog pijeska i šljunka iz korita i s obala vodotoka, jezera, umjetnih objekata za skupljanje vode, uređenog i neuređenog inundacijskog područja, iz ušća rijeka, koje se ulijevaju u more i kanala spojenih s morem provodi se po propisima o vodama.

Članak 5.

Rudarski radovi su radovi koji se izvode u svrhu istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina.

Članak 6.

Istraživanjem mineralnih sirovina, prema ovom zakonu, smatraju se radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kvalitetu i količinu, te uvjete eksploatacije.

Ne smatraju se istraživanjem mineralnih sirovina prema ovom zakonu: geološka prospekcija terena, geološka, geokemijska, geofizička, pedološka i geomehanička ispitivanja koja se obavljaju radi pronalaženja minerala ili izrade kompleksne geološke karte, te ispitivanja tla i istraživanja u znanstvene svrhe i slično.

Članak 7.

Eksploatacijom mineralnih sirovina, prema ovom zakonu, smatra se vađenje iz ležišta i oplemepjivanje mineralnih sirovina.

Eksploatacijom nafte i prirodnog plina, prema ovom zakonu, smatra se i transport nafte, plina i kondenzata lokalnim i magistralnim naftovodima i plinovodima, te skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama.

Eksploatacijom arhitektonskog građevnog kamena, prema ovom zakonu, smatra se vađenje kamena iz ležišta i oblikovanje istog u blokove na kamenolomu.

Oplemenjivanjem mineralnih sirovina, prema ovom zakonu, smatra se odabiranje, sortiranje, drobljenje, mljevenje i sušenje mineralne tvari, odvajanje korisnog minerala od prateće jalovine, te odvajanje pojedinih mineralnih komponenata, kao i odstranjivanje nečistoća i vode iz nafte i prirodnog plina kad su navedene radnje u tehnološkoj svezi s istraživanjem i eksploatacijom.

Članak 8.

Rudarskim objektima i postrojenjima, prema ovom zakonu, smatraju se:

  1. objekti i postrojenja koji su izravno vezani za radove na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, kad se oni izvode podzemno, uključivši i izvozna postrojenja iz jame s tornjem, te postrojenja za istraživanje i eksploataciju nafte i prirodnog plina;

  2. objekti i postrojenja koji su izravno vezani za radove na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1. do 6. ovoga zakona, kad se oni izvode površinski;

  3. objekti i postrojenja koji su izravno vezani za radove na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina iz članka 3. točke 7. ovoga zakona, kad se oni izvode površinski;

  4. objekti i postrojenja koji su neizravno vezani za radove na istraživanju i eksploataciji energetskih mineralnih sirovina - lokalni i magistralni naftovodi, plinovodi i drugi tehnološki cjevovodi, mjernoredukcione stanice kao i objekti i postrojenja za oplemenjivanje mineralnih sirovina;

  5. objekti i postrojenja koji su neizravno vezani za radove na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina iz članka 3. točke 2. do 7. ovoga zakona.

Članak 9.

Koncesija (u daljnjem tekstu: odobrenje) za istraživanje ili eksploataciju mineralnih sirovina može se dati pravnoj osobi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registriranoj za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo) i fizičkoj osobi koja u Republici Hrvatskoj ima registriran obrt za obavljanje istraživanja ili eksploataciju mineralnih sirovina (u daljnjem tekstu: obrtnik).

Odobrenje za istraživanje i eksploatacijn nafte i prirodnog plina daje Vlada Republike Hrvatske.

Odobrenje za istraživanje i eksploataciju svih ostalih mineralnih sirovina izdaje, na osnovi zahtjeva a prema odredbama ovoga zakona, Ministarstvo gospodarstva, odnosno županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva.

Članak 10.

Pravo na istraživanje ili eksploataciju mineralnih sirovina na određenom području trgovačko društvo i obrtnik ostvaruju na osnovi odobrenja tijela državne uprave nadležnog za poslove rudarstva.

Odobrenja iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se bez suglasnosti tijela državne uprave koji ih je izdao prenositi na drugu fizičku ili pravnu osobu i ne mogu biti predmetom stečajnog ili lividacionog postupka.

Članak 11.

Za eksploataciju mineralnih sirovina trgovačko društvo i obrtnik plaćaju naknadu.

Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina nafte i plina iznosi 2,5%, a za ostale mineralne sirovine u

rasponu do 2,5%, ukupnog prihoda ostvarenog njihovom prodajom.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka naknada za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 7. ovoga zakona, na područjima od značenja za jedinstveni vodni režim, plaća se po propisima o vodama.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka prihod je Republike Hrvatske, a ustupa se općini ili gradu, odnosno Gradu Zagrebu na području kojih se vrši eksploatacija i koristi se za gospodarski razvoj te zaštitu okoliša i prirode, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Visinu naknade, u skladu s odredbom iz stavka 2. ovoga članka, određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.

Kontrolu izdvajanja i korištenja sredstava iz stavka 2. i 5. ovoga članka obavlja Ministarstvo financija - Financijska policija.

Članak 12.

Trgovačko društvo i obrtnik dužni su racionalno iskorištavati ležišta mineralnih sirovina.

Ležišta mineralnih sirovina iskorištavaju se racionalno, prema ovom zakonu, kad se sirovine vade i oplemenjuju uz male gubitke korisne mineralne sirovine, te ako se pored osnovne mineralne sirovine, kad je to ekonomski opravdano, vade i oplemenjuju druge mineralne sirovine koje se nalaze u ležištu.

Članak 13.

Radi obnavljanja i održavanja rezervi mineralnih sirovina trgovačko društvo i obrtnik moraju istodobno s eksploatacijom obavljati istraživanje mineralnih sirovina.

Za istraživanje iz stavka 1. ovoga članka trgovačko društvo i obrtnik izdvajaju najmanje 3% ukupnog prihoda ostvarenog prodajom minerlane sirovine.

Sredstva iz stavka 2. ovoga članka trgovačko društvo i obrtnik koriste u skladu sa svojim godišnjim planom istražnih radova.

Kontrolu izdvajanja sredstava iz stavka 2. ovoga članka obavlja Ministarstvo financija - Financijska policija.

Članak 14.

Ako trgovačko društvo i obrtnik raspolažu s utvrđenim rezervama mineralne sirovien A + B kategorije za eksploataciju u narednih 25 godina, nisu dužni izdvajati sredstva za istraživanje prema odredbi članka 13. stavka 2. ovoga zakona.

Rezerve mineralnih sirovina iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje i razvrstava u kategorije komisija iz članka 59. ovoga zakona po posebnom propisu.

Članak 15.

Trgovačko društo i obrtnik dužni su nadoknaditi štetu koju prouzrokuju izvođenjem rudarskih radova, osim ako se dokaže da je šteta nastala uslijed vanjskog nepredvidivog i neotklonjivog događaja (viša sila) i radnjom oštećenika ili treće osobe.

II. ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA

Članak 16.

Za istraživanje mineralnih sirovina potrebno je odobrenje.

Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1. do 5. ovoga zakona, osim za naftu i plin, izdaje Miništarstvo gospodarstva.

Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka odobrenje za istraživanje mineralne sirovine iz članka 3. točke 4. ovoga zakona obrtniku izdaje županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva u suglasnosti s Ministarstvom gospodarstva.

Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 3. točke 6. ovoga zakona izdaje Ministarstvo gospodarstva u suglasnosti s Državnom upravom za vode.

Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 3. točke 7. ovoga zakona izdaje županijski ured ili ured Grada Zagreba, nadležan za poslove rudarstva.

Članak 17.

Ako tijelo državne uprave nadležno za poslove rudarstva koje izdaje odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina, na osnovi predloženog najmanjeg opsega i vrste istražnih radova, utvrdi da su predviđeni istražni radovi takvog značenja da se oni mogu izvoditi samo na osnovi rudarskog projekta, rješenjem kojim odobrava istraživanje odredit će da se za izvođenje istražnih radova izradi odgovarajući projekt odnosno tehnička dokumentacija i podnese na reviziju prema odredbama ovoga zakona.

Članak 18.

Istraživanje mineralnih sirovina dozvoljeno je samo unutar odobrenog istražnog prostora.

Podaci o odobrenom istražnom prostoru unose se u katastar istražnih prostora.

Članak 19.

Nije dozvoljeno istraživanje mineralnih sirovina na prostoru na kojemu se nalaze gradska naselja, javne prometnice, vodoprivredni objekti i uređaji, vojni objekti, spomenici kulture, posebno zaštićeni objekti prirode i groblja, na prostoru iznad ili ispod elektroenergetskih vodova i postrojenja, te na prostoru na kojem se nalaze drugi objekti od općeg značenja određeni posebnim propisima.

Ako su u pitanju mineralne sirovine od većeg interesa, može se istraživati i na prostorima odnosno područjima iz stavka 1. ovoga članka uz prethodnu suglasnost i uvjete koje odredi tijelo državne uprave u čiji djelokrug spadaju poslovi koji se odnose na objekte koji se nalaze na tim prostorima odnosno područjima.

Ako dođe do spora da li je istraživanje mineralnih sirovina na prostorima iz stavka 1. ovoga članka od većeg interesa, odluku o tome donosi Vlada Republike Hzvatske. ·

Članak 20.

Nije dozvoljeno istraživanje mineralnih sirovina na prostoru ispod zgrada koje se nalaze izvan gradskih naselja i na prostoru do 40 metara oko tih zgrada te na prostoru koji obuhvaća dvorište i vrtove izvan gradskih naselja, bez suglasnosti vlasnika odnosno ovlaštenika zgrade ili zemljišta.

Ako su u pitanju mineralne sirovine od većeg interesa može se istraživati i na prostorima iz stavka 1. ovoga članka, ako je utvrđen interes Republike Hrvatske po propisima o izvlašćenju.

Članak 21.

Trgovačko društvo i obrtnik dužni su prijaviti početak istražnih radova najkasnije 15 dana prije početka radova Ministarstvu gospodarstva - rudarskoj inspekciji (u daljnjem tekstu: rudarska inspekcija) i županijskom uredu ili uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rudarstva na čijem će području istraživati mineralne sirovine.

Pri istraživanju nafte i prirodnog plina mora se u roku iz stavka 1. ovoga članka prijaviti početak i završetak radova na svakoj bušotini.

U roku iz stavka 1. ovoga članka mora se prijaviti početak istražnih radova svima za koje je to određeno u odobrenju za istraživanje.

Članak 22.

Za mikrolokaciju rudarskog objekta i postrojenja za istraživanje mineralnih sirovina, za izgradnju kojeg nije potrebna građevinska dozvola, treba ishoditi odobrenje županijskog ureda ili ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove rudarstva.

Ministar gospodarstva donijet će, uz pribavljeno mišljenje ministara nadležnih ministarstava, bliže propise o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka

Članak 23.

Prilikom istraživanja, mineralne sirovine mogu se vaditi za potrebe laboratorijskih ispitivanja, tehnoloških proba i utvrđivanja uvjeta eksploatacije u količinama koje su navedene u odobrenju za istraživanje.

Članak 24.

Trgovačko društvo i obrtnik dužni su u tijeku istraživanja podnositi izvješća tijelu državne uprave koje je izdalo odobrenje o obavljenim istražnim radovima i rezultatima istraživanja.

Članak 25.

Nakon završetka ili trajnog obustavljanja istražnih radova, trgovačko društvo i obrtnik dužni su na mjestima na kojima su izvođeni istražni radovi provesti sve mjere osiguranja kojima se isključuje mogućnost natupanja opasnosti za ljude i imovinu kao i čovjekov okoliš i o tome izvijestiti županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva.

Ako tijelo državne uprave iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da su provedene mjere osiguranja nakon završetka istražnih radova na mineralne sirovine iz članka 3. točke 1. do 6. ovoga zakona dovoljne, izdat će o tome potvrdu trgovačkom društvu, odnosno obrtniku i izvijestiti Ministarstvo gospodarstva.

Nakon primitka izvješća iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo gospodarstva izdat će rješenje o prestanku važenja odobrenja za istraživanje i brisanju istražnog prostora iz katastra.

Članak 26.

Ako županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva utvrdi da provedene mjere osiguranja iz članka 25. stavka 1. ovoga zakona nisu dovoljne, naredit će trgovačkom društvu, odnosno obrtniku da u određenom roku otkloni utvrđene nedostatke, a po potrebi da provede i druge mjere osiguranja.

Ako trgovačko društvo, odnosno obrtnik ne postupi po naređenju iz stavka 1. ovoga članka, županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva, provest će potrebne mjere osiguranja na trošak trgovačkog društva, odnosno obrtnika.

Članak 27.

Evidenciju i nadzor nad objektima koji su postavljeni radi osiguranja prema odredbi članka 25 i 26. stavka 1. ovoga zakona vodi nadležan županijski ured ili ured Grada Zagreba na čijem se području ti objekti nalaze.

Članak 28.

Nadležno tijelo državne uprave za poslove rudarstva oduzet će odobrenje za istraživanje mineralne sirovine:

  1. ako nisu provedene propisane mjere zaštite na radu i potrebne mjere za sigurnost ljudi, imovine i zaštitu čovjekovog okoliša naređene rješenjem rudarskog inspektora;

  2. ako se istražnim radovima ometaju odnosno ugrožavaju drugi rudarski radovi na istom ili susjednim prostorima ili ako se istražnim radovima ugrožava buduća eksploatacija mineralne sirovine;

  3. ako se pod vidom istražnih radova obavlja eksploatacija mineralnih sirovina;

  4. ako to zahtijevaju interesi obrane Republike;

  5. ako se ne započne s istražnim radovima u roku koji je određen u odobrenju za istraživanje, a nisu nastupile nepredviđene teškoće.

Tijelo državne uprave iz stavka 1. ovoga članka može oduzeti odobrenje za istraživanje mineralne sirovine:

  1. ako nije izvršen onaj opseg istražnih radova koji je kao najmanji određen u odobrenju za istraživanje, a nisu nastupile nepredviđene teškoće;

  2. ako trgovačko društvo i obrtnik koji su kasnije dobili odobrenje za istraživanje izvode radove kojima ometaju radove trgovačkom društvu i obrtniku koji su prije dobili odobrenje za istraživanje;

  3 ako trgovačko društvo i obrtnik istražuju mineralne sirovine od većeg interesa protivno uvjetima određenim u prethodnoj suglasnosti ili protivno uvjetima koje odredi tijelo državne uprave iz članka 19. stavka 2. ovoga zakona;

  4. ako trgovačko društvo i obrtnik u skladu s izdanim odobrenjem, u tijeku istraživanja ne podnesu tijelu državne uprave nadležnom za poslove rudarstva izviješće o obavljenim istražnim radovima i rezultatima istraživanja.

Članak 29.

Ministar gospodarstva donijet će uz pribavljeno mišljenje ministara nadležnih ministarstava bliže propise o sadržaju godišnjeg plana istraživanja o sadržaju zahtjeva za odobrenje istraživanja, postupku provođenja rasprave za dodjelu odobrenja za istraživanje, načinu određivanja veličine istražnog prostora, sadržaju odobrenja za istraživanje te sadržaju i rokovima podnošenja izvješća o istraživanju.

III. EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA

Članak 30.

Za eksploataciju mineralnih sirovina potrebna su odobrenja.

Odobrenja iz stavka 1. ovoga članka jesu:

  1. rješenje kojim se odobrava eksploataciono polje;

  2. odobrenje za izvođenje rudarskih radova;

  3. građevinska dozvola za građenje rudarskih objekata i postrojenja;

  4. dozvola za upotrebu rudarskih objekata i postrojenja.

Članak 31.

Eksploatacija mineralnih sirovina dozvoljena je samo unutar odobrenog eksploatacionog polja.

Eksploataciono polje za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1. do 5. ovoga zakona, osim za naftu i plin, izdaje Ministarstvo gospodarstva.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka eksploataciono polje za eksploataciju mineralne sirovine iz članka 3. točke 4. ovoga zakona obrtniku odobrava županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva u suglasnosti s Ministarstvom gospodarstva.

Eksploataciono polje za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 6. ovoga zakona odobrava Ministarstvo gospodarstva u suglasnosti s Državnom upravom za vode.

Eksploataciono polje za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 7. ovoga zakona odobrava županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva.

Podaci o odobrenom eksploatacionom polju unose se u katastar eksploatacionih polja.

Članak 32.

Ako je zahtjev za odobrenje eksploatacionog polja podnijelo trgovačko društvo odnosno obrtnik za prostor na kojem je prethodno obavio istraživanje, odobrenje će se izdati tom trgovačkom društvu, odnosno obrtniku ako ispunjavaju propisane uvjete za eksploataciju.

Ako trgovačko društvo odnosno obrtnik iz stavka 1. ovoga članka ne ispunjavaju propisane uvjete za eksploataciju, trgovačko društvo odnosno obrtnik koji dobije odobrenje za eksploataciono polje dužan je trgovačkom društvu odnosno obrtniku koji je obavio istraživanje mineralnih sirovina nadoknaditi svrhovito uložena sredstva u istražne radove.

Ako su zahtjev za odobrenje eksploatacionog polja podnijela dva ili više trgovačkih društava, odnosno obrtnika, koji nisu na tom prostoru obavljali istraživanje, odobrenje će se izdati onom koji osigurava najracionalniju eksploataciju mineralnih sirovina.

Članak 33.

Nije dozvoljena eksploatacija mineralnih sirovina na prostorima i područjima na kojima se nalaze objekti iz članka 19. i 20. ovoga zakona.

Ako se radi o mineralnim sirovinama od većeg interesa, tijelo državne uprave koje izdaje odobrenje za eksploataciju, može dozvoliti eksploataciju i na prostorima odnosno područjima iz stavka 1. ovoga članka uz suglasnost tijela državne uprave u čiji djelokrug spadaju poslovi koji se odnose na te prostore odnosno područja, određujući istodobno i mjere koje se moraju poduzeti radi zaštite tih prostora odnosno područja.

Članak 34.

Za građenje objekata na zemljištu u granicama eksploatacionog polja mora tijelo državne uprave koje izdaje građevinsku dozvolu pribaviti mišljenje trgovačkog društva, odnosno obrtnika koji obavlja eksploataciju mineralnih sirovina na tom eksploatacionom polju, o mogućnosti građenja objekata s obzirom na rudarske radove.

Ako veći interes zahtijeva mogu se preko eksploatacionog polja, uz ostavljanje sigurnosnih stupova mineralne sirovine, izgrađivati javni putovi, željezničke pruge i druge prometnice, električni vodovi visokog napona i vodoprivredni objekti.

Prije izrade investicionog programa za objekte iz stavka 2. ovoga članka investitor je dužan pribaviti mišljenje trgovačkog društva odnosno obrtnika koji obavlja eksploataciju o najprikladnijem pravcu i položaju tih objekata na eksploatacionom polju.

Članak 35.

Na osnovi podataka o utvrđenim količinama i kvaliteti mineralnih sirovina te uvjeta eksploatacije, trgovačko društvo i obrtnik dužni su izraditi dugoročni program eksploatacije i godišnje planove izvođenja rudarskih radova.

Članak 36.

Za izvođenje rudarskih radova i za građenje rudarskih objekata i postrojenja izrađuju se projekti.

Rudarski projekti izrađuju se za:

  - izvođenje rudarskih radova,

  - građenje objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1. ovoga zakona.

Rudarski objekti i postrojenja iz članka 8. točke 2., 3., 4. i 5. ovoga zakona grade se na osnovi projektne dokumentacije i postupkom prema propisima o građenju.

Rudarski projekti iz stavka 2. ovoga članka su: glavni rudarski projekt, dopunski rudarski projekt i pojednostavljeni rudarski projekt.

Glavni i dopunski rudarski projekti iz stavka 4. ovoga članka mogu se izraditi i koristiti kao tipski rudarski projekti.

Članak 37.

Glavni rudarski projekt izrađuje se za izvođenje rudarskih radova na novom ležištu mineralnih sirovina te za izgradnju rudarskih objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1. ovoga zakona.

Članak 38.

Dopunski rudarski projekt izrađuje se za izvođenje rudarskih radova i izgradnju objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1. ovoga zakona, ako njihovo izvođenje odnosno izgradnja nije predviđena glavnim rudarskim projektom.

Dopunski rudarski projekt izrađuje se i za bitna odstupanja od glavnog ili dopunskog rudarskog projekta pri izvođenju rudarskih radova odnosno pri gradnji objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1. ovoga zakona.

Članak 39.

Pojednostavljeni rudarski projekt izrađuje se za nebitna odstupanja od glavnog odnosno dopunskog rudarskog projekta pri izvođenju rudarskih radova te izgradnji objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1. ovoga zakona.

Za duboke bušotine pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, koje se izvode prema glavnom ili dopunskom rudarskom projektu, izrađuje se projekt prilagodbe u vidu pojednostavljenog rudarskog projekta.

Članak 40.

Rudarske projekte može izrađivati samo pravna osoba registrirana za izradu rudarskih projekata.

Članak 41.

Glavni i dopunski rudarski projekti podliježu posebnoj reviziji u pogledu rješenja o racionalnom iskorištavanju mineralnih sirovina, te o mjerama i normativima zaštite na radu, sigurnosti pogona i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata.

Reviziju glavnog i dopunskog rudarskog projekta obavlja komisija koju osniva tijelo državne uprave nadležno za poslove rudarstva koje je izdalo odobrenje za eksploataciju.

Troškove komisije iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje tijelo državne uprave nadležno za poslove rudarstva koje je osnovalo komisiju, a snosi ih trgovačko društvo, odnosno obrtnik koji je dostavio projekt na reviziju.

Članak 42.

Za izvođenje rudarskih radova potrebno je odobrenje.

Odobrenje za izvođenje rudarskih radova pri eksploataciji i istraživanju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1. do 6. ovoga zakona izdaje Ministarstvo gospodarstva.

Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka odobrenje za izvođenje rudarskih radova pri eksploataciji i istraživanju mineralnih sirovina iz članak 3. točke 4. ovoga zakona obrtniku izdaje županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva u suglasnosti s Ministarstvom gospodarstva.

Odobrenje za izvođenje rudarskih radova pri eksploataciji i istraživanju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 7. ovoga zakona izdaje županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva.

Iznimno od odredbi iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka odobrenje za izvodenje rudarskih radova pri eksploataciji i istraživanju mineralnih sirovina iz članka 3. ovoga zakona po pojednostavljenom projektu izdaje odgovorna stručna osoba trgovačkog društva ili obrtnika.

Članak 43.

Za građenje rudarskih objekata i postrojenja potrebna je građevinska dozvola.

Građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1. i 2. ovoga zakona izdaje Ministarstvo gospodarstva.

Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka, građevinsku dozvolu za građenje objekata i postrojenja izravno vezanih uz površinsku eksploataciju mineralnih sirovlna iz članka 3. točke 4. ovoga zakona, obrtniku izdaje županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva u suglasnosti s Ministarstvom gospodarstva.

Građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja iz članka 8. točke 3. ovoga zakona izdaje županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva.

Građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja iz članka 8. točke 4. ovoga zakona izdaje Ministarstvo gospodarstva.

Iznimno od odredbe iz stavka 5. ovoga članka građevinsku dozvolu za građenje magistralnih naftovoda i plinovoda izdaje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.

Građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja iz članka 8. točke 5. ovoga zakona izdaje županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove graditeljstva.

Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka odobrenje za građenje ili rekonstrukciju objekata i postrojenje iz članka 8. točke 1. po pojednostavljenom rudarskom projektu izdaje odgovorna stručna osoba trgovačkog društva ili obrtnika.

Članak 44.

Za mikrolokaciju rudarskog objekta i postrojenja za eksploataciju mineralnih sirovina, za izgradnju kojeg nije potrebna građevna dozvola, treba ishoditi odobrenje županijskog ureda ili ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove rudarstva.

Ministar gospodarstva, donijet će, uz pribavljeno mišljenje ministara nadležnih ministarstava, bliže propise o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 45.

Trgovačko društvo i obrtnik dužni su prijaviti početak izvođenja rudarskih radova odnosno građenja rudarskih objekata i postrojenja te početak radova na svakoj dubokoj bušotini rudarskoj inspekciji, županijskom uredu ili uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rudarstva te svima za koje je to u odobrenju za eksploataciju određeno, najkasnije 15 dana prije početka radova.

Članak 46.

Rudarski objekti i postrojenja mogu se početi koristiti odnosno staviti u pogon nakon što nadležno tijelo državne uprave izda dozvolu za upotrebu.

Dozvolu za upotrebu izdaje tijelo državne uprave koje je izdao građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja.

Izdavanje dozvole za upotrebu rudarskih objekata i postrojenja provodi se postupkom prema propisima o građenju.

Članak 47.

Tipska postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina mogu se koristiti, u skladu s rješenjima iz rudarskog projekta, prema propisima o zaštiti pri radu.

Članak 48.

Ako se rad u jamskim pogonima i površinskim kopovima ili u njihovim dijelovima, ili u pogonima za eksploataciju nafte ili prirodnog plina mora privremeno prekinuti zbog nepredviđenih okolnosti trgovačko društvo i obrtnik dužni su o tim okolnostima izvijestiti rudarsku inspekciju najkasnije u roku 24 sata nakon obustave radova.

O privremenoj obustavi radova koja je unaprijed planirana, trgovačko društvo, odnosno obrtnik dužan je izvijestiti tijelo državne uprave iz stavka 1. ovoga članka 15 dana prije obustave radova.

Prije obustave radova iz stavka 2. ovoga članka, koja će trajati duže od 15 dana, mora se izvršiti potrebno premjeravanje i moraju se dopuniti rudarski planovi, te sastaviti zapisnik o uzrocima obustave radova i o opasnostima koje se mogu pojaviti prilikom ponovnog otvaranja jamskog pogona ili površinskog kopa, odnosno naftnog i plinskog polja.

Za vrijeme privremene obustave radova glavni jamski prostori moraju se održavati u takvom stanju da se njima može prolaziti bez opasnosti.

Članak 49.

Ako dođe do potpune ili trajne obustave eksploatacije u pojedinim jamskim pogonima, površinskim kopovima ili naftnom i plinskom polju, trgovačko društvo i obrtnik dužni su najkasnije 15 dana prije obustave radova o tome izvijestiti tijelo državne uprave koje je izdalo odobrenje za eksploataciju i rudarsku inspekciju.

O obustavi radova u pojedinim jamskim pogonima ili površinskim kopovima odlučuje trgovačko društvo, odnosno obrtnik.

Tijelo državne uprave koje je izdalo odobrenje za eksploataciju može u slučaju obustave radova iz stavka 1. ovoga članka osnovati komisiju koja će na licu mjesta ispitati razloge za obustavu radova, postojanje rezervi mineralnih sirovina te njihovu iskorištenost.

Ako komisija iz stavka 3. ovoga članka utvrdi da rezerve mineralne sirovine nisu iskorištene i da postoji mogućnost dalje eksploatacije, tijelo državne uprave koje je izdalo odobrenje za eksploataciju odredit će mjere zaštite preostale mineralne sirovine.

Članak 50.

Ako trgovačko društvo i obrtnik prestanu s radom, svi rudarski planovi i skice, mjeračke knjige i ostala dokumentacija o stanju rudarskih radova u vrijeme prestanka rada, predaju se na čuvanje tijelu državne uprave koje je izdalo odobrenje za eksploateciju.

Tijelo državne uprave koje je izdalo odobrenje za eksploataciju dužno je dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka dati na uvid svakom trgovačkom društvu ili obrtniku koji je zainteresiran za obnovu radova na napuštenom eksploatacionom polju.

Članak 51.

Trgovačko društvo i obrtnik dužni su u tijeku izvođenja i nakon završetka eksploatacionih radova, u skladu s uvjetima uređenja prostora i projektnog rješenja na osnovi kojeg je odobreno izvođenje rudarskih radova, izvršiti sanaciju devastiranog zemljišta.

Članak 52.

Kad trgovačko društvo i obrtnik potpuno ili trajno obustave eksploatacione radove dužni su na prostoru na kojem su obavljeni eksploatacioni radovi provesti sve mjere osiguranja kojima će se isključiti nastupanje opasnosti za ljude, imovinu i zemljište te o tome izvijestiti županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva.

Ako tijelo državne uprave iz stavka 1. ovoga članka, po pribavljenom mišljenju tijela državne uprave nadležnog za prostorno uređenje i zaštitu okolišta, utvrdi da su provedene mjere osiguranja nakon završetka eksploatacionih radova na mineralne sirovine iz članak 3. točke 1. do 6. ovoga zakona dovoljne, izdat će o tome potvrdu trgovačkom društvu, odnosno obrtniku i izvijestiti Ministarstvo gospodarstva.

Nakon primitka izvješća iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo gospodarstva izdat će rješenje o prestanku važenja odobrenja za eksploataciju i brisanju eksploatacionog polja iz katastra.

Članak 53.

Ako županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva utvrdi da provedene mjere osiguranja iz članka 52. stavka 1. ovoga zakona nisu dovoljne, naredit će trgovačkom društvu, odnosno obrtniku da u određenom roku otkloni utvrđene nedostatke, a po potrebi da provede i druge mjere osiguranja.

Ako trgovačko društvo i obrtnik ne postupe po naređenju iz stavka 1. ovoga članka županijski ured ili ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva provest će potrebne mjere osiguranja na trošak trgovačkog društva, odnosno obrtnika.

Članak 54.

Odredbe članka 27. ovoga zakona primjenjuju se i na objekte koji su postavljeni radi osiguranja prema odredbama članka 52. i 53. stavka 1. ovoga zakona.

Članak 55.

Tijelo državne uprave koje je izdalo odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina oduzet će odobrenje za eksploataciju:

  1. ako se unatoč upozorenja, neracionalno iskorištava ležište mineralne sirovine;

  2. ako se eksploatacijom ugrožava život i zdravlje radnika i drugih osoba, imovina većeg opsega ili čovjekov okoliš, a druge mjere nisu dovoljne da se to spriječi;

  3. ako se, unatoč pisanog upozorenja, ne plaća naknada za eksploataciju mineralne sirovine;

  4. ako se istodobno s eksploatacijom ne obavlja istraživanje mineralne sirovine radi obnavljanja i održavanja rezervi;

  5. ako se ne otpočne s izvođenjem rudarskih radova i građenjem rudarskih objekata i postrojenja u roku određenom u odobrenju, osim ako do odgode nije došlo uslijed više sile.

Članak 56.

Ministar gospodarstva donijet će uz pribavljeno mišljenje ministara nadležnih ministarstava bliže propise o sadržaju zahtjeva za odobrenje eksploatacije mineralnih sirovina, postupku provođenja javne rasprave za dodjelu eksploatacionog polja i o načinu određivanja njegove veličine, o sadržaju zahtjeva za dobivanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova i građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja, o sadržaju godišnjeg i dugoročnog programa izvođenja rudarskih radova na eksploataciji mineralnih sirovina, o sadržaju rudarskih projekata i postupku njihove revizije, o uvjetima koje moraju ispunjavati trgovačka društva i obrtnici koji izrađuju rudarske projekte.

IV. REZERVE MINERALNIH SIROVINA

Članak 57.

Trgovačko društvo i obrtnik dužni su voditi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina.

Trgovačko društvo i obrtnik dužni su svake godine do 15. ožujka dostaviti podatke o rezervama mineralnih sirovina sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine Ministarstvu gospodarstva.

Članak 58.

Rezerve mineralnih sirovina razvrstavaju se u klase i kategorije prema propisima o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i o bilanci tih rezervi.

Ministar gospodarstva donijet će propise iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 59.

Trgovačko društvo i obrtnik dužni su prije traženja odobrenja za dodjelu eksploatacionog polja i svake pete godine nakon dobivenog odobrenja odnosno rješenja o potvrđivanju rezervi, dostaviti Komisiji za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina podatke i dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina s prijedlogom za razvrstavanje u klase i kategorije.

Članak 60.

Komisiju iz članka 59. ovoga zakona osniva i njene članove imenuje ministar gospodarstva.

Na osnovi dobivenih podataka i dokumentacije te prijedloga trgovačkog društva ili obrtnika, komisija iz članka 59. ovoga zakona utvrđuje i ovjerava količine i kvalitetu rezervi mineralnih sirovina i o tome izdaje rješenje.

Troškove komisije iz stavka 1. ovoga članka snosi trgovačko društvo, odnosno obrtnik.

Postupak utvrđivanja i ovjere rezervi mineralnih sirovina iz stavka 2. ovoga članka provodi se prema propisima koje će donijeti ministar gospodarstva.

V. RUDARSKI PLANOVI I RUDARSKA MJERENJA

Članak 61.

Trgovačko društvo i obrtnik koji se bave istraživanjem ili eksploatacijom mineralnih sirovina dužni su na osnovi mjerenja izradivati i dopunjavati planove odnosno karte iz kojih se može utvrditi stanje rudarskih radova i rudarskih objekata i njihov međusobni položaj, te položaj rudarskih radova i rudarskih objekata u odnosu na stare rudarske radove i objekte, kao i u odnosu na druge objekte i vode na površini.

Članak 62.

Trgovačko društvo i obrtnik koji se bave istraživanjem ili eksploatacijom mineralnih sirovina moraju imati:

  1. situacioni nacrt istražnog prostora odnosno eksploatacionog polja;

  2. geološku kartu istražnog prostora odnosno eksploatacionog polja i njegove okoline te karakteristične geološke profile.

Trgovačko društvo i obrtnik iz stavka 1. ovoga članka mora imati i druge planove koje prema potrebi određuje Ministarstvo gospodarstva.

Članak 63.

Trgovačko društvo i obrtnik dužni su o svim izvršenim mjerenjima voditi ovjerene mjeračke knjige.

Mjeračke knjige ovjeravaju se prema propisima o ovjeravanju poslovnih knjiga.

Situacioni nacrt eksploatacionog polja i rudarska mjerenja na osnovi kojih se izrađuju rudarski planovi moraju biti priključeni na državnu izmjeru.

VI. KATASTAR ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIONIH POLJA

Članak 64.

Tijelo državne uprave koje izdaje odobrenje za istraživanje, odnosno eksploataciju mineralnih sirovina dužno je voditi katastar odobrenih istražnih prostora i katastar odobrenih eksploatacionih polja.

Tijelo državne uprave koje izdaje odobrenje dužno je pored katastra iz stavka 1. ovoga članka voditi i evidenciju o svim traženim istražnim prostorima, zbirku isprava te popis trgovačkih društava ili obrtnika kojima su izdana odobrenja za istraživanje odnosno popis trgovačkih društava i obrtnika kojima su izdana odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina.

Članak 65.

Ministar gospodarstva donijet će bliže propise o katastru odobrenih istražnih prostora i katastru odobrenih eksploatacionih polja, o načinu vođenja evidencije o traženim istražnim prostorima te o načinu vođenja zbirke isprava i popisa trgovačkih društava i obrtnika kojima su izdana odobrenja za istraživanje ili eksploataciju mineralnih sirovina.

VII. STRUČNA SPREMA RADNIKA ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA

Članak 66.

Poslove i zadatke stručnog rukovođenja pri izvođenju rudarskih radova, izrade i revizije rudarskih projekata, izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina, obavljanja nadzora, samostalnog obavljanja rudarskih mjerenja, samostalnog rukovanja eksplozivnim sredstvima, te druge poslove pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina mogu obavljati radnici koji u pogledu stupanja i vrste stručne spreme te radnog iskustva ispunjavaju propisane uvjete i koji su položili stručni ispit.

Članak 67.

Trgovačko društvo dužno je svojim općim aktom, a obrtnik kolektivnim ugovorom utvrditi obavezu stručnog usavršavanja i provjeru stručne osposobljenosti za radnike koji rade na poslovima za koje je prema odredbama ovoga zakona propisana stručna sprema i radno iskustvo.

Ministar gospodarstva uz suglasnost ministra prosvjete i športa propisat će uvjete iz članka 66. ovoga zakona, te način polaganja stručnog ispita i provjere stručne usposobljenosti.

VIII. ZAŠTITNE MJERE

Članak 68.

Trgovačka društva i obrtnici provode zaštitu na radu prema odredbama ovoga zakona i propisima o zaštiti na radu.

Članak 69.

Pri izvođenju rudarskih radova trgovačko društvo i obrtnik dužni su poduzeti i mjere potrebne za zaštitu života i zdravlja ljudi i zaštitu imovine prema važećim propisima.

Ovlaštenici i vlasnici zemljišta i objekata na eksploatacionom polju i ostali građani, pri kretanju i radu na eksploatacionom polju, dužni su pridržavati se mjera zaštite i uputstava trgovačkog društva i obrtnika.

Članak 70.

Trgovačko društvo i obrtnik prima svojim specifičnim prilikama, organiziraju službu spasavanja i vatrogasnu jedinicu i opskrbljuju ih potrebnom opremom.

Poslove odnosno radne zadatke ekipe za spasavanje i vatrogasne jedinice obavljaju radnici koji su za te poslove posebno osposobljeni.

Članak 71.

Ako za potrebe trgovačkog društva i obrtnika rudarske radove izvodi jedno ili više drugih trgovačkih društava i obrtnika, prije početka radova, radnici tih trgovačkih društava i obrtnika moraju se upoznati s propisima i mjerama zaštite na radu, te opasnostima koje mogu nastati tijekom izvođenja radova.

Trgovačko društvo i obrtnik iz stavka 1. ovoga članka pri izvođenju rudarskih radova dužni su postupiti po odredbama ovoga zakona.

Nadzor nad provođenjem propisanih tehničkih normativa i mjera zaštite na radu, pored odgovornih radnika trgovačkog društva i obrtnika koji izvode radove, obavljaju i za to posebno određeni radnici trgovačkog društva i obrtnika za čije potrebe se ti radovi izvode.

Međusobni odnosi trgovačkih društava i obrtnika iz stavka 1. i 3. ovoga članka uređuju se ugovorom.

Članak 72.

Svaki radnik u trgovačkom društvu i kod obrtnika dužan je pridržavati se propisanih tehničkih normativa, mjera zaštite na radu i zaštite od požara.

Poslovodstvo u trgovačkom društvu, obrtnik i druge osobe odgovorne za izvođenje rudarskih radova određene općim aktom o mjerama zaštite na radu, kao i radnici koji obavljaju nadzor nad zaštitom na radu, imaju pravo privremeno udaljiti od obavljanja poslova odnosno radnih zadataka radnika koji je izvršio povredu neke od propisanih mjera kojima se ugrožava osobna i kolektivna sigurnost.

Članak 73.

Svaki radnik u trgovačkom društvu i kod obrtnika dužan je odmah najkraćim putem izvijestiti odgovornog radnika o svakoj pojavi opasnosti pri izvođenju rudarskih radova, a naročito o pojavi eksplozivnih, zagušljivih i otrovnih plinova, o provali vode, pojavi vatre, gorskom udaru, nekontroliranoj erupciji nafte ili prirodnog plina te o drugim pojavama koje mogu ugroziti sigurnost ljudi i imovine.

O pojavama iz stavka 1. ovoga članka trgovačko društvo i obrtnik dužni su odmah najkraćim putem izvijestiti rudarsku inspekciju.

Članak 74.

Trgovačko društvo i obrtnik dužni su odmah najkraćim putem izvijestiti rudarsku inspekciju i nadležnu policijsku postaju o svakom smrtnom slučaju, grupnoj povredi, težoj povredi na radu i o svakom drugom udesu.

IX. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 75.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga zakona i propisa donijetih na osnovi njega, provodi Ministarstvo gospodarstva.

Inspekcijske poslove obavlja rudarska inspekcija po posebnom zakonu.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 76.

Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 kuna kaznit će se za privredni prijestup trgovačko društvo i druga pravna osoba:

  1. ako obavlja istraživanje mineralnih sirovina bez odobrenja (članak 16. stavak 1.);

  2. ako obavlja eksploataciju mineralnih sirovina bez odobrenja (članak 30. stavak 1.);

  3. ako obavlja eksploataciju mineralnih sirovina izvan eksploatacionog polja (članak 31. stavak 1.);

  4. ako eksploatira mineralne sirovine na prostoru odnosno području na kojem eksploatacija nije dozvoljena (članak 33. stavak 1.);

  5. ako izvodi rudarske radove bez odobrenja (članak 42. stavak 1.);

  6. ako gradi rudarske objekte bez građevinske dozvole (članak 43. stavak 1.);

  7. ako pusti u rad rudarske objekte i postrojenja bez dozvole za upotrebu (članak 46. stavak 1.);

  8. ako nakon završetka ili trajne obustave eksploatacionih radova ne izvrši potrebne mjere osiguranja ili ako u tijeku izvođenja ili završetka eksploatacionih radova ne izvrši sanaciju devastiranog zemljišta (članak 51.).

Za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 100 do 500 kuna.

Članak 77.

Novčanom kaznom od 400 do 3.000 kuna kaznit će se za privredni prijestup trgovačko društvo i druga pravna osoba:

1. ako obavlja istrsživanje izvan istražnog prostora (članak 18. stavak 1.);

2. ako istražuje mineralne sirovine na prostoru odnosno području na kojem istraživanje nije dozvoljeno ili ako istražuje mineralne sirovine od većeg interesa bez prethodne suglasnosti nadležnog tijela državne uprave odnosno protivno datim uvjetima (članak 19. i 20. stavak 1.);

3. ako pri istražnim radovima vadi veću količinu mineralnih sirovina od one koja je navedena u odobrenju za istraživanje (članak 23.);

4. ako ne podnese ižvješće o izvršenim istražnim radovima i o rezultatima istraživanja u određenom roku ili ako nakon završetka ili trajnog obustavljanja istražnih ili eksploatacionih radova ne podnese izvješće nadležnom tijelu državne uprave sa svom dokumentacijom o rezultatima istraživanja odnosno svom dokumentacijom o stanju rudarskih radova (članak 24. i 50. stavak 1.);

5. ako nakon završetka ili trajnog obustavljanja istražnih radova ne izvrši potrebne mjere osiguranja (članak 25. stavak 1.);

6. ako ne izradi dugoročni program odnosno godišnji plan radova, te ako na osnovi mjerenja ne izradi ili ne dopuni planove odnosno karte iz kojih se može utvrditi stanje rudarskih radova i rudarskih objekata i njihov međusobni položaj (članak 35. i 61.);·

7. ako rudarske radove ne izvodi u skladu s odobrenjem, a rudarske objekte i postrojenja ne gradi u skladu s građevinskom dozvolom (članak 42. stavak 1. i članak 43. stavak 1.);

8. ako ne vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina, ili ako ne dostavi u propisanom roku podatke o rezervama Ministarstvu gospodarstva (članak 57.);

9. ako ne izradi dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina ili ju ne dostavi u propisanom roku komisiji za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina (članak 59.).

Za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 50 do 400 kuna.

Članak 78.

Novčanom kaznom od 200 do 500 kuna kaznit će se za prekršaj trgovačko društvo i druga pravna osoba:

1. ako ne prijavi u određenom roku početak i završetak istražnih radova i početak izvođenja rudarskih radova odnosno građenja rudarskih objekata i postrojenja (članak 21. i 45.);·

2. ako za mikrolokaciju rudarskog objekta i postrojenja ne ishodi odobrenje (članak 22. i 44.);·

3. ako najkasnije u roku 24 sata nakon obustave radova ne izvijesti rudarsku inspekciju da se rad u jamskim pogonima ili površinskim kopovima ili u njihovim dijelovima ili u pogonima za eksploataciju nafte ili prirodnog plina, mora privremeno prekinuti zbog nepredviđenih okolnosti, ili ako u roku 15 dana prije privremene obustave radova koja je unaprijed planirana ne izvijesti rudarsku inspekciju o obustavi radova, ili ako najkasnije 15 dana prije potpune i trajne obustave eksploatacije u pojedinim jamskim pogonima ili površinskim kopovima o tome ne izvijesti tijelo državne uprave koje je izdalo odobrenje za eksploataciju i rudarsku inspekciju te lučku kapetaniju odnosno kapetaniju pristaništa ako se eksploatacija obavlja na plovnom putu (članak 48. stavak 1. i 2. te članak 49. stavak 1.);

4. ako na poslove i zadatke vršenja nadzora i rukovođenja rasporedi radnike koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 66. ovoga zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 50 do 200 kuna.

Članak 79.

Novčanom kaznom od 400 do 3.000 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik i druga fizička osoba:

  1. ako obavlja istraživanje mineralnih sirovina bez odobrenja (članak 16. stavak 1.);

  2. ako obavlja eksploataciju mineralnih sirovina bez odobrenja (članak 30. stavak 1.);

  3. ako obavlja eksploataciju mineralnih sirovina izvan eksploatacionog polja (članak 31. stavak 1.);

  4. ako eksploatira mineralne sirovine na prostoru odnosno području na kojem eksploatacija nije dozvoljena (članak 33. stavak 1.);

  5. ako izvodi rudarske radove bez odobrenja (članak 42. stavak 1.);

  6. ako gradi rudarske objekte bez građevinske dozvole (članak 43. stavak 1.);

  7. ako pusti u rad rudarske objekte, postrojenja i uređaje bez dozvole za upotrebu (članak 46. stavak 1.);

  8. ako nakon završetka ili trajne obustave eksploatacionih radova ne izvrši potrebne mjere osiguranja ili ako u tijeku izvođenja ili završetka eksploatacionih radova ne izvrši sanaciju devastiranog zemljišta (članak 51.).

Članak 80.

Novčanom kaznom od 200 do 2.000 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik:

1. ako obavlja istraživanja izvan istražnog prostora (članak 18. stavak 1.);

2. ako istražuje mineralne sirovine na prostoru odnosno području na kojem istraživanje nije dozvoljeno ili ako istražuje mineralne sirovine od većeg interesa bez prethodne suglasnosti nadležnog tijela državne uprave odnosno protivno datim uvjetima (članak 19. i 20. stavak 1.);

3. ako pri istražnim radovima vadi veću količinu mineralnih sirovina od one koja je navedena u odobrenju za istraživanje (članak 23.);

4. ako ne podnese izvješće o izvršenim istražnim radovima i o rezultatima istraživanja u određenom roku ili ako nakon završetka ili trajnog obustavljanja istražnih ili eksploatacionih radova ne podnese izvješće nadležnom tijelu državne uprave sa svom dokumentacijom o rezultatima istraživanja odnosno svom dokumentacijom o stanju rudarskih radova (članak 24. i 50. stavak 1.);

5. ako nakon završetka ili trajnog obustavljanja istražnih radova ne izvrši potrebne mjere osiguranja (članak 25. stavak 1.);

6. ako ne izradi dugoročni program odnosno godišnji plan radova, te ako na osnovi mjerenja ne izradi ili ne dopuni planove odnosno karte iz kojih se može utvrditi stanje rudarskih radova i rudarskih objekata i njihov međusobni položaj (članak 35. i 61.);

7. ako rudarske radove ne izvodi u skladu s odobrenjem, a rudarske objekte i postrojenja ne gradi u skladu s građevinskom dozvolom (članak 42. stavak 1. i članak 43. stavak 1.) ;

8. ako ne vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina, ili ako ne dostavi u propisanom roku podatke o rezervama Ministarstvu gospodarstva (članak 57.);

9. ako ne izradi dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina ili ju ne dostavi u propisanom roku komisiji za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina (članak 59.).

Članak 81.

Novčanom kaznom od 100 do 1.000 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik:

1. ako ne prijavi u određenom roku početak i završetak istražnih radova i početak izvođenja rudarskih radova odnosno gradenja rudarskih objekata i postrojenja (članak 21. i 45.);

2. ako za mikrolokaciju rudarskog objekta i postrojenja ne ishodi odobrenje (članak 22. i 44.);

3. ako najkasnije u roku 24 sata nakon obustave radova ne izvijesti rudarsku inspekciju da se rad u jamskim pogonima ili površinskim kopovima ili u njihovim dijelovima ili u pogonima za eksploataciju nafte ili prirodnog plina, mora privremeno prekinuti zbog nepredviđenih okolnosti ili ako u roku 15 dana prije privremene obustave radova koja je unaprijed planirana ne izvijesti rudarsku inspekciju o obustavi radova, ili ako najkasnije 15 dana prije potpune i trajne obustave eksploatacije u pojedinim jamskim pogonima ili površinskim kopovima o tome ne izvijesti tijelo državne uprave koje je izdalo odobrenje za eksploataciju i rudarsku inspekciju te lučku kapetaniju odnosno kapetaniju pristaništa ako se eksploatacija obavlja na plovnom putu (članak 48. stavak 1. i 2. te članak 49. stavak 1.);

4. ako na poslove i zadatke vršenja nadzora i rukovođenja rasporedi radnike koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 66. ovoga zakona.

Članak 82.

Za privredne prijestupe i prekršaje propisane ovim zakonom izreći će se uz novčanu kaznu i mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene prijestupom odnosno prekršajem.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 83.

Mjesne zajednice koje su dobile odobrenje za eksploataciju određenih mineralnih sirovina po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o rudarstvu ("Narodne novine br. 27/91.), a po odredbama o ovoga zakona nemaju pravo da se bave eksploatacijom mineralnih sirovina, mogu se baviti eksploatacijom tih mineralnih sirovina do roka određenog u odobrenju, ali najduže godinu dana od stupanja na snagu Zakona o rudarstvu ("Narodne novine" br. 27/91.).

Članak 84.

Radnici, koji obavljaju poslove i zadatke nadzora ili rukovođenja u trgovačkim društvima koja se bave istraživanjem ili eksploatacijom mineralnih sirovina iz članka 3. točke 7. ovoga zakona, a ne ispunjavaju uvjete iz članka 66. ovoga zakona, mogu i nadalje obavljati poslove i zadatke na kojima su se zatekli na dan 1. lipnja 1993. godine, ako su imali najmanje 10 godina radnog iskustva na tim poslovima i zadacima.

Članak 85.

Ministar gospodarstva donijet će propise iz članka 29., 56. i 58. stavka 2., članka 60. 5tavka 4., članka 65. i 67. stavka 2. ovoga zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o rudarstvu ("Narodne novine" br. 27/91.).

Članak 86.

Do donošenja novih propisa iz članka 85. ovoga Zakona ostaju na snazi:

  1. odredbe članka 157. stavka 1. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine", br.19/83);

  2. odredbe članka 115. do 124. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine", br.18/75);

  3. Pravilnik o postupku revizije rudarskih projekata ("Narodne novine", br. 23/84);

  4. Pravilnik o sadržaju dugoročnog programa i rudarskih projekata za istraživanje i eksploataciju ćvrstih

  mineralnih sirovina ("Narodne novine", br.10/87);

  5. Pravilnik o katastru istražnih prostora i eksploatacionih polja, te o načinu vođenja evidencije, zbirke isprava i popisa rudarskih organizacija ("Narodne novine", br. 23/84).

Članak 87.

Danom stupanja na snagu Zakona o rudarstvu ("Narodne novine", br. 27/91.) prestaje važiti Zakon o rudarstvu ("Narodne novine", br.19/83), kao i isključuje se od primjene na teritoriju Republike Hrvatske odredba članka 19. Zakona o stranim ulaganjima ("Službeni list SFRJ", br. 77/88).