Odluka o oznakama činova i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske

NN 39/1995 (9.6.1995.), Odluka o oznakama činova i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 105. stavka 2. Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hcvatske ("Narodne novine", broj 23/95), donosim

ODLUKU

O OZNAKAMA ČINOVA I DUŽNOSTI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

I

Ovom odlukom pcopisuju se oznake činova i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske.

II.

Oznaka čina i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske jest stilizirani tradicionatni hrvatski pleter.

Oznake činova i dužnosti iz točke 1. ove Odluke nose se na odorama na način propisan Odlukom o odorama i znakovlju oružanih snaga Republike Hrvatske.

III.

Izgled oznaka činova i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske dat je u prilogu ove odluke i čini njezin sastavni dio.

IV.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Uredba o činovima, dodjeli činova, promaknućima u viši čin, te prevodenju i odorama pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 57/91).

V.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u " Narodnim novinama"

Broj: Pa7-138/1-95

Zagreb,12. svibnja 1995.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske

Vrhovnik dr. Franjo Tuđman, v. r.