Uredba o izmjenama Zakona o obrtu

NN 42/1995 (23.6.1995.), Uredba o izmjenama Zakona o obrtu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Republike Hrvatske da uredbama ureduje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupnićkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 1995. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O OBRTU

Članak 1.

U Zakonu o obrtu ("Narodne novine", broj 77/93) članak 83. mijenja se i glasi:

"Fizičke osobe kojima je obavljanje obrta odobreno po prijašnjim propisima uskladit će poslovanje s odredbama ovoga Zakona do 27. listopada 1995. godine.

Fizičkim osobama iz stavka 1. ovoga članka koje po ovome Zakonu više ne mogu obavljati obrt ili ne usklade poslovanje s odredbama ovoga Zakona do 27. listopada 1995. godine, prestaje obrt po sili zakona što će nadležni županijski ured odnosno ured Grada Zagreba utvrditi rješenjem."

Članak 2.

U članku 84. rijeći: "do 30. lipnja 1995. godine" zamjenjuju se riječima: "do 27. listopada 1995. godine".

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 311-01/93-01/01

Urbroj: 5030116-95-2

Zagreb, 21. lipnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.