Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta ptica (Aves)

NN 43/1995 (28.6.1995.), Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta ptica (Aves)

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94), a u svezi s člankom 37. stavkom 1. točkom 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O ZAšTITI POJEDINIH VRSTA PTICA (AVES)

Članak 1.

Posebno zaštićenom životinjskom vrstom proglašavaju se slijedeće ptice:

  1. plijenori (Gaviidae), sve vrste;

  2. gnjurci (Podicipedidae), sve vrste;

  3. zovoji (Procellaridae), i to:

   - veliki zovoj (Calonectris diomedea);.

   - mali zovoj (Puffinus puffinus);

  4. burnica (Hydrobates pelagicus);

  5. vranci (Phalacrocoracidae), i to:

   - veliki vranac '(Phalacrocorax carbo) izuzev na gospodarskim ribnjacima

   - morski vranac (Phalacrocorax acistotelis);

   - mali vranac (Halietor pygmeus);

  6. čaplje (Ardeidae), sve vrste;

  7. rode (Ciconudae), i to:

   - crna roda (Ciconia nigra);

   - roda (Ciconia eiconia);

  8. ibisi (Threskiornithidae), i to:

   - blistavi ibis (Plegadis falcinellus);

   - žličarka (Platalea leucorodia);

  9. patke, guske, labudi i dr. (Anatidae), sve vrste izuzev:

   - guska glogovnjača (Anser fabalis);

   - lisasta guska (Anser albifrons);

   - patka kreketaljka (Anas strepera);

   - kržulja (Anas crecca);

   - divlja patka (Anas plathyrhynchos);

   - patka lastarka (Anas acuta);

   - patka pupčanica (Anas querquedula);

   - patka žličarka (Anas,clypeata);

   - glavata patka (Aythya ferina);

   - krunata patka (Aythya fuligula);

  10. bukoč (Pandion haliaeetus),

  11. jastrebovi, orlovi i dr. (Accipitridae), sve vrste;

  12. sokolovi (Falconidae), sve vrste;

  13. kokoši (Phasianidae), i to:

   - tetrijeb gluhan (Tetrao urogallus);

   - lještarka (Bonasa bonasia); ,

  14. ždral (Grus grus);

  15. kokošice i dr. (Rallidae), sve vrste izuzev:

   - liska (Fulica atra);

  16. droplja (Otis tarda);

  17. oštrigac (Haematopus ostralegus);

  18. sabljarke (Recurvirostridae), i to:

   - vlastelica (Himantopus himantopus);

   - modronoga sabljarka (Recurvirostra avocetta);

  19. ćukavica (Burhinus oedicnemus);

  20. pješčarka (Glareola pratincola);

  21. kulici i dr. (Charadrudae), sve vrste;

  22. šljuke, prutke, žalari i dć. (Scolopacidae); sve vrste izuzev;

   - šljuka (Scolopax rusticola);

   - šljuka kokošica (Gallinago gallinago);

  23. galebovi, čigre (Laridae), sve vrste;

  24. golubovi (Columbidae), sve vrste izuzev:

   - divlji golub (Columba livia);

   - golub grivnjaš (Columba palumbus);

  25. kukavice (Cuculidae), i to:

   - afrička kukavica (Clamator glandarius);

   - kukavica (Cuculus canorus);

  26. kukuvija (Tyto alba);

  27. sove (Strigidae), sve vrste;

  28. leganj (Caprimulgus europaeus);

  29. čiope (Apodidae), sve vrste;

  30. vodomar (Alcedo atthis);

  31. pčelarica (Merops apiaster) ;

  32. zlatovrana (Coracias garrulus);

  33. pupavac (Upupa epops);

  34. djetlići, žune (Picicae), sve vrste;

  35. ševe (Alaudidae), sve vrste;

  36. lastavice i dć. (Hirundinidae), sve vršte;

  37. pastirice, trepteljke (Motacillidae), sve vrste;

  38. svračci (Lanudae), sve vrste;

  39. kugara (Bombycilla garrulus);

  40. vodenkos (Cinclus cinclus);

  41. palčić (Troglodytes troglodytes);

  42. popići (Prunellidae), i to:

   - alpski popić (Pruriella collaris);

   - sivi popić (Prunella modularis);

  43. muharice (Muscicapidae), i to:

   - drozdovi, slavuji, crvenrepke i dr. (Turdinae), sve vrste;

   - brkata sjenica (Panurus biarmicus); .

   - gritkuše, trsterijaci i dr. (Sylvinae), sve vrste ;,

  43. muharice (Muscicapinae), sve vrste;

  44. dugorepa sjeniea (Aegithalos caudatus);

  45. sjeniea mošnjarka (Remiz pendulinus);

  46. sjenica (Paridae), sve vrste;

  47. brgljezi (Sittidae), sve vrste;

  48. puzavci (Certhudae) i to:

   - kratkokljuni puzavac (Certhia familiaris);

   - dugokljuni puzavac (Certhia brachydactyla);

  49. strnadice (Emberizidae),sve vrste;

  50. zebe i dr., (Friqgilidae), sve vrste;

  51. vrapci (Ploceidae), sve vrste;

  52. čvorci (Sturnidae), i to:

   - ružičasti čvorak (Sturnus roseus);

   - čvorak (Sturnus vulgaris), izuzev na poljodjelskim površinama ;

  53. vuga (Oriolus oriolds);

  54. vrane Corvidae), sve vrste izuzev:

   - šojka (Garrulus glandarius);

   - svraka (Pica pica);

   - čavka (Corvus monedula);

   - gačac (Corvus frugilegus);

   - siva vrana (Corvus coroike cornix);

  55. sve ostale europske ptice koje se zateknu na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

  1. Odluka o posebnoj zaštiti ptica pjevica i ptica korisnih za poljoptivredu i šumarstvo ("Narodne novine" br. 28/66);

  2. Odluka o posebnoj zaštiti ptica vodenih staništa i pojedinih vrsta golubovki ("Narodne novine" br. 45/61);

  3. Odluka o posebnoj zaštiti ptica grabljivica iz reda sokolovki ("Narodne novine" br. 45/67);

  4. Odluka o posebnoj zaštiti ptica grabljivica iz reda sovki ("Narodne novine" br. 45/67);

  5. Odluka o posebnoj zaštiti ptica grabljivica iz reda sokolovki ("Narodne novine" br. 42/12);

  6. Odluka o posebnoj zaštiti dviju životinjskih vrsta ("Narodne novine" br. 23/11);

  7. Odluka o posebnoj zaštiti rijetkih vrsta divljih pataka, divljih gusaka i utvi koje nisu gnjezdarice naših krajeva ("Narodne novine" br. 43/78);

  8. Odluka o posebnoj zaštiti triju životinjskih vrsta ("Narodne novine" br: 53/81) i

  9. Rješenje za zaštitu prirode broj: 51/1-1964. od 22. travnja 1964.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa:011-04/95-04-19

Urbroj: 532/I-10-3/6-95-01

Zagreb, 27. travnja 1995.

Ravnatelj

Ferdinand Meder, prof., v. r.