Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o standardizaciji

NN 44/1995 (30.6.1995.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o standardizaciji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 7/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 1995. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STANDARDIZACIJI

Članak 1.

U Zakonu o standardizaciji ("Narodne novine", broj 53/91 i 26/93), članak 9. mijenja se i glasi:

"Proizvodi za koje je to određeno propisom donesenim na temelju ovoga Zakona moraju imati propisane isprave, tehničke upute ili upute za upotrebu proizvoda, propisane oznake, podatke i deklaracije i moraju biti na propisani način upakirani.

Isprave iz stavka 1. ovog članka; tehnička uputa, uputa za upotrebu ovih proizvoda, te oznake i podaci na proizvodu odnosno deklaraciji na originalnom pakovanju, moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom."

Članak 2.

U članku 77. stavak 1. Zakona, riječi: "U dinarskoj protuvrijednosti 4000 do 19000 DEM", zamjenjuju se riječima: "15000 do 70000 kuna".

U članku 77. stavak 1. Zakona dodaje se nova točka 1. koja glasi:

"1 ) ako propisane isprave, tehničku uputu ili uputu za uporabu proizvoda te propisane oznake i podatke na proizvodu odnosno deklaraciji proizvoda koje stavlja u promet ne ispiše na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom (članak 9. stavak 2.)"

Dosadašnje točke 1. do 10., stavka 1. ovoga članka, postaju točkama 2. do 11.

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 1200 DEM", zamjenjuju se riječima: "450 do 4500 kuna".

Članak 3.

U članku 78. stavak 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM" zamjenjuju se riječima: "450 do 1500 kuna".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 120 DEM", zamjenjuju se riječima: "200 do 450 kuna".

Članak 4.

U članku 79. stavak 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 120 do 300 DEM", zamjenjuju se riječima "450 do 1500 kuna".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 150 DEM", zamjenjuju se riječima: "200 do 550 kuna".

Članak 5.

U cijelom tekstu zakona riječi "jugoslavenski standardi" zamjenjuju se riječima "hrvatske norme", riječ "JUS" zamjenjuje se riječju "HRN", riječi "Savezno izvršno vijeće" zamjenjuju se riječima "Vlada Republike Hrvatske", riječi "funkcionar koji rukovodi saveznom organizacijom nadležnom za poslove standardizacije" zamjenjuju se riječima "ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo", riječi "savezna organizacija nadležna za poslove standardizacije" zamjenjuju se riječima "Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo", riječi "organizacija udruženog rada, odnosno poduzeće" zamjenjuju se riječima "pravne osobe", riječi "službena legitimacija" zamjenjuju se riječima "službena iskaznica", riječ "dinar" zamjenjuje se riječju "kuna", sve u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 383-01/95-01/02

Urbroj: 5030105-95-1

Zagreb, 28. lipnja 1995.

Predsjednik

Nikica VaIentić, v. r.