Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova

NN 45/1995 (5.7.1995.), Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 611. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 74/94, 86/94 i 7/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 1995. godine donijela

ODLUKU

O USTROJAVANJU SLUŽBENIČKIH SUDOVA

I.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojavanje službeničkih sudova, njihova vrsta i broj, područje i tijela državne vlasti za koja su ustrojeni, kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.

II.

Za odlučivanje u prvom stupnju o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika ustrojavaju se službenički sudovi, ako posebnim zakonom za službenike pojedinih tijela državne vlasti nije drukčije određeno.

III.

Službenički sud za državne službenike ministarstava, držažnih upravnih organizacija i ureda i stručnih službi Sabora Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske, ustrojava se sa sjedištem a Zagrebu.

Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obavljat će ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

IV.

Službenički sud za državne službenike gradskih ureda Grada Zagreba i županijskih ureda na području Županije Zagrebačke, Županije Karlovačke i Županije Sisačko-Moslavčke, ustrojava se sa sjedištem u Zagrebu.

Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obavljat će gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave.

V.

Službenički sud za državne službenike županijskih ureda na području Županije Krapinsko-zagorske, Županije Varaždinske i Županije Međimurske, ustrojava se sa sjedištem u Varaždinu

Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obavljat će Ured župana Županije Varaždinske.

Vl.

Službenički sud za državne službenike županijskih ureda na području Županije Primorsko-goranske, Županije Ličko-Senjske i Županije Istarske, ustrojava se sa sjedištem u Rijeci.

Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obavljat će Ured župana Županije Primorsko-goranske.

VII.

Službenički sud za državne službenike županijskih ureda nžk području Županije Virovitičko-Podravske, Županije Koprivničko-Križevačke i Županije Bjelovarsko-Bilogorske, ustrojava se sa sjedištem u Bjelovaru..

Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obavljat će Ured župana Županije Bjelovarsko-Bilogorske.

VIII.

SIužbenički sud za državne službenike županijskih ureda na podrućju Županije Osječko-Baranjske, Županije Vukovarsko-Srijemske, Županije Požeško-Slavonske i Županije Brodsko-Posavske, ustrojava se sa sjedištem u Osijeku.

Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obavljat će Ured župana Županije Osječko-baranjske.

IX.

Službenički sud za državne službenike županijskih ureda Županije Zadarsko-kninske, Županije Šibenske, Županije Splitsko-dalmatinske i Županije Dubrovačko-Neretvanske, ustrojava se sa sjedištem u Splitu.

Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obavljat će Ured župana Županije Splitsko-Dalmatinske.

X.

Za odlučivanje u drugom stupnju u postupcima zbog lakših i teških povreda službene dužnosti državnih službenika ustrojava se Viši službenički sud sa sjedištem u Zagrebu.

Uredske i druge poslove za Viši službenički sud obavljat će ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

XI.

Predsjednika i članove službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda imenovat će Vlada Republike Hrvatske posebnim rješenjem.

XII.

Tajnike službeničkih sudova i tajnika Višeg službeničkog suda imenovat će ministar nadležan za poslove opće uprave posebnim rješenjem.

XIII.

Predsjednici, članovi i tajnici službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad.

Naknada se određuje po završenom predmetu, posebno za predsjednike i članove disciplinskih sudova, a posebno za tajnike.

lznos novčane naknade iz stavka 2. ove točke rješenjem utvrđuje ministar nadležan za poslove opće uprave.

XIV.

Zaglavlje akta službeničkog suda iz točke III. ove Odluke sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv "Republika Hrvatska", naziv "Službenički sud za službenike središnjih tijela državne uprave", sjedište službeničkog suda, brojčanu oznaku predmeta, mjesto i datum izrade akta.

Pečat službeničkog suda iz stavka 1. ove točke promjera je 38 mm i sadrži u sredini grb Republike Hrvatske, a oko njega naziv "Republika Hrvatska", naziv "Službenički sud za službenike središnjih tijela državne uprave" i sjedište službeničkog suda.

XV.

Zaglavlje akta službeničkog suda iz točke IV. ove Odluke sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv "Republika Hrvatska", naziv "Službenički sud za službenike županijskih i gradskih ureda", sjedište službeničkog suda, brojčanu oznaku predmeta, mjesto i datum izrade akta.

Pečat službeničkog suda iz stavka 1. ove točke promjera je 38 mm i sadrži u sredini grb Republike Hrvatske, a oko njega naziv "Republika Hrvatska", naziv "Službenički sud za službenike županijskih i gradskih ureda" i sjedište službeničkog suda.

XVI.

Zaglavlje akta službeničkog suda iz točaka V. do IX. ove Odluke sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv "Republika Hrvatska", naziv "Službenički sud za službenike županijskih ureda", sjedište službeničkog suda, brojčanu oznaku predmeta, mjesto i datum izrade akta.

Pečat službeničkog suda iz stavka 1. ove točke promjera je 38 mm i sadrži u sredini grb Republike Hrvatske, a oko njega naziv "Republika Hrvatska", naziv "Službenički sud za službenike županijskih ureda" i sjedište službeničkog suda.

XVII.

Zaglavlje akta Višeg službeničkog suda sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv "Republika Hrvatska", naziv "Viši službenički sud", sjedište službeničkog suda, brojčanu oznaku predmeta, mjesto i datum izrade akta.

Pečat Višeg službeničkog suda promjera je 38 mm i sadrži u sredini grb Republike Hrvatske, a oko njega naziv "Republika Hrvatska", naziv "Viši službenički sud" i sjedište službeničkog suda.

XVIII,

Sredstva za rad službeničkih sudova osiguravaju se u Proračunu Republike Hrvatske.

XIX.

Uredski poslovi za službeničke sudove obavljaju se sukladno propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje.

XX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 711-01/95-01/05

Urbroj: 5030 109-95-2

Zagreb, 28. lipnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.