Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta gmazova (Reptilia)

NN 47/1995 (12.7.1995.), Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta gmazova (Reptilia)

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94),.a u svezi s člankom 31. stavkom 1. točkom 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI POJEDINIH VRSTA GMAZOVA (REPTILIA)

Članak 1.

Posebno zaštićenom životinjskom vrstom proglašavaju se slijedeći gmazovi:

I. kornjače (Testudines), i to:

  - čančara (Testudo hermanni)

  - barska kornjača (Emys orbicularis)

  - riječna kornjača (Mauremys caspica)

  - sedmopruga usminjača (Dermochelys coriacea)

  - glavata želva (Caretta caretta)

  - golema želva (Chelonia mydas)

2. gušteri (Sauria), i to

  - kućni macaklin (Hemidactylus turcicus)

  - zidni macaklin (Tarentola maurltanica)

  - mrki gušter (Algyroides nigropunctatus)

  - livadna gušterica (Lacerta agilis)

  - velebitski gušter (Lacerta horvathi)

  - mosorski gušter (Lacerta mosorensis)

  - oštroglava gušterica (Lacerta oxycephala)

  - živorodna gušterica (Lacerta vivipara)

  - zelembać (Lacerta viridis)

  - veliki zelembać (Lacerta trilineata)

  - zidna gušterica (Podarcis muralis)

  - krška gušterica (Podarcis melisellensis)

  - primorska gušterica (Podarcis sicula)

  - sljepić (Anguis fragilis)

  - blavor (Ophisaurus apodus)

  - ivanjski rovaš (Ablepharus kitaibelii)

3. zmije (Ophidia), i to

  - crna poljarica (Coluber viridiflavus)

  - šara poljarica (Coluber gemoensis)

  - šilac (Coluber najadum)

  - bjelica (Elaphe langissima)

  - kravosas (Elaphe quatuorlineata)

  - pjegava crvenkrpica (Elaphe situla)

  - smukulja (Coronella austriaca)

  - bjelouška (Natrix natrix)

  - ribarica (Natrix tesselata)

  - zmajur (Malpolon monspessulanus)

  - crnokrpica (Telescopus fallax)

  - planinska ridovka (Vipera ursinii)

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

  1. Rješenje Zavoda za zaštitu prirode (broj: 163/1-1964 od 30. svibnja 1964.)

  2. Rješenje Zavoda za zaštitu prirode (broj: 222/1-1964 od 28. studenoga 1964.).

  3. Rješenje Zavoda za zaštitu prirode (broj: 223/1-1964 od 28. studenoga 1964.);

  4. Rješenje Zavoda za zaštitu prirode (broj: 224/1-1964 od 28. studenoga 1964.);

  5. Rješenje Zavoda za zaštitu prirode (broj 114/1-1965 od 15. travnja 1965).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Kl. oznaka: 011-04/95-04/32

Urbroj: 532/1-10-3/6-95-01

Zagreb, 13. lipnja 1995.

Ravnatelj

Ferdinand Meder, prof., v. r.