Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj reviziji

NN 48/1995 (14.7.1995.), Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj reviziji

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ REVIZIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj reviziji, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1995.

Broj: 01-95-1250/1

Zagreb, 6. srpnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ REVIZIJI

Članak 1.

U Zakonu o državnoj reviziji ("Narodne novine", br, 70/93.) u članku 8. stavku 3. riječi: "računovodstvenog iskustva" zamjenjuju se riječima: "radnog iskustva kao diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik".

Članak 2.

U članku 9. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"(2) Ispit iz stavka 1. ovoga članka polaže se pred komisijom koju imenuje glavni državni revizor. Osobi koja s uspjehom položi ispit glavni državni revizor izdaje certifikat ovlaštenog državnog revizora.

(3) Kandidat za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog državnog revizora prije polaganja ispita treba imati položen opći dio državnog stručnog ispita, osim ako je osloboden prema odredbama zakona koje se odnose na državne službenike i namještenike."

Članak 3.

U članku 14. stavku l, riječi: "protuvrijednosti hrvatskih dinara od 1.000 do 12.5000 DEM" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 3.500 do 40.000 kuna."

U stavku 2. riječi: "protuvrijednosti hrvatskih dinara od 500 do 1.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "iznosu od 1.500 do 3.500 kuna."

Stavak 3. briše se.

Članak 4.

U članku 16. stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:

"a) da kao diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik ima najmanje 5 godina radnog iskustva na području asnancija ili računovodstva, ili"

Točka b) briše se, a točka ć) postaje točka b).

U stavku 4. riječi: "30. lipnja 1995." zamjenjuju se riječima: "31. prosinca 1996."

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-03/93-01/01

Zagreb, 28. lipnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.