Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi

NN 52/1995 (28.7.1995.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93) a u svezi s člankom 169. stavak 1. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine" br. 78/93 i 29/94) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIVREMENOJ JAVNOBILJEŽNIČKOJ TARIFI

Članak 1.

U Pravilniku o privremenoj javnobilježničkoj tarifi ("Narodne novine" br. 38/94 i 82/94 - u daljnjem tekstu: Pravilnik) članak 4. mijenja se i glasi:

"Stranicom se u smislu ove Tarife smatra stranica veličine A4. "

Članak 2.

U članku 12. u stavku 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase

"1. Ako vrijednost predmeta službene radnje iznosi

  
  od kuna      do kuna   bodova
  
   0        5.000,00    25
  
  5.001,00     10.000,00    50
  
  10.001,00    50.000,00    75
  
  50.001,00    75.000,00   100
  
  75.001,00    100.000,00   125
  
  100.001,00   150.000,00   150
  
  150.001,00   200.000,00   175
  
  200.001,00   250.000,00   200
  
  250.001,00   300.000,00   225
  
  300.001,00   350.000,00   250
  
  350.001,00   400.000,00   300
  
  
  
  

2. Ako vrijednost predmeta službene radnje prelazi iznos od 400.000,00 kuna, javni bilježnik ima pravo, pored nagrade od 300 bodova i na dodatnu nagradu od 5 bodova za svakih započetih 50.000,00 kuna u dijelu u kojem vrijednost predmeta službene radnje prelazi 400.000,00 kuna.

U stavku 2. brojka "5.000" zamjenjuje se brojkom "4.000".

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"(5) Za javnobilježničke akte koji se tiču trgovačkih društava javnobilježnička nagrada ne može biti manja od 100 bodova. "

Članak 3.

U članku 13. u stavku 1. brojka "200" zamjenjuje se brojkom "160", a brojka "50" brojkom "40".

U stavku 2. brojka "20" zamjenjuje se brojkom "16".

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"(3) Za sastavljanje punomoći za osobe iz članka 53. toč. 2. i 4. Zakona o javnom bilježništvu nagrada je 10 bodova, a u svim ostalim slučajevima 20 bodova. "

Članak 4.

U članku 14. u stavku 2. brojka "20" zamjenjuje se brojkom "16".

Članak 5.

U članku 16. u stavku 1. iza riječi "javnobilježničkog akta", u zagradi ispred riječi "članak" dodaju se riječi "članak 54. stavak 6. i".

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

(1) Javni biljeinik ima pravo na nagradu u visini od 3 boda za ovjeru prijepisa ili preslika svake stranice jedne isprave, ako isprava ima do pet stranica.

(2) Ako se isprava sastoji od šest ili više stranica javni bilježnik ima pravo, pored nagrade iz stavka 1. ovoga članka i na nagradu u visini od 1 boda za šestu i svaku daljnju stranicu ovjerenog prijepisa ili preslika.

(3) Javni bilježnik ima pravo na nagradu od 3 boda za svaku stranicu ovjerenog izvoda iz trgovačkih ili poslovnih knjiga, ako je ovjera izvršena u javnobilježničkom uredu.

(4) Ako je ovjera izvoda iz trgovačkih ili poslovnih knjiga izvršena izvan javnobilježničkog ureda, javni bilježnik ima pravo na nagradu u visini od 4 boda za svaku stranicu ovjerenog izvoda iz trgovačkih ili poslovnih knjiga. "

Članak 7.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Za ovjeru jednog potpisa ili rukoznaka javni bilježnik ima pravo na nagradu u visini od 3 boda za prva četiri primjerka iste isprave. "

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Ako stranka traži ovjeru daljnjih primjeraka iste isprave javni bilježnik ima pravo na nagradu za svaki daljnji primjerak po 1 bod. "

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 8.

U članku 20. brojka "10" zamjenjuje se brojkom "5".

Članak 9.

U članku 21. brojka "10" zamjenjuje se brojkom "5".

Članak 10.

U članku 22. u stavku 1. brojka "50" zamjenjuje se brojkom "40".

Članak 11.

U članku 23. u stavku 1. brojka "50" zamjenjuje se brojkom "40".

U stavku 2. brojka "20" zamjenjuje se brojkom "16", a brojka "50" brojkom "40".

Članak 12.

U članku 24. brojka "20" zamjenjuje se brojkom "16", a brojka "50" brojkom "40".

Članak 13.

Iza članka 25. dodaje se novi članak 25a. koji glasi

"Članak 25a.

(1) Za ovjeru prijave za upis u sudski registar javnom bilježniku pripada nagrada od 20 bodova.

(2) Za izradu i ovjeru prijave za upis u sudski registar javnom bilježniku pripada nagrada do 300 bodova, ovisno o složenosti posla i vremena potrebnom za obavljanje službene radnje."

Članak 14.

U članku 26. brojka "20" zamjenjuje se brojkom "16", a brojka "200" brojkom "160".

Članak 15.

U članku 28. u stavku 1. brojka "5" zamjenjuje se brojkom "4", a brojka "50" brojkom "40".

Članak 16.

U članku 29. brojka "5" zamjenjuje se brojkom "4", a brojka "50" brojkom "40".

Članak 17.

U članku 30. brojka "5" zamjenjuje se brojkom "4".

Članak 18.

U članku 31. brojka "5" zamjenjuje se brojkom "4".

Članak 19.

U članku 34. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"(1) Javni bilježnik ima pravo na nagradu za usmene savjete koje daje na zahtjev stranaka u visini od 5 bodova za svakih započetih pola sata.

(2) Javni bilježnik ima pravo na nagradu za pismeno izrađene savjete, elaborate i mišljenja izrađene na zahtjev stranaka u visini od 10 bodova za svaku stranicu."

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"(3) Ako su akti iz stavka 2. ovoga članka izrađeni na stranom jeziku javnom bilježniku pripada i nagrada za prevođenje po pravilima koja uređuju određivanje nagrada i naknade stalnih sudskih tumača."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 20.

Iza članka 35. dodaje se novi članak 35a, koji glasi:

"Članak 35a.

Javnom bilježniku pripada nagrada od 1 boda za pisanje opomene ili dopisa za tuzemstvo, a dva boda za pisanje opomena ili dopisa za inozemstvo. "

Članak 21.

U članku 37. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Za prošivanje isprave od više listova javnom bilježniku priznaju se troškovi u visini od 0,5 boda za sve prošivene primjerke iste isprave. "

Članak 22.

U članku 38. u stavku 1. brojka "20" zamjenjuje se brojkom "16".

U stavku 2. brojka "100" zamjenjuje se brojkom"80".

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:701-01/94-01/28

Urbroj: 514-05-01/3-94-3

Zagreb, 25. srpnja 1995.

Ministar pravosuđa

Miroslav Šeparović, v. r.