Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u osnovnoj školi

NN 52/1995 (28.7.1995.), Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u osnovnoj školi

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 75. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90 i 27/93) Ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O NORMI NEPOSREDNOG ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PO NASTAVNIM PREDMETIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA BROJA IZVRŠITELJA NA ODGOJNO-OBRAZOVNIM I DRUGIM POSLOVIMA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima, način utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovimau osnovnoj školi te ostali poslovi koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog rada.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovom pravilniku znače:

1. "Pedagoški normativi rada" su vrste i vrijeme rada iskazani u satima rada učitelja te potreban broj izvršitelja na odgojno - obrazovnim i drugim poslovima u školi;

2. " Neposredni odgojno-obrazovni rad" je rad učitelja u redovitoj i izbornoj nastavi u razrednom odjelu iz predmeta utvrđenih nastavnim planom i programom;

3. "Dodatni oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada" su nastava s darovitim učenicima.

4. "Dopunski oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada" su dopunska nastava, izvedba programa školskog športskog kluba te kulturnih i drugih školskih klubova učenika;

5. "Razredništvo" je skupina poslova razrednika na izvedbi odgojno-obrazovnog programa rada razrednog odjela.

6. "Stručno-metodička priprema" obuhvaća poslove učitelja na planiranju, programiranju i pripremanju nastave.

7. "Ostali poslovi učitelja" su poslovi; pripreme početka i završetka školske godine, popravni ispiti, analiza izvješća o rezultatima rada, razredna evidencija i administracija, stručno usavršavanje učitelja, dežurstvo, sindikalna aktivnost povjerenika, izvannastavne aktivnosti (literarne, dramsko-scenske, lutkarske, ekološke, likovne) i druge radne obveze utvrđene godišnjim planom i programom rada Škole.

8. "Rad ostalih djelatnika škole" je rad kojim se osiguravaju programske, razvojne, pravne, administrativne i tehničke pretpostavke za izvođenje odgojno-obrazovnog rada škole.

I. NORMA RADA UČITELJA

Članak 3.

Ukupne tjedne obveze učitelja u nastavi i ostalim oblicima rada utvrđuju se godišnjim planom i programom rada škole u skladu sa zakonom i normativima utvrđenim ovim pravilnikom, u okviru 42-satnog radnog tjedna.

Članak 4.

Tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada u nastavi je:

1. Za učitelje razredne nastave prema nastavnom planu i programu za pojedini razredni odjel

2. Za učitelje hrvatskog jezika i matematike - 20 sati

3. Za učitelje stranog jezika - 21 sat

4. Za učitelje ostalih predmeta - 22 sata

5. Za učitelje tjelesne i zdravstvene kulture i u umjetničkim školama - 24 sata

Ako učitelj izvodi više oblika rada ili nastavnih predmeta za koji je ovim člankom pravilnika utvrđena različita tjedna norma rada, škola utvrđuje prosječnu normu neposrednog odgojno-obrazovnog rada u visini srednje vrijednosti normi utvrđenih za oblike rada ili predmeta koje učitelj izvodi.

Članak 5.

Tjedna norma učitelja za poslove priprema i pračenja neposrednog odgojnog obrazovnog rada iz članka 4. iznosi:

- za hrvatski jezik i matematiku - 15 sati

- za strani jezik - 14 sati

- za ostale predmete - 12 sati

- za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i umjetničke škole -10 sati

Članak 6.

Tjedni poslovi razrednika

- sat razrednika - 1 nastavni sat

- rad s roditeljima i nastavnicima razrednog vijeća - 1 sat

- rad na razrednoj evidenciji i administraciji - 1 sat

- ostali poslovi - 1 sat

Pripravnici do položenog stručnog ispita u pravilu nisu razrednici.

Članak 7.

Iznimno i pod uvjetima utvrđenim ovim pravilnikom škola može odstupiti od normativa utvrđenih u članku 4. ovoga pravilnika, i to:

1. Učitelju se može rasporediti tjedno najviše do 3, i uz njegov pristanak 6 nastavnih sati iznad norme utvrđene u članku 4. ovoga pravilnika, ako je to potrebno radi nesmetanog odvijanja nastave, što može trajati samo dok se, sukladno propisima iz područja radnih odnosa, ne osigura odvijanje nastave na redovit način.

2. Iznimno uz suglasnost Ministarstva prosvjete i športa (u daljnjem tekstu Ministarstvo), učiteljima koji su dijelom radnog vremena raspoređeni na stručne poslove Ministarstva ili na pedagoško-razvojne poslove škole, tjedna norma nastavnih sati može se umanjiti razmjerno preuzetim obvezama na drugim stručnim poslovima.

3. Učiteljima koji su raspoređeni na radna mjesta voditelja smjene ili zasebnog dijela škole te stručnog suradnika, tjedna norma nastavnih sati određuje se sukladno članku 13. 14. i 15. ovoga pravilnika.

4. Ostala odstupanja od norni utvrđenih u članku 4. ovoga pravilnika moguća su samo kad je to utvrđeno zakonom ili po zakonskim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom.

Članak 8.

Ostali poslovi učitelja do 42 sata tjedno su:

- poslovi razredništva 4 sata

- sjednice Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće - 1 sat

- stručno usavršavanje 1 sat

- dežurstvo 1-2 sata

- sindikalna aktivnost povjerenika 1-2sata

- slobodne aktivnosti i drugi poslovi predviđeni godišnjim planom do 2 sata

- dodatna nastava do 2 sata

- dopunska nastava do 2 sata

- vođenje školskog pjevačkog zbora 2-3sata

2.

- poslovi u svezi s početkom školske godine, te izrada makro plana i razrada nastavnog plana i programa, i nastavnih sati,

- poslovi u svezi sa završetkom nastavne i školske godine te izrada analiza i izvješća,

- vođenje stručnih vijeća učitelja,

- popravni, razlikovni i razredni ispiti,

- rad u komisijama,

- poslovi evidencije i vođenje pedagoške dokumentacije, stručne ekskurzije i izleti,

- estetsko uređivanje škole,

- sjednice stručnih tijela škole i stručnih aktiva,

- suradnja s roditeljima,

- poslovi javne kulturne i socijalne (humanitarne) djelatnosti škole,

- praćenje pripravnika početnika (mentorstvo pripravniku),

- stručno usavršavanje učitelja,

- dežurstvo i ostali povremeni poslovi iz programa rada škole,

- zdravstvena skrb o učenicima,

- poslovi sindikalnog povjerenika

Članak 9.

Ukupne obveze učitelja utvrđuju se godišnjim planom i programom rada škole na način da se, temeljem članka 4, 5, 6, 7 i 8. ovoga pravilnika, odrede, u pravilu slijedeće strukture i količine rada:

Prosječno po učitelju tijekom nastavne godine:

  
  ____________________________________________________________
  
  VRSTA POSLA   TJEDNO TJEDNO TJEDNO
  ____________________________________________________________
  I.NASTAVA
  
  - izvedba   20   21  22  24
  
  (članak 4.)
  
  _____________________________________________________
  
  - priprema i praćenje nastave
  
  - (članak 5.) 15  14   12  10
  
  _____________________________________________________
  
  Ukupno:    35  35   34  34
  
  _____________________________________________________
  
  2. RAZREDNIŠTVO ILI DRUGI ODGOJNO OBRAZOVNI POSLOVI
  
  (članak 6.)  4   4   4   4
  _____________________________________________________
  
  3.OSTALI POSLOVI
  
  (članak 8.)  3   3   4   4
  
  Ukupno 
  
  - tjedno   42  42  42   42
  
  _____________________________________________________ 
  
  
  
  

U tjednima kad nema nastave učitelj izvodi dio ostalih poslova utvrđenih člankom 8. točkom 2. ovoga pravilnika.

U sklopu normativa iz stavka 1. ovoga članka može se mijenjati tjedna struktura radnog vremena kad to nalaže potreba izvedbe godišnjeg plana i programa rada škole, o čemu odlučuje ravnatelj škole, tako da se ne narušava struktura radnoga vremena osim pod uvjetima utvrđenim ovim pravilnikom.

II. NORMA RADA STRUČNIH SURADNIKA I OSTALIH DJELATNIKA ŠKOLE

Članak 10.

Norma rada stručnih suradnika i ostalih djelatnika u organizacijsko-razvojnoj i administrativno-tehničkoj službi utvrđuju se u školi po vrstama poslova sukladno veličini, vrsti i ustrojstvu škole te obujmu poslova potrebnih za ostvarivanje programa škole te prema odredbama ovoga pravilnika na način da svaki djelatnik ostvaruje tjednu normu radnih sati utvrđenu zakonom.

U školama koje imaju 20 i više razrednih odjela ustrojavaju se, u pravilu, dvije službe, i to: organizacijsko-razvojna služba kojom neposredno rukovodi ravnatelj škole, odnosno djelatnik određen statutom škole i administrativno-tehnička služba kojom rukovodi ravnatelj i koordinira tajnik škole, odnosno djelatnik određen statutom škole.

U školama koje imaju 30 i više razrednih odjela mogu se ustrojiti i 3 službe (organizacijsko-razvojna, računovodstveno - financijska i administrativno - tehnička služba) kojima rukovodi ravnatelj a rad koordiniraju djelatnici određeni statutom škole.

U školama koje imaju manje od 8 razrednih odjela ustrojava se u pravilu jedna služba kojom rukovodi ravnatelj, a radom u pojedinim odjelima službe koordiniraju djelatnici određeni statutom škole.

Radom zasebnih dijelova škole (područne škole i slično) koordiniraju voditelji utvrđeni statutom škole ili godišnjim programom rada škole, odnosno drugim aktom škole.

Članak 11.

Organizacijsko-razvojnu službu čine:

1. - ravnatelj škole,

2. - voditelj područne škole na drugoj lokaciji (odnosno pedagoški samostalnih dijelova škole) te pročelnici umjetničkih škola,

3. - stručni suradnici (pedagog, psiholog, knjižničar, defektolog).

Članak 12.

Administrativno-tehničku službu čine:

- tajnik škole,

- šef računovodstva,

- djelatnici za administrativne i računovodstvene poslove,

- djelatnici za tehničko održavanje i rukovođenje opremom i za tehničko održavanje i čistoću objekata, održavanje okoliša uređenja i opreme

- kuharica i pomoćni kuhari (kuharice) na radu u školskoj kuhinji.

Članak 13.

Voditelj područnih škola i pročelnika u umjetničkim školama (u daljnjem tekstu: voditelj) ima:

- škola koja radi na više lokacija s više od 6 razrednih odjela na svakoj lokaciji,

- škola koja radi sa zasebnim učiteljskim vijećem od kojih svaka ima 8 razrednih odjela i više od 16 nastavnika s punom nastavnom normom.

Pod uvjetima utvrđenim u stavku 1. ovoga članka, škola može imati, u pravilu, samo jednog voditelja, a iznimno, uz suglasnost Ministarstva, najviše dva voditelja ako ispunjava uvjete iz stavka 1. alineja 1. i 2. ovoga članka i ako ima najmanje 26 razrednih odjela.

Članak 14.

Voditelj izvodi nastavu i obavlja poslove voditelja utvrđene statutom škole u skladu s ovim pravilnikom, i to:

- priprema, organizira, raspoređuje i prati izvedbu cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada u smjeni na drugoj lokaciji, u pedagoški samostalnom odjelu škole ili cijeloj školi (u daljnjem tekstu: organizacijski poslovi) i obavlja dio stručno-razvojnih poslova u skladu sa stručnom spremom koju ima ako je raspoređen na te poslove.

Normativi rada voditelja tjedno su:

a) U školi do 16 razrednih odjela:

- 16 sati organizacijskih poslova

- 12 sati nastave (zavisno od predmeta koji predaje srazmjerno normi iz članka 4. ovoga pravilnika), i

- 12 do 14 sati pripreme nastave i izvedbe ostalih poslova učitelja.

b) U školi sa 17-20 razrednih odjela:

- 20 sati organizacijskih poslova

- 10 do 12 sati nastave (zavisno od predmeta koji predaje srazmjerno normi iz članka 4. ovoga pravilnika) i

- 10 do 12 sati pripreme nastave i izvedbe ostalih poslova učitelja.

Voditelju zasebnog dijela škole na drugoj lokaciji može se norma u nastavi utvrđena u stavku 2. ovoga članka smanjiti za 1 nastavni sat.

U školi sa dva voditelja, normativi rada utvrđeni u stavku 2. ovoga članka primjenjuju se temeljem broja razrednih odjela i učenika ustrojstvene jedinice (dislociranog odjela škole, pedagoški samostalne jedinice) čiji rad koordinira voditelj.

Voditelju ili drugom učitelju koji zamjenjuje ravnatelja u vrijeme njegove odsutnosti smanjuje se tjedna norma rada u nastavi do 50% u vrijeme zamjenjivanja.

Ravnatelj škole, može rasporediti voditelja da dijelom ili u cjelini, umjesto nastave izvodi stručne -razvojne poslove odnosno poslove stručnih suradnika u sklopu normativa rada za stručne suradnike utvrđenih u članku 16. ovoga pravilnika, ako voditelj ima putrebnu stručnu spremu za te poslove.

Članak 15.

Stručni suradnici škole su pedagog ili psiholog, defektolog u posebnim školama, te knjižničar.

U sklopu ukupnih radnih obveza, stručni suradnik na radnom mjestu pedagoga, psihologa te defektologa koji je i voditelj smjene radi u nastavi ili je obvezan držati predavanja i konzultacije skupinama učenika, učitelja i voditeljima najmanje 5 do 10 sati tjedno, zavisno od veličine škole i odgojno-obrazovnih i socijalnih problema u školi, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Ukupan broj djelatnika za stručno-razvojne poslove na radnim mjestima pedagoga, psihologa, defektologa i socijalnog pedagoga u svim školama, osim specijalnih škola, utvrđuju se u skladu sa sljedećim normativima sati rada tjedno:

a) u školi do 16 razrednih odjela - 30 sati stručno-razvojnih poslova;

b) u školi od 17 do 20 razrednih odjela - 35 sati stručno-razvojnih poslova;

c) u školi s preko 20 razrednih odjela na svaka 4 razredna odjela preko 20 razrednih odjela 8 sati a ostatak radi u nastavi.

Sukladno normativima iz stavaka 1, 2, 3 i 4. ovoga članka i vrsti pretežitog dijela zadaća stručno-razvojne službe, škola odlučuje, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva koja će vrsta stručnih suradnika obavljati ove poslove (pedagog ili psiholog, odnosno defektolog ili neki drugi stručni suradnik) te u skladu s tim utvrđuje radna mjesta.

Škola koja nema punu tjednu normu sati rada za stručnog suradnika može utvrditi takvo radno mjesto samo uz dopunu sati rada stručnog suradnika u nastavi na poslovima voditelja knjižničara i slično, zavisno od vrste stručne spreme i sposobnosti koje ima stručni suradnik, odnosno može na radno mjeste stručnog suradnika dijelom radnog vremena rasporediti i drugog učitelja s najmanje 15 godina radnog iskustva u nastavi zavisno od vrste stručne spreme i sposobnosti koje ima, što se uređuje normativnim aktima škole sukladno Pravilnikom o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Članak 16.

Škola koja ima bibliotečno-informacijski centar s potrebnim uvjetima rada, 20 i više razrednih odjela ili 600 i više učenika, 7.500 i više knjiga i opremu te prostor i programe za informatizaciju rada škole, može utvrditi radno mjesto voditelja bibliotečno-informacijskog centra i 8 sati rada knjižničara na svakih 4 iznad 20 razrednih odjela ili 120 iznad 600 učenika.

Osim voditelja, škola može u bibliotečno-informacijskom centru sistematizirati i poslove informacijskog tehničara, operatera ili programera sa 20 sati rada tjedno.

Na pojedinim posebninl programima bibliotečno-informacijskog centra mogu raditi dijelom radnog vremena i drugi stručni suradnici i voditelji u školi, učitelji u okviru dopunskog odgojno-obrazovanog rada i učenici - mladi knjižničari koji su se odlučili za takve slobodne aktivnosti.

U školama koje nemaju uvjete za rad bibliotečno-informacijskog centra utvrđuje se radno mjesto knjižničara u skladu sa slijedećim normativima sati rada tjedno;

- u školama do 24 razredna odjela - 42 sata rada knjižničara;

- u školama koje imaju više od 24 razredna odjela na svaka 4 razredna odjela - 8 sati rada knjižničara.

Iznimno, pojedine škole koje raspolažu s iznadstandardnim fondom knjiga i opreme mogu, uz posebnu suglasnost Ministarstva, utvrditi i veći broj sati rada knjižničara od normativa utvrđenih u ovom članku pravilnika.

Članak 17.

Administrativno-tehnička služba ustrojava se i radi u skladu sa sljedećim normativima:

1. Tajnik - 1 izvršitelj:

2. Šef računovodstva ili računovoda - 1 izvršitelj;

3. Administracija i financije - 1 izvršitelj u školama do 20 razrednih odjela - 1 izvršitelj na svakih 10 iznad 24 razrednih odjela, a u školama s manje od 10 razrednih odjela sve administrativne i financijske poslove obavlja tajnik i računovoda;

4. Kuharica ili pomoćna kuharica s najmanje 70 ručkova ili 270 mliječnih obroka dnevno;

5. Tehničko održavanje zgrada i okoliša centralnog grijanja, namještaja i instalacija te rukovanje

centralnim ili klasičnim grijanjem - 1 izvršitelj u školama do 15 razrednih odjela i - 1 izvršitelj na svakih 10 do 15 razrednih odjela;

6. Čišćenje prostorija (podova, zidova i prozora) i namještaja te održzvanje vanjskog okoliša - 1 izvršitelj na svakih 600 m ( prostora koji se koristi, a u školama u kojima se loži na kruta goriva najmanje 1 izvršitelj na 450 m( ali najviše do 1 izvršitelj na 100 učenika;

7. Ostale poslove domara i dostavljača obavlja uz svoj posao jedan od djelatnika iz točaka 3, 5. i 6. ovoga članka, što određuje škola.

Iznimno, kad postoje opravdani razlozi (preneseno pravo slijedništva nad pedagoškom dokumentacijom, dokumentacijom bivših škola, upravljanje zgradama, rad u više smjena, klasični način grijanja i slično) škola može, uz posebnu suglasnost Ministarstva, odstupiti od normativa utvrđenih u ovom članku.

U sklopu ukupnog broja djelatnika za administrativno-tehničke poslove, utvrđenog na osnovi normativa iz ovog članka, škola može i na drugi način obaviti raspored djelatnika, zavisno od potrebne količine i vrste pojedinih poslova.

Članak 18.

Odredbe ovoga pravilnika primjenjuju se i u umjetničkim školama sa sljedećim posebnostima:

1. U glazbenim i plesnim školama pročelniku se smanjuje norma za - 2 sata tjedno do 10 nastavnika u odjelu i po 1 sat tjedno za svakih daljnjih 5 nastavnika;

2. Glazbene i plesne škole utvrđuju poslove u knjižnici, nototeci, fonoteci i zbirci glazbala, tako da utvrđuju do 6 sati tjedno za rad knjižničara u školama do 100 učenika i 2 sata na svakih 50 iznad 100 učenika u okviru 42 sata tjedno;

3. Glazbene i plesne škole utvrđuju poslove i radna mjesta stručnih suradnika u skladu sa člankom 17. ovoga pravilnika, tako da primjenjuju dvostruko umanjen normativ broja učenika;

4. U glazbenim i plesnim školama ravnatelj može raditi u nastavi 4-8 nastavnih sati tjedno, ovisno o broju učenika i složenosti škole.

Članak 19.

Odredbe ovoga pravilnika primjenjuju i škole za učenike s teškoćama u razvoju, uz sljedeće posebnosti:

1. Stručno-razvojna služba se osniva na način da se na svakih 10 razrednih odjela, odnosno 100 učenika utvrduju tri radna mjesta, i to za pedagoga ili psihologa, za defektologa, odnosno stručnjake koje utvrdi po pribavljenom mišljenju Ministarstva.

2. Za poslove tehničkog održavanja i čišćenja objekata, namještaja i opreme primjenjuju se normativi iz stavka 1. točka 5. i 6. članka 17. ovoga pravilnika, na način da se umanjuje broj učenika po razrednom odjelu sukladno normativima o veličini razrednih odjela u ovim školama i broj m( za jednu trećinu.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Škole će usklađivanje svojega ustrojstva i rada, te broja djelatnika u nastavi i službama u školi prema odredbama ovog pravilnika obavit u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika, na način da škole koje nemaju utvrđena i popunjena radna mjesta sukladno ovome pravilniku, prethodno zatraže od Ministarstva suglasnost za otvaranje radnih mjesta i zapošljavanje djelatnika, a škole koje imaju više djelatnika od broja utvrđenog prema ovome pravilniku obave preraspored djelatnika i prijave županijskim uredima za školstvo tehnolokši višak djelatetika koji će nastati provedbom ovog pravilnika.

Osnovne škole će u roku od 60 dana od objave ovoga pravilnika dostaviti Upravi za osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta rada Ministarstva, podatke o broju zaposlenih djelatnika i njihovim poslovima te o potrebnom broju djelatnika prema normativima utvrđenim ovim pravilnikom i njihovim poslovima.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ("Narodne novine", broj 59/90).

Članak 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-02/95-01-1269

Urbroj: 532 02 1/95 01

Zagreb,18. srpnja 1995.

Ministar

Ljilja Vokić, prof., v.r.