Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

NN 54/1995 (2.8.1995.), Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 80. Zakona o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine", broj 97/93) ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza te ministrom zdravstva, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIJEVOZA OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju način prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, što obuhvaća pripremu opasne tvari za prijevoz, vozila za prijevoz opasnih tvari, isprave za prijevoz opasnih tvari, posebne sigurnosne mjere, postupanje u slučaju nezgode te mjere nadzora pri prijevozu opasnih tvari.

Članak 2.

Pravne i fizičke osobe koje prevoze ili predaju na prijevoz opasne tvari i obavljaju radnje u svezi s tim prijevozom (priprema opasne tvari za prijevoz, utovar, pretovar, istovar, pretakanje, istakanje, čuvanje i sl.) te osobe koje tijekom prijevoza neposredno rukuju ili na drugi način dolaze u dodir s opasnim tvarima, dužne su, ovisno o vrsti opasne tvari, poduzimati zaštitne i sigurnosne mjere predviđene Zakonom o prijevozu opasnih tvari (u daljem tekstu: "Zakon"), Europskim sporazumom o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (u daljem tekstu: "ADR") i ovim Pravilnikom, zbog zaštite života i zdravlja ljudi, životna okoliša, materijalnih dobara te sigurnosti prometa.

II. PRIPREMA OPASNE TVARI ZA PRIJEVOZ

Članak 3.

Opasna tvar ne smije se predavati odnosno primati na prijevoz ako nije pakirana u propisnu ambalažu (omot), ako je ambalaža oštećena, ako je olabavio zatvarač na posudi u kojoj je smještena opasna tvar, ili ako je ambalaža nepropisno označena.

Članak 4.

Pošiljatelj je prije predaje radioaktivne tvari na prijevoz radi provjere ispravnosti ambalaže dužan izmjeriti dozu zračenja sukladno propisima ADR-a.

Za vrijeme prijevoza radioaktivne tvari vozač i pratitelj moraju imati osobni dozimetar.

Članak 5.

Vozač koji prima opasnu tvar na prijevoz dužan je u ispravi o prijevozu opasne tvari svojim potpisom potvrditi da je primio opasnu tvar na prijevoz, kao i uputstva o posebnim mjerama sigurnosti.

Sadržaj i izgled obrasca isprave o prijevozu opasne tvari nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

III. VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

Članak 6.

Motorno vozilo i priključno vozilo namijenjeno za prijevoz opasnih tvari (u daljnjem tekstu: motorno vozilo i priključno vozilo) mora biti podvrgnuto i posebnom ispitivanju glede udovoljavanja uvjetima predviđenim Zakonom i ADR-om za prijevoz opasne tvari za koju je namijenjeno.

Ispitivanja motornog vozila iz stavka 1. ovoga članka u skladu sa Zakonom obavlja ovlaštena organizacija.

Za motorno vozilo i priključno vozilo za koje je na ispitivanju iz stavka 1. ovoga članka, utvrđeno da udovoljava uvjetima za prijevoz određene opasne tvari izdaje se potvrda o ispitivanju vozila i certifikat o ispravnosti vozila, koji se izdaju na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 7.

Rok valjanosti certifikata o ispravnosti motornog i priključnog vozila (u daljem tekstu: certifikat) je pet godina od dana iz davanja, a za motorna i priključna vozila - cisterne ili kontejnere koja se moraju ispitivati tlačnom probom, odnosno koja se moraju ispitati na nepropusnost je tri godine od dana izdavanja.

Imatelj certifikata dužan je jedanput godišnje unutar roka iz stavka 1. ovoga članka podvrgnuti motorno i prikljačno vozilo za koje je izdat certifkat ponovnom ispitivanju u smislu članka 6. ovoga Pravilnika. Za motorno i priključno vozilo za koje se utvrdi da udovoljava uvjetima za prijevoz određene opasne tvari, produljuje se valjanost certifikata za godinu dana.

Podaci o certifikatu ispisuju se na hrvatskom te na engleskom jeziku.

Članak 8.

Na motornim i priključnim vozilima koje prevoze opasne tvari, a obvezne su provoditi zaštitu od statičkog elektriciteta, mora se svakih šest mjeseci izvršiti kontrola zaštite od statičkog elektriciteta te rezultate kontrole unijeti u obrazac "Kontrola zaštite od statičkog elektriciteta" koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Ako se motorno vozilo ili priključno vozilo namijenjeno za prijevoz opasnih tvari rabi za drugu vrstu prijevoza, najprije se mora očistiti, a po potrebi i dekontaminirati.

Ako se posude, cisterne, kontejneri ili druga vrsta ambalaže na motornom vozilu ili priključnom vozilu kojima je prevožena opasna tvar očišćeni i dekontaminirani, s njih se moraju ukloniti sve oznake koje su propisane za označavanje vozila kojima se prevoze opasne tvari ili se te oznake moraju prekriti po cijeloj površini.

Pravna odnosno fizička osoba koja je obavila dekontaminaciju cisterni ili kontejnera izdaje o tome potvrdu, koju je vozač dužan držati u kabini vozila.

Članak 10.

U slučaju povlačenja iz uporabe motornog vozila ili priključnog vozila namijenjenog za prijevoz opasnih tvari, nakon bitne promjene tehničkih svojstava vozila važnih za siguran prijevoz opasnih tvari, ili nakon što je na ponovnom pregledu utvrđeno da motorno vozilo ili priključno vozilo ne udovoljava uvjetima za prijevoz određene opasne tvari, kao i u slučaju promjene pravne ili fizičke osobe koja prevozi opasne tvari ili vlasnika motornog vozila te nakon isteka roka valjanosti certifkata, imatelj certifikata dužan ga je vratiti stručnoj organizaciji koja ga je izdala.

Članak 11.

Listice opasnosti kojima se označuju pojedinačna i skupna pakovanja opasnih tvari moraju biti postavljene na vidljivu mjestu obje bočne i stražne strane motornog vozila, prikolice, poluprikolice i autocisterne kojima se prevoze opasne tvari.

Ako se u višedijelnoj cisterni prevoze različite klase opasnih tvari, na objema bočnim stranama svakog dijela mora biti postavljen znak kojim se označava motorno vozilo koje prevoz opasnu tvar s brojevima stupnja opasnosti i identifikacijskim brojem tvari koja se prevozi, a na prednjoj i stražnjoj strani vozila mora biti postavljen znak za označavanje motornog vozila koje prevozi opasne tvari, bez brojeva stupnja opasnosti i identifikacijskog broja tvari.

Ako se u motornom ili priključnom vozilu, koje nije cisterna, istodobno prevozi više različitih klasa opasnih tvari, na znaku kojim se označava vozilo koje prevozi opasne tvari, mora biti ispisan broj stupnja opasnosti i identifikacijski broj najopasnijih tvari.

Članak 12.

Sanduci, palete, posude, kontejneri i druga vrsta ambalaže za prijevoz opasnih tvari ujednačeno se slažu po cijeloj površin teretnog prostora motornog vozila ili priključnog vozila i mogu se utovariti najviše do visine stranice teretnog sanduka.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, sanduci, palete, posude, kontejneri i druga vrsta ambalaže za prijevoz opasnih tvari mogu se utovariti i preko visine stranice teretnog sanduka ako stranice teretnog sanduka osiguravaju da pakirana opasna tvar ne može u prijevozu ispasti.

Skupna ili pojedinačna pakovanja u kojima se nalaze opasne tvari moraju se tako utovariti i učvrstiti da ne mogu ispasti iz teretnog sanduka, da se ne mogu prevrnuti ni međusobno sudarati.

Članak 13.

Motorno vozilo koje prevozi opasne tvari može imati samo jedno priključno vozilo.

IV. ISPRAVE ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

Članak 14.

Pošiljatelj koji predaje opasnu tvar na prijevoz dužan je za svaku pošiljku opasne tvari odnosno za svako vozilo, kojemu može biti dodano i priključno vozilo, ispostaviti ispravu o prijevozu opasne tvari, uputu o posebnim sigurnosnim mjerama koje se pri prijevozu opasne tvari moraju poduzeti i predati ih prijevozniku, a kada se prevoze eksplozivne, radioaktivne i otrovne tvari i odobrenje koje je izdalo nadležno tijelo.

Članak 15.

Isprava o prijevozu opasne tvari mora sadržavati kemijski i tehnički naziv prema popisu iz Aneksa B5 ADR-a, zaštićeno ime opasne tvari, klasu opasne tvari i identifikacijski broj predviđen Aneksom B5 ADR-a. U ispravu o prijevozu opasne tvari upisuje se, osim klase opasne tvari i redni broj odnosno podbroj i slovo u tom rednom broju kada postoje, te kratica "ADR" (npr. 3, 30 (b) ADR). Kratica za klasu, redni broj i slova ADR podvlače se crvenom crtom.

Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, za pojedine opasne tvari moraju se upisati i drugi podaci predviđeni u ADR-u.

Članak 16.

Kad se isprava o prijevozu ispostavlja za pošiljku opasne tvari koja se ne nalazi u Aneksu BS ADR-a

(nema identifikacijski broj), u nju se upisuju samo kemijski i tehnički naziv, zaštićeno ime te tvari, klasa,

podbroj i slovo ako postoji.

Članak 17.

Pošiljatelj je dužan, prilikom predaje opasne tvari na prijevoz, u ispravi o prijevozu pismeno potvrditi da opasna tvar koja se predaje na prijevoz prirodom opasne tvari, masom svakog pojedinog pakovanja, vrstom i načinom pakiranja i označivanja, odgovara odredbama Zakona i ADR-a.

Članak 18.

Svi prijevozni dokumenti što se ispostavljaju za jednu pošiljku opasne tvari kao i za prijevozno sredstvo moraju se u izvorniku nalaziti u vozačevoj kabini.

V. POSEBNE SIGURNOSNE MJERE

Članak 19.

Tijelo nadležno za izdavanje odobrenja za prijevoz opasnih tvari može narediti prilikom prijevoza eksploziva, otrova i radioaktivnih tvari poduzimanje posebnih sigurnosnih mjera i to:

1. pratnju policije ;

2. pravac kretanja;

3. pratnju koju osigurava pošiljatelj ili prijevoznik;

4. pratnju stručne osobe za rukovanje opasnom tvari koja se prevozi ;

5. trajanje prijevoza; bez zaustavljanja (neprekidno);

6. kretanje u koloni (kada se kreće više vozila natovarenih opasnim tvarima);

7. vrijeme polaska voiila s polazišta;

8. termine za kretanje vozila na određenim dionicama puta;

9. ograničenje prijevoza zbog vremenskih okolnosti.

Tijelo nadležno za izdavanje odobrenja za prijevoz opasne tvari može narediti da se istodobno poduzme više mjera iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 20.

Posebna sigurnosna mjera iz članka 19. stavak 1. točka 3. ovoga Pravilnika, može se sastojati od: pratnje naoružane osobe, pratnje (osobnog) motornog vozila te pratnje naoružane osobe i pratnje (osobnog) motornog vozila.

Pod oružanom pratnjom smatra se pratnja naoružanog djelatnika pravne osobe u skladu s posebnim zakonom.

Članak 21.

Na pratećem (osobnom) motornom vozilu mora biti postavljena svjetiljka s rotirajućim svjetlom narančaste boje, dobro vidljiva iz svih smjerova. U kabini pratećeg motornog vozila mora se nalaziti mobitel zbog mogućnosti javljanja o kretanju tereta te o prometnoj nezgodi ili traženju pomoći.

Prateće motorno vozilo s uključenim narančastim rotirajućim svjetlom mora se kretati najmanje 50 metara ispred motornog vozila koje prevozi opasne tvari iz članka 18. ovoga Pravilnika.

Vrijeme i mjesto obveznog javljanja o kretanju opasne tvari iz članka 18. ovoga Pravilnika, propisat će tijelo nadležno za izdavanje odobrenja za prijevoz opasnih tvari.

VI. POSTUPANJE U SLUČAJU NEZGODE

Članak 22.

U slučaju prometne nezgode ili nezgode druge vrste vozač i suvozač, odnosno pratitelj dužni su zaustavljeno motorno vozilo obilježiti na način predviđen u članku 79. stavak 4. i 5. Zakona i do dolaska policije poduzeti ove mjere:

1. isključiti motor;

2. pristupiti gašenju požara;

3. iznijeti iz vozila dokumente za prijevoz opasne tvari;

4. spriječiti prosipanje ili razlijevanje opasne tvari ;

5. spriječiti pristup drugim osobama, upozoravati ih na opasnost koja prijeti od opasne tvari;

6. obilježiti prostor gdje je prosuta odnosno izlivena opasna tvar (ograditi i zabraniti pristup osobama) ;

7. obavijestiti najbližu policijsku postaju o nezgodi s točnim podacima o vrsti opasne tvari koju prevoze i mjere koje bi trebalo poduzeti radi sprečavanja širenja opasne tvari u okoliš.

Članak 23.

Nakon nezgode prijevoznik je dužan organizirati da se prosuta odnosno izlivena opasna tvar pokupi, odstrani i smjesti na za to određeno mjesto ili ju na drugi način učiniti bezopasnom.

Članak 24.

Ako se zbog neispravnosti motornog vozila ili prometne nezgode opasna tvar mora pretovariti, prijevoznik će pretovar obaviti, ako za to postoji mogućnost izvan kolnika, uz poduzimanje svih sigurnosnih mjera, te uz suglasnost nadležnog tijela i nazočnost policije.

Dok traje pretovar, može se ako to nalažu okolnosti, obustaviti promet.

VII. MJERE NADZORA PRI PRIJEVOZU OPASNIH TVARI

Članak 25.

U prijevozu opasnih tvari ovlaštena službena osoba Ministarstva unutarnjih poslova (u daljem tekstu: ovlaštena službena osoba) te službena osoba Ministarstva pomorstva, prometa i veza, pri provedbi nadzora vrši uvid u:

1. potvrdu o ispitivanju vozila;

2. certifikat odnosno potvrdu o ispravnosti motornog vozila za prijevoz opasnih tvari;

3. certifikat-potvrdu o osposobljenosti vozača za prijevoz opasnih tvari:

4. prijevozne dokumente;

5. motorno vozilo;

6. opremljenost i označenost motornog vozila za prijevoz određene tvari;

7. smjer kretanja i vrijeme zadržavanja motornog vozila u prijevozu određenih u odobrenju;

8. upute o poduzimanju sigurnosnih mjera.

Članak 26.

Nakon provedbe nadzora ovlaštena službena osoba može narediti vozaču:

- da se kreće određenom cestom,

- da se određeno vrijeme zadrži na tom mjestu, odnosno

- da obustavi daljnji prijevoz opasne tvari dok se ne otklone ustanovljeni nedostaci.

Promjena pravca kretanja ili zadržavanja na određenom mjestu iz stavka 1. ovoga članka može se narediti i kada to zahtijevaju drugi razlozi sigurnosti.

Članak 27.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-64-9619/2-95

Zagreb, 21. lipnja 1995.

Ministar

Ivan Jarnjak, v. r.


OBRAZAC ISPRAVE

___________________________________________________________________________

ISPRAVA O PRIJEVOZU OPASNE TVARI

___________________________________________________________________________

Pošiljatelj                   Broj isprave:

(Naziv. adres i telefonski broj)        Broj isprave o osiguranju tereta:

___________________________________________________________________________

Rezervirano za tekst,              Naziv prijevoznika

instrukcije lli ostalo             (ili njegovog predstavnika)

___________________________________________________________________________

Vrsta prijevoza  Luka ili mjesto        Primatelj

          polaska       (Naziv, adresa i telefonski broj)

___________________________________________________________________________

Kemijski, tehnički i trgovački naziv, kemijska     Bruto težina (kg)

formula opasne tvari, klasa kojoj pripada i red-

ni broj u toj klasi, UN broj, grupa pakiranja,

plamište, donja i gornja granica eksplozivnosti,

relativna gustoća, granična i kontrolna tempe-     Neto težina (kg)

ratura u C (kada se traži)                   

                            (kada se traži)

                            Broj komada

___________________________________________________________________________

Dopunska informacija za radioaktivne tvari klase 7 i određene samo-

reaktivne i srodne tvari klase 4.1. i određenih organskih peroksida klase 5. 2..

___________________________________________________________________________

Izjavljuje se da je udovoljeno uvjetima propisanim za prijevoz gore

navedene opasne tvari te da su prijevozniku predana pisana uputstva

o posebnim mjerama sigurnosti koje se prilikom prijevoza opasne

tvari trebaju poduzeti.

___________________________________________________________________________

Potpisom članovi posade prijevoznika potvrđu-      Mjesto i datum

ju da su primili gore navedenu opasnu tvar na

prijevoz i da su primili i proučili pismeno uput-

stvo o posebnim mjerama sigurnosti.

                            

                               Potpis i pečat

                                pošiljatelja

___________________________________________________________________________


Napomena: Izmjere isprave su 210 x 297 (format A4)

OBRAZAC CERTIFIKATA

Napomena: izmjere certifikata su 210 x 297 mm (format A4), bijele je boje s ružičastom dijagonalnom crtom. a rabi se prednja i zadnja stranica.

Prednja stranica obrasca certifikata :

CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA

PRIJEVOZ ODREĐENIH OPASNIH TVARI

(CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES

CARRYNG CERTAIN DANGEROUS GOODS)

1. Certifikat br . . .

(Certificate No)
kojim se potvrđuje da vozilo koje se navodi udovoljava uvjetima što su Europskim sporazumom o međunarodnom prijevozu opasne robe u cestovnom prometu (ADR) propisani i da se može koristiti za međunarodni prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.
(testifyng that the vehicle specifed below fulfils the conditions prescribed by the European Agreement concering the International Carriage of Dangerous)

2. Proizvođač i vrsta vozila
(Manufacturer and type of vehicl)

3. Registarski broj vozila (ako ga ima) i broj šasije
(Registration number (if any) and Chassis number)

4. Ime i adresa prijevoznika, poduzetnika ili vlasnika
(Name and business address of carrier, operator or owner)

5. Navedeno vozilo podvrgnuto je pregledu propisanom ADR-om, Aneks B, rubni broj 10 282/10 283 (*) i udovoljava zahtijevanim uvjetima za međunarodni prijevoz opasrtih tvari u cestovnom prometu ovih klasa (navesti i redni broj, podbroj i slovo i ako je potrebno ime tvari ili identifikacijski broj):
(The vehicle specified above has undregone the inspectionsprescribed in ADR, Anex B, marginals 10 282/10 283 (*) and fulfils the conditions required for its acceptance for the international carriage by road of dangerous goods of the following classes, items numbers and letters (where necessary the name of the substances or the substance identification number shall be given):

6. Primjedbe
(Remarks)

(*) Izbrisati ako nije primjenjivo
(Delite if not applicable)

Zadnja stranica obrasca certifikala

_______________________________________________________________

1. Vrijedi do (Valid until)_____ Pečat stručne organizacije koja izdaje certifikat:
(Stamp of issuing service at:)

Datum:
(Date:)_______

Potpis :
(Signature) ____________________________________________________

8. Rok valjanosti produžava se Pečat stručne organizacije do koja izdaje certifikat:
(Valid extended until) (Stamp of issiuing service at:)

Datum :
(Date:)________

Potpis
(Signature) _______________________________________________________

9. Rok valjanosti produžava se Pečat stručne organizacije do koja izdaje certifikat:
(Valid extended until) (Stamp of issiung service at:)

Datum:
(Date:)

Potpis
(Signature) __________________________________________________________

10. Rok valjanosti produžava se Pečat stručne organizacije do koja izdaje certifikat:

(Valid extended until) (Stamp of issiung service at:)

Datum:
(Date:)

Potpis
(Signature) ___________________________________________________________

11. Rok valjanosti produžava se Pečat stručne organizacije do koja izdaje certifikat:
(Valid extended until) (Stamp of issiung service at:)

Datum:
(Date:)

Potpis
(Signature)_______________________________________________________________

NAPOMENA 1: Za svako vozilo mora se izdati poseban certifikat osim ako se ne zahtijeva drukčije, npr. za klasu 1.

(NOTE 1: Every vehicle shall be the subject of a separate certificate unless otherwise required e.g. for Class 1.)

NAPOMENA 2: Ovaj se certifikat vraća stručnoj organizaciji koja ga je izdala: kada se vozilo povlači iz uporabe; kad se promijeni fizička ili pravna osoba koja prevozi opasne tvari ili vlasnik naveden u točki 4; nakon proteka važenja certifikata; ako se promijeni jedna bitna osobina ili više bitnih osobina vozila.

(NOTE 2: This certificate must be returned to the issuing service when the vehicle is taken out of service; if the vehicle is transferred to another carrier, operator of owner, as cpecified in iter 4; on expiry of the validity of the cetrificate; and if there is material change in one or more essential characteristics of the vehicle.)


OBRAZAC KONTROLE ZAŠTITE OD STATIČKOG ELEKTRICITETA


Izmjeren otpor Ohm .

U:

Dne:_____ Žig

ISPRAVNO - NEISPRAVNO ____________________________________________

Izmjeren otpor Ohm .

U:_____

Dne:_____ Žig

ISPRAVNO - NEISPRAVNO ____________________________________________

Izmjeren otpor Ohm .

U:_____

Dne:_____ Žig

ISPRAVNO - NEISPRAVNO ___________________________________________

Izmjeren otpor Ohm .

U:_____

Dne:_____ Žig

ISPRAVNO - NEISPRAVNO ____________________________________________

Izmjeren otpor Ohm .

U:_____

Dne:_____ Žig

ISPRAVNO - NEISPRAVNO____________________________________________

Izmjeren otpor Ohm .

U:_____

Dne:_____ Žig

ISPRAVNO - NEISPRAVNO____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Izmjeren otpor Ohm .

U:_____

Dne:_____ Žig

ISPRAVNO - NEISPRAVNO ____________________________________________

Izmjeren otpor Ohm .

U:

Dne:_____ Žig

ISPRAVNO - NEISPRAVNO____________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

KONTROLA ZAŠTITE OD STATIČKOG
ELEKTRICITETA

VRIJEDI SAMO UZ PROMETNU DOZVOLU BROJ:

(kontrolu troba ponoviti svakih 6 mjcscci)

___________________________________________________

Izmjeren otpor Ohm

U:_____

Dne:_____ Žig

ISPRAVNO - NEISPRAVNO ___________________________________________________

Izmjeren otpor Ohm

U:_____

Dne:_____ Žig

ISPRAVNO - NEISPRAVNO________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Izmjeren otpor Ohm

U:

Dne:_____ Žig

ISPRAVNO - NEISPRAVNO ___________________________________________________

Izmjeren otpor Ohm

U:_____

Dne:_____ Žig

ISPRAVNO - NEISPRAVNO __________________________________________________

Izmjeren otpor Ohm

U:_____

Dne:_____ Žig

ISPRAVNO - NEISPRAVNO___________________________________________________

Izmjeren otpor Ohm

U:_____

Dne:_____ Žig

ISPRAVNO - NEISPRAVNO___________________________________________________