Uredba o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom

NN 63/1995 (4.9.1995.), Uredba o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama ureduje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 1995. godine, donijela

UREDBU

O PRIVREMENOM PREUZIMANJU I UPRAVLJANJU ODREĐENOM IMOVINOM

Članak 1.

Ovom Uredbom ureduje se privremeno preuzimanje, korištenje, upravljanje i nadzor nad imovinom fizićkih osoba odredenom ovom Uredbom u cilju njene zaštite te osiguranja potraživanja vjerovnika nastalih u svezi s tom imovinom.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe pod privremenu upravu Republike Hrvatske i na korištenje prema ovoj Uredbi stavlja se imovina koja se nalazi na ranije okupiranom, a sada oslobođenom teritoriju Republike Hrvatske, koju su vlasnici napustili i osobno je ne koriste.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe pod privremenu upravu Republike Hrvatske stavlja se imovina koja se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske, a koja je u vlasništvu osoba koje su napustile Republike Hrvatsku nakon 17. kolovoza 1990. godine ili se nalaze na okupiranom području Republike Hrvatske i koji se nalaze na teritoriju "Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore)" ili na okupiranom teritoriju Republike Bosne i Hercegovine i od dana napuštanja tu imovinu osobno ne koriste.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe pod privremenu upravu Republike Hrvatske i na korištenje prema ovoj Uredbi stavlja se imovina koja se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvu državljana "Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore)", koji tu imovinu osobno ne koriste.

Odredbe ove Uredbe ne odnose se na imovinu koja je u suvlasništvu državljana Republike Hrvatske i osoba koje nisu hrvatski državljani.

Članak 3.

Imovinom u smislu ove Uredbe smatra se sva pokretna i nepokretna imovina, a naročito:

- poljoprivredno gospodarstvo (imanje) koje čine stambene i gospodarske zgrade, zemljišta i druge nekretnine i pripadajuća pokrtna dobra (stoka i druge domaće životinje, prijevozna sredstva, alati i druga oprema, namještaj i sl.),

- stambene zgrade s okućnicama i stanovi (u daljem tekstu: zgrade) i namještaj i druga pokretna dobra koja se u njima nalaze,

- poslovne zgrade i poslovni prostor, te drugi nepokretni objekti (garaže, šupe, spremišta i sl.), te pokretna dobra koja se nalaze u tim objektima,

- vozila, plovila, alat, uređaji i sl.

Članak 4.

Posjed nad imovinom koja prema ovoj Uredbi privremeno prelazi pod upravu Republike Hrvatske preuzima općina odnosno grad te Grad Zagreb (u daljnjem tekstu: općina odnosno grad) na čijem području se nalazi imovina.

Poglavarstvo općine odnosno grada osniva Komisija za pri vremeno preuziman.je i korišten.je imovine (u daljem tekstu : Komisija) koja je dužna sačiniti popis imovine i ima druge ovlasti propisane ovom Uredbom. Popis imovine dostavlja se Ministarstvu razvitka i obnove, koje vodi evidenciju imovine.

U Komisiju iz stavka 2. ovog članka se imenuju po jedan predstavnik Ministarstva razvitka i obnove, Ministarstva obnove, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Ureda za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske, javnog pravobraniteljstva, općinskog, odnosno gradskog poglavarstva, a po potrebi i druge osobe. Predsjednika Komisije odreduje se aktom o osnivanju Komisije.

Za područje općine odnosno grada može se osnovati više komisija iz stavka 1. ovog članka:

Članak 5.

Komisije iz članka 4. ove Uredbe mogu imovinu iz članka 2. ove Uredbe dati u posjed i na korištenje prognanicima i izbjeglicama, povratnicima kojima je u domovinskom ratu uništena ili oštećena imovina, invalidima domovinskog rata, obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz domovinskog rata te drugim građanima koji obavljaju djelatnosti nužne za sigurnost, obnovu i razvoj ranije okupiranih područja.

Protiv rješenja Komisije može še izjaviti žalba Ministarstvu pravosuda u roku od 8 dana. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Prilikom davanja imovine u posjed i na korištenje sačinit će se zapisnik o stanju imovine i uvođenju u posjed.

Članak 6.

Rad komisija iz članka 4. ove Uredbe usmjerava i uskladuje Ministarstvo razvitka i obnove, a ministar razvitka i obnove može po potrebi donijeti naputak za provođenje Uredbe u svezi s imovinom i osobama kojima se ta imovina daje u posjed i na korištenje.

Članak 7.

Osobe koje su prema odredbi članka 5. ove Uredbe dobile imovinu iz članka 2. ove Uredbe u posjed i na korištenje dužne su imovinom upravljati pažnjom dobrog gospodara, u zaštiti te imovine prema trećim osobama imaju sve ovlasti koje pripadaju vlasniku imovine, te prihode koje imovina ostvaruje mogu koristiti za svoje potrebe.

Osobe iz stavka 1. ovog članka ne mogu nekretninama koje čine imovinu raspolagati (otuditi, zamijeniti, dati u zakup, dali u najam, na privremeno naplatno i besplatno korištenje, opteretiti hipotekom ili drugim teretom), i ne mogu raspolagati prijevoznim sredstvima i stokom bez suglasnosti Komisije iz članka 4.ove Uredbe.

Pravni poslovi sklopljeni protivno odredbi stavka 2. ovog članka su ništavi.

Članak 8.

Za vrijeme dok se imovina nalazi pod upravom Republike Hrvatske vlasnik ne može njom raspolagati (otuditi, zamijeniti, dati u zakup, dati u najam, na privremeno besplatno ili naplatno korištenje, opteretiti hipotekom ili drugim teretom i sl.).

Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog ministra pravosuđa izuzeti određenu imovinu od zabrane raspolaganja radi ispunjenja pravnog posla kojim pravo vlasništva stječu hrvatski državljani ili pripadnici hrvatskog naroda iz humanitarnih i drugih opravdanih razloga.

Pravni poslovi sklopljeni protivno odredbi stavka 1. ovog članka su ništavi.

Članak 9.

Komisija iz članka 4. ove Uredbe može ukinuti rješenje iz članka 5. ove Uredbe ako osoba odnosno osobe kojima je imovizka dana u posjed i na korištenje:

imovinom ne upravlja s pažnjom dohrog gospodara,

- stekne mogućnost povratka i korištenja vlastite imovine, s imovinom postupa suprotno odredbama ove Uredbe.

Članak 10.

Ako se vlasnik imovine iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe vrati u Republiku Hrvatsku i zatraži njezino vraćanje u svoj posjed i na korištenje, Komisija iz članka 4. ovog Zakona ukinut će rješenje iz članka 5. ove Uredbe.

Protiv rješenja kojim je Komisija ukinula rješenje iz danka 5. ove Uredbe vlasnik imovine, osoba kojoj je imovina dodijeljena u posjed i na korištenje i javni pravobranitelj mogu u roku od 8 dana podnijeti žalbu Ministarstvu pravosuda.

Osobi koja je pravomoćnim rješenjem iz stavka 2. ovog članka prestalo pravo na posjed i korištenje imovine, ne može se oduzeti posjed dok joj se ne osigura posjed i korištenje druge odgovarajuće imovine.

Članak 11.

Na pokretnu imovinu iz članka 2. ove Uredbe ne može se steći vlasništvo prisvojenjem (okupacijom).

Članak 12.

Osobama koje posjeduju i koriste imovinu iz članka 2. ove Uredbe protivno odredbama ove Uredbe oduzet će se posjed rješenjem Komisije iz članka 4. ove Uredbe.

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može voditi upravni spor. Administrativno izvršenje rješenja provest će tijelo koje ga je donijelo.

Članak 13.

Odredbe Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91) primjenjivat će se u upravnim stvarima prema ovoj Uredbi, ukoliko ovom Uredbom nije drugačije određeno. Upravne stvari iz ove Uredbe rješavaju se po skraćenom postupku.

Članak 14.

Posebnim zakonom uredit će se vlasništvo nad imovinom koja je stavljena pod upravu prema odredbama ove Uredbe a koja nije vraćena vlasniku u posjed i na korištenje.

Članak 15.

Ovlašćuje se ministar pravosuda da po potrebi donese propise za provođenje ove Uredhe, osim za provođenje pitanja iz odredbe članka 6. ove Uredbe.

Nadzor nad primjenom ove odredbe obavlja Ministarstvo pravosuđa.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/95-01/14

Urhroj: 5030109-95-1

Zagreb, 31. kolovoza 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.