Pravilnik o identifikaciji radijskih postaja

NN 63/1995 (4.9.1995.), Pravilnik o identifikaciji radijskih postaja

MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA

Na temelju članka 40. stavka (2) Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", broj 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O IDENTIFIKACIJI RADIJSKIH POSTAJA

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom ureduju pitanja identifikacije radijskih postaja u Republici Hrvatskoj.

OSNOVNE ODREDBE

Članak 2.

(1) Ministarstvo pomorstva, prometa i veza prigodom izdavanja dozvole za radijsku postaju određuje znakove identifikacije.

(2) Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na radijske postaje u radijskim službama Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva vanjskih poslova.

(3) Znakovi identifikacije se ne odreduju za radijsku postaju u radiorelejnom spojnom putu, zemaljsku satelitsku radijsku postaju, radijsku postaju, koja automatski emitira određeni signal opasnosti, radiofor i slično, te radijsku postaju, koja se priključuje na javnu automatsku telekomunikacijsku mrežu.

OPĆA NAČELA DODJELE ZNAKOVA IDENTIFIKACIJE

Članak 3.

(1) Radijska postaja se prigodom emitiranja mora identificirati pomoću pozivnog znaka ili drugog znaka identifikacije.

(2) Znakovi identifikacije se sastavljaju zavisno od vrste radijske služhe, vrste emisije i lokacije radijske postaje.

Članak 4.

(1) Pozivni znak identifikacije radijske postaje se sastoji iz stalnog dijela, koji je zajednički za radijske postaje u Hrvatskoj i promjenjivog dijela.

(2) Stalni dio pozivnog znaka sadrži oznaku 9A, koja označava radijsku postaju za koju je dozvola izdana u Hrvatskoj, prema "Operativnom biltenu -- ITU", br. 525 od 16. srpnja 1992. godine.

(3) Promjenjivi dio pozivnog znaka radijske postaje sastoji se od kombinacije slova: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z i od znamenaka 2 do 9.

Članak 5.

(1) Drugi znak identifikacije radijske postaje, koja obavlja pozivanje sastoji se od riječi, znakova, slika i signala, koji označavaju naziv vlasnika radijske postaje, zemljopisni naziv lokacije radijske postaje i naziv objekta u kome je radijska postaja smještena.

(2) Drugi znak identifikacije radijske postaje na plovilu, zrakoplovu ili vozilu sastoji se od naziva plovila, oznake zrakoplova, te registarskog broja ili neke druge oznake, kojom se radijska postaja može identificirati.

Članak 6.

Ako su radijskoj postaji dodljeljene dvije ili više frekvencija, svaka frekvencija ili svaka grupa frekvencija mora imati svoj pozivni znak.

Članak 7.

Kao znakovi identiikacije radijske postaje ne smiju se upotrebljavati kombinacije signalnih znakova ili riječi:

1. koje čine isti znak identifikacije dvije ili više radijskih postaja ;

2. koje čine znak za opasnost, žurnost, sigurnost i alarm ili koje predstavljaju znak sličan takvom znaku;

3. kratice, koje se upotrebljavaju u radio-komunikacijskom prometu.

POZIVNI ZNAKOVI RADIJSKIH POSTAJA

Članak 8.

Pozivni znak nepokretne radijske postaje, koja radi u unutrašnjem ili medunarodnom prometu sastoji se od oznake 9A i kombinacije jednog slova abecede i najviše tri znamenke.

Članak 9.

Pozivni znak obalne radijske postaje ili radijske postaje u zračnoj luci sastoji se od oznake 9A i jednog

slova abecede (broj kombinacija: 26) ili jednog slova i jedne znamenke (broj kombinacija : 208).

Članak 10.

(1) Pozivni znak radijske postaje na plovilu sastoji se od oznake 9A i kombinacije dva slova abecede kada se radi s radiotelegrafijom ili kombinacije četiri znamenke kada se radi s radiotelefonijom.

(2) Pozivni znak radijske postaje na objektu za spašavanje, koji se nalazi na plovilu sastoji se od pozivnog znaka matičnog plovila i kombinacije dvije znamenke.

Članak 11.

(1) Pozivni znak radijske postaje na zrakoplovu sastoji se od oznake 9A i kombinacije tri slova abecede.

(2) Pozivni znak radijske postaje na objektu za spašavanje, koji se nalazi na zrakoplovu sastoji se od pozivnog znaka matičnog zrakoplova i jedne znamenke.

(3) Pozivni znak radijske postaje na objektu za spašavanje, koji se nalazi u zračnoj luci sastoji se od pozivnog znaka matične zračne luke i jedne znamenke.

Članak 12.

(1) Pozivni znak kopnene pokretne radijske postaje sastoji se od oznake 9A i kombinacije jednog slova abecede, jedne znamenke i još tri znamenke, koje mogu sadržavati i 0 i 1.

(2) Kao znak identiikacije prenosive radijske postaje služi ime osobe, koja obavlja komunikaciju.

Članak 13.

Pozivni znak amaterske radijske postaje sastoji se od oznake 9A i kombinacije jedne znamenke, koja može sadržavati i 0 i 1 i najviše do tri slova abecede (osim slova O i I).

Članak 14.

Pozivni znak eksperimentalne radijske postaje sastoji se od oznake 9A i kombinacije jedne znamenke i najviše do tri slova abecede.

DRUGI ZNAK IDENTIFIKACIJE RADIJSKE POSTAJE

Članak 15.

(1) Drugi znak identifikacije obalne radijske postaje sastoji se od zemljopisnog naziva označenog u Nomenklaturi obalnih radijskih postaja i riječi "Radio" ili neke druge oznake.

(2) Drugi znak identifikacije radijske postaje u zračnoj luci sastoji se od naziva zračne luke ili zemljopisnog mjesta zračne luke i rijeći, koja označava funkciju radijske postaje.

Članak 16.

(1) Drugi znak identifikacije radijske postaje na plovilu sastoji se od naziva plovila.

(2) Drugi znak identifikacije radijske postaje na zrakoplovu sastoji se od riječi, koje označavaju tip i broj zrakoplova i naziv vlasnika zrakoplova.

Članak 17.

(1) Drugi znak identifikacije kopnene pokretne radijske postaje sastoji se od registarske oznake vozila ili neke druge pogodne oznake.

IDENTIFIKACIJA RADIJSKIH POSTAJA ZA EMITIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA

Članak 18.

(1) Radijska postaja za emitiranje radijskih i televizijskih programa identificira se samo drugim znakom identifikacije.

(2) Drugi znak identifikacije radijske postaje za emitiranje radijskih i televizijskih programa sadržava zemljopisni naziv lokacije postaje i program koji ona emitira (označen brojem ili na drugi način) iIi neku drugu oznaku, kojom se dotična radijska postaja može identificirati.

(3) Radijska postaja za emitiranje radijskog i televizijskog programa može se identificirati i nekim karakterističnim signalom.

STUPANJE NA SNAGU PRAVILNIKA

Članak 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:011-01/95-02/71

Urbroj : 530-07-95-2

Zagreb, 17. kolovoza 1995.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing. el. v. r.