Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske

NN 68/1995 (21.9.1995.), Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zasttrpnika u Sabor Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. rujna 1995.

Broj: 01-95-1567/1

Zagreb, 21. rujna 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92., 1/93 i 1 I/94) u članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Birači koji nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske biraju, glasujući u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, zastupnike u Zastupnički dom na temelju posebnih lista, uz uvjete i na način koji su utvrđeni člankom 24a. ovoga Zakona".

Članak 2.

U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Zastupnika izabranog u izbornoj jedinici koji prihvati neku od dužnosti iz stavka 2. ovoga članka zamjenjuje zamjenik zastupnika izabran u izbornoj jedinici. Zastupnika izabranog na državnoj listi koji prihvati neku od dužnosti iz stavka 2. ovoga članka zamjenjuje onaj neizabrani kandidat na driavnoj listi sa koje je izabrani zastupnik, kojeg odredi politička stranka ćija je državna lista, odnosno drugi zakonom odredeni predlagatelj liste. Zastupnika izabranog na posebnoj listi na temelju koje biraju zastupnike u Zastupnički dom birači koji nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: posebna lista) koji prihvati neku od dužnosti iz stavka 2. ovoga članka zamjenjuje jedan od zamjenika zastupnika izabranih zajedno sa zastupnićima na posebnoj listi, kojeg odredi politička stranka čija je posebna lista, odnosno drugi zakonom određeni predlagatelj liste.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak koji glasi:

" Po prestanku dužnosti iz stavka 2. ovoga članka, zastupnik izabran u izbornoj jedinici, na državnoj ili posebnoj listi, ima se pravo vratiti u Zastupnički dom umjesto zastupnika koji ga je zamjenjivao ako podnese pismeni zahtjev predsjedniku doma u roku od 8 dana po prestanku dužnosti iz stavka 2. ovoga članka. Povratak zastupnika u dom, zastupnik može tražiti jedanput u toku trajanja zastupničkog mandata."

Članak 3.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih stranaka mogu predložiti jednog kandidata i njegovog zamjenika i zajedničku državnu listu, odnosno posebnu listu, odnosno županijsku listu."

Članak 4.

U članku 13. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

" Kandidati za zastupnike predloženi od birača ne mogu bi ti članovi niti jedne političke stranke."

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Iza novog stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: "Kad birači predlaiu posebnu listu, za pravovaljanost kan didature potrebno je prikupiti najmanje 500 potpisa."

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

Članak 5.

U Članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi

"Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za zastupnika i samo jednu državnu listu, odnosno posebnu listu, odnosno županijsku listu".

Članak 6.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi :

"Prijedlozi kandidata za zastupnike i njihove zamjenike koji se prema ovom Zakonu biraju pojedinačno u izbornoj jedinici moraju prispjeti Izbornoj komisiji izborne jedinice najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora. Prijedlozi državnih lista, odnosno posebnih lista, odnosno prijedlozi županijskih lista moraju prispjeti lzbornoj komisiji Republike Hrvatske; odnoso županijskoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora."

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"U prijedlogu državne liste obvezatno se uz podatke iz prethodnog stavka navodi naziv liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 do zaključno rednog broja 80. Predlagatelj slobodno utvrduje redoslijed kandidata na listi."

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi

"U prijedlogu posebne liste obvezatno se uz podatke iz stavka 2. i 3. ovoga članka navodi ime i prezime zamjenika svakog od kandidata na listi, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 do zaključno rednog broja 12. Predlagatelj slobodno utvrduje redoslijed kandidata na listi."

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. mijenja se i glasi: " Naziv liste jest puni, a ako postoji i skračeni naziv stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je, odnosno koje su listu predložile. Ako je listu predložila skupina birača, njen je naziv "nezavisna davna lista", odnosno "nezavisna posebna lista", odnosno "nezavisna županijska lista".

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 7.

U članku 16. stavku 2. iza riječi: "državne liste" dodaju se riječi: "odnosno posebne liste".

U stavku 3. iza riječi: "državnih lista" dodaju se riječi: "odnosno posebnih lista".

Stavak 4. mijenja se i glasi:

"lzborna komisija Republike Hrvatske će, u roku iz stavka 2. ovoga članka, dostaviti hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima sve prihvaćene državne liste i posebne liste kao i zbirnu listu državnih lista te zbirnu listu posebnih lista radi njihove javne objave."

Članak 8.

U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi :

"Na zbirnu listu državne liste, odnosno posebne Iiste, odnosno županijske liste se unose prema abecednom redu punog naziva stranke, odnosno koalicije koja je listu predložila. Ako je više stranaka predložilo zajedničku driavnu listu, odnosno posebnu listu, odnosno županijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu."

Članak 9.

U članku 18. iza riječi : "državnih lista" dodaju se riječi : "odnosno posebnih lista".

Članak 10.

U članku 19. stavku 1. i 2. iza riječi : "članka 10." riječi : "stavka 2." brišu se.

Članak 11.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi :

"Kandidat za zastupnika koji se bira pojedinačnim izborom u izbornoj jedinici, koji na izboru dobije najmanje 6% glasova i politička stranka čija državna lista, odnosno posebna lista, odosno županijska lista na izboru dobije najmanje 5% glasova imaju pravo na jednaku naknadu troškova izborne promidžbe."

Članak 12.

U članku 23. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"U Zastupnički dom 32 zastupnika bira se u izbornim jedinicama u kojima se u svakoj bira jedan zastupnik.

Dvadesetosam zastupnika bira se u izbornim jedinicama u kojima se u svakoj na približno isti broj birača bira jedan zastupnik."

Članak 13.

Članak 24. mijenja se i glasi:

"U Zastupnički dom 80 zastupnika bira se tako da područje čitave Republike Hrvatske čini jednu izbornu jedinicu i da svi birači koji pristupe glasovanju biraju na temelju državnih lista sve zastupnike.

Broj zastupnika koji će biti izabran sa svake državne liste utvrduje se na sljedeći način:

Ukupan broj glasova koji je dobila svaka državna lista (biračka masa liste) dijeli se s brojevima od 1 do zaključno 80. Od svih dobivenih rezultata 80-ti rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake državne liste (biračka masa liste). Svaka državna lista dobit će onoliko zastupničkih mjesta koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova (biračka masa) sadrži zajednički djelitelj. Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi izmedu dviju ili više državnih lista dobila koje zastupničko mjesto, ono će pripasti onoj driavnoj listi koja je dobila više glasova.

Državna lista jedne politićke stranke ili nezavisna državna lista kja na izborima dohije manje od 5% glasova ne sudjeluje u diobi zastupničkih mjesta državna lista dviju političkih stranaka, odnosno koalicijska dvostranačka lista koja na izborima dobije manje od 8% glasova ne sudjeluje u diobi zastupnićkih mjesta. Državna lista tri ili više političkih stranaka odnosno koalicijska lista tri ili više stranaka koja na izborima dobije manje od 11% glasova ne sudjeluje u diobi zastupničkih mjesta."

Članak 14.

Iza članka 24. dodaje se novi članak 24a. koji glasi

"Članak 24a.

U Zastupnički dom 12 zastupnika biraju birači koji nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske na temelju posebnih lista.

Broj zastupnika koji će biti izabran sa svake posebne liste utvrduje se na sljedeći način:

Ukupan broj glasova koji je dobila svaka posebna lista (biračka masa liste) dijeli se s brojevima od 1. do zaključno 12. Od svih dobivenih rezultata 12-ti rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake posebne liste (biračka masa liste). Svaka posebna lista dobit će onoliko zastupničkih mjesta koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova (biračka masa) sadrži zajednićki djelitelj. Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi izmedu dvije ili više posebnih lista dobila koje zastupničko mjesto, ono će pripasti onoj posebnoj listi koja je dobila više glasova.

Posebna lista jedne političke stranke, odnosno posebna nezavisna lista koja na izborima dobije manje od 5% glasova ne sudjeluje u diobi zastupničkih mjesta. Posebna lista dviju političkih stranaka, odnosno koalicijska dvostranaćka lista koja na izborima dobije manje od 8% glasova ne sudjeluje u diobi zastupničkih mjesta. Posebna lista tri ili više političkih stranaka, odnosno koalicijska lista tri ili više stranaka koja na izborima dobije manje od 11% glasova ne sudjeluje u diobi zastupničkih mjesta."

Članak 15.

U članku 25. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase: "Zamjenici zastupnika sa svake državne liste su kandidati koji nisu izabrani.

Sa svake posebne liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je odredena lista dobila zastupničkih mjesta.

Zajedno sa zastupnicima koji su izabrani sa svake posebne liste, izabrani su i njihovi zamjenici."

Članak 16.

U članku 29. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"U radu izbornih komisija i biračkih odbora može sudjelovati jedan predstavnik večinske stranke, odnosno koalicije i jedan predstavnik oporbenih stranaka prema stranačkom stanju u prethodno izabranom domu za izbor čijih zastupnika su raspisani izbori. Stranke svog predstavnika odreduju dogovorom, a ako se on ne postigne do dana početka rada izbornih komisija, odnosno biračkih odbora, izbor će se izmedu od stranaka pcedloženih kandidata, obaviti kockom pred Izbornom komisijom Republike Hrvatske za izborne komisije, a pred izbornim komisijama izbornih jedinica za biračke odbore."

Članak 17.

U članku 31. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi :

"6. na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje državne liste i posebne liste i sastavlja zbirnu listu državnih lista te zbirnu listu posebnih lista."

Članak 18.

U članku 33. stavak 4. i 5. brišu se.

Članak 19.

Članak 19. mijenja se i glasi:

"Glasaćki listić na kojem se glasuje za jednu od državnih lista, odnosno posebnih lista, odnosno županijskih lista sadrži:

1. naziv liste,

2. ime i prezime nositelja liste,

3. serijski broj.

Na glasačkom listiću državne liste, odnosno posebne liste, odnosno županijske liste se navode onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi dotičnih lista. Ispred naziva liste stavlja se redni broj."

Članak 20.

U članku 40. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase

"Glasuje se samo za kandidate, odnosno državne liste, odnosno posebne liste, odnosno županijske liste navedene na glasačkom listiću.

Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred imena kandidata, odnosno naziva državne liste, odnosno posebne liste, odnosno županijske liste za kojeg odnosno za koju se glasuje."

Članak 21.

Članak 41. mijenja se i glasi :

"Nepotpuni glasački listić, kao i tako popunjen glasački Iistić da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata, odnosno državnu listu, odnosno posebnu listu, odnosno županijsku listu birač glasovao, smatrat će se nevažećim.

Nevažećim će se smatrati i glasački listić na kojem je birač glasovao za dva ili više kandidata, odnosno za dvije ili više državnih lista, odnosno posebnih lista, odnosno županijskih lista."

Članak 22.

U članku 44. stavku 2. iza riječi: vdržavne liste" dodaju se riječi: "odnosno posebne liste".

Članak 23.

U članku 46. stavku 1. iza riječi: "državna lista" dodaju se riječi: "odnosno posebna lista".

Članak 24.

U članku 51. stavku 1. točki 1. iza riječi : "driavna lista" dodaju se riječi: "odnosno posebna lista".

U stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi

"3. broj zastupničkih mjesta koje je dobila svaka državna lista, odnosno svaka posebna lista, te imena i prezimena kandidata sa svake državne liste, odnosno posebne liste, koji su izabrani za zastupnika."

Članak 25.

U članku 54. stavku 1. iza riječi: "državnu listu" dodaju se riječi: "odnosno posebnu listu".

U stavku 2. iza riječi: "državnim listama" dodaju se riječi: "odnosno posebnim listama".

U stavku 3. iza riječi: "državnu listu" dodaju se riječi: "odnosno posebnu listu".

Članak 26.

U članku 56. stavku 2. iza riječi : "državnih lista" dodaju se riječi: "odnosno posebnih lista".

Članak 27.

Iza članka 58., ispod podnaslova "Prijelazne i završne odredbe" dodaje se novi članak 58a. koji glasi:

"Članak 58a.

Do objave rezultata popisa pučanstva Republike Hrvatske na izbor zastupnika u Zastupnički dom ne primjenjuju se odredbe članka 10., članka 22., člank 23. stavka 1. i stavka 3. te članka 26. ovoga Zakona.

U Zastupnički dom, u razdoblju iz stavka 1. ovog danka, bira se 127 zastupnika.

Na izborima za Zastupnički dom u razdoblju iz stavka I. ovoga članka pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina imaju pravo izabrati 8 zastupnika u Zastupnički dom.

Pripadnici srpske etničke zajednice ili manjine biraju 3 zastupnika u izbornoj jedinici koju čini područje čitave Republike Hrvatske. Izmedu svih kandidata kandidiranih u izbornoj jedinici izabrana su 3 koja su po redu dobili najveći broj glasova birača koji su glasovali. Ako se zbog istog broja glasova kandidata ne može utvrditi koja su tri po redu dobili najveći broj glasova, izbori se ponavljaju.

Po jednog zastupnika u Zastupnički dom biraju pripadnici mađarske, talijanske, češke i slovačke, te rusinske i ukrajinske kao i njemačke i austrijske manjine, u posebnim izbornim jedinicama koje se odreduju Zakonom o izbornim jedinicama za Zastupničkl dom Sabora Republike Hrvatske prema odredbama danka 23. stavka 4. ovoga Zakona.

Ako se na izborima za zastupnike u Zastupnički dom ne postigne zastupljenost etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koja se traii prema stavku 3. ovoga članka, broj zastupnika Zastupničkog doma povećat će se za jedno mjesto kako bi tražena zastupljenost bila ostvarena, a izbornim zastupnikom smatrat će se pripadnik određene zajednice ili manjine koji je bio kandidiran, a nije izabran, na državnoj listi koja je dobila najviše glasova."

Članak 28.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:013-01/95-01/03

Zagreb, 20. rujna 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v.r.