Odluka o raspuštanju Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

NN 68/1995 (21.9.1995.), Odluka o raspuštanju Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 77. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, članka 108. stavka 1. i članka 109. stavka 1. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. rujna 1995. godine donosi

ODLUKU

O RASPUŠTANJU ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

1. Raspušta se Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

2. Odluka stupa na snagu odmah/danom donošenja.

Klasa: 021-03/95-01/07

Zagreb, 20. rujna 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.