Pravilnik o objavi podataka novootkrivenih karantenskih štetočinja bilja

NN 71/1995 (25.9.1995.), Pravilnik o objavi podataka novootkrivenih karantenskih štetočinja bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o zaštiti bilja ("Narodne novine" broj 10/94.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O OBJAVI PODATAKA NOVOOTKRIVENIH KARANTENSKIH ŠTETOČINJA BILJA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način i uvjeti za objavu podataka o pojavi i rasprostranjenosti novootkrivenih karantenskih štetočinja bilja utvrđenih u " Listi A1" Liste karantenskih štetočinja bilja.

Članak 2.

Podaci o pojavi i rasprostranjenosti novootkrivenih karantenskih štetočinja bilja, koje nisu utvrdene u naredbi o proglašavanju područja zaraženih karantenskim štetočinjama bilja, mogu se objaviti nakon determinacije tih štetočinja bilja.

Deternlinaciju iz stavka 1. ovog članka obavlja Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske.

Ako ustanova iz stavka 2. ovog članka nije u mogućnosti determinirati novootkrivene karantenske štetočinje bilja, determinirati ih može, nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i druga znanstvena ustanova specijalizirana za proučavanje štetočinja bilja.

Znanstvena ustanova iz stavka 2. ovog članka, nakon determinacije štetočinje bilja iz članka 1. ovog pravilnika, dužna je o tome obavijestiti Ministarstvo.

Članak 3.

Podatke o pojavi i rasprostranjenosti novootkrivenih karantenskih štetočinja bilja, nakon provedenog postupka determinacije iz članka 2. ovog pravilnika, mogu objavljivati znanstveni djelatnici koji se bave proučavanjem štetočinja bilja, znanstvene ustanove za proučavanje štetočinja bilja i tijela državne uprave nadležna za poslove zaštite bilja nakon pribavljene sugfasnosti Ministarstva.

Ministarstvo izdaje suglasnost iz stavka 1. ovog članka na temelju dostavljenih podataka o pojavi i rasprostranjenosti novootkrivenih karantenskih biljnih štetočinja i dokumentacije s potvrdom o determinaciji.

Članak 4.

Podaci o pojavi i rasprostranjenosti novootkrivenih karantenskih štetočinja bilja koji se objavljuju u znanstvenim i stručnim časopisima i tisku obvezatno obuhvaćaju: latinsko ime i sistematsko mjesto vrste štetočinje bilja; datum otkrivanja vrste; lokalitet (mjesto, potez) otkrivanja; vrstu bilja na kojoj je štetočinja otkrivena; opis vrste s crtežima ili fotografijama; opis štete s originalnim crtežima ili fotografijama; rasprostranjenost te biljne štetočinje u svijetu ; vrste bilja što ih štetočinja napada i literaturu korištenu radi utvrđivanja vrste.

Podaci o pojavi i rasprostranjenosti novootkrivene karantenske biljne štetočinje koji se objavljuju mogu obuhvaćati i biološke i ekološke karakteristike značajne za upoznavanje vrste i njezine štetnosti te mjere suzbijanja.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Uput stvo o objavi podataka o pojavi i rasprostranjenosti novootkrivenih karantenskih biljnih bolesti i štetočina ("Narodne novine" broj 53/91.)

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:011-2/95-1/124

Urbroj : 525-01-95-1

Zagreb,12. rujna 1995.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivica Gaži, dipl. ing., v. r.