Odluka o proglašenju Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom

NN 73/1995 (27.9.1995.), Odluka o proglašenju Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLlKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRIVREMENOM PREUZIMANJU I UPRAVLJANJU ODREĐENOM IMOVINOM

Proglašavam Zakon o privremenom preuzinkanju i upravljanju odredenom imovinom, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. rujna 1995.

Broj:01-95-1579/1

Zagreb, 21. rujna 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.


ZAKON

O PRIVREMENOM PREUZIMANJU I UPRAVLJANJU ODREĐENOM IMOVINOM

Članak 1.

Ovim Zakonom ureduje se privremeno preuzimanje, korištenje, upravljanje i nadzor nad imovinom tizičkih osoba određenom novim Zakonom u cilju njene zaštite te osiguranja potraživanja vjerovnika nastalih u svezi s tom imovinom.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona pod privremenu upravu Republike Hrvatske i na korištenje prema ovom Zakonu stavlja se imovina koja se nalazi na ranije okupiranom, a sada oslobodenom teritoriju Republike Hrvatske, koju su vlasnici napustili i osobno je ne koriste.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona pod privremenu upravu Republike Hrvatske i na korištenje prema ovom Zakonu stavlja se imovina koja se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske, a koja je u vlasništvu osoba koje su napustile Republiku Hrvatsku nakon 17. kolovoza 1990. godine ili se nalaze na okupiranom području Republike Hrvatske i koji se nalaze na teritoriju "Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore)" ili na okupiranom teritoriju Republike Bosne i Hercegavine i od dana napuštanja tu imovinu osobno ne koriste.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona pod privremenu upravu Republike Hrvatske i na korištenje prema ovom Zakonu stavlja se imovina koja se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvu državljana "Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore)", koji tu imovinu osobno ne koriste.

Članak 3.

Imovinom u smislu ovog Zakona smatra se sva pokretna i nepokretna imovina, a naročito:

- poljoprivredno gospodarstvo (imanje) koje čine stambene i gospodarske zgrade, zemljišta i druge nekretnine i pripada juća pokretna dobra (stoka i druge domaće životinje, prijevozna sredstva, alati i druga oprema, namještaj i sl.),

- stambene zgrade s okućnicama i stanovi (u daljnjem tekstu : zgrade) i namještaj i druga pokretna dobra koja se u njima nalaze,

- poslovne zgrade i poslovni prostor, te drugi nepokretni objekti (garaže, šupe, spremišta i sl.), te pokretna dobra koja se nalaze u tim objektima,

- vozila, plovila, alat, uređaji i sl.

Članak 4.

Posjed nad imovinom koja prema ovom Zakonu privremeno prelazi pod upravu Republike Hrvatske danom stupanja na snagu ovoga zakona preuzima općina, odnosno grad te Grad Zagreb (u daljnjem tekstu : općina, odnosno grad) na čijem području se nalazi imovina.

Poglavarstvo, odnosno povjerenik Vlade Republike Hrvatske, općine, odnosno grada osniva Komisiju za privremeno preuzimanje i korištenje imovine (u daljnjem tekstu : Komisija) koja je dužna sačiniti popis imovine i ima druge ovlasti propisane ovim Zakonom. Popis imovine dostavlja se Ministarstvu razvitka i obnove, koje vodi evidenciju imovine.

U Komisiju iz stavka 2. ovoga članka se imenuju predstavnici gradskog, odnosno općinskog poglavarstva i vijeća, ugledni građani, a po mogućnosti i predstavnici nadležnih ministarstava (Ministarstva razvitka i obnove, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva rada i socijalne skrbi, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Ureda za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske i javnog pravobraniteljstva).

Za područje općine, odnosno grada može se osnovati više komisija iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Komisije iz članka 4. ovoga Zakona mogu imovinu iz članka 2. ovoga Zakona dati privremeno u posjed i na korištenje prognanicima i izbjeglicama, povratnicima kojima je u domovinskom ratu uništena ili oštećena imovina, invalidima domovinskog rata, obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz domovinskog rata te drugim gradanima koji obavljaju djelatnosti nužne za sigurnost, obnovu i razvoj ranije okupiranih podrućja.

Protiv rješenja Komisije može se izjaviti žalba Ministarstvu pravosuda u roku od 8 dana od dana njegovog uručenja ili od dana njegovog priopćenja. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Prilikom davanja imovine u posjed i na korištenje sačinit će se zapisnik o stanju imovine i uvođenju u posjed.

Članak 6.

Rad komisija iz članka 4. ovoga Zakona usmjerava i uskladuje Ministarstvo razvitka i obnove, a ministar razvitka i obnove moie po potrebi donijeti naputak za provođenje zakona u svezi s imovinom i osobama kojima se ta imovina daje u posjed i na korištenje.

Članak 7.

Osobe koje su prema odredbi članka 5. ovoga Zakona dobile imovinu iz članka 2. ovoga Zakona u posjed i na korištenje dužne su imovinom upravljati pažnjom dobrog gospodara, u zaštiti te imovine prema trećim osobama imaju sve ovlasti koje pripadaju vlasniku imovine, te prihode koje imovina ostvaruje mogu koristiti za svoje potrebe.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka ne mogu nekretninama koje čine imovinu raspolagati (otuditi, zamijeniti, dati u zakup, dati u najam, na privremeno naplatno i besplatno korištenje, opteretiti hipotekom ili drugim teretom), a ne mogu raspolagati prijevoznim sredstvima i stokom bez suglasnosti Komisije iz članka 4. ovoga Zakona.

Pravni poslovi sklopljeni protivno odredbi stavka 2. ovoga članka su ništavi.

Članak 8.

Za vrijeme dok se imovina nalazi pod upravom Republike Hrvatske vlašnik ne može njom raspolagati (otuđiti, zamijeniti, dati u zakup, dati u najam, na privremeno besplatno ili naplatno korištenje, opteretiti hipotekom ili drugim teretom i sl.).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog ministra pravosuđa izuzeti odredenu imovinu od zabrane raspolaganja.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na slučajeve kada imovinu pod upravom Republike Hrvatske na temelju ugovora o zamjeni stječu hrvatski državljani ili pripadniei hrvatskog narođa koji su bili prisiljeni napustiti "Saveznu Republiku

Jugoslaviju (Srbija i Crna Gora)" ili okupirani teritorij Republike Bosne i Hercegovine.

Ugovor o zamjeni iz stavka 3. ovoga članka podnosi se na suglasnost Ministarstvu pravosuda. Suglasnost Ministarstva pravosuda zamjenjuje klauzule ovjere potpisa i razreza poreza nadležnih tijela.

Pravni poslovi sklopljeni protivno odredbama ovog članka su ništavi.

Članak 9.

Ako je imovina koja je predmet ugovora o zamjeni prethodno data rješenjem Komisije u posjed i na korištenje osobama iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, Komisiji će ukinuti rješenje.

Osoba koja na temelju ugovora o zamjeni iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona stječe pravo vlasništva ne može steći posjed na imovini koja je predmet ugovora o zamjeni dok Komisija osobi koja je u posjedu te imovine ne osigura drugu odgovarajuću imovine.

Članak 10.

Komisija iz članka 4. ovoga Zakona može ukinuti rješenje iz članka 5. ovoga Zakona ako osoba odnosno osobe kojima je imovina data u posjed i na korištenje:

- imovinom ne upravlja s pažnjom dobrog gospodara,

- stekne mogućnost povratka i korištenja vlastite imovine,

- s imovinom postupa suprotno odredbama ovoga Zakona.

Članak 11.

Ako se vlasnik imovine iz članka 2. stavka I. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona vrati u Republiku Hrvatsku i zatraži njezino vraćanje u svoj pos,jed i na korištenje, Komisija iz članka 4. ovoga Zakona ukinut će rješenje iz članka 5. ovoga Zakona.

Protiv rješenja kojim je Komisija ukinula rješenje iz članka 5. ovoga Zakona vlasnik imovine, osoba kojoj je imovina dodijeljena u posjed i na korištenje i javni pravobranitelj mogu u roku od 8 dana podnijeti žalbu Ministarstvu pravosuda.

Osobi kojoj je pravomoćnim rješenjem iz stavka 2. ovoga članka prestalo pravo na posjed i korištenje imovine, ne može se oduzeti posjed dok joj se ne osigura posjed i korištenje druge odgovarajuće imovine.

Članak 12.

Na pokretnu imovinu iz članka 2. ovoga Zakona ne može se steći vlasništvo prisvojenjem (okupacijom).

Članak 13.

Osobama koje posjeduju i koriste imovinu iz članka 2. ovoga Zakona protivno odredbama ovoga Zakona oduzet će se posjed rješenjem Komisije iz članka 4. ovoga Zakona.

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može voditi upravni spor. Administrativno izvršenje rješenja provest će tijelo koje ga je donijelo.

Članak 14.

Odredbe Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine",br. 53/91.) primjenjivat će se u upravnim stvarima prema ovom Zakonu, ukoliko ovim Zakonom nije drukčije određeno. Upravne stvari iz ovoga Zakona rješavaju se po skraćenom postupku.

Članak 15.

Posebnim zakonom uredit će se vlasništvo nad imovinom koja je stavljena pod upravu prema odredbama ovoga Zakona a koja nije vraćena vlasniku u posjed i na korištenje.

Članak 16.

Ovlašćuje se ministar pravosuđa da po potrebi donese propise za provođenje ovoga Zakona, osim za provođenje pitanja iz odredbe članka 6. ovoga Zakona.

Nadzor nad primjenom ovoga Zakona obavlja Ministarstvo pravosuđa.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Uredba o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom ("Narodne novine", br. 63/95.)

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:370-01/95-01/11

Zagreb, 20. rujna 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljkio Mihanović, v. r.