Odluka o proglašenju Zakona o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju

NN 73/1995 (27.9.1995.), Odluka o proglašenju Zakona o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLlKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Usta,a Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DAVANJU U NAJAM STANOVA NA OSLOBOĐENOM TERITORIJU

Proglašavam Zakon o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. rujna 1995.

Broj: 01-95-1580/1

Zagreb, 21. rujna 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđmam, v. r.


ZAKON

O DAVANJU U NAJAM STANOVA NA OSLOBOĐENOM TERITORIJU

Članak 1.

Ovim Zakonom ureduje se davanje u najam stanova na kojima sukladno odredbama ovoga Zakona prestaje stanarsko pravo u društveriom vlasništvu, državnom vlasništvu, odnosno vlasništvu pravnih osoba koje su to vlasništvo stekle na temelju posebnih propisa, a nalaze se na ranije okupiranom, sada oslobođenom teritoriju Republike Hrvatske.

Ovaj Zakon odnosi se i na stanove iz stavka 1. ovog članka na kojima do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nije stečeno stanarsko pravo.

Članak 2.

Stanarsko pravo na stanovima iz članka 1. ovoga Zakona prestaje po sili zakona ako je nositelj stanarskog prava isti napustio i ne koristi ga dulje od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ako su u stanu ostali članovi obiteljskog domaćinstva nositelja stanarskog prava, najmodavac određen ovim Zakonom odIučit će da li će njima dati u najam taj ili neki drugi odgovarajući stan.

Članak 3.

Stanove iz članka 1. ovoga Zakona u dzžavnom vlasništvu daje u najam Ministarstvo razvitka i obnove.

Ostale stanove daje u najam Komisija osnovana na temelju Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom.

Predsjednika Komisije odreduje se aktom u osnivanju Komisije.

Za teritorij općine, odnosno grada može se osnovati više komisija iz stavka 2. ovoga članka.

Rad Komisija iz stavka 2. ovoga članka usmjerava i usklađuje Ministarstvo razvitka i obnove, a ministar razvitka i obnove može po potrebi donijeti naputak za provođenje Zakona u vezi sa stanovima i osobama kojima se stanovi daju u najam.

Članak 4.

Stanovi iz članka 1. ovoga Zakona daju se u najam prvenstveno osobama koji će na ranije okupiranom, a sada oslobođenom teritoriju obavljati poslove od interesa za sigurnost, obnovu i razvoj, povratak prognanika, izbjeglica i iseljenika te druge poslove od javnog interesa na tom teritoriju (u daljnjem tekstu: najmoprimac), uz obvezu tih osoba da najmanje 3 godine provedu na radu na tom teritoriju.

O davanju u najam stanova osobama iz prethodnog stavka ovoga članka Ministarstvo razvitka i obnove, odnosno Komisija donosi rješenje.

Protiv rješenja Komisije iz prethodnog stavka ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja u roku od 8 dana.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Članak 5.

Protiv pravomoćnog rješenja Komisije može se pokrenuti upravni spor.

Odredbe Zakona o općem upravnom postupku ("Narođne novine", broj 53/91.) primjenjivat će se u upravnim stvarima prema ovom Zakonu, ukoliko ovim Zakonom nije drukčije određeno. Upravne stvari iz ovoga Zakona rješavaju se po skračenom postuku.

Članak 6.

Na temelju konačnog rješenja, najmodavac određen člankom 3. ovoga Zakona i najmoprimac sklapaju ugovor o najmu.

Ugovor o najmu stana sklapa se u pisanom obliku i sadrži osobito :

1. naznačenje ugovornih strana,

2. naznačenje čfanova obiteljskog domaćinstva najmoprimca,

3. naznačenje stana (zgrada, ulica, broj stana, broj prostorija),

4. iznos i način plaćanja najamnine,

5. rok u kome je najmoprimac dužan useliti u stan,

6. odredbu iz članka 4. ovoga Zakona o vremenu koje je najmoprimac dužan provesti u službi, odnosno na obavljanju poslova zbog kojih mu se stan daje u najam,

7. odredbe o raskidu ugovora,

8. mjesto i datum zaključenja ugovora i potpise ugovornih strana.

Članak 7.

Najmodavac će raskinuti ugovor o najmu ako najmoprimac:

1. ne plati najamninu 3 mjeseca uzastopno ili 3 mjeseca u zadnjih 12 mjeseci,

2. u stan ne useli u roku iz ugovora o najmu,

3. stan ili dio stana daje u podnajam,

4. stan bez opravdanog razloga ne koristi za stanovanje duIje od 2 mjeseca ili ga koristi na način na koji se stanu, zajedničkim prostorijama, uredajima ili zgradi njeovom krivnjom nanosi šteta,

5. u službi, odnosno na obavljanju poslova zbog kojih mu je stan dodijeljen ne provede vrijeme utvrđeno ugovorom,

6. ne ispuni druge uvjete radi kojih mu je stan dat u najam.

Članak 8.

Najmoprimac stječe pravo na otkup stana sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92. - pročišćeni tekst, 69/92., 25/93., 48/93., 2/94., 44/94. i 58/95.) po proteku roka iz članka 4. ovoga Zakona.

Ugovor o prođaji stana najmoprimac zaključuje s vlasnikom, odnosno davateljem stana na korištenje.

Članak 9.

Ugovor o najmu ne prestaje u slučaju smrti najmoprimca, a pravo na otkup stana iz članka 8. ovoga Zakona prelazi na članove njegovog obiteljskog domaćinstva.

Članovima obiteljskog domaćinstva najmoprimca smatraju se osobe koje se prema članku 12. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85., 42/86., 22/92. i 70/93.) smatraju članovima obiteljskog domaćinstva stanara.

Članak 10.

U slučaju spora između ugovornih strana nadležan je sud.

Članak 11.

Visina najamnine za stan koji se daje u najam na temelju ovoga Zakona određuje se u visini stanarine koju plaćaju nositeIji stanarskog prava.

Članak 12.

Vlada Republike Hrvatske može odrediti kriterije za davaje u najam stanova prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 13.

Nadzor nad primjenom odredbi ovoga Zakona provedi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:310-01/95-01/15

Zagreb, 20. rujna 1995.

ZASTUPNlČKl DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkoga doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.