Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 75/1995 (29.9.1995.), Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. rujna 1995.

Broj: 01-95-1577/1

Zagreb, 21. rujna 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju plaće predsjednika sudova i sudaca, predsjednika i sudaca prekršajnih sudova, državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, državnih pravobranitelja i zamjenika državnih pravobranitelja (u daljnjem tekstu dužnosnici).

Članak 2.

Plaće dužnosnika utvrđuju se određivanjem koeftcijenta za pojedinu vrstu pravosudnih tijela.

Članak 3.

Koeftcijenti za utvrđivanje plaća dužnosnicima određuju se u sljedećim vrijednostima:

__________________________________________________________________________________

Red DUŽNOST Koefi-

broj cijent

__________________________________________________________________________________

1. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske 12,00

__________________________________________________________________________________

2. Državni odvjetnik Republike Hrvatske 11,00

3. Državni pravobranitelj Republike Hrvatske

__________________________________________________________________________________

4. Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske 10,00

__________________________________________________________________________________

5. Predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske 9,50

6. Predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

7. Predsjednik Visokog prekršajnog suda

__________________________________________________________________________________

8. Predsjednik Županijskog suda u Gradu Zagrebu 9,00

9. Predsjednik Trgovačkog suda u Zagrebu

10. Zamjenik državnog odvjetnika Republike Hrvatske

11. Zamjenik državnog pravobranitelja Republike Hrvatske

__________________________________________________________________________________

12. Sudac Upravnog suda Republike Hrvatske 8,50

__________________________________________________________________________________

13. Sudac Visokog trgovaćkog suda Republike Hrvatske 8,50

14. Predsjednik županijskog suda

15. Predsjednik trgovačkog suda

16. Predsjednik vojnog suda

17. Predsjednik Općinskog suda u Zagrebu

18. Županijski driavni odvjetnik u Zagrebu

19. Državni pravobranitelj Grada Zagreba

__________________________________________________________________________________

20. Sudac županijskog suda 8,00

21. Sudac Visokog prekršajnog suda

22. Županijski državni odvjetnik

23. Vojni državni odvjetnik

24. Općinski državni odvjetnik u Zagrebu

25. Državni pravobranitelj županije

__________________________________________________________________________________

26. Sudac trgovačkog suda 7,50

27. Sudac vojnog suda

28. Predsjednik općinskog suda

29. Predsjednik Prekršajnog suda u Zagrebu

30. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika

__________________________________________________________________________________

31. Sudac općinskog suda 7,00

32. Predsjednik prekršajnog suda

33. Zamjenik vojnog državnog odvjetnika

34. Općinski državni odvjetnik

__________________________________________________________________________________

35. Zamjenik općinskog državnog odvjetnika 6,50

36. Zamjenik državnog pravobranitelja županije

__________________________________________________________________________________

37. Sudac prekršajnog suda 6,00

__________________________________________________________________________________

Članak 4.

Zamjeniku predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske koeftcijent iz članka 3. ovoga Zakona uvećava se za 0,50.

Zamjeniku predsjednika suda odnosno zamjeniku čelnika drugoga pravosudnog tijela ili sucu koji obavlja poslove predsjednika odjela odnosno voditelju odjela koeftcijent iz članka 3. ovoga Zakona uvećava se, i to:

- za 0,10 u pravosudnim tijelima ili odjelima do 10 pravosudnih dužnosnika,

- za 0,20 u pravosudnim tijelima ili odjelima preko 10 do 20 pravosudnih dužnosnika,

- za 0,30 u pravosudnim tijelima ili odjelima preko 20 pravosudnih dužnosnika.

Članak 5.

Mjesečna plaća dužnosnika iz članka 3. i 4. ovoga Zakona utvrđuje se množenjem pripadajućeg koeficijenta s osnovicom koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske u skladu s propisima i kolektivnim ugovorom.

Članak 6.

U slučaju da se u pojedinom sudu ili državnom odvjetništvu ni nakon oglasa o slobodnim mjestima sudaca, odnosno državnih odvjetnika i njihovih zamjenika ne popuni dovoljan broj, što dovodi u pitanje redovito obavljanje poslova, ministar pravosuđa može odrediti da se u takvim sudovima ili državnim odvjetništvima plaća suca, državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika poveća za 50%.

Na plaću uvećanu za 50% imaju pravo i suci, državni odvjetnici i njihovi zamjenici koji su upućeni na rad u sudove ili državna odvjetništva iz prethodnog stavka.

Članak 7.

Dužnosnici iz članka 3. ovoga Zakona imaju pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji, kao i naknadu troškova prijevoza u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnih blagdana primjenom propisa kojima su ta prava utvrđena za zastupnike Sabora Republike Hrvatske.

Članak 8.

Dužnosnici iz članka 3. ovoga Zakona imaju pravo na naknadu troškova za službena putovanja (dnevnica, troškovi noćenja i troškovi prijevoza) odgovarajućom primjenom propisa kojim su ta prava uređena za zastupnike Sabora Republike Hrvatske.

Članak 9.

Dužnosnici iz članka 3. ovoga Zakona imaju pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, kao i službenici i namještenici u tim pravosudnim tijelima.

Članak 10.

Ostala primanja iz radnog odnosa dužnosnici iz članka 3. ovoga Zakona ostvaruju na način i uz uvjete propisane za službenike i namještenike u pravosudnim tijelima u kojima obavljaju dužnost.

Članak 11.

Rješenja o utvrđivanju plaće državnopravobraniteljskih dužnosnika donosi nadležno radno tijelo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, a za ostale dužnosnike iz članka 3. i 4. ovog Zakona Ministarstvo pravosuđa.

    Rješenje o pravu iz članka 7. i 10. odnosno akt iz članka 8. i 9. ovoga Zakona donosi čelnik odgovarajućeg pravosudnog tijela.

Protiv rješenja, odnosno akta iz stavka 1. i 2. ovoga članka dopuštena je žalba ministru pravosuđa.

Članak 12.

Danom primjene ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 166. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 74/94.), članka 94. Zakona o sudovima ("Narodne novine", br. 3/94.), članka 3. stavka 3. Zakona o utvrđivanju plaće i drugih pamanja dužnosnika ("Narodne oovine", br. 60/92., 75/92. i 58/93.) u cijelosti te Uredbe o privremenom osiguranju sredstava za plaće i materijalne troškove pojedinih državnih tijela ("Narodne novine" br.11/94. i 26/94.), Odluke o mjerilima za određivanje plaće i drugim primanjima koja pripadaju sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske, nositeljima pravosudnih dužnosti i dužnosnicima koje imenuje ili razrješuje Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 87/94.) i Odluke o povećanju vrijednosti koeficijenta platnih razreda za pojedine službe ("Narodne novine", br. 90/94., 22/95., 30/95. i 39/95.) u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje plaća i naknada predsjednika sudova i sudaca, državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, državnih pravobranitelja i njihovih zamjenika te predsjednika i sudaca prekršajnih sudova.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim,novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1996. godine.

Klasa:120-01/95-03/01

Zagreb, 20. rujna 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r