Naputak o izdavanju potvrde o imovnom stanju

NN 92/1995 (17.11.1995.), Naputak o izdavanju potvrde o imovnom stanju

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o sudskim pristojbama ("Narodne novine", br. 74/95) i članka 11. stavka 4. Zakona o javnobilježničkim pristojbama ("Narodne novine", br. 72/94. i 74/95.), ministar financija donosi

NAPUTAK

O IZDAVANJU POTVRDE O IMOVNOM STANJU

Članak 1.

Ovim Naputkom uređuje se izdavanje potvrde o imovnom stanju radi oslobađanja od plaćanja sudskih, upravnih i javnobiIježničkih pristojbi.

Članak 2.

Potvrdu o imovnom stanju izdaje ispostava Porezne uprave prema prebivalištu stranke, na osnovi podataka koje vodi u svojim službenim očevidnicima i prema podacima stranke iz zahtjeva za izdavanje potvrde o imovnom stanju.

Članak 3.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje potvrde o imovnom stanju daje podatke za sebe i za supružnika o dohocima i imovini na Obrascu I, koji je sastavni dio ovoga Naputka.

Članak 4.

Ispostava Porezne uprave izdaje potvrdu o imovnom stanju na Obrascu 2, koji je sastavni dio ovoga Naputka.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovoga Naputka prestaje važiti Uputstvo o izdavanju uvjerenja o imovnom stanju ("Narodne novine", br. 35/87).

Članak 6.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-03/95-01/01

Urbroj: 513-07/95-4

Zagreb, 2. studenoga 1995.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.

Obrazac I

_________________________________________________________

(ime, prezime, ime oca, zanimanje JMBG podnositelja zahtjeva)

_________________________________________________________

(adresa prebivališta, općina, grad. ulica i kbr.)

POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED _________________________________________

ISPOSTAVA _________________________________________

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O

IMOVNOM STANJU

Molim da mi se izda Potvrda o imovnom stanju koja mi je

potrebna radi oslobađanja od plaćanja _______________________ pristojbi.

Stoga za sebe i supružnika dajem sljedeće podatke o dohocima i imovini u zemlji i inozemstvu:

__________________________________________________________

A. Podaci o dohocima i imovini podnositelja zahtjeva:

I. DOHOCI

za proteklu godinu za tekuću godinu u kunama

___________________________________________________________

1. dohodak od nesamostalnog rada (plaća,mirovina i drugi dohoci od nesamostalnog rada)

___________________________________________________________

2. dohodak od samostalnih djelatnosti (obrt,slobodna zanimanja, poljoprivreda i šumarstvo i drugo)

___________________________________________________________

3.dohodak od imovine i imovinskih prava

___________________________________________________________

4.UKUPNO DOHOCI:

___________________________________________________________

II. IMOVINA

1.nekretnine _________________________________________________

2.motorna vozila _____________________________________________

3.plovila ____________________________________________________

4.štedne knjižice ______________________________________________

5.UKUPNA VRIJEDNOST IMOVINE: ___________________________

B.Podaci o dohocima i imovini supružnika:

____________________________________________________________

(ime,prezime,ime oca,zanimanje,JMBG)

____________________________________________________________

(adresa prebivališta,općina,grad,ulica i kbr.)I. DOHOCI

za proteklu godinu za tekuću godinu u kunama

______________________________________________________________

1. dohodak od nesamostalnog rada (plaća, mirovina i drugi dohoci od nesamostalnog rada)

_______________________________________________________________

2. dohodak od samostalnih djelatnosti (obrt, slobodna zanimanja, poljoprivreda i šumarstvo i drugo)

_______________________________________________________________

3. dohodak od imovine i imovinskih prava

_______________________________________________________________

4. UKUPNO DOHOCI:

_______________________________________________________________

II. IMOVINA

1. nekretnine _____________________________________________________

2. motorna vozila _________________________________________________

3. plovila ________________________________________________________

4. štedne knjižice _________________________________________________

5. UKUPNA VRIJEDNOST IMOVINE _______________________________

C. Opaske podnositelja zahtjeva za izdavanje potvrde o imovnom stanju:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

D. Za točnost naprijed navedenih podataka snosim materijalnu i kaznenu odgovornost.


U ______________________________

(mjesto i nadnevak)

______________________

(Potpis stranke)

E. POPUNJAVA ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE u kunama

1. Prema podacima o ostvarenom dohotku za proteklu i tekuću godinu dohodak

iznosi ukupno ____________________________________________________

2. Neoporezivi dohodak (mjesečni osnovni osobni odbitak uvećan za osobni odbitak

supružnika - puta broj mjeseci zaključno s mjesecem u kojem je podnesen zahtjev)

iznosi ukupno _____________________________________________________

3. Vrijednost imovine iznosi ukupno ___________________________________

4. Na temelju podataka navedenih od 1. do 3. pristojbeni obveznik ima nema pravo

na oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi.

U ______________________

(mjesto i nadnevak)

_________________________________________

(potpis ovlaštene osobe ispostave Porezne uprave)


Obrazac 2

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA

POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED_______________

ISPOSTAVA ____________________

Klasa:

Urbroj :

U __________________________ 199

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o sudskim pristojbama ("Narodne novine", br. 74/95), članka 11. stavka 4. Zakona o javnobilježničkim pristojbama ("Narodne novine", br. 72/94 i 74/95) i članka 171. i 172. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91), u povodu zahtjeva

iz __________________, Republika Hrvatska, Porezna uprava, Područni ured ____________________

Ispostava __________________________ izdaje

POTVRDU O IMOVNOM STANJU

Na temelju podataka iz službenih očevidnika i podataka iz zahtjeva za izdavanje potvrde o imovnom stanju, potvrđuje se da ____________________ ime oca ______________________

JMBG __________________ iz _____________ po zanimanju _________________________

i njegov supružnik imaju:

I. podnositelj zahtjeva

A. 1.ukupne dohotke u tekućoj godini od ____________________ kuna.

2. ukupne dohotke za proteklu godinu _____________________ kuna.

B. vredniju imovinu: _________________________________________

______________________________________________________ kuna.

II. supružnik

A. 1.ukupne dohotke u tekućoj godini od _____________________ kuna.

2. ukupne dohotke za proteklu godinu _____________________ kuna.

B. vredniju imovinu: __________________________________________

______________________________________________________ kuna.

Oslobođeno upravne pristojbe prema članku 9. točki 4. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 97/93).

____________________________

(potpis ovlaštene osobe ispostave

Porezne uprave)