Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske

NN 93/1995 (15.11.1995.), Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 22. stavka I. Zakona o pečatima i žigovima sa grbom Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 33/95) i članka 17. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93) ministar uprave donosi

PRAVILNIK

ZA PRIMJENU ZAKONA O PEČATIMA I ŽIGOVIMA S GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se veličina pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: pečat i žig), način ispisivanja sadržaja pečata i žiga, izrada, uporaba i rukovanje pečatom i žigom, način-vođenja evidencije o izrađenim pečatima i žigovima te odobrenjima za njihovu izradu, o pečatima i žigovima koji se rabe te postupak uništavanja pečata i žiga i evidentiranja uništenih pečata i žigova.

II. VELIČINA I NAČIN ISPISIVANJA SADRŽAJA PEČATA I ŽIGA

Članak 2.

Predsjednik Republike Hrvatske, Ured predsjednika Repulilike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave, sudovi i druga tijela državne vlasti, Ustavni sud Republike Hrvatske, oružane snage Republike Hrvatske, javni bilježnici, pučki pravobranitelj, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, njihovi upravni odjeli i druga upravna tijela i stručne službe, te pravne osobe koje na temelju zakona imaju,javne ovlasti (u daljnjem tekstu: korisnik pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske) imaju jedan ili više pečata i žigova.

Broj pečata i žigova koje će korisnik pečata i žiga s grbom Reptiblike Hrvatske rabiti određuje čelnik odnosno odgovorna osoba korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske, cijeneći stvarne potrebe.

Članak 3.

Pečat i žig promjera su 38 mm.

U slučajevima u kojima bi uporaba pečata i žiga iz stavka I. ovoga članka bila nepodesna, može se rabiti pečat i žig promjera 25 njm ili 18 mm.

Zavod za platni promet u Republici Hrvatskoj može imati u uporabi i pečate i žigove promjera 30 mm.

Članak 4.

Sadržaj pečata i žiga ispisuje se u pečatu i žigu u koncentričnim krugovima oko grba Republike Hrvatske, koji se nalazi a sredini pečata i žiga, s tim da naziv "Republika Hrvatska" u pečatu i žigu mora biti ispisan većim slovima od teksta ostalog sadržaja pečata i žiga.

Tekst u pečatu i žigu ispisan na jeziku i pismu etničke i nacionalne zajednice ili manjine mora biti ispisan istom veličinom slova kao i tekst ispisan na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 5.

Ako korisnik pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske rabi više pečata i žigova istovjetnog promjera, svaki od tih pečata i žigova mora biti označen rednim brojem.

Redni broj stavlja se u pečat i žig iznad grba Republiki H rvatske.

III. UPORABA I RUKOVANJE PEČATOM I ŽIGOM

Članak 6.

Čelnik odnosno odgovorna osoba korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske pismeno će odrediti kojem će djelatniku povjeriti pečat i žig na uporabu.

Čelnik odnosno odgovorna osoba korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske dužna je djelatniku iz stavka 1. ovo ga članka osigurati uvjete za sigurno čuvanje pečata i žiga.

Djelatnik iz stavka 1. ovoga članka ne smije pečat i žig tijekom radnog vremena ostavljati bez nadzora, a nakon završetka radnog vremena dužan je pečat i žig pohraniti tako da se onemogući pristup neovlaštenih osoba pečatu i žigu.

Članak 7.

Pečat i žig se rabe u službenim prostorijama korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske.

Izninino, ako određenu službenu radnju treba izvršiti izvan službenih prostorija korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske, pečat i žig mogu se rabiti i izvan tih prostorija.

Članak 8.

Korisnik pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske dužan je voditi evidenciju o pečatima i žigovima koje rabi.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke: redni broj, brojčanu oznaku i datum rješenja Ministarstva uprave kojim je odobrena izrada pečata i žiga, otisak pečata i žiga, redni broj pečata i žiga, datum početka uporabe pečata i žiga, oznaku ustrojstvene jedinke koja rabi pečat i žig, potpis ovlaštenog djelatnika kojem su pečat i žig povjereni na uporabu, dan kada su pečat i žig dostavljeni Ministarstvu uprave radi uništavanja i rubriku za primjedbe.

Evidencija iz stava 1. ovoga članka vodi se na Obrascu broj 1 - Evidencija pećata i žigava s grbom Republike Hrvatske.

IV. ODOBRENJE ZA IZRADU PEČATA I ŽIGA

Članak 9.

Korisnik pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske podnosi Ministarstvu uprave pisani zahtjev za izdavanje odobrenja za iz radu pečata i žiga.

Zahtjev mora sadržavati: .

- broj (količina i redni broj pečata i žigova) i promjer pečata i žiga,

- sadržaj pojedinog pečata i žiga (naziv ili ime i sjedište tijela iz članka 1. stavka 1. i 2. Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske ili pravne osobe s javnim ovlastima),

- pismo etničke i nacionalne zajednice ili manjine na kojem treba ispisati sadržaj pečata i žiga,

- naziv i sjedište ovlaštenog obrtnika ili trgovačkog društva kod kojeg će korisnik pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske naručiti izradu pečata i žiga.

U slučaju kada zahtjev podnosi pravna osoba koja na temelju zakona ima javne ovlasti dužna je u zahtjevu obrazložiti koje javne ovlasti ima i na temelju kojeg zakona.

Pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izradu pečata i žiga dužne su priložiti i rješenje o upisu u odgovarajući registar te dokumentaciju iz koje je vidljivo koju je djelatnost temeljem upisa u odgovarajući registar pravna osoba ovlaštena obavljati.

Korisnici pečata i žiga koji su osnovani zakonom dužni.su citirati zakon kojim su osnovani i "Narodne novine" u kojima je zakon objavljen.

Ako korisnik pečata i žiga zahtjevom zatraži da sadržaj pečata i žiga uz hrvatski jezik i latinično pismo sadrži i jezik i pismo etničke i nacionalne zajednice ili manjine, dužan je priložiti statut jedinice lokalne samouprave kojim je propisano pravo službene uporabe jezika i pisma etničke i nacionalne zajednice ili manjine.

Primjerak rješenja kojim je odobrena izrada pečata i žiga Ministarstvo uprave dostavlja ovlaštenom obrtniku ili trgovačkom društvu kod kojeg korisnik pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske naručuje izradu pečata i žiga.

O izdanim odobrenjima za izradu pečata i žiga Ministarstvo uprave vodi evidenciju. Evidencija sadrži sljedeće podatke: redni broj, naziv i sjedište korisnika pećata i žiga s grbom Republike Hrvatske, sadržaj i redni broj pečata i žiga, promjer pečata i žiga, broj komada, brojčanu oznaku i datum rješenja Ministarstva uprave.

Evidencija iz stavka 8. ovoga članka vodi se na Obrascu broj 2 - Evidencija izdanih odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske.

V. IZRADA PEČATA I ŽIGA

Članak 10.

Ovlašteni obrtnik ili ovlašteno trgovačko društvo dužni su voditi evidenciju pečata i žigova koje su izradili.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke: redni broj, puni naziv i sjedište korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske koji je naručio izradu pečata i žiga, broj i datum narudžbe, otisak izradenog pečata i žiga, datum uručenja pečata i žiga korisniku pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske, vlastoručni potpis čelnika ili osobe koju on pismeno ovlasti ili odgovorne osobe korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske kojim je potvrdio preuzimanje izradenih pečata i žigova.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se na Obrascu broj 3 - Evidencija izrađenih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske, u obliku knjige tvrdih korica koja mora imati stranice označene rednim brojem i koja mora biti ovjerena od strane Ministarstva unutarnjih poslova.

Knjiga evidencije iz stavka 3. ovoga članka ovjerava se na posljednjoj stranici. Ovjera sadrži: ukupan broj stranica, datum ovjere, vlastoručni potpis ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova i otisak pečata Ministarstva unutarnjih poslova.

VI. UNIŠTAVANJE MATRICA, PEČATA I ŽIGA

Članak 11.

Matrice izrađenih pečata i žigova uništavaju se odmah nakon okončanja postupka izrade pečata i žiga, o čemu se vodi zapisnik.

Zapisnik o uništenju matrica iz stavka 1. ovoga članka mora vlastoručno potpisati obrtnik ili odgovorna osoba trgovačkog društva.

Članak 12.

Pečati i žigovi koje treba uništiti dostavljaju se Ministarstvu uprave osobnom dostavom ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Uz pečate i žigove iz stavka 1. ovoga članka prilaže se i popis tih pečata i žigova na Obrascu broj 4 - Popis pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske koje treba uništiti.

Popis pečata i žigova koje treba uništiti sadrži sljedeće pudatke: naziv i adresu sjedišta korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske, razlog uništavanja pečata i žiga redni broj, promjer pečata i žiga, redni broj pečata i žiga, otisak pečata i žiga, datum i vlastoručni potpis čelnika odnosno odgovorne osobe korisnika pečata i žiga te mjesto za otisak službenog pečata.

Članak 13.

Čelnik odnosno odgovorna osoba korisnika pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske dužna je Ministarstvu uprave dostaviti pečate i žigove radi uništavanja najkasnije u roku od 7 dana od dana nastupanja razloga zbog kojih pečate i žigove treba uništiti.

Članak 14.

Uništavanje pećata i žigova obavlja tročlana komisija Ministarstva uprave koju imenuje ministar uprave.

O radu komisije iz stavka 1. ovoga članka sastavlja se zapisnik. Zapisnik obvezno mora sadržavati : dan i mjesto uništavanja pečata i žigova, ime i prezime nazočnih članova komisije, popis pečata i žigova koji su uništeni i vlastoručni potpis članova komisije.

Prije stavljanja u arhivu zapisniku iz stavka 2. ovoga članka prilažu se obrasci iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika za sve pečate i žigove čije je uništavanje utvrđeno zapisnikom.

VII.EVIDENTIRANJE NESTALIH PEČATA I ŽIGOVA

Članak 15.

Uz prijavu nestanka pečata i žiga mora se navesti promjer, redni broj i sadržaj nestalog pečata i žiga.

O nestalim pečatima i žigovima Ministarstvo uprave vodi evidenciju na Obrascu broj 5 - Evidencija nestalih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske.

Evidencija iz stavka 2. ovoga članka sadrži sljedeće podatke: redni broj, brojčanu oznaku i datum podneska kojim je prijavljen nestanak pečata i žiga, naziv i sjedište korisnika pečata i žiga, sadržaj pečata i žiga, promjer pečata i žiga, redni broj pečata i žiga, datum prijave nestanka, rubrika za primjedbe.

Korisnik pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske koji je prijavio nestanak pečata i žiga podnijet će zahtjev za davanje odobrenja za izradu pečata i žiga sa oznakom prvog sljedećeg slobodnog rednog broja nakon broja petata ili žiga istog promjera za koji mu je izdano odobrenje.

Članak 16.

Ukoliko se nestali pečat i žig pronađe nakon upisa u evidenciju iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika, odnosno nakon oglašavanja nestanka a "Narodnim novinama", Ministarstvo uprave uništiti će takav pečat i žig na način utvrđen ovim Pravilnikom.

Članak 17.

Obrasci broj 1, 2, 3, 4 i 5 s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novinei", broj 35/78).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 038-0 1 /94-01 /3

Urbroj: 515-02-02/4-95-1

Zagreb, 7. studenoga 1995:

Ministar

Davorin Mlakar, v. r.