Pravilnik o uvjetima za čuvanje izrađenih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske

NN 94/1995 (22.11.1995.), Pravilnik o uvjetima za čuvanje izrađenih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 23. Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 33/95.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA ČUVANJE IZRAĐENIH PEČATA I ŽIGOVA S GRBOM REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za čuvanje pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: pečati i žigovi) koje izrađuju obrtnici i trgovačka društva ovlašteni za njihovu izradu.

Odredbe ovoga Pravilnika glede uvjeta čuvanja pečata i žigova odnose se i na matrice za njihovu izradu.

Ovaj se Pravilnik ne odnosi na pečate i žigove nakon predaje tijelu koje je naručilo njihovu izradu.

Članak 2.

Obrtnik i trgovačko društvo ovlašteno za izradu pečata i žigova mora izradeni pečat i žig čuvati u metalnoj kasi, zapremnine najmanje 30 cm', osiguranoj sigurnosnom mehaničkom ili numeričkom bravom.

Ukoliko je metalna kasa iz st.1. ovoga članka lakša od 50 kg, mora biti pričvršćena za pod ili zid prostorije u kojoj se nalazi.

Članak 3.

Metalna kasa u pravilu mora biti smještena u prostoriji koja je odvojena od prostorija u kojima se izraduju pečati i žigovi i primaju stranke.

Metalna kasa može biti smještena u prostoriji u kojoj se obavlja i prijem stranaka, ukoliko je radnim stolom ili na drugi prikladan način odvojena od prijemnog mjesta.

Članak 4.

U prostoriju ili odvojeni dio prostorije u kojem je smještena metalna kasa nije dopušten pristup strankama i drugim neovlaštenim osobama.

Članak 5.

Tijekom radnog vremena metalna kasa može biti otvorena samo onoliko vremena koliko je potrebno radi pohranjivanja odnosno uručivanja korisniku izradenih pečata i žigova.

Izvan radnog vremena metalna kasa i prostorija u kojoj se ona nalazi moraju biti zaključane.

Članak 6.

Ukoliko se prostorija u kojoj je smještena metalna kasa nalazi u razizemlju, svi otvori u vanjskom

zidu (vrata, prozori, izlozi i sl.) moraju biti zaštićeni odgovarajućom metalnom mrežom, debljine

alki najmanje 5 mm i maksimalnom veličinom otvora 70x70 mm.

Prostorija u kojoj je smještena metalna kasa može biti umjesto metalnom mrežom iz stavka 1. ovoga članka, zaštićena odgovarajućim elektronskim protuprovalnim sustavom.

Članak 7.

Korisnik pečata i žigova dužan je pri njihovom preuzimanju, prijenosu ili prijevozu poduzeti potrebne sigurnosne mjere, uobičajene kod prijevoza novca i dragocjenosti.

Izrađene pečate i žigove može preuzeti od obrtnika i trgovačkog društva ovlaštenog za njihovu izradu samo ovlaštena osoba korisnika pečata i žiga.

Članak 8.

Ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom utvrđuje povjerenstvo policijske uprave, nadležne prema lokaciji poslovnog prostora u kome se čuvaju izrađeni pečati i žigovi.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik sutpa na snagu osmoga dana od dana objave u " Narodnim novinama" .

Broj: 511-01-64-24182/1-95.

Zagreb,14. studenoga 1995.

Ministar

Ivan Jarnjak, v. r