Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor fotograf

NN 102/1995 (14.12.1995.), Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor fotograf

Temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine"i br. 77/93), po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore, ministar gospodarstva donosi:

PROGRAM

MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR FOTOGRAF

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla, upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadai u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja, reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba, međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska,osnovna pitanja naročito obrtnička financijska ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled,inventura, procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova" ukupnih troškova kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova, računa katakterističnih vrijednosti, naročito obračana likvidnosti, obračuna za pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka;

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik, radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone;

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi izmedu učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja, ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala, metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u "Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i stupanj štručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima "Narodne novine" br. 31 od 9. svibnja 1995. g).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanimanja obuhvaćaju :

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor fotograf, koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95) oznaeno šifrom 73440, je:

MAJSTOR FOTOGRAF

I. Područja rada

- izrada fotografija i razglednica u crno bijeloj i kolor tehnici,

- izrada fotoreprodukcija umjetničkih djela, plakata, postera i slično,

- izrada dijapozitiva.

II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu ispita, ispitanik samostalno izrađuje jedan ili više izradaka, primjerenih fotografskom zanatu. Kao praktični rad dolazi u obzir izrada

- fotografija i dijapozitiva iz područja slike ljudi, slikanje tehničkih stvari i materijala, arhitekture, krajolika i ilustracija,

- fotografija za modne i reklamne svrhe,

- industrijske fotografije,

- reprodukcija,

- grafičke preobrazbe pomoću jedne od gotovih fotografija.

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje mu odredi Ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita, neophodni za vješto obavljanje poslova primjerenih fotografskom obrtu.

2.1. Materijali

- građa fotografskog materijala za crno bijelu tehniku, osnove proizvodnje, vrste i svojstva,

- razvijači, konzervansi, usporivači, sredstva za fiksiranje, pojačivači,

- građa i osnove proizvodnje kolor materijala,

- tvari za kromogeno razvijanje,

- optički senzibilizatori za pojedina spektralna područja,

- materijali za izradu dijapozitiva,

- infracrveni i ultraljubičasti filmovi i ploče

2.2. Kompozicija slika

- fotografija kao zanat i umjetnost,

- tema, motiv i sadržaj fotografije,

- elementi kompozicije i izražavanje sadržaja fotografije,

- ton, vrste i oblici tonova i njegov značaj u fotografiji,

- format slike, vrste formata, namještaj unutar formata, zlatni rez i druga pravila,

- kutovi, vrste i njihov značaj u fotografiji,

- pozadina i njezin izbor,

- boja u fotografiji, tople i hladne boje, mješanje boja, kombinacija boja,

- psihološki značaj boja,

- ideja, orginalnost i stil rada,

- centar pažnje, zanimljivost i raznovrsnost fotografije,

- ravnoteža i vrste ravnoteže u snimci;

- pojam dubine i postizavanja dojma dubine,

- perspektiva, osnovna pravila centralne i kutne perspektive;

- utjecaj udaljenosti snimanja, kuta snimanja žarišta objektiva na perspektivu,

- vrste i razvoj fotografije kao umjetnosti.

2.3. Aparati, strojevi, uređaji i tehnološki postupci

- fotografski aparat i njegovi dijelovi,

- objektivi, optička svojstva objektiva, proturefleksna zaštita objektiva, vrste i podjela objektiva, teleobjektivi i širokokutni objektivi,

- predleće za skraćivanje i produljivanje žarišta,

- telekoverteri, posebni objektivi,

- zaslon, dubinska oštrina i njeno određivanje,

- zapor, oznaka brzine, sinhronizacija, vrste zapora,

- tražila i načini izoštravanja, paralaksa, daljinomjeri,

- nosači objektiva,

- podjela fotoaparata prema načinu izoštravanja, formatu, upotrebi negativnog materijala, opremi i konstrukciji,

- čuvanje i održavanje aparata i objektiva,

- filteri i djelovanje filtera, te njihova podjela prema izradi i načinu upotrebe,

- svjetlomjeri, određivanje ekspozicije, tablica za ekspoziciju,

- snimanje pri dnevnoj i umjetnoj svjetlosti, izvori i vrste umjetnog svjetla, opća i specijalna tehnika snimanja pri umjetnoj svjetlosti,

- razvijanje, sistemi razvijanja, strojevi i uređaji za razvijanje u crno bijeloj tehnici i tehnici u boji,

- korekcija negativa i pozitiva,

- strojno kopiranje i povećanje,

- reprodukcija predložaka u boji, promjena boje pomoću filtera,

- organiziranje procesa rada u studiju i fotolaboratoriju, te izvan radionice,

- planiranje izrade, raspoređivanje poslova, analiza i praćenje operativnog plana,

- izračunavanje utroška materijala i energije,

- načini određivanja i određivanje vremena izrade i radne norme,

- klimatski i drugi radni uvjeti u studiju i fotolaboratoriju,

- tekuće održavanje aparata, strojeva i uređaja,

- zaštitne mjere pri radu.

Klasa: 311-01/95-01/523

Urbroj: 526-01-95-3

Zagreb, 27. studenoga 1995.

Ministar

Davor Štern, dipl. ing., v. r.