Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor obućar

NN 102/1995 (14.12.1995.), Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor obućar

Temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore, ministar gospodarstva donosi:

PROGRAM

MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR OBUĆAR

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla, upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja, reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba, međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura, procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova, računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik, radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za radne sporove(Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone ;

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja, ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala, metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u "Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima "Narodne novine" br. 31 od 9. svibnja 1995. g).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor obućar, koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95) označeno šifrom 74420, je:

MAJSTOR - OBUĆAR

I. Područje rada

- priprema i obrada materijala za izradu obuće

- izrada kalupa za mušku, žensku i dječju obuću

- krojenje dijelova donjišta

- krojenje dijelova gornjišta

- izrada donjišta obuće

- izrada gornjišta obuće

- izrada obuće po mjeri:

- izcada muške, ženske i dječje obuće, različitih modela i za određene vremenske uvjete

II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik izrađuje jedan ili više pari obuće koje su obuhvaćene područjem rada majstora obućara.

Praktična izrada sastoji se od:

- uzimanja mjera ako nisu zadane

- dizajna i konstrukcije obuće

- izbora osnovnog, pomoćnog materijala i pribora

- samostalne izrade kalupa

- proračuna utroška materijala

- samostalne izrade obuće po mjeri i međufazne kontrole

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta koje mu odredi Ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita neophodni za vješto obavljaje poslova primjerenih obrtu

2. 1. Materijali

- prirodna koža - sirova, podjela, građa, kemijska svojstva, prerada, vrste gotove kože, gornje kože, đonske i podstavne kože, fizikalna i kemijska svojstva gotovih koža

- krzna, vrste, prerada, svojstva

- umjetne kože, dobivanje, svojstva i izbor prema vrsti obuće, te namjena

- plastične mase, prerada, svojstva i primjena

- tekstil u obućarstvu (tkani i netkani), konac, vrste, svojstvo i izbor konca)

- guma, dobivanje, svojstva, primjena u obućarstvu

- papir, svojstva, obilježja, primjena

- ljepila, podjela, vrste, svojstva, izbor, te namjena prema vrsti obuće

- materijali za dogotovljenje obućarskih proizvoda (boje, voskovi, apreturna i sredstva za čišćenje)

2.2. Estetika

- estetika, dizajn, zanat, umjetnost

- moda i faktori koji utječu na modu

- obuća kao komunikacijsko sredstvo

- formativni faktori dizajna obuće (sklad forme i sadržaja, estetski principi forme, utjecaj prirode na dizajn, forma i stil i sl.)

- modni ukrasi i detalji

- tipovi građe nogu u primjeni oblika obuće

- poznavanje povijesnog pregleda obućarstva

- kreiranje modela

2.3. Crtanje i modeliranje

- osnove anatomske građe muške, ženske i dječje noge,

- obilježja noge, mjerenje i snimanje noge,

- metode crtanja modela (geometrijsko, po kopiji kalupa i kompjutersko modeliranje)

- izrada kopije kalupa,

- kalupi u izradi obuće, vrste, i proizvodnja kalupa,

- kopiranje kalupa,

- crtanje modela niskih i visokih cipela i čizama,

- nove metode u kreiranju i modeliranju,

- crtanje modela dječje, ženske i muške obuće,

- izrada modela uzoraka,

- ustrojstvo ugradnih i nagaznih dijelova,

- izrada šablona za rad,

- utvrđivanje i proračun utroška materijala,

- izbor modela.

2.4. Tehnologija izrade obuće

- organiziranje procesa rada u obućarskoj radionici

- izračunavanje utroška materijala, energije i kapaciteta izrade

- planiranje izrade, raspoređivanje poslova, analiza i praćenje operativnog plana

- načini određivanja i određivanje vremena izrade i radne norme

- proces krojenja u maloserijskoj proizvodnji i pojedinačnoj izradi

- obrada rubova dijelova gornjišta

- proces šivanja gornjih dijelova

- proces spajanja gornjišta s donjištem

- kontrola u izradi ortopedskih proizvoda

- klimatski i drugi uvjeti rada u obućarskoj radionici

2.5. Strojevi i uređaji

- poznavanje osnovne građe i funkcije strojeva u obućarstvu

- strojevi za obradu rubova gornjišta obuće

- strojevi za izradu gornjih dijelova obuće (sjekaći strojevi, šivaći strojevi, strojevi za navlačenje gornjišta)

- strojevi za izradu donjišta obuće (strojevi za privlačenje potnih dijelova, strojevi za bušenje, obrezivanje, prešanje, prošivanje, pričvršćivanje)

- tekuće održavanje strojeva

- zaštitne mjere pri radu na pojedinim strojevima i uređajima.

Klasa : 311-01/95-01/523

Urbroj: 526-01-95-11

Zagreb, 27. studenoga 1995.

Ministar

Davor Štern, dipl. ing., v. r.