Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor frizer

NN 102/1995 (14.12.1995.), Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor frizer

Temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore, ministar gospodarstva donosi :

PROGRAM

MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR FRIZER

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla, upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja, reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba, međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura, procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova, računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik, radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za radne sporove(Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone ;

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja, ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala, metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u "Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima "Narodne novine" br. 31 od 9. svibnja 1995. g).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor frizer, koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95) označeno šifrom 51411,je:

MAJSTOR - FRIZER

I. Područje rada

- oblikovanje ženske, muške i dječje frizure jednostavnim tehnikama uvijača,

- šišanje,

- formiranje ženske, muške i dječje frizure fenom,

- izrada hladne trajne ondulacije za modernu žensku frizuru,

- bojenje, toniranje i izbjeljivanje kose,

- njega kose i vlasišta,

- izrada i primjena umetaka i perika,

- brijanje i formicanje brade i brkova,

- manikiranje i njega ruku i noktiju.

II. Sadržaj ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik izrađuje dva do četiri zadatka koji su obuhvaćeni područjem rada majstora - frizera.

Moguće su radne probe, npr.:

- ocjena kose i kože glave (eventualno noktiju),

- odabir i priprema preparata i kemikalija za obradu kose,

- odabir frizure prema obliku lica i namjeni,

- samostalno šišanje različitim tehnikama,

- formiranje frizure fenom i različitim tehnikama uvijanja,

- samostalna izrada hladne trajne ondulacije,

- odabir i primjena kemikalija i boja za bojenje i izbjeljivanje kose,

- izrada perika i raznih umetaka,

- proračunati utrošak materijala,

- brijanje, formiranje brade i brkova i njega muškog lica,

- samostalno manikiranje i njega ruku.

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik mora poznavati i pridržavati se propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta koje određuje Ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita neophodni za vješto obavljanje poslova frizerskog zanimanja

2.1. Preparati i kemikalije

Poznavanje osnovnih preparata i kemikalija prema njihovom sastavu i namjeni:

- preparati za pranje i njegu kose: voda, šamponi, regeneratori, balzami, razni pakunzi, losioni i kreme,

- kemikalije i preparati za bojenje i izbjeljivanje kose: otopina vodik-peroksida (različitih koncentracija), boje za kosu (razlikovati ih prema namjeni i proizvođaču),

- prepacati za toniziranje kose (sintetski i prirodni),

- kemikalije za izradu hladne trajne ondulacije (sintetske i prirodne),

- preparati za učvršćivanje frizure (gelovi, pjene, lakovi),

- preparati za njegu ruku i noktiju (kupke, hranjive i zaštitne kreme, lakovi za nokte, otapala lakova za nokte, dezinfekcijska sredstva).

2.2. Sadržaji iz područja estetike

- estetika, zanat i umjetnost,

- moda i čimbenici koji utječu na modu,

- frizura kao sredstvo izražavanja osobnosti,

- estetski principi u frizerskom zanatu,

- sklad lica i tjelesne konstitucije s frizurom,

- sklad frizure s odjećom,

- kreiranje frizure,

- modni ukrasi i detalji,

- sklad brade i brkova s licem muškarca,

- estetski izgled noktiju i ruku,

- praćenje modnih svjetskih trendova u frizerstvu.

2.3. Kreiranje frizure

- poznavanje osnova anatomske građe ženske, muške i dječje glave,

- utvrđivanje kvalitete kose,

- utvrđivanje za koju priliku se kreira frizura (većernja, danja, svečana...),

- razraditi postupke (korake) u procesu kreiranja frizure,

- znati postupno slikovno prikazati faze stvaranja nove frizure i gotovu frizuru prikazati sintetskim crtežom,

- osposobiti se služiti stručnom literaturom i periodikom iz područja frizerstva,

- predvidjeti materijal i vrijeme potrebno za izvođenje nove frizure.

2.4. Tehnologija postupaka i procesa u frizerstvu

- organiziranje procesa rada u frizerskom salonu,

- izračunavanje utroška materijala, energije i vremena u odnosu na kapacitet radnog prostora,

- raspored poslova, analiza i praćenje operativnog plana, normiranje poslova u frizerskom zanimanju,

- proces pranja i njege kose s formicanjem frizure fenom ili tehnikom uvijanja,

- proces fazonicanja frizure škarama i drugim tehnikama šišanja,

- pcoces izbjeljivanja kose i njege nakon izbjeljivanja,

- proces bojenja i toniziranja kose i njege nakon bojenja,

- proces izrade hladne trajne ondulacije,

- pcoces brijanja te formiranja brade i brkova,

- proces manikiranja,

- održavanje optimalnih radnih i klimatskih uvjeta u frizerskom salonu.

2.5. Aparati i pribor

- poznavanje osnovnog i specifičnog frizerskog pribora,

- higijensko održavanje cjelokupnog frizerskog pribora,

- poznavanje funkcije aparata za sušenje kose,

- poznavanje funkcije aparata s infracrvenim zračenjem,

- pravilno održavanje mokrog čvora (slivnici s bazenom za pranje kose),

- redovito stručno servisiranje aparata za sušenje kose (haube i fenovi),

- poznavanje i primjenjivanje mjera zaštite kod upotrebe svih vrsta električnih aparata.

Klasa: 311-01/95-01/523

Urbroj: 526-01-95-25

Zagreb, 27. studenoga 1995.

Ministar

Davor Štern, dipl. ing., v. r.