Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor stolar

NN 102/1995 (14.12.1995.), Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor stolar

Temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore, ministar gospodarstva donosi :

PROGRAM

MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR STOLAR

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla, upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja, reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba, međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura, procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova, računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik, radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za radne sporove(Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone ;

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja, ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala, metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u "Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima "Narodne novine" br. 31 od 9. svibnja 1995. g).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor stolar, koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95) označeno šifrom 74222, je:

MAJSTOR STOLAR

I. Područje rada

- izrada namještaja za pohranu,

- izrada namještaja za rad i blagovanje,

- izrada namještaja za odmor i ležanje,

- izrada drvenih stubišta i lamperija,

- izrada građevne stolarije,

- restauratorski radovi.

II. Sadržaj ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita kandidat mora po kazati vještine obrade drva ručnim alatom i strojevima. Ispitanik mora pokazati samostalnost i preciznost u radu te organizacijske sposobnosti. Ispitanik mora zadatak izraditi prema nacrtu precizno i kvalitetno uz primjenu mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša.

Ispitaniku se može na praktičnom dijelu majstorskog ispita zada da prema projektu:

- izradi dio namještaja za pohranu, rad, blagovanje ili ležanje,

- izradi vrata, prozore ili stubišta,

- obavi restauraciju oštećenog antiknog namještaja, lamperija ili podne obloge.

2. Teorijska znanja neophodna za obavljanje poslova iz djelokruga rada majstora stolara

2.1. Stolarski materijali

- vrste, struktura, sastav i fizička svojstva drveta,

- pogreške u drvetu,

- bolesti i zaštita drveta,

- drvena građa,

- furnir,

- veziva za drvo,

- drvne prerađevine,

- okovi,

- zaštitna sredstva, kitovi, boje i lakovi,

- sušenje drva (prirodno i umjetno).

2.2. Alati i strojevi

- blanjače

- škripci,

- klinovi,

- mjerila i libele,

- pribor za zacrtavanje

- alat za oštrenje,

- alat za piljenje,

- alat za brušenje,

- alat za struganje,

- alat za zamazivanje (kitanje),

- alat za bojenje,

- strojevi za blanjanje, piljenje, glodanje, brušenje i poliranje.

Ispitanik mora pokazati vještine u rukovanju, podešavanju, održavanju i oštrenju ručnog alata i strojeva.

2.3. Stolarske konstrukcije

- vrste nacrta i njihovo čitanje

- prikazivanje prostoručnim crtežom pojedinih proizvoda ili njihovih konstruktivnih detalja,

- izrada krojnih lista,

- stolarski vezovi,

- okovi i drugi dijelovi konstrukcije - montaža i zaštita,

- konstruktivna i kemijska zaštita.

2.4. Organizacija i obračun stolarskih radova

- gradilišna dokumentacija,

- obračun količina,

- normiranje i analiza cijena,

- obračun radova,

- pripreme i organizacija radova.

Klasa:311-01/95-01/523

Urbroj: 526-01-95-26

Zagreb, 27. studenoga 1995.

Ministar

Davor Štern, dipl. ing., v. r.