Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor zidar

NN 102/1995 (14.12.1995.), Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor zidar

Temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore, ministar gospodarstva donosi :

PROGRAM

MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE - MAJSTOR ZIDAR

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla, upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja, reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba, međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura, procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova, računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik, radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za radne sporove(Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone ;

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja, ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala, metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u "Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima "Narodne novine" br. 31 od 9. svibnja 1995. g).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor zidar, koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95) označeno šifrom 71210, je:

MAJSTOR ZIDAR

I. Područje rada

- građenje i održavanje stambenih objekata,

- građenje i održavanje gospodarskih objekata,

- građenje i održavanje javnih objekata,

- građenje i održavanie industrijskih objekata,

- radovi na restauracijama spomenika kulture i javnih objekata,

- radovi na rekonstrukcijama svih vrsta građevnih objekata.

II. Sadržaj ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu ispita ispitanik mora pokazati vještinu izvođenja složenijih detalja na građevini. Ispitanik mora pokazati samostalnost u radu te organizatorske sposobnosti. Ispitanik mora zadatak izvesti prema nacrtu, precizno i kvalitetno uz poštovanje normi rada na siguran način i zaštitu okoliša.

Praktični dio majstorskog ispita obuhvaća neke od slijedećih operacija.

- zidanje zidova od 12, 25, 38 ili 51 cm,

- zidanje prekida zida,

- zidanje pravokutnog kuta ili križanja zidova,

- zidanje dimovodnih kanala,

- zidanje fasadnom opekom,

- zidanje stupova,

- zidanje zavojitih zidova (prethodno iscrtavanje).

- izrada nadvoja (opeka, beton ili kamen),

- izvedba toplinske, hidro ili zvučne izolacije,

- žbukanje zidova ili stropova.

Praktični dio majstorskog ispita ispitanik obavlja na gradilištu odgovarajućeg objekta.

2. Teorijska znanja neophodna za obavljanje poslova iz djelokruga rada majstora - zidara

2. 1. Građevni materijal

Ispitanik mora pokazati dobro poznavanje vrsta i svojstava svih klasičnih i suvremenih materijala koji se koriste u graditeljstvu :

- kamen,

- veziva,

- mortovi,

- beton,

- opeka i opekarski proizvodi,

- keramički proizvodi,

- čelik,

- drvo,

- boje i lakovi,

- asfalt i bitumen,

- prerađevine.

2.2. Građevne konstrukcije

- projektna dokumentacija - vrste projekata i njihovo čitanje (idejni, glavni i izvedbeni projekat),

- prostoučno risanje pojedinih graditeljskih detalja u jednoj od projekcija,

- konstruktivni i nekonstruktivni elementi građevina,

- pripremni radovi,

- zemljani radovi,

- temelji,

- izolacije (hidro, toplinske i zvučne),

- zidovi od opeke, kamena, moduliranih opekarskih blokova),

- zidovi i stupovi od betona i armiranog betona,

- zidovi i stupovi od opekarskih i betonskih prerađevina,

- dimovodni i klimatizacijski kanali,

- stropne konstrukcije,

- stubišta

- krovne konstrukcije i pokrovi.

2.3. Obračun i organizacija graditeljskih radova

- gradilišna dokumentacija,

- obračun količina,

- normiranje i analiza cijena,

- obračun radova,

- tehnički pregled i primopredaja objekta,

- organizacija radova na gradilištu

2.4. Alati, pomagala i strojevi:

- sve vrste ručnog alata za zidarske radove, namjena, uporaba i održavanje,

- strojevi za građenje (mješalice za mort i beton, strojevi za žbukanje, vibratori, bušilice, nabijači...) namjena, uporaba i održavanje,

- pomagala za iscrtavanje, iskolčavanje, obilježavanje, prenošenje visina i mjerenja.

Klasa:311-01/95-01/523

Urbroj: 526-01-95-29

Zagreb, 27. studenoga 1995.

Ministar

Davor Štern, dipl. ing. v. r.