Program majstorskog ispita za zanimanje- majstor puškar

NN 102/1995 (14.12.1995.), Program majstorskog ispita za zanimanje- majstor puškar

Temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore, ministar gospodarstva donosi:

PROGRAM

MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE- MAJSTOR PUŠKAR

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla, upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja, reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba, međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura, procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova, računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik, radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za radne sporove(Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone ;

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja, ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala, metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u "Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima "Narodne novine" br. 31 od 9. svibnja 1995. g).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor puškar, koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95) označeno šifrom 73110, je:

MAJSTOR PUŠKAR

I. Područje rada

- izrada pojedinih dijelova lovačkog, sportskog i obrambenoga vatrenog oružja i streljiva (municije),

- određivanje (izbor) i upotreba rezervnih dijelova,

- rastavljanje i sastavljanje pojedinih cjelina i sklopova,

- ispitivanje i podešavanje funkcija,

- sastavljanje i ispitivanje lovačkog i športskog oružja,

- održavanje dijelova i sklopova,

- izrada - rezervnih dijelova.

II. Sadržaj ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik izrađuje jedan ili više predmeta, koji su obuhvaćeni područjem rada majstora puškara. Praktična izrada sastoji se od:

- izbora osnovnog, pomoćnog materijala i pribora,

- samostalne izrade dijelova i sklopova ručnom obradom,

- samostalne izrade dijelova i sklopova strojnom obradom,

- samostalne montaže lovačkog i športskog oružja,

- proračuna utroška materijala,

- izbora standardnog alata i pribora,

- samostalnog ispitivanja i međufazne kontrole (ispitivanje, mjerenje i kontrola),

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje mu odredi ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita, neophodni za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu

2.1. Materijali

- poznavanje svojstva i primjene materijala i pribora, racionalno trošenje materijala,

- materijali za dijelove lovačkog oružja: svojstva, sastav i izbor prema području namjene,

- materijali za dijelove športskog oružja: svojstva, sastav i izbor prema području namjene,

- izbor metalnih materijala sa stajališta funkcija,

- izbor plastičnih materijala i drugih materijala za izradu lovačkog i športskog oružja sa stajališta funkcije,

- izbor materijala sa stajališta izrade i montaže športskog i lovačkog oružja,

- izbor materijala prema standardima i tablicama,

- otpad tehničkih materija i zaštita okoline.

2.2. Konstrukcija i primjena dijelova i opreme

Osnovna znanja o konstrukciji lovačkog i športskog oružja:

- elementi konstruiranja,

- postupci konstruiranja mehanizama i uređaja,

- poznavanje konstrukcije sigurnosnih elemenata i uređaja.

2.3. Tehnologija obrade i montaže

- organizacija procesa rada, struktura i organizacija zanatske proizvodnje,

- planiranje izrade, raspoređivanje posla, analiza i praćenje operativnog plana,

- izračunavanje utroška materijala, energije i kapaciteta izrade i montaže,

- gospodarsko određivanje vremena izrade i montaže, izvršenje normi i njihova realnost,

- proces izrade pojedinih dijelova lovačkog i sportskog oružja,

- proces montaže (rastavljanja i sastavljanja) lovačkog i športskog oružja,

- proces spajanja elemenata i sklopova, te optičko-nišanskih uređaja uvažavajući specifične uvjete montaže dijelova za lovačko i športsko oružje,

- način ispitivanja i podešavanja funkcije i stavljanja u pogon lovačkog i športskog oružja,

- održavanje dijelova i sklopova,

- proces pripreme i zaštite površine dijelova lovačkog i športskog oružja.

2.4. Strojevi, alati i uređaji

- poznavanje alata i pravilno rukovanje (alati za ručnu i strojnu obradu),

- poznavanje strojeva za obradu dijelova lovačkog i športskog oružja,

- poznavanje alata i uređaja za obradu i zaštitu površina,

- uredaji za utvrđivanje rabljenosti lovačkog i športskog oružja,

- tekuće održavanje strojeva, alata i uređaja,

- zaštitne mjere pri radu na pojedinim strojevima i uređajima.

Klasa: 311-01/95-01/523

Urbroj: 526-01-95-35

Zagreb, 27. studenoga 1995.

Ministar

Davor Štern, dipl. ing. v. r.