Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN 109/1995 (29.12.1995.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

109 29.12.1995 Uredba o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavak 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29.

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95) u članku 3. stavku 1. iza točke 12. dodaje se nova točka :
"13. javna rasvjeta"

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 14. dodaje se novi stavak: "(15) Pod javnom rasvjetom razumijeva se upravljanje i održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije".

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. riječi "pogrebnih poslova i točke 12. ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: " pogrebnih poslova, točke 12. i točke 13. ovoga Zakona."

Članak 4.

U članku 19. stavku 1. iza točke 5. dodaje se nova točka "6. javna rasvjeta".

Članak 5.

U članku 22. stavku 1. iza točke 7. dodaje se nova točka "8. javna rasvjeta".

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 363-02/94-01/02
Urbroj: 5030116-95-6
Zagreb, 29. prosinca 1995.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v.r.