Zakon o izmjeni Zakona o obveznim odnosima

NN 7/1996 (26.1.1996.), Zakon o izmjeni Zakona o obveznim odnosima

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o obveznim odnosima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 17. siječnja 1996.

Broj: 01-96-165/1

Zagreb, 23. siječnja 1996.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim odnosima ("Narodne novine", br. 53/91, 73/91. i 3/94.) članak 180. briše se.

Članak 2.

Postupci za naknadu štete pokretnuti po odredbama članka 180. Zakona o obveznim odnosima, prekidaju se.

Postupci iz stavka 1. ovoga članka nastavit će se nakon što se donese poseban propis kojim će se urediti odgovornost za štetu nastalu uslijed terorističkih akata.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 330-01/94-01/92.

Zagreb, 17. siječnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.