Zakon o izmjeni Zakona o osnovnom školstvu

NN 7/1996 (26.1.1996.), Zakon o izmjeni Zakona o osnovnom školstvu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o osnovnom školstvu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 18. siječnja 1996.

Broj: 01-96-166/1

Zagreb, 23. siječnja 1996.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Članak 1.

U Zakonu o osnovnom školstvu ("Narodne novine", br. 59/90. i 27/93) u članak 88. stavku 2. riječ: "škola" zamjenjuje se riječima: "školski odbor".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Ravnatelja imenuje i razrješava ministar prosvjete i športa."

Stavak 4. briše se.

U stavku 6. i svim odredbama Zakona riječi: "Ministar kulture i prosvjete" i "Ministarstvo kulture i prosvjete" u određenim padežima, zamjenjuje se riječima: "ministar prosvjete i športa" i "Ministarstvo prosvjete i športa" u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Postupci imenovanja ravnatelja započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se na način i u postupku propisanom ovim Zakonom.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-02/92-01/02

Zagreb, 18. siječnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.