Zakon o upravnim pristojbama

NN 8/1996 (31.1.1996.), Zakon o upravnim pristojbama

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o upravnim pristojbama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 18. siječnja 1996.

Broj: 0196-193/1

Zagreb, 25. siječnja 1996. SL /7/96SL /7/96

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom i Tarifom upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: Tarifa), koja je njegov sastavni dio, uređuje plaćanje upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: pristojbe) za spise i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim, konzularnim i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim i samoupravnim tijelima županije, grada i općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

1. PRISTOJBENI OBVEZNIK

Članak 2.

(1) Pristojbeni obveznik je osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi propisano plaćanje pristojbe.

(2) Ako za isti spis ili radnju postoje dva ili više pristojbenih obveznika, njihova je obveza solidarna.

(3) Ako više osoba podnosi zajednički zahtjev, plaća se jedna pristojba.

2. PRISTOJBENA OBVEZA

Članak 3.

Pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave, odnosno u trenutku podnošenja podneska.

Članak 4.

Pristojbe se plaćaju u trenutku nastanka pristoj-bene obveze ako za pojedine slučajeve nije propisano drukčije.

3. PRISTOJBENA OSNOVICA

Članak 5.

(1) Ako je Tarifom propisano da se pristojba plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za utvrđivanje pristojbe uzima se vrijednost naznačena u podnesku ili ispravi ili vrijednost utvrđena na način propisan u Tarifi.

(2) Pri obračunavanju pristojbe propisane u postotku, pristojbena osnovica će se zaokružiti na cijele stotine na način da se iznos do 50,00 kuna zaokruži na nižu stotinu, a iznos iznad 50.00 kuna na višu stotinu.

II. OSLOBOÐENJE OD PLAĆANJA PRISTOJBI

I. OPĆA OSLOBOÐENJA

Članak 6.

Od plaćanja pristojbi oslobođeni su:

1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti, jedinice lokalne samouprave i uprave te njihova tijela,

2. ustanove iz oblasti predškolskog uzrasta, prosvjete, znanosti, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti.

3. invalidske i slične organizacije u obavljanju svoje djelatnosti.

4. građani čiji dohodak, uključujući i dohodak supružnika, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nerektnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz,

5. invalidi domovinskog rata,

6. supružnici i djeca branitelja poginulih, zatočenih i nestalih u domovinskom ratu,

7. prognanici i izbjeglice,

8. strani državljani za vizu i odobrenje za produženi boravak u Republici Hrvatskoj koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja te državljani onih zemalja s kojima je Reublika Hrvatska zaključila, odnosno preuzela ugovor o ukidanju viza ili pristojbi na vize.

2. PREDMETNA OSLOBOÐENJA

Članak 7.

Pristojbe se ne plaćaju na sljedeće spise i radnje:

1. predstavke i pritužbe te prijedloge državnim i drugim javnim tijelima,

2. molbe za pomilovanja i rješenja o tim molbama,

3. zahtjeva za naknadu štete osoba neopravdano osuđenih i neosnovano lišenih slobode te rješenja o tim predmetima,

4. spise i radnje u postupku pribavljanja dokaza o slabom imovnom stanju radi oslobođenja od plaćanja pristojbe,

5. spise i radnje u postupku za povrat više plaćenih obveza,

6. spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, ispravama i službenim očevidnicima,

7. spise i radnje u postupku sastavljanja i isprav-
ljanja popisa birača,

8. spise i radnje za upis u knjigu državljana i državne matice,

9. spise i radnje u postupku usvojenja i postav-
ljanja strategije,

10. sve prijave i prijedloge za utvrđivanje poreza i pristojbi te za korištenje poreznih oslobođenja i olakšica,

11. spise i radnje u postupku vraćanja, odnosno ostvarenja prava naknade za oduzetu imovinu,

12. sve spise i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi,

13. spise i radnje u svezi sa redovnim školovanjem učenika i studenata osim pristojbi za svjedodžbu po završenom školovanju ili diplomu,

14. spise i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa,

15. spise i radnje u svezi s pomorskim i brodskim knjižicama i sve upise u njih, osim vize,

16. spise i radnje u svezi s primanjem poklon paketa i darova od dobrotvornih i humanitarnih organizacija iz inozemstva,

17. spise i radnje u svezi s uređivanjem prava i dužnosti s područja obrane,

18. spise i radnje u postupku izdavanja osobne iskaznice hrvatskim državljanima i osobne karte koja se izdaje strancima s trajnim nastanjenjem,

19. spise i radnje u svezi sa zaštitom spomenika kulture i prirode,

20. podneske upućene tijelima za predstavke i pritužbe i državnom odvjetništvu,

21. spise i radnje u postupku za pogreb umrlih osoba,

22. spise i radnje koji se vode po službenoj dužnosti,

23. spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava na doplatak za djecu,

24. prijave i odjave prebivališta osoba, boravišta i adrese stanovanja osoba,

25. spise i radnje u postupku prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Članak 8.

Strani državljani s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj imaju ista prava i obveze prema propisima o pristojbama kao i hrvatski državljani.

III. POVRAT PRISTOJBE

Članak 9.

(1) Osoba koja plati pristojbu koju nije bila obvezna platiti ili je plati u većem iznosu od propisnog ili je plati za radnju koju tijelo nije obavilo ima pravo na povrat plaćene ili više plaćene pristojbe.

(2) Postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev stranke,

(3) Zahtjev za povrat pristojbe rješava tijelo za čiji je rad plaćena pristojba.

(4) Zahtjev za povrat pristojbe od pravnih osoba s javnim ovlastima rješava ispostava Porezne uprave prema sjedištu pravne osobe s javnim ovlastima.

IV. PRISILNA NAPLATA PRISTOJBE

Članak 10.

(1) Ako pristojbeni obveznik ne plati pristojbu u propisanom roku, neće se postupiti po podnesku za koji nije plaćena pristojba.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka ako je radnja za koju je nadležno tijelo moralo naplatiti pristojbu obavljena, a pristojba nije plaćena, od pristojbenog obveznika pristojba će se naplatiti prisilno, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.

V. ZASTARA

Članak 11.

(1) Pravo na naplatu pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je pristojbu trebalo naplatiti, a pravo na povrat pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je pristojba više plaćena.

(2) Tijek zastare prava na naplatu pristojbe prekida se svakom službenom radnjom nadležnog tijela izvršenom radi naplate, koja je stavljena do znanja pristojbenom obvezniku.

(3) Tijek zastare prava na povrat pristojbe prekida se svakom radnjom pristojbenog obveznika poduzetom kod nadležnog tijela radi povrata pristojbe.

(4) U svakom slučaju zastara nastupa nakon isteka pet godina od dana kada je prvi put počela teći.

VI. NADZOR

Članak 12.

(1) Primjenu propisa o pristojbama i njihovu naplatu nadzire tijelo koje rješava spise i obavlja radnje za koje se plaća pristojba.

(2) Nadzor nad tijelom iz stavka 1. ovoga članka gleda naplate i uplate pristojbi obavlja Ministarstvo financija - Porezna uprava i Financijska policija.

VII. PLAĆANJE PRISTOJBI

Članak 13.

(1) Pristojbe se plaćaju u državnim biljezima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pristojba se uplaćuje izravno na propisani račun:

1. ako pristojba iznosi više od 100,00 kuna,

2. ako je pripisano da se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun bez obzira na iznos pristojbe.

Članak 14.

(1) Konzularne pristojbe plaćaju se kod diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu.

(2) Obračun konzularnih pristojbi obavlja se prema srednjem tečaju kune iz tečajnice Narodne banke Hrvatske koja važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ako neke od nacionalnih valuta nema na tečajnici iz stavka 2. ovoga članka za obračun konzularnih pristojbi primjenjuje se tečaj američkog dolara (USD).

(4) Rješenje o povratu konzularnih pristojbi donosi šef diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu i izvršava ga na teret tekućih prihoda od konzularnih pristojbi.

Članak 15.

Pristojbeni obveznik koji iz inozemstva traži da mu tijelo uprave Republike Hrvatske obavi radnju za koju se plaća pristojba, pristojbu plaća u stranoj valuti prema srednjem tečaju kune iz tečajnice Narodne banke Hrvatske koja važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 16.

(1) U rješenju ili drugoj ispravi za koju je plaćena pristojba naznačuje se da je pristojba plaćena, u kojem iznosu, na koji način i prema kojem tarifnom broju.

(2) Poništavanje državnih biljega koji se lijepe na podnesak obavlja tijelo nadležno za prijam podneska, a u ostalim slučajevima tijelo koje donosi ili uručuje stranci rješenje ili drugu ispravu za koju se plaća pristojba.

(3) Državni biljezi poništavaju se pečatom ili na drugi odgovarjući način.

(4) Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, u spisu tijela pred kojim je plaćena pristojba mora biti dokaz o obavljenoj uplati pristojbe.

(5) U ispravama koje se izdaju bez pristojbe mora se naznačiti na osnovi kojih su odredbi ovoga Zakona i drugih propisa oslobođene od plaćanja pristojbe.

Članak 17.

(1) Podnesci i drugi spisi za koje nije plaćena pristojba, ili nije plaćena u dostatnom iznosu, ne primaju se dok stranka ne podnese podnesak za koji je plaćena dostatna pristojba.

(2) ako podnesak ili drugi spis za koji nije plaćena pristojba, ili nije plaćena u dostatnom iznosu, stigne poštom, tijelo nadležno za odlučivanje po zahtjevu pozvat će pristojbenog obveznika pismenom opomenom da u roku od 15 dana od dana primitka opomene plati redovnu pristojbu i pristojbu za opomenu.

(3) Ako pristojbeni obveznik uplati pristojbu iz stavka 2. ovoga članka smatra se da je pristojba uredno plaćena od početka.

(4) Ako pristojbeni obveznik ne plati dužnu pristojbu, naplata pristojbe obavit će se prije uručenja zatraženog rješenja ili druge isprave, odnosno prije prve obavijesti pristojbenom obvezniku o izvršenju tražene radnje.

VIII. PRIPADNOST PRIHODA OD PRISTOJBI

Članak 18.

(1) Prihod ostvaren prodajom državnih biljega zajednički je prihod državnog proračuna, proračuna županija te proračuna općina odnosno gradova na čijem je području obavljena maloprodaja državnih biljega, i to u jednakim dijelovima.

(2) pristojbe uplaćene izravno na propisani račun za spise i radnje ministrstava i ržavnih upravnih organizacija, diplomatskih konzularnih i drugih predstavničkih tijela Republike Hrvatske u inozemstvu prihod su državnog proračuna.

(3) Pristojbe uplaćene izravno na propisani račun za spise i radnje iz samoupravnog djelokruga županijskih ureda, prihod su županije pod čijim je tijelima plaćena pristojba.

(4) Pristojbe uplaćene izravno na propisani račun za spise i radnje pred tijelima jedinica lokalne samouprave, prihod su jedinica lokalne samouprave pred čijim je tijelima plaćena pristojba.

(5) Pristojba uplaćena izravno na propisani račun za spise i radnje pravnih osoba s javnim ovlastima, prihod su državnog proračuna, proračuna županije, te proračuna općine odnosno grada, ovisno o tome natemelju čijeg ovlaštenja pravna osoba s javnim ovlastima obavlja poslove.

IX. OVLASTI U PROVEDBI ZAKONA

Članak 19.

Vlada Republike Hrvatske može mijenjati iznose iz Tarife.

Članak 20.

Izdavanje, raspačavanje, povlačenje iz uporabe i zamjenu državnih biljega propisuje ministar financija.

Članak 21.

(1) Maloprodaju državnih biljega mogu obavljati tijela državne uprave, upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave i uprave i njihova tijela, sudovi, banke, Zavod za platni promet, Hrvatska pošta i telekomunikacije i javni bilježnici.

(2) Ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega ostalim pravnim i fizičkim osobama izdaje ministar financija.

(3) Ministar financija određuje visinu provizije koja pripada prodavatelju državnih biljega.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE

Članak 22.

Za spise i radnje za koje je pristojbena obveza nastala do dana stupanja na snagu ovoga Zakona naplatiti će se pristojba koja je bila propisana u trenutku natanka pristojbne obveze.

Članak 23.

(1) Do izdavanja i raspačavanja državnih biljega, pristojbe, osim konzularnih plaćaju se u važećim upravnim biljezima emisije Republike Hrvatske, a ako upravna pristojba iznosi više od 100,00 kuna, uplaćuje se izravno na propisani račun. Konzularne pristojbe plaćaju se u stranoj valuti prema sjedištu diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu na način članka 14. ovoga Zakona.

(2) Ovlaštenja za maloprodaju upravnih biljega emisije Republike Hrvatske, izdana do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, vrijede i za maloprodaju državnih biljega.

Članak 24.

Do izdavanja i raspačavanja državnih biljega, prihod od upravnih pristojbi ostvaren prodajom upravnih biljega pripada državnom proračunu, proračunima županija, te proračunima općina, odnosno gradova, na čijem je području obavljena maloprodaja upravnih biljega, i to u jednakim dijelovima.

Članak 25.

Do donošenja propisa iz članka 20. i 21. stavka 3. ovoga Zakona, primjenjuje se Pravilnik o izdavanju, raspačavanja, povlačenju iz uporabe i zamjeni upravnih biljega Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 5/94. i 44/94.) i Naredba o puštanju u tečaj administrativnih biljega i mjeničnih blanketa Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 51/92. i 5/94.).

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 97/93.).

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-03/95-01/02

Zagreb, 18. siječnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.

TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI

I. OPĆE PRISTOJBE

Tar. br. 1

Plaća

se kuna:

Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga pristojba 20,00

Napomena:

Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se naknade podneske kojima stranka zahtijeva samo brži postupak po ranije podnesenom zahtjevu.

Tar. br. 2.

Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba 50,00

Napomena:

1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba, pristojba po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima osoba kojima se uručuje rješenje.

2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se pristojba.

Tar. br. 3.

Na žalbu protiv rješenja 50,00

Tar. br. 4.

Za uvjerenja, ako nije drukčije propisano 30,00

Tar. br. 5.

(1) Za ovjeru svakog potpisa 30,00

(2) Za ovjeru autentičnosti rukopisa ili za ovjeru prijepisa od svakog poluarka originala 40,00

Napomena:

1. Pod poluarkom podrazumijeva se list papira od dvije stranice normalnoga kancelarijskog formata ili manjeg.

2. Ako je rukopis, odnosno prijepis koji se ovjerava pisan na stranom jeziku, plaća se dvostruka pristojba iz točke 2. ovoga tarifnog broja.

3. Ako se ovjera obavlja na terenu plaća se dvostruka pristojba iz ovog tarifnog broja.

Tar. br. 6.

Za opomenu kojom se netko poziva da plati dužnu pristojbu 20,00

2. Pristojbe iz oblasti unutarnjih poslova

Tar. br. 7.

Za izdavanje putne isprave hrvatskih državljana

1. za izdavanje putovnica 50,00

2. za izdavanje pogranične propusnice 100,00

3. za izdavanje zajedničke putovnice - za svaku osobu 15,00

4. za upis djeteta u putovnicu 30,00

5. za izdavanje putne isprave umjesto oštećene ili nestale 100,00

Tar. br. 8.

Za izdavanje viza ili klauzula "poslovno"

1. za vizu na putovnicu 30,00

2. za vizu zajedničku putovnicu - po osobi 15,00

3. za klauzulu "poslovno" 60,00

4. za vizu na pomorsku ili brodarsku knjižicu 30,00

Tar. br. 9.

(1) Za izdavanje ili produženje roka važenja putne isprave za stranicu (putna isprava za izbjeglice, putna isprava za osobe bez državljanstva i putni list za stranca) 50,00

2. Za izdavanje putne isprave za stranca umjesto oštećene ili nestale 150,00

Tar. br. 10.

Za izdavanje vize odobrenja za produženi boravak, odobrenja za trajno nastanjenje i osobne karte za stranca

1. za izlazno-ulaznu odnosno ulazno-izlaznu i tranzitnu vizu 50,00

2. za izlaznu vizu 30,00

3. za izlazno-ulaznu odnosno ulazno-izlaznu vizu za neograničen broj putovanja 150,00

4. za poslovnu vizu 400,00

5. za odobrenje za produženi boravak 150,00

6. za odobrenje za trajno nastanjenje 900,00

7. za ovjereni prijepis odobrenja za trajno nastanjenje 450,00

8. za izdavanje ili produženje osobne karte za strance na produženom boravku 60,00

Napomena:

Za vizu na putnoj ispravi u koju se upisuju i članovi obitelji osobe kojoj je izdana putna isprava plaća se jedna pristojba.

Pristojba se ne plaća za spise i radnje za:

1. priznavanje statusa izbjeglice.

Tar. br. 11.

Za izdavanje odobrenja na graničnom prijelazu:

1. za stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 350,00

2. za privremeno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 150,00

3. za privremeno (skupno) odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 150,00

4. za odobrenje za kretanje i boravak izvan mjesta graničnog prijelaza 200,00

5. za odobrenje za prijenos oružja i streljiva preko teritorija Republike Hrvatske 150,00

6. za odobrenje za držanje i nošenje lovačkog športskog oružja i streljiva za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj 300,00

7. za odobrenje za obavljanje podvodnih aktivnosti 60,00

Tar. br. 12.

(1) Za rješenje o otpustu iz hrvatskog državljanstva ili odricanja od hrvatskog državljanstva 3.600,00

(2) Za rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo 1.500,00

Napomena:

Ako se rješenje odnosi na istovremeni primitak ili otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva članova iste obitleji ne plaća se pristojba za maloljetne osobe. Pristojbu iz točke 2. ovog tarifnog broja o postupku stjecanja hrvatskog državljanstva ne plaća pripadnik hrvatskog naroda koji nema hrvatsko državljanstvo.

Tar. br. 13.

(1) Za izdavanje prometne dozvole i knjižice za vozila na motorni pogon i priključna vozila 15,00

(2( Za produženje važnosti prometne dozvole i knjižice vozila 10,00

(3) Za potvrdu o upotrebi probne pločice 10,00

(4) Za odobrenje za utiskivanje broja šasije 15,00

(5) Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkog pregleda vozila 250,00

(6) Za izdavanje dopuštenja (licence) kontrolora tehničke ispravnosti vozila i dopuštenje (licence) referenta za registraciju vozila u stanicama za tehnički pregled vozila . 150,00

(7) Za izdavanje odobrenja za održavanje športskih ili drugih priredbi ili aktivnosti na cestama 150,00

(8) Za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih, prema stavku 1. točkama 1. i 4. ovoga tarifnog broja 30,00

Napomena:

Za odjavu vozila, radi brisanja iz evidencije, ne plaća se pristojba.

Tar. br. 14.

Za izdavanje ili produženje važnosti vozačke dozvole

1. za vozačku dozvolu 15,00

2. za izdavanje nove vozačke dozvole zbog upisa nove kategorije 15,00

3. za produženje važnosti dozvole prema stavku 1. točka 1. ovog tarifnog broja 15,00

4. za zamjenu inozemne vozačke dozvole 50,00

5. za upis promjene prebivališta ili boravišta u vozačkoj dozvoli 10,00

6. za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih dozvola iz ovoga tarifnog broja naplaćuje se pristojba 30,00

Tar. br. 15.

(1) Za odobrenje za nabavu oružja po komadu 25,00

(2) Za odobrenje za nabavu eksplozivnih tvari. 250,00

(3) Za izdavanje oružanog lista, odobrenje za držanje oružja, potvrde o prijavi oružja, po komadu ili dozvole za nošenje oružja 50,00

(4) Za odobrenje za sakupljanje oružja 100,00

(5) Za upis rezervnih cijevi u oružani list po komadu 25,00

(6) Za odobrenje za bavljenje djelatnošću prozvodnje oružja, prometa i streljiva, popravljanja i prepravljanja oružja ili otvaranja civilnog strelišta 250,00

(7) Za odobrenje za prijevoz oružja, streljiva ili eksplozivnih tvari 50,00

(8) Za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih ili uništenih, prema stavku 1. točke 1. do 4. ovoga tarifnog broja plaća se pristojba u dvostrukom iznosu.

Tar. br. 16.

Za izdavanje odobrenja ili dozvole:

1. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovo-da, koji prolazi preko područja više općina te odobrenja mjesta za izgradnju objekata, odnosno držanja posuda koje su tehnološki vezani za nove naftovode, plinovode i produktovode koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova 500,00

2. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovo-da, rezervoara i drugih objekata te posuda, postojanja i uvređaja (objekti i posude) koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova 500,00

3. za suglasnost da se djelatnost proizvodnje eksplozivnih tvari može upisati u registar 500,00

4. za odobrenje za bavljanje djelatnošću prometa eksplozivnih tvari (osim streljiva za oružje u maloprodaji) 1.000,00

5. za ispitivanje stabilnih instalacija, uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara 100,00

6. za ispitivanje ispravnosti uvezenih uređaja, opreme, sredstava i instalacija namijenjenih gašenju, dojavi i sprečavanju širenja požara te njihove podobnosti za namijenjenu svrhu. 100,00

7. za izdavanje ili produženje, odnosno upisa nove kategorje ili proširenje na klase opasnih tvari ADR potvrde (cartifikata) 15,00

8. za upis promjene prebivališta ili boravišta u ADR potvrdi (certifikatu) 10,00

8. za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih ADR potvrda (certifikata) 30,00

10. za obavljanje poslova osposobljavanje osoba koje rukuju opasnim tvarima i prevoze opasne tvari 50,00

11. za obavljanje kontrole ispravnosti i servisiranja aparata za gašenje požara 100,00

12. za obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom 50,00

13. za obavljanje poslova osposobljavanja vatrogasnih kadrova 50,00

14. za miniranje 100,00

15. za početak proizvodnje eksplozivnih tvari 1.000,00

16. za obavljanje poslova miniranja 500,00

17. za obavljanje poslova ispitivanja eksplozivnih tvari 1.000,00

18. za stavljanje u promet eksplozivnih tvari uključivo i streljivo 1.000,00

19. za obavljanje poslova izvođenja javnih vatrometa 500,00

20. za odobrenje mjesta za izvedbu javnog vatrometa 200,00

Tar. br. 17.

(1) Za izdavanje suglasnosti da se u glavnom projektu predviđene propisane ili posebnim uvjetima građenja tražene mjere zaštite od požara

1. za fizičke osobe 100,00

2. za pravne osobe 500,00

(2) Za izdavanje posebnih uvjeta građenja glede zaštite od požara i eksplozije 100,00

Tar. br. 18.

Za izdavanje odobrenja, ovlasti, iskaznica i uvjerenja za obavljanje zaštitarskih i detektivskih poslova

1. za izdavanje odobrenja za upis djelatnosti trgovačkog društva ili detektivske agencije u sudski registar, odnosno za upis obrta u obrtni registar ili za rad zaštitarskih službi 9.000,00

2. za izdavanje ovlasti za obavljanje detektivskih poslova 9.000,00

3. za izdavanje ovlasti za obavljanje poslova tehničke zaštite 7.000,00

4. za izdavanje ovlasti za obavljanje poslova čuvara 2.500,00

5. za izdavanje zaštitarske iskaznice 50,00

6. za izdavanje detektivske iskaznice 50,00

7. za izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje zaštitarskih detektivskih poslova 250,00

3. Gospodarske pristojbe

Tar. br. 19.

Za rješenje kojim se odobrava:

1. osnivanje ili obavljanje djelatnosti poduzeća, trgovačkog društva, banke ili osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu ili otkup osnivačkog uloga poduzeća, banke, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu 250,00

2. povećanje osnivačkog uloga poduzeća, trgovačkog društva, banke, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu 100,00

3. uvoz u Republiku Hrvatsku u sredstva u naturalnom obliku, stranog porijekla, koja su uložena kao osnivački ulog ili korištenja kao osnovna ili obrtna sredstva poduzeća u inozemstvu 50,00

4. oslobođenje od preuzete obveze godišnjeg transfera određenog postotka dobiti iz poduzeća odnosno trgovačkog društva osovanog u inozemstvu ili umanjenja te obveze 100,00

5. poduzeću u inozemstvu da može poslovati s gubitkom 1.000,00

6. upis u registar poduzeća, trgovačkog društva, banke, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije iz točke 1. ovoga tarifnog broja 100,00

Tar. br. 20.

Za rješenje kojim se odobrava:

1. ulaganje sredstava u strana poduzeća radi ostvarivanja zajeničkih poslovnih ciljeva u zajedničkoj proizvodnji 150,00

2. dopunsko ulaganje u strano poduzeće iz točke 1. ovoga tarifnog broja 75,00

3. upis ugovora o ulaganju sredstava u strano poduzeće iz točke 1. ovoga tarifnog broja 25,00

Tar. br. 21.

Za upis u registar otvaranja predstavništva odnosno osnivanja poslovnih jedinica (skladišta, servisa i sl.) u inozemstvu 100,00

Tar. br. 22.

(1) Za izdavanje suglasnosti i upis u registar predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj 300,00

(2) Za odobrenje stranoj osobi koja ima registrirano predstavništvo u Republici Hrvatskoj da obavi određeni posao kontrole kvalitete robe u Republici Hrvatskoj 150,00

Tar. br. 23.

Za izdavanje dozvola, odobrenja i dodatnih kontingenata za izvoz i uvoz robe 125,00

Tar. br. 24.

Za upis u evidenciju ugovora o zastupanju, ugovora o prodaji strane robe s konsignacijskog skladišta, ugovora o obavljanju servisnih usluga za održavanje uvezene opreme i trajnih dobara za osobnu potrošnju 300,00

Tar. br. 25.

Za izdavanje odobrenja za sklapanje ugovora o izvozu robe i usluga koji se naplaćuju uvozom robe i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacijski poslovi s inozemstvom) 300,00

Tar. br. 26.

Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja u vanjskotrgovinskom prometu 300,00

Tar. br. 27.

(1) Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji 300,00

(2) Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o izvođenju investicijskih radova u inozemstvu i ugovora o ustupanju izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj 175,00

(3) Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o pribavljanju i ustupanju prava industrijskog vlasništva i znanja te iskustva (know-how) između domaćih poduzeća i stranih osoba 300,00

Tar. br. 28.

Za uvjerenje (certifikat) o kakvoći poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u uvozu i izvozu 150,00

Tar. br. 29.

Za rješenje o odobrenju za obavljanje kontrole kakvoće poljoprivrednih i prehram-benih proizvoda u vanjskotrgovinskom pro-metu 150,00

4. Pristojbe iz područja ugostiteljstva i turizma

Tar. br. 30.

Za rješenje kojim se:

1. utvrđuju uvjeti za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga i jednostavnih ugostiteljskih usluga ambulantno, za pružanje ugostiteljskih usluga u pokretnom objektu, u planinarskom domu, iz kioska, pod šatorom, na klupama i sl. te za pružanje ugostitelj-skih usluga građana na plovnom objektu 200,00

2. utvrđuju minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju i to:

a) vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica i objekti brze prehrane, kantina i pripremnica obroka (catering) ... 300,00

b) vrste: kavana, noćni klub, noćni bar, disko klub, disco-bar, caffe-bar, privnica, buffet, krčma i konoba 1.000,00

c) vrste: kantina i pripremnica obroka (catering) 300,00

d) vrste: prenoćište, odmarlište i omladinski hotel 1.000,00

3. utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju za ugostiteljske objekte:

a) po svakoj sobi ugostiteljskog objekta... 30,00

b) po svakoj sobi u apartmanu koji je smještajna jedinica ugostiteljskog objekta 30,00

c) po apartmanu tipa studio 30,00

d) po broju kamp jedinica (broj kamp jedinica utvrđuje se tako da se kapacitet kampa izražen brojem kampera podijeli s brojem tri 15,00

4. utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju za objekte u kojima pojedine ugostiteljske usluge pruža građanima u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu:

a) po svakoj sobi, sobi u apartmanu, apartmanu tipa studio, sobi u kući za odmor, koje građanin iznajmljuje gostima u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu 15,00

b) po broju kamp jedinica (broj kamp jedinica utvrđuje se tako da se kapacitet kampa izražen brojem kampera podijeli s brojem tri) 15,00

5. utvrđuju uvjeti za kategoriju za restorane 1.500,00

6. utvrđuju uvjeti za:

a) pružanje usluga putničke agencije 1.000,00

b) luke nautičkog turizma i to:

- sidrište i privezište 110,00

- turističku luku i marinu 1.100,00

- nautičko-turistički centar 1.500,00

c) ostale turističke usluge 110,00

5. Prometne pristojbe

Tar. br. 31.

Za odobrenje (licencu) pravnoj ili fizičkoj osobi za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza 5.000,00

Tar. br. 32.

(1) Za dozvolu domaćoj pravnoj ili fizičkoj osobi da na redovnoj liniji može prevoziti putnike ili stvari motornim vozilima u međunarodnom prometu za svaku liniju po 300,00

(2) Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi da na redovnoj liniji može prevoziti putnike ili stvari motornim vozilima, za svaku liniju u međunarodnom prometu:

1. u bilateralnom prometu 350,00

2. u tranzitnom prometu 350,00

(3) Za ovjeru voznog reda odnosno cjenika redovne linije kojom domaća ili strana pravna ili fizička osoba prevozi putnike ili stvari motornim vozilima u međunarodnom cestovnom prometu 50,00

(4) Za rješenje o odobrenju privremenog ili trajnog prekida prijevoza na liniji za međunarodni prijevoz putnika ili stvari, domaćoj ili stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi 50,00

(5) Za izdavanje dopunskog primjerka isprave iz ovoga tarifnog broja 30,00

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se pristojba ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 33.

(1) Za zahtjeve i izdavanje certifikata za ispitivanje motornih i priključnih vozila, odnosno dijelova uređaja i opreme za ta vozila koja se proizvode serijski ili pojedinačno u pogledu vrijedeće homologacije 1.000,00

(2) Za zahtjev i izdavanje uvjerenja za ispitivanje motornih i priključnih vozila koja se prvi put stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj (uvoz) u pogledu provjere vjerodostojnosti vrijedeće homologacije 200,00

Tar. br. 34.

Za dozvolu za obavljanje naizmjeničnih vožnji u međunarodnom slobodnom prijevozu putnika, i to:

1. u bilateralnom prometu 150,00

2. u tranzitnom prometu 200,00

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 35.

Za dozvolu za ulazak u Republiku Hrvatsku praznih autobusa za preuzimanje putnika i za obavljanje ostalih vrsta međunarodnoga slobodnog prijevoza putnika u cestovnom prometu 250,00

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 36.

(1) Za dozvolu za međunarodni cestovni prijevoz stvari, izuzimajući slučajeve iz članka 38. zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu, po svakoj dozvoli 25,00

(2) Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za međunarodni cestovni prijevoz stvari, a kada to nije određeno međunarodnim ugovorom odnosno u slučaju zahtjeva za dodatnim dozvolama, po svakoj dozvoli 200,00

(3) Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za prijevoz stvari iz Republike Hrvatske za treću zemlju i obratno 300,00

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanje pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 37.

Za rješenje o zahtjevu za dozvolu izvanrednog prijevoza stvari u međunarodnom cestovnom prometu, i to:

1. u bilateralnom prijevozu - za prjevoz jednim vučnim vozilom 125,00

2. za svako sljedeće vučno vozilo, odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, još po 50,00

3. u tranzitnom prijevozu za prijevoz jednim vučnim vozilom 125,00

4. za svako sljedeće vučno vozilo, odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, još po 50,00

Tar. br. 38.

(1) Za dozvolu kojom se stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi odobrava obavljanje unutrašnjeg prijevoza stvari u cestovnom prometu između pojedinih mjesta u Republici Hrvatskoj 5.000,00

(2) Za odobrenje kojim se stranom brodu odobrava prijevoz putnika i stvari između hrvatskih

1. luka 5.625,00

2. pristaništa 5.625,00

(3) Za odobravanje kojim se stranoj jahti ili čamcu odobrava prijevoz putnika uz naknadu između hrvatskih luka 1.875,00

Napomena:

Pristojbe po točki 2. i 3. ovog tarifnog broja naplaćuje se do dana primjene propisa o visini naknade za izdavanje odobravanja stranom plovnom objektu za obavljanje kabotaže u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, koji se donosi u smislu odredbe članka 1043. točke 39. Pomorskog zakonika.

Tar. br. 39.

Za dozvolu kojom se domaćem prijevozniku, odobrava korištenje zakupljenog stranog vozila za međunarodni prijevoz putnika ili stvari 75,00

Tar. br. 40.

Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za međunarodni cestovni linijski prijevoz stvari:

1. u bilateralnom prometu 750,00

2. u tranzitnom prometu 750,00

Tar. br. 41.

(1) Za dozvolu za postavljanje radijske postaje 500,00

(2) Za dozvolu za radijsku postaju za radio i televiziju 400,00

(3) Za dozvolu za amatersku i građansku (CG) radijsku postaju 100,00

(4) Za dozvolu ostale radijske postaje 200,00

(5) Za privremenu dozvolu za radijsku postaju plaća se 50% od pristojbe iz ovoga tarifnog broja

(6) Za dozvolu za radijsku postaju stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi plaća se dvostruki iznos od pristojbe pod točkama 3. do 5. ovog tarifnog broja.

(7) Za odobrenje za uvoz radijskih postaja:

a) od 1 do 5 radijskih postaja 200,00

b) od 6 do 10 radijskih psotaja 500,00

c) više od 10 radijskih postaja 1.000,00

(8) Za odobrenje plana telekomunikacija za vlastite postaje 5.000,00

(9) Za odobrenje za uporabu ili ugradnju ili priključenje objekata i tehničke opreme na telekomunikacjske kapacitete 1.000,00

(10) Za ovlast pravnim i fizičkim osobama u telekomunikacijama 5.000,00

(11) Za rješenje o utvrđivanju postojanja tehničkih uvjeta kako bi koncesionari koristio izgrađenu infrastrukturu telekomunikacijskih objekata u vlasništvu drugih pravnih osoba 5.000,00

Napomena:

Za izdavanje duplikata dozvole, odobrenju ili ovlasti plaća se isti iznos kao za original.

Tar. br. 42.

(1) Za rješenje kojim se odobrava upis plovila na moru i unutarnjoj plovidbi:

1. za upis u upisnik brodova 560,00

2. za upis u očevidnik brodica 110,00

(2) Za rješenje kojim se odobrava ime, oznaka ili znak raspoznavanja broda 375,00

(3) Za upis u očevidnik plutajućih objekata 300,00

(4) Za rješenje o upisu i brisanju iz registra civilnih zrakoplova 1.000,00

Napomena:

Pristojba po točkama 1. 2. i 3. ovog tarifnog broja ne plaća se za plovne objekte koji služe isključivo za civilnu zaštitu i vatrogasnu službu.

Pristojbe iz oblasti poljoprivrede, ribarstva,

šumarstva i lova

Tar. br. 43.

Za rješenje kojim se:

1. priznaje novostvorena sorta i upisuje u registar novostvorenih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja 150,00

2. odobrava uvođenje u proizvodnju strane sorte i upisuje u očevidnik stranih sorti 150,00

3. utvrđuje domaća, strana i udomaćena sorta poljoprivrednog i šumskog bilja i upisuje u popis utvrđenih sorti 150,00

4. briše sorta iz registra, očevidnika, odnosno popisa iz točke 1., 2. i 3. ovoga tarifnog broja 100,00

5. dozvoljava zaštita sorte i upisuje u registar zaštićenih novostvorenih sorti, odnosno u registar zaštićenih strnaih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja 150,00

6. dozvoljava evidentni upis sorte u registar evidentnih sorti 125,00

7. ugovor o prijenosu prava korištenja zaštićene sorte upisuje u registar iz točke 5. ovoga tarifnog broja 300,00

8. dozvoljava uvoz sjemena i sadnog materijala 75,00

9. dozvoljava prijenos prava korištenja zaštićene sorte 300,00

Tar. br. 44.

Za rješenje o:

1. upisu u registar proizvođača poljoprivrednog sjemena, odnosno registar proizvođača šumskog sjemena 300,00

2. upisu u registar dorađivača poljoprivrednog sjemena, odnosno registar proizvođača šumskog sjemena 300,00

3. upisu u registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala, odnosno registar proizvođača šumskog sadnog materijala 300,00

4. upisu u popis osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena, odnosno popis osoba ovlaštenih za obvezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena 300,00

5. upisu u popis osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena, odnosno popis osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete šumskog sjemena 300,00

6. upisu u popis osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala, odnosno popis osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala 300,00

7. brisanje iz registra i popisa iz točaka 1. do 6. ovoga tarifnog broja 100,00

Tar .br. 45.

Za rješenje kojim se:

1. izdaje stalna dozvola za promet i primjenu sredstava za zaštitu bilja 250,00

2. izdaje privremena dozvola za promet i primjenu sredstava za zaštitu bilja 200,00

3. produžuje važnost dozvole za promet i primjenu sredstava za zaštitu bilja 125,00

4. mijenja ili dopunjuje dozvola za promet i primjenu sredstava za zaštitu bilja 25,00

5. izdaje suglasnost za uvoz uzoraka sredstava za zaštitu bilja 25,00

6. dopušta jednokratni uvoz sredstava za zaštitu bilja za koje nema dozvole za promet i primjenu 125,00

7. izdaje suglasnost za izdavanje dozvole za građenje i rekonstrukciju skladišta i drugih objekata ili prostorija za smještaj bilja 125,00

8. utvrđuje udovoljavanje uvjeta za obavljanje prometa sredstava za zaštitu bilja 125,00

9. utvrđuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje poslova suzbijanja i iskorištavanja štetočinja bilja 125,00

10. utvrđuje udovoljavanje uvjetima za pružanje usluga provođenja postupaka za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu 125,00

11. izdaje odobrenje za uvoz pošiljaka sadnog materijala višegodišnjih biljaka koje podliježu karantenskom nadzoru . 25,00

12. izdaje odobrenje za uvoz pošiljaka sadnog materijala višegodišnjih biljaka čije je zdravstveno stanje praćeno kod stranog proizvođača 25,00

Tar. br. 46.

Za rješenje o:

1. upisu u registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke 125,00

2. brisanju iz registra proizvođača kvalitetne rasplodne stoke 75,00

3. utvrđivanju da su ispunjeni uvjeti za obavljanje poslova analize i superanalize stočne hrane 150,00

4. davanju suglasnosti na uvoz rasplodne stoke 75,00

Tar. br. 47.

Za rješenje o:

1. upisu u registar mineralnih gnojiva 250,00

2. brisanju iz registra mineralnih gnojiva 125,00

3. utvrđivanju koje osobe ispunjavaju uvjete za izdavanje certifikata, za obavljanje analize i za davanje mišljenja na osnovi kojeg se obavlja upis u registar mineralnih gnojiva 300,00

Tar. br. 48.

(1) Na prijavu za upis u registar proizvođača grožđa i vina za promet 150,00

(2) Za rješenje kojim se:

1. odobrava došećerivanje droždine (masulja) i mošta 125,00

2. dozvoljava označavanje vina sa zaštitom geografskog podrijetla 300,00

3. dozvoljava stavljanje u promet svako godišnje proizvodnje vina sa zaštitom geografskog podrijetla 250,00

Tar. br. 49.

(1) Za rješenje kojim se utvrđuje:

1. ribolovno-gospodarska osnova za unapređenje ribarstva 250,00

2. godišnji plan gospodarenja ribolovnim područjem 150,00

(2) Za rješenje kojim se odobrava:

1. unošenje novih vrsta riba i drugih vodenih životinja u ribolovne vode 125,00

2. izlov matica u otvorenim vodama za vrijeme mrijesta riba 125,00

3. izlovljavanje matice i divlje ribe u otvorenim vodama 150,00

4. pravnoj ili fizičkoj osobi povlastice za obavljanje djelatnosti velikog gospodarskog ribolova 250,00

5. fizičkoj osobi povlastica za obavljanje djelatnosti maloga gospodarskog ribolova 100,00

6. pravnoj ili fizičkoj osobi povlastice za obavljanje djelatnosti kontrolirane reprodukcije i uzgajanja riba i drugih morskih organizama 250,00

7. pravnoj ili fizičkoj osobi izmjena ili dopuna povlastice za veliki gospodarski ribolov, mali gospodarski ribolov ili kontroliranu reprodukciju i uzgoj riba i drugih morskh organizama 100,00

8. pravnoj ili fizičkoj osobi lov nedoraslih riba i drugih morskih organizama na određenom dijelu ribolovnog mora, na određeno vrijeme i određenim ribolovnim alatima u svrhu uzgoja, poribljavanja i istraživanja 250,00

9. pravnoj ili fizičkoj osobi uzgoj alohtonih vrsta riba i drugih morskih organizama 250,00

10. ribolov pravnoj ili fizičkoj osobi, radi pravilnog gospodarenja, u posebnom staništvu, na određeno vrijeme i s određenim ribolovnim alatima 250,00

11. pravnoj osobi da može obavljati lov riba i drugih morskih organizama protivno propisanim uvjetima 250,00

Tar. br. 50.

(1) Na zahtjev za:

1. prestanak važenja odobrenja za stavljanje gotovih lijekova u veterini u promet 150,00

2. obnovu odobrenja za stavljanje gotovog tijeka u veterini u promet 150,00

(2) Za rješenje kojim se:

1. odobrava stavljanje gotovih lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava u veterini u promet 250,00

2. uvozniku odobrava uvoz, izvoz ili provoz gotovih lijekova u veterini i pomoćnih ljekovitih sredstava 250,00

3. daje suglasnost za uvoz gotovih lijekova u veterini i mješavina ljekovitih supstancija radi laboratorijskog ili kliničkog ispitivanja 250,00

Tar. br. 51.

Za rješenje kojim se:

1. utvrđuje da veterinarske stanice, druge pravne i fizičke osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 500,00

2. utvrđuje da objekti , prostorije i oprema iz članka 27. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti udovoljavaju propisima veterinarsko-sanitarnim uvjetima 500,00

3. utvrđuje da klaonica u kojoj se obavlja klanje životinja iz uvoza odgovara propisanim uvjetima 5.000,00

4. utvrđuje da klaonica i drugi objekt u kome se obavlja klanje životinja i proizvodi meso i drugi proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni za javnu (domaću) potrošnju udovoljava propisanim uvjetima 500,00

5. utvrđuje da klaonica i drugi objekti u kome se obavlja klanje životinja i proizvodi meso, proizvodi i sirovine životinjskog podrijetla namijenjeni izvozu udovoljava propisanim uvjetima 500,00

6. utvrđuje da se uzgoj ribe, peradi za priplod i jaja za nasad namijenjenih izvozu obavlja u objektu koji udovoljava propisanim uvjetima 500,00

7. utvrđuje da ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje za uvoz životinja, proizvoda i sirovina životinjskog podrijetla i određuje mjesto karantene, vrste i način ispitivanja i drugi uvjeti držanja u karanteni 1.000,00

8. odobrava obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti veterinarskoj stanici, odnosno veterinarskoj ambulanti, veterinarskoj klinici, veterinarskoj ljekarni, dijagnostičkom i analitičkom laboratoriju, specijaliziranoj veterinarskoj ambulanti, objektu specijalizirane stočarske proizvodnje i drugim objektima za obavljanje zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnoti 500,00

Tar. br. 52.

Za rješenje o:

1. odobravanju šumskogospodarske osnove područja, odnosno revizije šumskogospodar-ske osnove područja 800,00

2. davanju suglasnosti za osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom, program za gospodarenje šumama, reviziju, odnosno obnovu osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom i program za gospodarenje šumama 500,00

3. davanju suglasnosti na programe za proširenu biološku reprodukciju šuma 500,00

4. proglašenju šume s posebnom namjenom za znanstvena istrživanja za nastavu i za potrebe utvrđene posebnim propisima 500,00

5. utvrđivanju da li se neko zemljište obraslo šumskim drvećem smatra šumom odnosno da li se neko zemljište smatra šumskim zemljištem 250,00

6. davanju suglasnosti za izradu tehničke dokumentacije o gradnji objekta u šumi ili na šumskom zemljištu 250,00

Tar. br. 53.

Za rješenje o:

1. dopuštenju za obavljanje rada znanstveno-istraživačkih i znanstveno-nastavnih ustanova na vidljivo obilježenim površinama u lovištu ili na površinama izvan lovišta 250,00

2. odobrenju lovnogospodarske osnove za lovište u vlasništvu države 500,00

3. odobrenju programa uzgoja divljači za uzgajališta divljači u vlasništvu države 500,00

4. donošenju programa zaštite divljači na površinama zemljišta izvan lovišta 500,00

5. dopuštenju unošenja nove vrste divljači u lovište ili na površinu izvan lovišta 250,00

6. dopuštanju lova divljači i njihove mladunčadi u vrijeme kada je lov zabranjen 250,00

7. davanju suglasnosti na program za stručno osposobljavanje lovočuvara 250,00

8. skraćenju lovostaje 500,00

9. dozvoli lova u lovostaji 250,00

10. dopuštenju otuđenja vrhunskog trofeja u inozemstvo 250,00

11. davanju suglasnosti na program i način priznavanja lovačkog ispita i ispita za ocjenjivača trofeja 250,00

12. smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači koja čini nerazmjerno veliku štetu 250,00

13. odobrenju odstrela divljači koja je počinila štetu u državnom lovištu u kojem stalno ne živi 250,00

7. Pristojbe iz oblasti vodoprivrede

Tar. br. 54.

(1) Za izdavanje:

1. vodoprivrednih uvjeta za izvođenje regionalnih ili detaljnih geoloških istraživanja, za izradu tehničke ili druge dokumentacije za izgradnju objekata te za izvođenje drugih radova koji mogu utjecati na promjene u vodnom režimu 300,00

2. vodoprivrednih suglasnosti za građenje 250,00

3. vodoprivredne suglasnosti za eksploataciju šljunka, pijeska i kamena, za radove na zaštiti od erozija i bujica, hidromelioracijske radove, za organizaciju deponija krutog i tekućeg otpada te druge radove koji se ne smatraju građenjem, a koji mogu utjecati na promjene u vodnom režimu 250,00

4. vodoprivredne dozvole za:

a) korištenje voda iz izvorišta za javnu vodoopskrbu 400,00

b) korištenje voda u energetske i druge pogonske svrhe 600,00

c) za ispuštanje otpadnih voda, voda s promijenjenim svojstvima ili otpadnih tvari 400,00

5. vodoprivredne dozvole za proizvodnju i puštanje u promet kemijskih sredstava koja nakon upotrebe dospijevaju u vode 400,00

(2) Za produženje roka važnosti:

1. vodoprivredne suglasnosti iz točke 3. ovoga tarifnog broja 200,00

2. vodoprivrednih dozvola iz točke 4. ovoga tarifnog broja 300,00

8. Katastarske pristojbe

Tar. br. 55.

Za precrtavanje ili kopiranje katastarskih planova, karata, fotomaterijala, skica izmjere, položajnih opisa stalnih geodetskih točaka i drugih sličnih materijala plaća se pistojba po utrošenom satu 20,00

Napomena:

1. Započeti radni sat računa se kao cijeli.

2. Za ove radove plaćaju se i troškovi materijala.

Tar. br. 56.

Za prijepis ili kopiranje podataka iz knjižnog dijela katastarskog operata, zapisnik izmjere i sličnih elaborata plaća se pristojba prema utrošenom satu 45,00

Napomena:

Započeti radni sat računa se kao cijeli.

Tar. br. 57.

Za pregled i ovjeru geodetskih elaborata izrađenih od ovlaštenih organizacija ili osoba plaća se pristojba prema utrošenom satu 45,00

Napomena:

Započeti sat računa se kao cjeli.

9. Pristojbe iz oblasti zdravstva

Tar. br. 58.

Za rješenje kojim se odobrava i utvrđuje prestanak obavljanja poslova zdravstvene zaštite zdravstvenom djelatniku u privatnoj praksi 250,00

Tar. br. 59.

Za upis u registar privatne prakse zdravstvenih djelatnika koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite 150,00

Tar. br. 60.

(1) Na zahtjev za:

1. izdavanje ili izmjenu odobrenja za stav-
ljanje u promet te za obnovu odobrenja za stavljanje u promet lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava 250,00

2. izdavanje odobrenja za uvoz lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava 250,00

3. izdavanje odobrenja za uvoz-izvoz opojnih droga i prometa opojnih droga na veliko i malo 250,00

4. izdavanje odobrenja za promet na veliko i malo lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava 250,00

5. izdavanje odobrenja za proizvodnju lijekova, opojnih droga i pomoćnih lijekovitih sredstava 250,00

6. izdavanje odobrenja za oslobađanje od plaćanja carine za specifičnu medicinsku opremu, rezervne dijelove i potrošni materijal koji se koristi u zdravstvu 250,00

7. izdavanje odobrenja za provođenje kliničkog ispitivanja 250,00

(2) Na zahtjev za izdavanje odobrenja za uvoz (izvoz ili provoz) namirnica i određenih predmeta opće uporabe te sirovina za njihovu proizvodnju 150,00

3. Na zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe 150,00

(4) Na zahtjev za:

1. izdavanje odobrenja za uvoz (izvoz ili provoz) otrova 250,00

2. izdavanje odobrenja za promet otrova na veliko i malo i halogenih ugljikovodika 250,00

3. izdavanje odobrenja za stavljanje u promet otrova namijenjenih održavanju javne higijene i za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju 250,00

4. izdavanje odobrenja za uporabu otrova 250,00

5. izdavanje odobrenja za prijevoz otrova 250,00

6. izdavanje odobrenja za proizvodnju otrova 250,00

7. izdavanje odobrenja za razvrstavanje otrova u skupinu otrova 250,00

8. izdavanje odobrenja za toksikološke ocjene otrova ili za davanje ocjene o efikasnosti pojedinih otrova 250,00

9. izdavanje obavijesti o otrovima u prometu otrovima koji se koriste u industrijskoj proizvodnji, isporuci izvoza ionizirajućih zračenja, ozračenosti pučansta i osoba koje su pri radu izložene djelovanju ionizirajućih zračenja 100,00

(5) Na zahtjev za:

1. izdavanje odobrenja za uvoz (izvoz ili provoz) izvora ionizirajućih zračenja 250,00

2. izdavanje odobrenja za promet izvora ionizirajućih zračenja 250,00

3. izdavanje odobrenja za uporabu ili proizvodnju izvora ionizirajućih zračenja 250,00

4. izdavanje odobrenja za prijevoz, za skidanje, zamjenu ili novo postavljanje izvora ionizirajućih zračenja 250,00

5. izdavanje odobrenja za obavljanje pojedi-nih poslova iz oblasti zaštite od ionizirajućih zračenja 150,00

6. obavljanje zdravstvenih pregleda i kontrolnih zdravstvenih pregleda osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja 150,00

(6) Na zahtjev za utvrđivanje uvjeta za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika u željezničkom prometu i osoba na stručnoj izobrazbi za djelatnika ili uvjeta za obav-
ljanje zdravstvenih pregleda i kontrolnih zdravstvenih pregleda vozača motornih vozila ili zdravstvenih pregleda i imunizacije članova posade plovila unutarnje plovidbe. 150,00

(7) Na zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjerenja i predviđanja buke u sredini u kojoj čovjek radi i boravi 250,00

10. Građevinske pristojbe

Tar. br. 61.

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama 40,00

Tar. br. 62.

Za izdavanje lokacijske dozvole za zahvate u prostoru za građenje:

1. stambene zgrade, te pomoćne ili gospodarske građevine koje sa stambenom zgradom čine stambenu i gospodarsku cjelinu na građevinskoj parceli površine od 0,2 ha 25,00

2. građevine, osim onih iz točke 1. ovog tarifnog broja na građevinskoj parceli površine do 1 ha ili infrastrukture građevine dužine do 1 km 75,00

3. građevine na građevinskoj parceli površine od 1 do 5 ha ili infrastrukturne građevine dužine od 1 do 5 km 150,00

4. građevine na građevinskoj parceli površine od 5 do 10 ha ili infrstrutkurne građevine dužine od 5 do 10 km 225,00

5. građevine na građevinskoj parceli preko 10 ha ili infrastrukturne građevine dužine preko 10 km 300,00

Napomena:

Pristojbu po ovom tarifnom broju ne plaćaju osobe kojima je uništena građevina u ratnim razaranjima. Pristojba se ne plaća ni za izdavanje potrebnih suglasnosti, potvrda i mišljenja na projekte u svezi s izdavanjem lokacijske dozvole.

Tar. br. 63.

(1) Za izdavanje građevne dozvole:

1. za jednostavne građevine 25,00

2. za stambene zgrade do 300 m2, gospodarske i poslovne zgrade do 200 m2 od građevinske vrijednosti 0,50<"symbol>‰.

3. za ostale građevine od građevinske vrijednosti 0,25<"symbol>‰.

(2) Za tehnički pregled izgrađene građevine (nove ili rekonstruirane) radi izdavanja dozvole za uporabu plaća se pristojba u istom iznosu kao i za izdavanje građevne dozvole.

(3) Za izdavanje načelne dozvole plaća se 50% iznosa pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

Napomena:

Pristojbu po ovom tarifnom broju ne plaćaju investitori, odnosno osobe kojima je uništena građevina u ratnim razaranjima. Pristojba se ne plaća ni za izdavanje potrebnih suglasnosti, potvrda i mišljenje na projekte u svezi s izdavanjem građevne dozvole.

Tar. br. 64.

Za izdavanje sanitarne suglasnosti na projekte tehničke dokumentacije za građevine za koje je izdavanje ove suglasnosti predviđeno u lokacijskoj dozvoli 50,00

11. Pristojbe iz oblasti prosvjete i kulture

Tar. br. 65.

(1) Za rješenja iz oblasti prosvjete i kulture 10,00

(2) Na žalbe ili prigovore protiv rješenja iz točke 1. ovoga tarifnog broja 20,00

(3) Za uvjerenja iz oblasti prosvjete i kulture 15,00

(4) Za stručna mišljenja iz oblasti prosvjete i kulture 30,00

(5) za prijepis rješenja i uvjerenja te duplikate isprava iz oblasti prosvjete i kulture. 20,00

(6) Za izdavanje i produženje važnosti dozvole za vozača instruktora 15,00

12. Pristojbe za obavljanje djelatnosti

Tar. br. 66.

(1) Za upis u obrtni registar i za izdavanje obrtnice 250,00

(2) Za upis u registar povlastica i za izdavanje povlastice 250,00

(3) Za upis promjena u obrtnom registru 150,00

(4) Za upis promjena u registru povlastica 150,00

(5) Za izdavanje novih isprava umjesto oštećenih ili nestalih 500,00

13. Carinske pristojbe

Tar. br. 67.

Za ispravu na temelju koje se carinarnici prijavljuje roba koja se izvozi - uvozi 10,00

Napomena:

1. Ispravama iz ovog tarifnog broja smatraju se; prijava za uvoz i provoz robe, izjava o teretu i odlazni manifest, poštansko-carinska prijava, deklaracija za sajamsku robu i druga isprava na temelju koje se roba prijavljuje carinarnici,

2. Ispravama iz ovog tarifnog broja ne smatra se karnet TIR, karnet ATA i druga isprava koja je propisana međunarodnim ili međudržavnim sporazumom.

3. Pristojba iz ovoga tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko se puta roba prijavljuje carinarnici.

4. Pristojba o ovom tarifnom broju ne plaća se:

a) za ispravu kojom se prijavljuje roba koja se provozi preko carinskog područja Republike Hrvatske

b) za poštansko-carinsku prijavu koju podnosi pošta.

Tar. br. 68.

(1) Za rješenje što ih donosi carinarnica:

1. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog skladišta, konsignacijskog skladišta, slobodne carinske prodavaonice i specijaliziranog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje, te prodajnog mjesta 300,00

2. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog smještaja 150,00

3. za rješenje kojim se odobrava privremeni izvoz ili uvoz robe radi oplemenjivanja i ugradnje i za rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za izmjenu podataka o količini, vrsti, kakvoći i vrijednosti robe u carinskoj deklaraciji, za rješenje što ih carinarnica donosi u redovnom upravnom postupku, za rješenje o prijenosu prava iz prijevoznih isprava i za ostala rješenja što ih carinarnica donosi u skraćenom postupku 100,00

4. za odobrenje (licencu) za obavljanje međunarodnog otpremništva u svezi sa carinjenjem robe 500,00

(2) Za rješenje o oslobađanju od plaćanja carine na uvoz opreme po osnovi stranog ulaganja 600,00

(3) Za rješenje o odobrenju carinskog kontingenta po članku 54. Carinskog zakona, osim po osvnovi ratnih razaranja 100,00

(4) Za potvrdu radi neplaćanja, odnosno umanjenog plaćanja posebne pristojbe na uvezenu robu 50,00

Napomena:

1. Pod proširenjem carinskog skladišta, konsignacijskog skladišta, slobodne carinske prodavaonice i specijaliziranog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje, te prodajnog mjesta, u smislu ovoga tarifnog broja, ne smatra se povećanje asortimana i vrijednosti robe u tim prostorijama.

2. Pristojba za prijenos prava iz prijevozne isprave iz točke 1. pod 3. ovoga tarifnog broja plaća se za svaki prijenos koji se traži iz jedne prijevozne isprave ili više prijevoznih isprava.

3. Pristojba po točki 1. ovoga tarifnog broja ne plaća se za rješenja koja se odnose na robu u provozu preko carinskog područja Republike Hrvatske.

4. Pristojbe iz točke 1. pod 1. i 2. ovoga tarifnog broja naplaćuje se samo ako se prije dana donošenja rješenja prostorije komisijski pregledaju.

Tar. br. 69.

Za odobrenje za podizanje robe iz carinarnice, bez potrebne dokumentacije 50,00

Tar. br. 70.

Za carinsku deklaraciju i obračun uvoznih pristojbi za robu koju putnici nose uza se 50,00

Napomena:

1. Za carinsku deklaraciju na temelju koje se carine poštanske pošiljke za građane i za obračun uvoznih pristojbi za robu koju putnici nose uza se, pristojba se po ovome tarifnom broju plaća u gotovom novcu.

2. Za izvoznu carinsku deklaraciju plaća se 50% od pristojbe iz ovoga tarifnog broja.

3. Pristojba po ovom tar. broju ne plaća se za izjavu na temelju koje se podiže roba bez potpune dokumentacije koja je pod carinskim nadzorom i za priznanicu za naplatu carine i drugih uvoznih pristojbi u putničkom prometu s inozemstvom.

Tar. br. 71.

Za carinsku ispravu na temelju koje se roba šalje pod carinski nadzor 50,00

Napomena:

1. Carinskom ispravom na temelju koje se roba šalje pod carinskim nadzorom, u smislu ovoga tarifnog broja, smatra se: prijava za uvoz, izvoz i provoz robe, izvozna carinska deklaracija na temelju koje se roba šalje izlaznoj carinarnici, izlazni list konsignacijske robe, povratni list, posebni robni manifest za carinsku robu, posebni manifest putničke prtljage koji je prispio odvojeno od vlasnika i druga carinska isprava na temelju koje se roba šalje pod carinskim nadzorom. Carinskom ispravom iz ovoga tarifnog broja ne smatra se karnet TIR, karnet ATA i druga isprava koja je propisana međunarodnim ili međudržavnim sporazumom.

2. Pristojba iz ovoga tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko puta se roba prijavljuje carinarnici.

3. Ako se carinskom ispravom šalje poštanska pošiljka pod carinskim nadzorom, ne plaća se pristojba iz ovoga tarifnog broja.

Tar. br. 72.

(1) Za objašnjenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi, carinskom postupku i pravilima i obvezama sudionika u carinskom postupku, koje izdaju carinski organi na zahtjev stranke 100,00

(2) Za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe - EUR-1 50,00

Tar. br. 73.

Za obavijest da je udovoljeno svim uvjetima za provođenje mjera carinskog nadzora za početak rada carinskih zona 100,00

14. Konzularne pristojbe

Tar. br. 74.

(1) Za zahtjev za:

1. primitak u hrvatsko državljanstvo ili zahtjev za ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva 400,00

2. za utvrđivanje hrvatskog državljanstva 300,00

3. za odobravanje trajnog nastanjenja 400,00

4. za prijavu rođenja djeteta u državne matice i knjigu državljana u Republici Hrvatskoj 0,00

5. za prijavu zaključenja braka pred inozemnim tijelom ili prijavu smrti nastale u inozemstvu 200,00

(2) Za druge zahtjeve, molbe i podneske stranaka kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu kojima se traži izvršenje određene konzularne radnje 80,00

(3) Za svaki sljedeći podnesak upućen diplomatsko-konzularnom predstavništvu po istoj stvari, ako nije potrebno novo samostalno rješenje 40,00

Napomena:

1. Pristojba po ovom tarifnom broju plaća se i za zahtjeve koji su izjavljeni usmeno u zapisnik ili su na drugi način primljeni u predstavništvu.

2. Pristojba po stavku 1. ovoga tarifnog broja plaća se i za svaku upravnu radnju na zahtjev stranke, ako za tu radnju nije propisana posebna pristojba.

3. za podnesak kojim se osoba iz inozemstva obraća neposredno nadležnom upravnom tijelu plaća se pristojba po tarifnom broju 1. ove Tarife.

4. Za podnesak kojim se osoba iz Republike Hrvatske obraća diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu plaća se pristojba po ovom tarifnom broju.

Tar. br. 75.

Za dostavu pismenih molbi stranaka nadležnim tijelima Republike Hrvatske ili za dostavu rješenja, zaključaka i drugih pismenih nadležnih tijela Republike Hrvatske strankama kao i za dostavu rješenja stranih tijela zainteresiranim osobama, ako nije drukčije propisano:

1. za dostave u europskim zemljama 60,00

2. za dostave u izvaneuropskim zemljama 80,00

Napomena:

1. Ako diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu izvrši dostavljanje zrakoplovnom poštom, pristojbeni obveznik plaća i troškove zrakoplovne poštarine za dostavu i odgovor.

2. Dostava poziva stranih tijela vrši se bez naplate pristojbe.

3. Konzularna pristojba po ovom tarifnom broju naplaćuje se i za dostavu obavijesti o zaključenom braku u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

Tar. br. 76.

Za putne isprave koje izdaju diplomatska ili konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za izdavanje putovnice osobama starijim od 27 godina 800,00

2. za izdavanje putovnice osobama mlađim od 27 godina 600,00

3. za izdavanje putovnice djetetu do 18 godina života 320,00

Napomena:

1. Za izdavanje duplikata putovnice naplaćuje se pristojba u dvostrukom iznosu kao i za original putovnice određene vrste.

2. Za izdavanje putnog lista za povratak u Republiku Hrvatsku naplaćuje se pristojba u istom iznosu kao i za dječju putovnicu. Na molbu kojom se traži izdavanje putnog lista ne naplaćuje se pristojba.

3. Šef predstavništva koje izdaje putni list za repatrijaciju može podnositelja zahtjeva, s obzirom na njegovo imovno stanje i druge okolnosti, osloboditi od plaćanja pristojbe.

4. Za upis članova obitelji u putovnicu plaća se pristojba u iznosu umanjenom za 50% u odnosu na pristojbu za odgovarajuću putovnicu.

5. Na molbu kojom se traži izdavanje putovnice ili njenog duplikata ne plaća se pristojba.

6.Šef diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske ima pravo osloboditi stranku slabog imovnog stanja plaćanja pristojbe iz ovoga tarifnog broja.

7. U državama u kojima je nacionalni dohodak po podacima organizacije Ujedinjenih naroda niži od nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj, šef diplomatsko-konzularnog predstavništva ima pravo naplaćivati pristojbu u manjem iznosu od propisanog ali ne u manjem od 50% od propisanog iznosa.

Tar. br. 77.

Za izdavanje putne isprave odnosno putnog lista koje izdaju diplomatska ili konularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu strancima 400,00

Napomena:

Šef diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu može podnositelja zahtjeva, s obzirom na njegovo imovno stanje i druge okolnosti, osloboditi od plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju.

Tar. br. 78.

Za vize koje izdaju diplomatska ili konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za hrvatske državljane:

a) za vizu na putnoj ispravi 80,00

b) za vizu na zajedničkoj putnoj ispravi za svaku osobu po 28,00

2. za strance:

a) za vizu na putnoj ispravi za jedno putovanje radi boravka u Republici Hrvatskoj ili za jedan tranzit 160,00

b) za vizu na putnoj ispravi za neograničeni broj putovanja 320,00

c) za vizu na zajedničkoj putnoj ispravi za svaku osobu po 40,00

Napomena:

1. Za djecu do navršenih 14 godina života plaća se pristojba umanjena za 50%.

2. Na molbu kojom se traži izdavanje viza ne plaća se pristojba.

3. Za vizu na putnoj ispravi u kojoj su upisani i članovi obitelji osobe kojoj je izdana putna isprava plaća se jedna pristojba.

4. Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu može osloboditi od plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju poznate osobe pojedinih zemalja, u skladu s načelom reciprociteta.

5. Građanima država koje na osnovu dvostrukog sporazuma državljanima Republike Hrvatske ne naplaćuju pristojbe za vize, pristojbe za vize također se ne naplaćuju.

Tar. br. 79.

Za uvjerenje, potvrde, izvode iz državnih matica, sprovodnice za prijevoz, posmrtnih ostataka ili rješenja koje izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu 120,00

Tar. br. 80.

Za izdavanje potvrde koje se koriste u svrhu reguliranja carinskih formalnosti prilikom povratka iz inozemstva na stalni boravak u Republiku Hrvatsku, ili prilikom uvoza stvari koje su nasljeđene u inozemstvu 400,00

Tar. br. 81.

Za sastavljanje oporuke:

1. u uredu predstavništva 400,00

2. izvan ureda predstavništva 640,00

3. za sastavljanje akta o opozivu ili dopuni oporuke 320,00

Tar. br. 82.

Za sastavljanje ugovora o uredu predstavništva 320,00

Napomena:

Za molbu kojom se traži sastavljanje ugovora ne plaća se pristojba.

Tar. br. 83.

Za sastavljanje punomoći 120,00

Tar. br. 84.

Za sastavljanje drugih isprava na molbu zainteresirane osobe, ako ovom Tarifom nije drukčije propisano 200,00

Tar. br. 85.

Za svaki prijepis ili fotokopiju, sačinjenu u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, s ovjerom:

1. za prvu stranicu 80,00

2. za svaku sljedeću stranicu po 60,00

Napomena:

1. Za više primjeraka istog prijepisa ili fotokopije s ovjerom, plaća se puna pristojba samo za prvi primjerak, a za svaki sljedeći primjerak plaća se polovica pristojbe predviđene ovim tarifnim brojem.

2. Za ovjeru prijepisa ili fotokopije koje je stranka sama sačinila plaća se pristojba umanjena za 50% od pristojbe navedene u ovom tarifnom broju.

Tar. br. 86.

Za ovjeru uvjerenja o zdravstvenoj ispravnosti poslane robe 160,00

Tar. br. 87.

Za ovjeru uvjerenja o porijeklu robe, za ovjeru fakture ili neke druge isprave kojom se dokazuje porijeklo robe ili se dokazuje pravo da neka roba uživa posebnu zaštitu porijekla ili naziva 280,00

Tar. br. 88.

Za ovjeru potpisa građanina na ispravi 80,00

Napomena:

Pristojba po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi.

Tar. br. 89.

Za otpust iz hrvatskog državljanstva:

1. za zahtjev za otpust iz hrvatskog državljanstva 800,00

2. za ovjeru potpisa na molbi za otpust iz hrvatskog državljanstva 1.600,00

3. za uručenje rješenja o otpustu iz hrvatskog državljanstva ili zaključka o obustav-
ljanju postupka 200,00

Napomena:

1. Pristojba po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi.

2. Pristojba po ovom tarifnom broju plaća se i za uručenje rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo ili zaključka o obustav-
ljanju postupka.

Tar. br. 90.

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi 120,00

Tar. br. 91.

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi kojom se potvrđuje posjedovanje stranog državljanstva ili se daje jamstvo da će određena osoba biti primljena u strano državljanstvo 800,00

Tar. br. 92.

Za ovjeru prijevoda sa stranog jezika na hrvatski jezik i obratno:

1. do jedne stranice 80,00

2. za svaku sljedeću stranicu 40,00

3. za prijevod s hrvatskog na strani jezik ili obratno sačinjen i ovjeren u predstavništvu:

a) do jedne stranice 200,00

b) za svaku sljedeću stranicu 200,00

Napomena:

Na molbu kojom se traži usluga iz ovog tarifnog broja ne plaća se pristojba.

Tar. br. 93.

Za deponiranje potpisa i pečata notara kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu 800,00

Tar. br. 94.

Za radnje u ostavinskim predmetima:

1. za sastavljanje zapisnika u prostorijama diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:

a) za prvu stranicu zapisnika 200,00

b) za svaku daljnju stranicu zapisnika po 80,00

2. za službene radnje izvan prostorija predstavništva (zastupanje pred lokalnim organima, sudjelovanje u njihovim službenim poslovima i dr.), ako u ovoj Tarifi nije drukčije propisano, za svaki dan službenog rada 560,00

3. za popis ostavinske mase, s procjenom i navođenjem predmeta, za svaku procjenu ili za svaki stvarni nalaz ili nalaz vještaka:
a) za svaki dan službenog rada 640,00

b) osim toga, od cjelokupne vrijednosti popisanih i procijenjenih predmeta 1%,

4. Za upravljanje ostavinom nakon provedbe ostavinske rasprave ili za upravljanje drugom imovinom koja ne potječe iz ostavine, od čistog prihoda (mjesečno ili godišnje) 6%.

Napomena:

1. Za popis ostavinske mase ili za nalaz procjene ili bez navođenja vrijednosti plaća se samo pristojba iz točke 3. pod a) ovoga tarifnog broja.

2. kao dan smatra se vrijeme od najviše šest sati. Svaki započeti dio ovog vremena računa se kao polovica dana.

Tar. br. 95.

(1) Za dostavu novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i drugih predmeta od vrijednosti, od iznosa koji se dostavlja ili od vrijednosti predmeta koji se dostavlja 3%

(2) Za dostavu novca i drugih vrijednosti koje potječu iz realizirane ostavine:

1. za ostavine do 2.000,00 kuna, preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 3%

2. za ostavine preko 2.000,00 do 4.000,00 kuna preračunanih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 5%

3. za ostavine preko 4.000,00 kuna preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 6%

Napomena:

1. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se, kada se zbog prometne ili neke druge nesreće, novac i druge vrijednosti za mornare predaju diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu.

2. Za molbu kojom se trži izvršenje usluga po ovom tarifnom broju ne plaća se pristojba.

Tar. br. 96.

Za čuvanje depozita:

1. za akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje 120,00

2. za čuvanje i izdavanje novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i predmeta od vrijednosti:

a) za prvu godinu ili dio toga vremena, od ukupne vrijednosti 5%.

b) za svaku daljnju godinu ili dio tog vremena od ukupne vrijednosti 4%.

3. Za čuvanje oporuke ili drugih isprava u interesu fizičke ili pravne osobe 280,00

Napomena:

Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za sljedeće depozite: novčane iznose položene unaprijed radi pokrića pristojbi, troškova i sličnih potraživanja diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, zarade i stvari hrvatskih državljana, novac položen na ime naknade štete hrvatskih državljana po raznim osnovama, kao i u slučaju bolesti, uhićenja i dr.

Tar. br. 97.

Za upisivanje u popis posade, podataka o ukrcaju ili - iskrcaju članova posade 80,00

Napomena:

Za akt kojim se odobrava ukrcaj stranoga državljanina kao član posade na brod hrvatske trgovačke mornarice plaća se pristojba u istom iznosu.

Tar. br. 98

Za ovjeru brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potvrdu svakog upisa u te knjige 80,00

Tar. br. 99.

Za izdavanje i ovjeru izvoda iz brodskog dnevnika:

1. za prvu stranicu 80,00

2. za svaku daljnju započetu stranicu 50% od tarife iz točke 1. ovoga tarifnog broja.

Tar. br. 100.

(1) Za posredovanje diplomatsko ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave glede sigurnosti plovidbe, pored efektivnih troškova 280,00

(2) Za svako drugo posredovanje kod stranih nadležnih tijela na zahtjev zapovjednika broda, za koje nije propisana posebna pristojba 200,00

Tar. br. 101.

Za radnje vezane uz zaključenje braka u diplomatskim ili konzularnim predststavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za sastavljanje zapisnika prijave o zak-
ljučenju braka 100,00

2. za zaključenje braka 200,00

15. Pristojbe pri zaključenju braka

Tar. br. 102.

Za radnje vezane uz zaključenje braka pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske:

1. za sastavljanje zapisnika prijave o zaključenju braka 100,00

2. za zaključenje braka 200,00

16. Pristojbe za zaštitu okoliša

Tar. br. 103.

Za rješenje o:

1. uvozu otpada 20.000,00

2. izvozu otpada 1.000,00

3. provozu otpada 2.000,00

4. provozu opasnog otpada 5.000,00

5. udovoljavanju uvjeta o tehničko-tehnološkoj suradnji, opremljenosti prostora, opreme i građevina za skladištenje, obrađivanje ili odlaganje otpada 1.000,00

17. Pristojbe za zaštitu kulturne i prirodne baštine

Tar. br. 104.

Za izdavanje dopuštenja za ronjenje, u trajanju od 15 dana na posebno zaštićenim dijelovima prirode ili kulturnim dobrima u dijelovima unutrašnjih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske 1.000,00