Zakon o turističkoj djelatnosti

NN 8/1996 (31.1.1996.), Zakon o turističkoj djelatnosti

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o turističkoj djelatnosti, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 18. siječnja 1996.

Broj: 01-96-194/1

Zagreb, 25. siječnja 1996.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se način i uvjeti za obavljanje turističke djelatnosti.

Članak 2.

Turistička djelatnost u smislu ovog Zakona je: pružanje usluga putničke agencije, turističkog vodiča, prijatelja, animatora, zastupnika, pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga i dr.

Članak 3.

(1) Turističku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, trgovci pojedinci i obrtnici, koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti, ako ovim Zakonom i Zakonom o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 30/94. i 72/94.) nije drukčije određeno.

(2) Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, određene turističke usluge mogu pružati i građani.

Članak 4.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona koje obavljaju turističku djelatnost, dužne su:

1. objaviti uvjete, sadržaj i cijenu svake pojedine usluge i pridržavati se tih uvjeta, sadržaja i cijena.

2. za svaku izvršenu uslugu, korisniku izdati račun, kartu ili potvrdu s brojem kojom se potvrđuje primitak uplate i čuvati kopije tih dokumenata najmanje jednu godinu od dana njihovog izdavanja.

3. u prostorijama gdje se prodaju usluge, voditi knjigu žalbe i u roku od 15 dana odgovoriti na svaki prigovor.

(2) U obavljanju turističke djelatnosti, pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su poslovati u skladu s poslovnim običajima u turizmu.

(3) Ministar turizma propisat će oblik, sadržaj i način vođenja knjige žalbe.

Članak 5.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom Zakonu imaju ova značenja:

1) Putnik je kupac koji kupuje ili je suglasan kupiti turistički paket aranžmana, odnosno turističko putovanje ili druge turističke usluge.

Putnik je i osoba u korist koje kupac kupuje turistički paket aranžman, odnosno usluge ili osoba na koju kupac ili osoba za koju je kupac kupio turistički paket aranžman, prenose pravo korištenja turističkog paket aranžmana ili usluge.

2) Turistički paket aranžmana (paušalno putovanje) je unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije ponuđene pojedinačne usluge koje se prodaju po ukupnoj unaprijed utvrđenoj cijeni, s tim da ukupna usluga traje dulje od dvadeset i četiri sata ili uključuju barem jedno noćenje, odnosno smještaj.

3) Izletnički program je kombinacija od najmanje dvije ponuđene usluge koje traju manje od dvadeset i četiri sata i ne uključuju noćenje, odnosno smještaj.

4) Putnička agencija organizator putovanja je putnička agencija koja organizira turistički paket aranžman i koja ga neposredno prodaje ili nudi na prodaju putem posrednika.

5) Putnička agencija posrednik je putnička agencija koja prodaje ili nudi za kupnju turistički paket aranžman koji je sastavio organizator putovanja, ili koja pruža druge usluge iz članka 10. ovoga Zakona.

Članak 6.

(1) Športski klubovi, sindikati, kulturno-umjetnička društva, udruge umirovljenika, strukovne udruge i sl. (u daljnjem tekstu: udruge) mogu organizirati turistički paket aranžman isključio za svoje članove u trajanju do dva dana uključujući najviše jedno noćenje.

(2) Udruge mogu organizirati i turistički paket aranžman iz stavka 1. ovoga članka samo povremeno i bez svrhe stjecanja dobiti.

(3) Promidžba i predstavljanje turističkog paket aranžmana iz stavka 1. ovoga članka dozvoljena je jedino svojim sredstvima obavijesti i priopćenjima koje dobivaju članovi udruge.

(4) Udruge su obveze za organizaciju turističkog paket aranžmana iz stavka 1. ovog članka koristiti samo ona prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani.

Članak a7.

Organizaciju turističkog paket aranžmana iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona, udruge moraju prijaviti županijskom uredu odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove turizma (u daljnjem tekstu: nadležni ured) prema sjedištu udruge najkasnije tri dana prije početka putovanja.

II. PUTNIČKA AGENCIJA

Članak 8.

Putnička agencija je trgovačko društvo ili trgovac pojedinac koji može obavljati djelatnost pružanja usluge putničke agencije radi ostvarivanja dobiti, ako ispunjava uvjete za pružanje usluga utvrđenih ovim Zakonom.

Članak 9.

(1) Naznaku "putnička agencija" mogu koristiti isključivo pravne i fizičke osobe iz članka 8. ovog Zakona.

(2) Naznaka "putnička agencija" obvezno se koristi u tvrtki putničke agencije kao pobliža naznaka djelatnosti.

(3) U tvrtki, putnička agencija može, uz naznaku kojom se obilježava ime putničke agencije, koristiti i izraze uobičajene u turističkom poslovanju, kao što su: "tours", "travel". i sl.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravne i fizičke osobe iz članka 8. ovoga Zakona mogu umjesto naznake" putnička agencija" koristiti i naznaka "turistička agencija".

1. USLUGE PUTNIČKE AGENCIJE

Članak 10.

(1) Usluge putničke agencije su:

1. organiziranje, prodaja i provođenje turističkih paket aranžmana,

2. prodaja i posredovanje u prodaji ugostiteljskih i turističkih usluga,

3. posredovanje u pružanju usluga putovanja i boravka i obavljanja drugih za njih vezanih usluga,

4. organiziranje, prodaja i provođenje izletničkih programa,

5. prihvat i prijevoz putnika (transporti),

6. prodaja i posredovanje u prodaji karata ili rezervaciji mjesta za sva prijevozna sredstva,

7. rezervacija smještaja i drugih usluga u ugostiteljskim objektima,

8. zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija,

9. davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala,

10. agencijsko-pomorske usluge za prihvat i opremu turističkih plovnih objekata u zemlji i inozemstvu,

11. posredovanje u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu te isprava za lov, ribolov, ronjenje i drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turizma,

12. organiziranje i posredovanje u prodaji usluga nautičkog, seljačkog, zdravstvenog, kongresnog, športskog, lovnog i drugih oblika turizma,

13. organiziranje službe turističkih pratitelja, službe asistencije (u dolasku i odlasku iz mjesta turističke destinacije),

14. rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr. te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke (publikacije i sl.),

15. organizacija i pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima, te pružanje mjenjačkih usluga,

16. posredovanje u osiguranju putnika i prtljage.

(2) Putnička agencija može, osim usluga iz stavka 1. ovoga članka, pružati i druge slične usluge (iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila (rent-a-car), letjelica, plovnih objekata, čuvanje i održavanje plovnih objekata, usluge skipera i dr.).

2. VRSTE PUTNIČKIH AGENCIJA

Članak 11.

(1) Prema vrsti usluga koje pružaju putničke agencije su:

1. putnička agencija organizator putovanja i

2. putnička agencija posrednik.

(2) Ministar turizma propisat će minimalno-tehničke uvjete koje moraju ispunjavati putničke agencije iz stavka 1. ovoga članka i način na koji mogu pružati svoje usluge.

(3) Putnička agencija smije pružati samo one usluge za koje ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisom donesenim na temelju stavka 2. ovoga članka.

3. UVJETI ZA PRUŽANJE USLUGA PUTNIČKE AGENCIJE

Članak 12.

(1) Putnička agencija ne može započeti pružati usluge prije nego što pribavi rješenje nadležnog ureda prema sjedištu putničke agencije kojim se potvrđuje da udovoljava uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, nadležni ured utvrđuje rješenjem u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva,

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka, upisuje se u Upisnik putničke agencije koji vodi nadležni ured.

(4) Ministar turizma donijet će propis o obliku, sadržaju i načinu vođenja Upisnika iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Troškove postupka iz stavka 21. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 13.

(1) Zahtjev putničke agencije za izdavanje rješenja iz članka 12. ovoga Zakona sadrži:

1. tvrtku i sjedište putničke agencije,

2. rješenje o upisu u trgovački registar,

3. prijedlog vrste putničke agencije,

4. dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora,

5. podatke glede uređenja i opremljenosti poslovnog prostora i

6. podatke i dokaze o voditelju poslovnice sukladno ovom Zakonu ako putnička agencija pruža svoje usluge neposredno korisniku usluge.

(2) Zahtjev putničke agencije organizatora putovanja, pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i plan očekivanog prometa za razdoblje od tri godine ako putnička agencija započinje s radom.

Članak 14.

(1) Rješenje iz članka 12. ovoga Zakona sadrži:

1. tvrtku i sjedište putničke agencije,

2. vrstu putničke agencije i identifikacijski kod putničke agencije,

3. mjesto, ulicu i kućni broj poslovnice putničke agencije te

4. ime i prezime voditelja poslovnice i JMBG.

(2) Odredbe stavka 1. točke 3. i 4. ovoga članka ne odnose se na putničku agenciju koja svoje usluge ne pruža neposredno korisniku usluge.

(3) Svaku promjenu podataka iz stavka 1. ovoga članka putnička agencija dužna je prijaviti nadležnom uredu u roku od osam dana od dana nastale promjene.

(4) O promjeni podataka iz stavka 3. ovoga članka, nadležni ured donosi rješenje.

(5) Ministar turizma propisat će oblik i sadržaj identifikacijskog koda putničke agencije iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.

Članak 15.

(1) Vrsta putničke agencije može se promijeniti, ako su ispunjeni uvjeti propisani za drugu vrstu putničke agencije.

(2) Za promjenu vrste putničke agencije potrebno je nadležnom uredu podnijeti zahtjev iz članka 13. ovoga Zakona.

Članak 16.

Pored obveza propisanih člankom 4. ovoga Zakona, putnička agencija dužna je:

1. na ulazu u poslovni prostor putničke agencije izložiti natpisnu ploču na kojoj je istaknuta tvrtka putničke agencije,

2. na ulazu u poslovni prostor u kojem neposredno prodaje svoje usluge istaknuti radno vrijeme,

3. na zahtjev korisnika usluge izjasniti se o svojstvu u kojem nastupa i koliki joj je raspon ovlaštenja, ako zastupa druge putničke agencije,

4. u svim reklamnim i promidžbenim materijalima kao i u svim poslovnim dokumentima vidljivo naznačiti tvrtku i sjedište te identifikacijski kod putničke agencije,

4. čuvati, kao poslovnu tajnu, sve što je saznala o putniku i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome ne smije priopćiti: njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, kao ni imena njegovih suputnika,

6. putniku pružiti usluge utvrđene u ugovoru i na kvalitetan način,

7. ponuditi putniku i potrebno osiguranje od oz-
ljeda, bolesti, smrti i gubitka prtljage tijekom putovanja i boravka.

Članak 17.

Putnička agencija koja pruža usluge turističkog paket aranžmana, izletničkog programa ili transfera putnika dužna je koristiti prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani.

Članak 18.

(1) Putnička agencija je dužna prijevoz putnika obavljati vlastitim prijevoznim sredstvima ili prijevoznim sredstvima u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba koje su u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako prijevoz putnika nije moguće izvršiti sukladno stavku 1. ovoga članka, putnička agencija može za prijevoz putnika koristiti i prijevozno sredstvo u vlasništvu inozemnih pravnih i fizičkih osoba, ali uz prethodno odobrenje Ministarstva pomorstva, prometa i veza i Ministarstva turizma.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na prijevozna sredstva kojima se obavlja linijski prijevoz putnika.

Članak 19.

(1) Ako putnička agencija organizira grupna putovanja obvezna je tijekom cijelog putovanja osigurati najmanje jednog turističkog pratitelja, koji ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, za svaku grupu od 15 do 75 putnika.

(2) Ako putnička agencija ne raspolaže s turističkim pratiteljem iz stavka 1. ovoga članka, može osigurati stručnog djelatnika koji je osposobljen za rad u turističkoj djelatnosti.

(3) Za grupne posjete turističkim mjestima za koja je u programu predviđeno razgledavanje turističkog mjesta, putnička agencija obvezna je angažirati turističkog vodiča koji je ovlašten za pružanje usluga turističkog vodiča u tom turističkom mjestu.

Članak 20.

Putnička agencija obvezna je za svaki turistički paket aranžman, odnoso putovanje koje organizira izdati program, prospekt ili katalog kojeg treba putniku staviti na raspolaganje pri sklapanju ugovora o organiziranju putovanja ili korištenju drugih usluga, a koji sadrži:

- točan intinerer i opis puta, odnosno aranžmana,

- točan opis destinacije (kod boravka),

- opseg i standard svih usluga,

- vrstu prijevoznog sredstva i razred,

- ukupan broj dana i noćenja u turističkom paket aranžmanu,

- datum, vrijeme i mjesto polaska, odnosno povratka,

- cijenu aranžmana,

- cijenu fakultatitvnih usluga,

- uvjete prijave i otkaza te jamstva organizatora,

- ostale uvjete i podatke važne za putnika (klima, vrste valuta, cijepljenja, vize. i dr.).

4. POSLOVNICA

Članak 21.

(1) Putnička agencija koja neposredno pruža usluge putniku mora imati poslovni prostor (u daljnjem tekstu: poslovnicu).

(2) Usluge putničke agencije koje putnička agencija neprosredno pruža putnicima mogu se pružati samo u poslovnici ili na za to predviđenom mjestu u objektu smještaja gostiju.

(3) Poslovnica mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da prostor odgovara propisanim uvjetima za određenu vrstu putničke agencije,

2. da je zasebna poslovna cjelina u odnosu na druge poslovne prostore pravnih i fizičkih osoba koje posluju u istom objektu.

(4) Iznimno, od odredbe stavka 21. točke 2. ovoga članka poslovnica ne mora biti zasebna poslovna cjelina ako se taj prostor nalazi u objektima namijenjenim trgovačkim i bankarskim aktivnostima, u hotelima, u sajamskim prostorijama, na kolodvorima ili terminalima za javne usluge kopnenog, pomorskog ili zračnog prijevoza.

(5) Ministar turizma propisat će minimalne uvjete koje mora ispunjavati poslovnica za pojedinu vrstu putničke agencije.

5. VODITELJ POSLOVNICE

Članak 22.

(1) Putnička agencija koja neposredno prodaje turističke paket aranžmane i izletničke programe mora imati u svakoj poslovnici najmanje jednog zaposlenog voditelja poslovnice koji ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

(2) Voditelj poslovnice odgovoran je za rad u poslovnici sukladno ovom Zakonu.

Članak 23.

(1) Voditelj poslovnice treba ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da je državljanin Republike Hrvatske,

2. da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,

3. da je poslovno sposoban,

4. da ima najmanje srednju stručnu spremu,

5. da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan,

6. da ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i

7. da mu pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice - dok ta mjera traje.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke1. ovoga članka, voditelj poslovnice može biti i strani državljanin pod uvjetom da je dobio suglasnost Ministarstva turizma.

Članak 24.

Stručni ispit za voditelja poslovnice polaže se pred ispitnom komisijom koja se prema potrebi, a uz suglasnost Ministarstva turizma ustrojava pri odgovarajućem visokom učilištu.

Članak 25.

(1) Stručni ispit za voditelja poslovnice polaže se prema utvrđenom ispitnom programu.

(2) Ministar turizma propisat će ispitni program za voditelja poslovnice, sastav ispitne komisije, kao i način polaganja ispita.

(3) Ispitni program iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama".

(4) O položenom stručnom ispitu izdaje se uvjerenje.

6. JAMČEVINA ZA TURISTIČKI PAKET ARANŽMAN

Članak 26.

(1) Putnička agencija organizator putovanja mora svakom putniku osigurati korištenje uplaćenog turističkog paket aranžmana ili naknadu štete zbog nastalih troškova.

(2) Putnička agencija organizator putovanja dužna je za svaki turistički paket aranžman osigurati jamčevinu kod banke ili osiguravajućeg društva radi naknade putniku:

- plaćene cijene putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja putničke agencije iz stavka 1. ovoga članka izostanu usluge putovanja i

- troškova, koji su nastali zbog platne nemogućosti ili stečaja putničke agencije iz stavka .1. ovoga članka, za povratak putnika u mjesto polaska.

(3) Jamčevina se daje u obliku police osiguranja, gotovinskog pologa ili bankovne garancije i sl.

(4) Putnička agencija organizator putovanja nije odgovorna putniku za nastale štete iz stavka 2. ovoga članka ako:

- se utvrđeni propusti u neispunjavanju ugovorenih usluga pripisuju putniku,

- se nepredviđeni i neizbježni propusti pripisuju trećoj osobi koja nije sudjelovala u ostvarenju ugovorenih usluga,

- su propusti nastali djelovanjem više sile (na temelju nepredviđenih događaja na koje onaj tko se na njih poziva nema utjecaja i čije su pos-
ljedice neizbježne unatoč primjeni dužne brige u što se ne ubraja prebukiranje), ili nekim drugim događajem koje putnička agencija, odnosno pružatelj usluge nije mogao predvidjeti ili otkloniti unatoč dužnoj brizi.

(5) U slučajevima iz stavka 4. alineje 2. i 3. ovoga članka putnička agencija organizator putovanja mora voditi brigu o tome da pomogne putniku.

Članak 27.

Putnička agencija organizator putovanja, dužna je putniku prilikom uplate iznosa za turistički paket aranžman, izdati potvrdu o osiguranju jamčevine koja mu omogućava neposredno ostvarivanje prava za naknadu štete zbog nastalih troškova iz članka 26. stavka 2. ovoga zakona prema banci ili osiguravajućem društvu.

7. PRESTANAK PRUŽANJA USLUGA PUTNIČKE AGENCIJE

Članak 28.

(1) Putnička agencija prestaje pružati usluge:

1. odjavom poslovanja,

2. ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nisu ispunjeni uvjeti propisan ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima, a utvrđeni nedostadci nisu otklonjeni u zadanom roku,

3. ako nadležno tijelo državne uprave naknadno utvrdi da je rješenje iz članka 12. ovoga Zakona utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokazima,

4. radi utvrđene neaktivnosti putničke agencije koja je neprekidno trajala duže od jedne godine,

5. radi izricanja mjere zabrane pružanja usluga putničke agencije sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Ako putnička agencija u roku od godine dana od dana pravomoćnosti rješenja iz članka 12. ovoga Zakona ne započne pružati usluge, gubi pravo pružanja usluga prema tom rješenju.

(3) O prestanku pružanja usluga iz stavka 1. ovoga članka, nadležni ured donosi rješenje.

III. TURISTIČKI VODIČ, PRIJATELJ, ANIMATOR I ZASTUPNIK

1. TURISTIČKI VODIČ

Članak 29.

(1) Turistički vodič je građanin koji ima odobrenje iz članka 30. ovoga Zakona i koji pruža turistima usluge pokazivanja i stručnog objašnjavanja; prirodnih ljepota i rijetkosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja, te pojedinih mjesta i područja.

(2) Ne smatra se turističkim vodičem stručni djelatnik koji obavlja poslove vodiča na svom radnom mjestu kod pravne osobe unutar poslovnog prostora u kojem radi (muzej, galerija, nacionalni park i sl.), stručni djelatnik putničke agencije koji prati skupinu turista iz mjesta u mjesto, vodič u planinama i jamama, u lovu i ribolovu, kao i voditelj i pratitelj ekskurzije i izleta.

Članak 30.

(1) Za pružanje usluga turističkog vodiča turistički vodič mora imati odobrenje koje na njegov zahtjev izdaje nadležni ured na čijem području turistički vodič pruža uslugu.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdat će se turističkom vodiču ako ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je državljanin Republike Hrvatske,

2. da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,

3. da ima poslovnu sposobnost,

4. da ima najmanje srednju stručnu spremu i položen stručni ispit za turističkog vodiča,

5. da poznaje najmanje jedan strani jezik i

6. da mu pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova turističkog vodiča - dok ta mjera traje.

(3) Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. točke 3. i 6. ovoga članka pribavlja nadležni ured po službenoj dužnosti.

(4) Nadležni ured o odobrenju rješava rješenjem u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Članak 31.

Nadležni ured dostavit će odobrenje za pružanje usluga turističkog vodiča nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave, kao i nadležnoj turističkoj inspekciji.

Članak 32.

(1) Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča upisuje se u Upisnik turističkih vodiča koji vodi nadležni ured.

(2) Ministar turizma propisat će oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 33.

Rješenjem o odobrenju iz članka 30. ovoga Zakona, mora sadržavati:

1. ime i prezime turističkog vodiča, prebivalište i JMBG,

2. područje na kojem će pružati usluge,

3. stručnu spremu i datum kada je položio stručni ispit za turističkog vodiča,

4. strani jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča,

5. razdoblje u kojem pruža usluge, ako ih pruža sezonski.

Članak 34.

Stručni ispit za turističkog vodiča polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje ministar turizma.

Članak 35.

(1) Stručni ispit za turističkog vodiča polaže se prema utvrđenom ispitnom programu.

(2) Ministar turizma propisat će ispitni program za turističke vodiče, sastav ispitne komisije, kao i način polaganja ispita.

(3) Ispitni program iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama".

(4) Županijsko poglavarstvo i Poglavarstvo Grada Zagreba može propisati dopunski ispitni program za turističke vodiče koji će obavljati poslove na njenom području.

(5) O položenom stručnom ispitu izdaje se uvjerenje.

Članak 36.

(1) U slučaju značajnijih izmjena propisa i drugih uvjeta koji bi zahtijevali bitno drukčiji sadržaj ili način pružanja usluga turističkih vodiča ili u slučaju utvrđene potrebe obnavljanja njihovog znanja, može se obaviti provjeravanje stručnog znanja turističkih vodiča.

(2) Potrebe za provjeravanjem stručnog znanja turističkog vodiča iz stavka 1. ovoga članka, te način provjeravanja kao i druga pitanja u svezi s provjeravanjem stručnog znanja turističkih vodiča utvrđuje ministar turizma.

Članak 37.

Turistički vodič smije pružati usluge turističkog vodiča u skladu s izdatim uvjerenjem.

Članak 38.

Turistički vodič obvezan je pružati usluge vodiča savjesno i stručno te u skladu s odredbama ovoga Zakona, poslovnim običajima u turizmu, statutom i aktima udruge turističkih vodiča čiji je član.

Članak 39.

Putnička agencija i drugi korisnici usluga turističkog vodiča, ne smiju pružanje usluga turističkog vodiča povjeriti osobi koja ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

Članak 40.

(1) Istaknutim znanstvenicima i stručnjacima može se priznati svojstvo počasnog turističkog vodiča iz područja uže specijalnosti.

(2) Počasni turistički vodič može obavljati poslove vodiča samo povremeno.

(3) Svojstvo počasnog turističkog vodiča utvrđuje ministar turizma.

Članak 41.

(1) Turistički vodič, prilikom pružanja usluga turističkog vodiča, mora nositi na vidljivom mjestu iskaznicu turističkog vodiča kojom se utvrđuje njegovo svojstvo.

(2) Ministar turizma propisat će oblik i obrazac iskaznice turističkog vodiča, način njenog izavanja i uporabe.

Članak 42.

Turistički vodič naplaćuje naknadu za pruženu uslugu i naknadu troškova za rad prema cjeniku kojeg ovjerava nadležni ured.

Članak 43.

(1) Odobrenje za pružanje usluga turističkog vodiča prestaje važiti u sljedećim slučajevima:

1. odjavom turističkog vodiča, danom navedenim u odjavi danom podnošenja odjave nadležnom uredu,

2. ako nadležno tijelo uprave naknadno utvrdi da je izdano odobrenje utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokumentima,

3. ako turistički vodič pruža usluge protivno odredbi članka 38. ovoga Zakona.

(2) O prestanku odobrenja iz stavka 1. ovoga članka nadležni ured donosi rješenje i dostavlja ga nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave i nadležnoj turističkoj inspekciji.

2. TURISTIČKI PRATITELJ

Članak 44.

(1) Turistički pratitelj je građanin koji, osim uvjeta iz članka 30. stavka 2. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona, ima najmanje srednju stručnu spremu i položen ispit za turističkog prijatelja, a koji obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista, te daje turistima osnovna priopćenja o svrsi putovanja.

(2) Osobe koje imaju položen stručni ispit za turističkog vodiča oslobođene su obveze polaganja ispita za turističkog pratitelja.

Članak 45.

(1) Ispit za turističkog pratitelja polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje putnička agencija, a prema ispitnom programu kojeg utvrđuje ministar turizma.

(2) Ispitni program iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama".

(3) O položenom ispitu putnička agencija turističkom pratitelju izdaje uvjerenje.

Članak 46.

(1) Putnička agencija ne smije obavljanje poslova turističkog pratitelja povjeriti osobi koja ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

(2) Turistički pratitelj, prilikom pružanja usluga turističkog pratitelja, mora imati uvjerenje o položenom ispitu kojim se utvrđuje njegovo svojstvo.

3. TURISTIČKI ANIMATOR

Članak 47.

(1) Turistički animator je građanin koji ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka i koji planira i ostvaruje programe provođenja slobodnog vremena turista, a koji se odnose na športsko-rekreativne, zabavne i kulturno-duštvene sadržaje

(2) Turistički animator mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da ima poslovnu sposobnost,

2. da ima najmanje srednju stručnu spremu i položen stručni ispit za turističkog animatora,

3. da poznaje najmanje dva strana jezika.

Članak 48.

(1) Stručni ispit za turističkog animatora polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje ministar turizma.

(2) O položenom stručnom ispitu, turističkom animatoru izdaje se uvjerenje.

(3) Turistički animator, prilikom pružanja usluga turističkog animatora, mora imati uvjerenje o položenom ispitu kojim se utvrđuje njegovo svojstvo.

Članak 49.

(1) Ministar turizma propisat će ispitni program za turističke animatore, sastav ispitne komisije, kao i način polaganja stručnog ispita.

(2) Ispitni program iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama".

4. TURISTIČKI ZASTUPNIK

Članak 50.

(1) Turistički zastupnik je građanin koji zastupa domaćeg, odnosno stranog organizatora putovanja ili posrednika, u odredištima putovanja.

(2) Organizator putovanja, odnosno posrednik obvezan je pismeno izvijestiti davatelja usluga o turističkom zastupniku, njegovim ovlaštenjima i svim nastalim promjenama.

(3) Prije otpočinjanja obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka, turistički zastupnik obvezan je dostaviti ugovor o zastupanju Ministarstva turizma radi upisa u Upisnik ugovora o zastupanju.

(4) Upisnik ugovora o zastupanju vodi Ministarstvo turizma.

(5) Ministar turizma propisat će oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 51.

Ovlaštenja i poslovi turističkog zastupnika, poglavito, su:

1. štititi interese i prava putnika i organizatora putovanja, odnosno posrednika kod davatelja usluga,

2. pružati obavještenja i upute putnicima kod izvršenja programa putovanja i dodatnih usluga,

3. naručivati dodatne usluge u ime organizatora putovanja, odnosno posrednika prema dobivenim ovlaštenjima,

4. posredovati u pribavljanju dodatnih usluga za putnike (izleti, kulturne i športske priredbe i sl.),

5. obavljati i druge poslove potrebne za zaštitu interesa putnika i organizatora putovanja, odnosno posrednika.

IV. TURISTIČKE USLUGE U NAUTIČKOM, SELJAČKOM I DRUGIM OBLICIMA TURIZMA

1. TURISTIČKE USLUGE U NAUTIČKOM TURIZMU

Članak 52.

Nautički turizam je plovidba i boravak turista - nautičara na plovnim objektima (jahta, brodica i sl.), kao i boravak u lukama nautičkog turizma radi odmora i rekreacije.

Članak 53.

(1) Turističke usluge u nautičkom turizmu su:

1. iznajmljivanje prostora uz uređenu i djelomično ili potpuno zaštićenu obalu (u daljnjem tekstu: vez) za smještaj plovnih objekata i turista nautičara koji borave na njima,

2. iznajmljivanje plovnih objekata za odmor i rekreaciju (charter, crusing i sl.),

3. usluge skipera,

4. prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekata na vezu u moru i suhom vezu,

5. usluge snabdijevanja nautičara (vodom, gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima, opremom i sl.),

6. uređenje i pripremanje plovnih objekata,

7. davanje različitih informacija nautičarima (vremenska prognoza, nautički vodiči i sl.),

8. škole jedrenja, obuke za skipere i voditelje brodica,

9. druge usluge za potrebe nautičkog turizma.

(2) Ministar turizma može za pojedine usluge iz stavka 1. ovoga članka propisati minimalne uvjete i način njihovog pružanja.

Članak 54.

(1) Pojedine turističke usluge u nautičkom turizmu može pružati i građanin ako ispunjava propisane uvjete.

(2) Ministar turizma propisat će koje turističke usluge u nautičkom turizmu može pružati građanin, te uvjete i način na koji se mogu pružati.

Članak 55.

(1) Turističke usluge u nautičkom turizmu pružaju se, poglavito, u lukama nautičkog turizma i na plovnim objektima nautičkog turizma.

(2) Luka nautičkog turizma moraju ispunjavati propisane uvjete za pojedinu vrstu i kategoriju.

(3) Luke i plovni objekti nautičkog turizma razvrstavaju se u vrste, a pojedine vrste se kategoriziraju.

(4) Ministar turizma propisat će vrste i kategorije luka i plovnih objekata nautičkog turizma, minimalne uvjete koje moraju ispunjavati, kao i način kategorizacije luka nautičkog turizma.

Članak 56.

(1) Pravna ili fizička osoba iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona ne može započeti s pružanjem turističkih usluga u nautičkom turizmu, prije nego što od Ministarstva turizma, odnosno nadležnog ureda prema mjestu sjedišta luke nautičkog turizma, pribavi rješenje da je udovoljeno uvjetima iz propisa donijetog na temelju članka 55. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo turizma, na zahtjev pravne ili fizičke osobe utvrđuje rješenjem ispunjavanje uvjeta za kategoriju pojedine vrste odluke nautičkog turizma.

(3) Nadležni ured prema mjestu sjedišta luke nautičkog turizma, na zahtjev pravne ili fizičke osobe, utvrđuje rješenjem ispunjavanje minimalnih uvjeta za luke nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju.

(4) Troškove postupku iz stavka 2. i 3. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.

(5) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor.

Članak 57.

(1) Građanin je dužan za pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu pribaviti odobrenje. Odobrenje izdaje nadležni ured prema mjestu pružanja usluga.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdat će se građaninu koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je državljanin Republike Hrvatske,

2. da je poslovno sposoban,

3. da je vlasnik ili nositelj prava korištenja sredstava za pružanje usluga.

(3) Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. točke 2. ovoga članka nadležni ured pribavlja po službenoj dužnosti.

(4) Nadležni ured iz stavka 1. ovoga članka o odobrenju odlučuje rješenjem u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Članak 58.

(1) Rješenje o odobrenju iz članka 57. ovoga Zakona obvezno sadrži:

1. ime i prezime građanina, boravište i prebivalište i JMBG,

2. vrstu usluge koju će građanin pružiti i kapacitet,

3. mjesto gdje se usluga pruža,

4. naznaku da li se usluga pruža tijekom cijele godine ili samo sezonski.

(2) Nadležni ured iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona dostavit će rješenje iz stavka 1. ovoga članka turističkoj inspekciji tog ureda i ispostavi područnog ureda Porezne uprave u mjestu prebivališta građanina.

Članak 59.

(1) Rješenje o odobrenju iz članka 57. ovoga Zakona upisuje se u Upisnik odobrenja za pružanje usluga građana koji vodi nadležni ured iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Ministar turizma propisat će oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 60.

(1) Odobrenje iz članka 57. ovoga Zakona prestaje važiti:

1. odjavom građanina, danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona, ako je građanin u odjavi utvrdio datum unatrag.

2. ako građanin ne započne pružati usluge u roku od godine dana od dana pravomoćnosti rješenja o odobrenju.

3. ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zakonskom roku,

4. ako nadležno tijelo državne uprave naknadno utvrdi da je rješenje o odobrenju utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokazima.

(2) O prestanku važenja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka, nadležni ured iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona donosi rješenje i dostavlja ga nadležnoj ispostavi Područnog ureda porezne uprave u mjestu prebivališta građanina i nadležnoj turističkoj inspekciji.

2. TURISTIČKE USLUGE U SELJAČKOM TURIZMU

Članak 61.

Seljački turizam, u smislu ovoga Zakona je boravak turista u domaćinstvu, koje je organizirano kao turističko seljačko gospodarstvo (seljačko domaćinstvo) radi odmora i rekreacije:

Članak 62.

(1) Turističke usluge u seljačkom turizmu su: iznajmljivanje konja za jahanje, foto safari, branje plodina, berbe voća i povrća, ubiranje ljetine i druge usluge u seljačkim domaćinstvima.

(2) Turističke usluge iz stavka 1. ovoga članka može pružati član seljačkog domaćinstva koji ima rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

(3) Ministar turizma može za usluge iz stavka 1. ovoga članka propisati minimalne uvjete za njihovo pružanje.

3. TURISTIČKE USLUGE U OSTALIM OBLICIMA TURIZMA

Članak 63.

(1) Turističke usluge mogu se pružati i u zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma.

  1. Ministar turizma može za pojedine turističke usluge iz stavka 1. ovoga članka propisati minimalne uvjete i način za njihovo pružanje.

V. OSTALE TURISTIČKE USLUGE

Članak 64.

(1) Ostale turističke usluge u smislu ovoga Zakona su: iznajmljivanje sandolina, jedrilica, dasaka za jedrenje, bicikla na vodi, pribora i opreme za kupanje i skijanje na vodi, suncobrana i ležaljki i dr.

(2) Za pružanje usluga iz stavka 1. ovoga članka, pružatelj usluge obvezan je osigurati korisnike usluga od ozljeda i smrti.

(3) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može propisati tehničke uvjete, kao i mjesta za pružanje usluga iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 65.

(1) Usluge iz članka 64. ovoga Zakona mogu pružati i građani pod uvjetom da ukupna vrijednost sredstava kojima pružaju usluge ne može biti viša od 100.000 kuna.

(2) Za pružanje ostalih turističkih usluga građanina na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 57. do 60. ovoga Zakona.

VI. NADZOR

Članak 66.

(1) Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo turizma.

(2) Inspekcijske poslove u provedbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona o prvom stupnju obavljaju županijski uredi i ured Grada Zagreba nadležni za poslove turističke inspekcije, a u drugom stupnju Ministarstvo turizma.

(3) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba provode turistički inspektori i drugi inspektori, svaki u okviru svoje nadležnosti, sukladno posebnim propisima.

Članak 67.

(1) Ako poslovni prostor, uređaji ili oprema u kojem ili kojima se pružaju turističke usluge ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Zakonom i drugim propisima, turistički inspektor naredit će otklanjanje utvrđenih nedostataka, ako je nedostatke moguće otkloniti.

(2) Ako nedostaci i nepravilnosti iz stavka 1. ovoga Zakona ne budu otklonjeni u određenom roku, turistički inspektor zabranit će pružanje turističkih usluga, dok se ti nedostaci i nepravilnosti ne otklone.

(3) Ako putnička agencija pruža usluge one vrste putničke agencije za koje ne ispunjavaju propisane uvjete, turistički inspektor zabranit će pružanje usluga za koje putnička agencija ne ispunjava uvjete.

Članak 68.

(1) Ako putnička agencija koja pruža usluge turističkog paket aranžmana, izletničkog programa ili transfera putnika ne koristi prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani ili ugostite-
ljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani, turistički inspektor izreći će zabranu pružanja tih usluga putničkoj agenciji.

(2) Ako sredstva, kojima se pružaju turističke usluge ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Zakonom i drugim propisima, turistički inspektor izreći će zabranu korištenja navedenih sredstava.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 69.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba, ako:

1. organizira turistički paket aranžman za osobe koje nisu njeni članovi ili ako ga ne organizira samo povremeno i bez svrhe stjecanja dobiti ili ako ga oglašava izvan svojih sredstava obavijesti i priopćenja koja dobivaju članovi udruge ili ako za njegovu organizaciju ne koristi prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani ili ako turistički paket aranžman ne prijavi nadležnom uredu prema sjedištu udruge najkasnije tri dana prije početka putovanja (članak 6. i 7.).

2. naznaku "putnička agencija" ne koristi sukladno članku 9. ovoga Zakona,

3. pruža usluge iz članka 10. ovoga Zakona, a nije putnička agencija,

4. ne ispunjava propisane uvjete za pojedinu vrstu putničke agencije ili ne pruža usluge na propisani način, ili ako pruža usluge one vrste putničke agencije za koju ne ispunjava propisane uvjete (članak 11. stavak 2. i 3),

5. započne s pružanjem usluga putničke agencije prije nego što je pribavila rješenje nadležnog ureda da je udovoljeno uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na tremelju ovoga Zakona (članak 12. stavka 1.),

6. svaku promjenu podataka iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona ne prijavi nadležnom uredu u roku od osam dana od dana nastale promjene(članak 14. stavak 3.),

7. pruža usluge turističkog paket aranžmana, izletničkog programa ili transfera putnika, a ne koristi prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani (članak 17.),

8. prijevoz putnika ne obavlja vlastitim prijevoznim sredstvima ili prijevoznim sredstvima u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba koje su u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika, ili ako se u prijevozu putnika koristi prijevoznim sredstvima u vlasništvu inozemnih pravnih i fizičkih osoba, bez prethodno pribavljenog odobrenja Ministarstva pomorstva, prometa i veza i Ministarstva turizma (članak 18.),

9. neposredno pruža usluge putniku, a nema poslovnicu, ili poslovnica ne udovoljava propisanim uvjetima (članak 21.),

10. ne osigura korištenje uplaćenog turističkog paket aranžmana ili naknadu štete zbog nastalih troškova ili ne osigura jamčevinu za svaki turistički paket aranžman kod banke ili osiguravajućeg društva (članak 26. stavak 1. i 2.),

11. u slučajevima iz članka 26.stavka 4. alineje 2. i 3. ovoga članka ne vodi brigu o tome da pomogne putniku (članak 26. stavak 5.),

12. putniku prilikom uplate iznosa za turistički paket aranžman ne izda potvrdu o osiguranju jamčevine, koja mu omogućava neposredno ostvarenje prava za naknadu štete zbog nastalih troškova iz članka 26. stavka 2. ovoga Zakona prema banci ili osiguravajućem društvu (članak 27.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1. do 11. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. točke 12. ovoga članka kaznit će se i voditelj poslovnice novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. točke 8. ovoga članka, uz novčanu kaznu može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja prijevoznih sredstava kojima je prekršaj izvršen.

(5) Za prekršaj iz stavka 1. točke 1. do 11. ovoga članka, turistički inspektor može kazniti odgovornu osobu u pravnoj osobi na mjestu izvršenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

(6) Za prekršaje iz stavka 1. točke 12. ovoga članka, turistički inspektor može kazniti voditelja poslovnice na mjestu izvršenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

Članak 70.

(1) Novčanom kaznom od 3.500,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba, ako:

1. u obavljanju turističke djelatnosti ne posluje u skladu s običajima u turizmu (članak 4. stavak 2.),

2. ne objavi uvjete, sadržaj i cijenu svake pojedine usluge i ne pridržava se tih uvjeta, sadržaja i cijena (članak 4. stavak 1. točka 1.),

3. za svaku izvršenu uslugu, korisniku ne izda račun, kartu ili potvrdu s brojem kojom se potvrđuje primitak uplate ili ne čuva kopije tih dokumenata najmanje jednu godinu od dana njihovog izdavanja (članak 4. stavak 1. točka 2.),

4. u prostorijama gdje se prodaju usluge ne vodi knjigu žalbe ili je ne vodi u propisanom obliku, sadržaju i na propisani način ili u roku od 15 dana ne odgovori na svaki prigovor (članak 4. stavak 1. točka 3. i stavak 3.),

5. na ulazu u poslovni prostor ne izloži natpisnu ploču na kojoj je istaknuta tvrtka putničke agencije (članak 16. točka 1.),

6. na ulazu u poslovni prostor u kojem neposredno prodaje svoje usluge ne istakne radno vrijeme (članak 16. točka 2.),

7. na zahtjev korisnika usluga ne izjasni se o svojstvu u kojem nastupa i koji joj je obim ovlaštenja, ako zastupa druge putničke agencije (članak 16. točka 3.),

8. u svim reklamnim i promidžbenim materijalima, kao i svim poslovnim dokumentima vidljivo ne naznači tvrtku i sjedište te identifikacijski kod putničke agencije (članak 16. točka 4.),

9. ne čuva, kao poslovnu tajnu, sve što je saznala o putniku sukladno odredbi članka 16. točka 5. ovoga Zakona,

10. putniku ne pruži usluge utvrđene u ugovoru ili ih ne pruži na kvalitetan način (članak 16. točka 6.),

11. putniku ne ponudi i posebno osiguranje od ozljeda, bolesti, smrti i gubitka prtljage tijekom putovanja i boravka (članak 16. točka 7.),

12. prodaje turističke paket aranžmane i izletničke programe, a u poslovnici nema najmanje jednog zaposlenog voditelja poslovnice koji ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom (članak 22. stzavak 1.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1. do 11. ovoga članka kaznit će se i voditelj poslovnice novčanom kaznom od 2.500,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. točke 12. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.500,00 do 15.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1. do 11. ovoga članka, turistički inspektor može kazniti voditelja poslovnice na mjestu izvršenja prekršaja, novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. točke 12. ovoga članka, turistički inspektor može kazniti odgovornu osobu u pravnoj osobi na mjestu izvršenja prekršaja, novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna.

Članak 71.

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba, ako:

1. organizira grupna putovanja, a da tijekom cijelog putovanja ne osigura najmanje jednog turističkog pratitelja koji ispunjava propisane uvjete, za svaku grupu od 15 do 75 putnika, ili ako ne osigura stručnog djelatnika koji je osposobljen za rad u turističkoj djelatnosti, ukoliko ne raspolaže turističkim pratiteljem koji ispunjava propisane uvjete ili ako za grupne posjete turističkim mjestima za koja je u programu predviđeno razgledavanje turističkog mjesta ne angažira turističkog vodiča koji je ovlašten za pružanje usluga turističkog vodiča u tom turističkom mjestu (članak 19.),

2. za svaki turistički paket aranžman, odnosno putovanje koje organizira ne izda program, prospekt ili katalog sa saržajem iz alineja 1. do 10. članka 20. ovoga Zakona, ili ako prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja ili korištenja drugih usluga ne stavi na raspolaganje program, prospekt ili katalog (članak 20.),

3. pružanje usluga turističkog vodiča povjeri osobi koja ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom (članak 39.),

4. pismeno ne izvijesti davatelja usluga o turističkom zastupniku, njegovim ovlaštenjima i svim nastalim promjenama (članak 50. stavak 2.),

5. pruža turističke usluge u luci nautičkog turizma koja ne ispunjava propisane uvjete (članak 55. stavak 2.),

6. započne s pružanjem turističkih usluga u nautičkom turizmu prije nego što je pribavila rješenje sukladno članku 56. stavku 2. ovoga Zakona,

7. pojedine turističke usluge iz članka 63. stavka 1. ovoga Zakona ne pruža u skladu s propisanim uvjetima ili ih ne pruža na propisani način (članak 63. stavak 2.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. točke l., 2. i 3. ovoga članka, kaznit će se i voditelj poslovnice novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. točke 4., 5., 6. i 7. ovoga članka, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka, turistički inspektor može kazniti voditelja poslovnice na mjestu izvršenja prekršaja, novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. točke 4., 5., 6. i 7. ovoga članka, turistički inspektor može kazniti odgovornu osobu u pravnoj osobi na mjestu izvršenja prekršaja, novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 72.

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba, ako:

1. pruža usluge turističkog vodiča, a nema odobrenje iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona, ili ako ne pruža te usluge u skladu s izdatim uvjerenjem, ili ako prilikom pružanja tih usluga nema na vidljivom mjestu iskaznicu turističkog vodiča (članak 37. i članak 41. stvak 1.),

2. pruža usluge turističkog vodiča suprotno odredbi članka 38. ovoga Zakona,

3. naplaćuje naknadu za pruženu uslugu i naknadu troškova za rad prema cjeniku kojeg nije ovjerio nadležni ured (članak 42.),

4. pruža usluge turističkog pratitelja, a ne ispunjava uvjete iz članka 44. stavka 1. ovoga Zakona, ili prilikom pružanja usluga turističkog pratitelja, nema kod sebe, uvjerenje o položenom ispitu za turističkog pratitelja (članak 46. stavak 2.),

5. pruža usluge turističkog animatora, a ne ispunjava propisane uvjete (članak 47., stavak 2.),

6. prilikom pružanja usluga turističkog animatora nema kod sebe uvjerenje o položenom ispitu za turističkog animatora (članak 48. stavak 3.),

7. prije nego što otpočne obavljati poslove turističkog zastupnika ne dostavi ugovor o zastupanju Ministarstvu turizma radi upisa u Upisnik ugovora o zastupanju (članak 50. stavak 3.),

8. pojedine usluge u nautičkom turizmu ne pruža u skladu s propisanim uvjetima ili ih ne pruža na propisani način (članak 54. stavak 2.),

9. pruža turističke usluge u nautičkom turizmu bez odobrenja nadležnog ureda prema mjestu pružanja usluge (članak 57. stavak 1.),

10. turističke usluge u seljačkom turizmu pruža bez rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (članak 62. stavak 2.),

11. pružatelj ostalih turističkih usluga iz članka 64. stavak 1., ovoga Zakona ne osigura korisnike usluga od ozljeda i smrti ili ih ne pruža u skladu s propisanim uvjetima i na propisanom mjestu (članak 64. stavak 2. i 3.),

12. usluge iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona pruža protivno odredbi članka 65. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, turistički inspektor može kazniti fizičku osobu na mjesto izvršenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 750,00 kuna.

Članak 73.

Za prekršaje utvrđene člankom 69. i 70. ovoga Zakona počinjene drugi put u roku od dvije godine od pravomoćnosti rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se pravnoj ili fizičkoj osobi i zaštitna mjera zabrane obavljanja turističke djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do dvije godine.

Članak 74.

Za prekršaje utvrđene člankom 72. stavkom 1. točkom 2. i 3. ovoga Zakona počinjene drugi put u roku od dvije godine od pravomoćnosti rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se turističkom vodiču i zaštitna mjera zabrane pružanja usluge turističkog vodiča u trajanju od šest mjeseci do dvije godine.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE

ODREDBE

Članak 75.

(1) Postojeće pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge putničke agencije na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju s radom, ali su obvezne, u roku od jedne godine od dana primjene ovoga Zakona, uskladiti svoje poslovanje s odredbama članka 8. i 22. ovoga Zakona.

(2) Ako pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka ne usklade svoje poslovanje s odredbama članka 8. i 22. ovoga Zakona u navedenom roku, nadležni ured donijet će rješenje o zabrani pružanja usluga putničkoj agenciji.

Članak 76.

Osobe koje ne ispunjavaju uvjet propisan člankom 23. stavkom 1. točkom 6. ovoga Zakona mogu obavljati poslove voditelja poslovnice uz uvjet da u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona polože stručni ispit za voditelja poslovnice.

Članak 77.

Turistički vodiči obvezni su postojeće iskaznice zamijeniti novima, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu propisa iz članka 41. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 78.

Propise na osnovi ovlaštenja iz ovoga Zakona donijet će ministar turizma u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 79.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 78. ovoga Zakona, primjenjuju se propisi koji su doneseni za izvršenje Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj: 28/88, 38/88, 47/89., 16/90, 19/90., 25/93. i 44/93.), a odnose se na turističku djelatnost.

Članak 80.

Danom primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj: 28/88., 38/88., 47/89., 16/90., 25/93. i 44/93.).

Članak 81.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 31. prosinca 1996. godine.

Klasa: 334-08/95-01/01

Zagreb, 18. siječnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.