Zakon o Jadroliniji, Rijeka

NN 11/1996 (9.2.1996.), Zakon o Jadroliniji, Rijeka

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O JADROLINIJI, RIJEKA

Proglašavam Zakon o Jadroliniji, Rijeka, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 31. siječnja 1996.

Broj: 01-96-265/1

Zagreb, 6. veljače 1996.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O JADROLINIJI, RIJEKA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Javno poduzeće Jadrolinija p.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: JADROLINIJA) osnovano Zakonom o osnivanju Javnog poduzeća "Jadrolinija" p.o. Rijeka ("Narodne novine", br. 27/91.) preoblikuje se u društvo s vlastitom pravnom osobnošću (u daljnjem tekstu: Društvo).

(2) Na Društvo se, ukoliko ovim Zakonom nije drukčije propisano, primjenjuju propisi koji vrijede za društva s ograničenom odgovornošću.

(3) Tvrtka Društva je: Jadrolinija, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, Rijeka. Skraćena tvrtka je: Jadrolinija Rijeka. Društvo ima znak. Odluku o obliku i sadržaju znaka Društva donosi Skupština Društva.

(4) Sjedište Društva je u Rijeci.

(5) Predmet poslovanja Društva čine djelatnosti: linijski (redovni) pomorski prijevoz putnika i tereta. Statutom se može utvrditi da Društvo obavlja i druge djelatnosti.

(6) Društvo ima Statut, koji mora sadržavati odredbe o:

- podrobnom određenju djelatnosti Društva,

- iznosu temeljnog kapitala iz članka 2. ovoga Zakona,

- načinu izbora člana Nadzornog odbora kojeg biraju zaposlenici,

- osnovama unutarnje ustrojbe Društva,

- ovlastima i poslovima Uprave,

- vrijednosti zajma iznad koje Uprava, kad ga uzima ili daje, mora pribaviti suglasnost Nadzornog odbora,

- vrijednosti stvari ili prava koja čine dugotrajnu imovinu (stalna sredstva) za koje, kad se prodaju ili kupuju, Uprava mora pribaviti suglasnost Nadzornog odbora,

- izvješćivanju zaposlenih,

- suradnji sa sindikatom,

- unapređenju zaštite okoliša.

Članak 2.

(1) Bilančni iznos pozicije "A. KAPITAL REZERVE", izražen u valuti Republike Hrvatske, koji je prezentiran u bilanci JADROLINIJE na dan 31. 12. 1995. godine čini temeljni ulog s kojim Republika Hrvatska sudjeluje u temeljnom kapitalu Društva. Pravima, koja po toj osnovi pripadaju Republici Hrvatskoj, upravlja Skupština Društva.

(2) U imovinu Društva ulazi i vrijednost svih udjela i dionica, odnosno ulaganja u osnivanje pravnih osoba koja je do 31. 12. 1995. učinila JADROLINIJA ili njen pravni prednik društveno poduzeće Jadrolinija p.o. Rijeka.

Članak 3.

(1) Osnovna zadaća Društva je osigurati trajno i nesmetano obavljanje linijskog (redovnog) pomorskog prijevoza putnika i tereta u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama te provedba politike razvoja linijskog pomorskog prijevoza, kojeg kao dio strategije i politike gospodarskog razvoja Republike Hrvatske utvrđuje Sabor Republike Hrvatske.

(2) U obavljanju osnovne zadaće Društvo je dužno pravovremeno predlagati Red plovidbe kojeg odobrava ministar pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: ministar) na temelju propisa kojim će se unaprijed utvrditi uvjeti i način provedbe.

(3) Vlada Republike Hrvatske jedanput godišnje podnosi Saboru Republike Hrvatske izvješće o stanju pomorskog linijskog prijevoza putnika i tereta u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

Društvo obavlja pomorski prijevoz na temelju ponude i potražnje s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika na načelima unosnog poslovanja.

Članak 5.

(1) Na zahtjev ministra Društvo je dužno obavljati pomorski prijevoz i na linijama na kojima se od prihoda ne mogu pokriti ukupni troškovi prijevoza.

(2) Za obavljeni prijevoz na temelju odredbe stavka 1. ovoga članka Republika Hrvatska će, iz državnog proračuna za tekuću godinu, nadoknaditi Društvu razliku između ukupnih troškova prijevoza i ostvarenog prihoda.

(3) U postupku donošenja državnog proračuna ministar je dužan predočiti Vladi Republike Hrvatske plan linijskog prijevoza na linijama iz stavka 1. ovoga članka s ocjenom potrebnih sredstava za nastupajuću godinu.

Članak 6.

(1) Obavljanje pomorskog prijevoza na linijama Društva iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora ustupiti trećim osobama.

(2) Ugovorom između Društva i treće osobe kojoj se ustupa obavljanje pomorskog prijevoza utvrđuju se prava i obveze ugovorenih strana.

II. TIJELA DRUŠTVA

Članak 7.

Tijela Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

1. UPRAVA

Članak 8.

(1) Uprava Društva sastoji se od najmanje tri do najviše pet članova od kojih se jedan imenuje za predsjednika (direktor), a jedan za zamjenika predsjednika.

(2) Broj članova Uprave utvrđuje se Statutom.

(3) Članove Uprave imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od najviše pet godina na temelju javnog natječaja uz uvjete koje sam utvrdi. Iste osobe mogu se ponovno imenovati za člana Uprave.

(4) Članove Uprave mogu Nadzorni odbor ili Skupština opozvati i prije isteka roka na koji su imenovani. To nema utjecaja na pravo člana Uprave iz ugovora koji je on sklopio s Društvom.

Prava i obveze članova Uprave

Članak 9.

(1) Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika kako to zahtijeva dobrobit Društva poštujući interese vlasnika Društva i prava zaposlenika.

(2) Članovi Uprave moraju čuvati poslovnu tajnu.

(3) Članovi Uprave kad povrijede svoje obveze odgovaraju za štetu kao solidarni dužnici.

(4) U slučaju spora član Uprave mora dokazati da je postupao s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

(5) O poslovima za koje je, ovim Zakonom i Statutom Društva, propisano da podliježu davanju suglasnosti Nadzornog odbora Uprava može odlučiti uz suglasnot Nadzornog odbora.

Članak 10.

(1) Uprava zastupa Društvo neograničeno.

(2) Uprava može dati drugoj osobi prokuru uz suglasnost Nadzornog odbora.

(3) Pisanu punomoć za obavljanje određenih poslova, sklapanje pojedinih ugovora ili ugovora do određene vrijednosti daje Uprava samostalno u okviru svojih ovlasti u skladu sa propisima kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 11.

(1) Uprava mora najmanje jedanput tromjesečno izvijestiti Nadzorni odbor o poslovanju i financijskom položaju Društva putem pisanog izvješća, a u slučaju događaja od osobite važnosti, bez odgode.

(2) Uprava je dužna na traženje predsjednika Nadzornog odbora ili najmanje tri člana Nadzornog odbora dati izvješće o vođenju poslova Društva.

(3) Uprava dostavlja godišnje izvješće o poslovanju i godišnja financijska izvješća Nadzornom odboru i Skupštini.

2. NADZORNI ODBOR

Članak 12.

(1) Nadzorni odbor ima pet članova. Četiri člana imenuje i opoziva Skupština, a jednog člana biraju zaposlenici u Društvu.

(2) Statutom Društva propisat će se način predlaganja i izbora te opoziva člana Nadzornog odbora koje biraju zaposlenici u Društvu.

(3) Za članove Nadzornog odbora imenuju se prvenstveno stručnjaci iz područja pomorstva, gospodarstva, tehnike, financija i gospodarskog prava.

(4) Za članove Nadzornog odbora ne može se imenovati član Uprave kao ni zaposlenici u Društvu.

(5) Članovi Nadzornog odbora imenuju se na četiri godine, s tim da mogu biti ponovno imenovani ili birani.

(6) Članovi Nadzornog odbora moraju svoju dužnost obavljati na dobrobit Društva s obzirom na zadaće koje mu povjerava Zakon. Oni su odgovorni za svoje djelovanje, obvezni su postupiti po naredbi ili uputi koje daje ministar na temelju ovlasti iz ovoga Zakona.

(7) Članovi Nadzornog odbora koji povrijede svoje obveze, odgovaraju Duštvu za štetu kao solidarni dužnici.

(8) Opoziv iz stavka 1. ovoga članka Skupština nije obvezna obrazložiti.

(9) U slučaju spora, članovi Nadzornog odbora moraju dokazati da su u obavljanju svojih dužnosti postupali s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Članak 13.

(1) Član Nadzornog odbora može dati otkaz, kojeg u pisanom obliku predaje ministru.

(2) Imenovanom članu Nadzornog odbora prestaje mandat, ako postane član Uprave ili se zaposli u Društvu, a izabranom članu koji predstavlja zaposlenike kada ga zaposlenici opozovu.

(3) Na mjesto člana Nadzornog odbora, koji je dao otkaz ili je opozvan, mora se imenovati ili birati novi član u roku od 30 dana od dana otkaza ili opoziva.

(4) Imenovanje, izbor, opoziv i otkazi članova Nadzornog odbora objavljuju se u "Narodnim novinama".

(5) Članovima Nadzornog odbora pripada primjrena novčana nagrada za obavljanje njihovih dužnosti. Nagradu određuje Skupština.

(6) Članovi Nadzornog odbora imaju pravo i na naknadu učinjenih izdataka u svezi s obavljanjem svojih dužnosti.

Članak 14.

(1) Nadzorni odbor iz reda svojih imenovanih članova bira prdsjednika, a iz reda svih svojih članova zamjenika predsjednika.

(2) Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika kao i njihovi otkazi ili opoziv objavljuju se u "Narodnim novinama".

(3) Predsjednik Nadzornog odbora vodi sjednice, predstavlja Nadzorni odbor i zastupa ga prema Upravi. U slučaju njegove spriječenosti, predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje zamjenik.

Članak 15.

(1) Nadzorni odbor redovito zasjeda jedanput u tri mjeseca.

(2) Predsjednik Nadzornog odbora može sazvati izvanrednu sjednicu.

(3) Predsjednik mora bez odgađanja sazvati sjednicu na zahtjev ministra, dva člana Skupštine ili najmanje tri člana Nadzornog odbora ili Uprave uz navođenje razloga za saziv sjednice. Sjednica se mora održati u roku od sedam dana od dana sazivanja.

(4) Ako predsjednik ne sazove sjednicu u skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka, tražitelji mogu sazvati sjednicu navodeći razloge saziva.

(5) Nadzorni odbor pravovaljano raspravlja (ima kvorum) ako sjednici prisustvuje najmanje tri člana među kojima mora biti predsjednik ili njegov zamjenik.

(6) Zaključci se donose običnom većinom glasova. Kod neodlučnog ishoda glasovanja odlučuje glas predsjednika ili zamjenika kada predsjednik nije nazočan. Glasovanje je javno.

(7) O radu i zaključcima Nadzornog odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik ili njegov zamjenik kada zamjenjuje predsjednika.

(8) Predsjednik Nadzornog odbora mora, u roku od sedam dana od završetka sjednice Nadzornog odbora, dostaviti primjerak zapisnika članovima Skupštine.

Članak 16.

(1) Za pripremu odluka i suglasnosti koje daje kao i za nadzor provedbe svojih odluka i suglasnosti, Nadzorni odbor može iz svoje sredine osnivati pododbore. Poslovnikom Nadzornog odbora pobliže se uređuje broj pododbora, njihove zadaće i način donošenja zaključaka. Član Nadzornog odbora kojeg biraju zaposlenici ima pravo sudjelovati u radu svakog pododbora i ima pravo glasa.

(2) Na sjednicama Nadzornog odbora i njegovih pododbora mogu sudjelovati i članovi Uprave. Članovi Uprave obvezni su sudjelovati na sjednicama Nadzornog odbora, ako to traži predsjednik Nadzornog odbora.

Zadaci Nadzornog odbora

Članak 17

(1) Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva. Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu može koristiti pojedine svoje članove ili vanjske stručnjake.

(2) Nadzorni odbor daje suglasnost na:

a) planove razvoja i ulaganja u stalna sredstva Društva (investicije),

b) godišnji plan poslovanja, koji mora sadržavati i plan tijeka novca po mjesecima za tekuću godinu te značajne promjene navedenih planova,

c) uzimanje i davanje zajma iznad vrijednosti koja je određena Statutom Društva,

d) prodaju i kupnju stvari i prava koja čine dugotrajnu imovinu (stalna sredstva) iznad vrijednosti koja je određena Statutom Društva,

e) osnivanje društava kapitala, kupnju i prodaju udjela, odnosno dionica u temeljnom kapitalu drugih društava,

f) imenovanje prokurista od strane Uprave.

(3) Nadzorni odbor podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru, iz stavka 1. ovoga članka, za prethodnu godinu najkasnije mjesec dana od dana kada Uprava, sukladno članku 11. stavku 3. ovoga Zakona, dostavi Nadzornom odboru godišnja poslovna i financijska izvješća.

(4) Nadzorni odbor zastupa Društvo u pravnim sporovima Društva s Upravom Društva.

(5) U slučaju da Nadzorni odbor uskrati suglasnost Upravi na odluku o poslovima iz stavka 2. točke a) do f) ovoga članka, Uprava ima pravo tražiti od Skupštine da donese konačnu odluku.

(6) Nadzorni odbor uređuje primitke članova Uprave (plaće, sudjelovanje u dobiti, nadoknadi izdataka, plaćanja premija osiguranja, provizija i svih ostalih davanja).

3. SKUPŠTINA

Članak 18.

(1) Skupštinu Društva čine ministar pomorstva, prometa i veza u funkciji predsjednika i kao članovi ministar financija i ministar turizma.

(2) Skupština je ovlaštena:

a) donijeti Statut Društva,

b) odlučivati o mjerama za ispitivanje i nadzor poslovanja i izboru revizora financijskih izvješća Društva,

c) odobriti godišnja izvješća Uprave o poslovanju Društva i godišnje financijsko izvješće,

d) sukladno politici Vlade Republike Hrvatske dati nalog Društvu za obavljanje usluga za koje utvrđuje razliku do punog pokrića rashoda, koje se podmiruje iz državnog proračuna,

e) zahtijevati da joj Uprava pisano dostavi sve podatke o poslovanju i financijskom položaju Društva,

f) odlučiti o postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv Uprave ili Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može zastupati Uprava ni Nadzorni odbor.

(3) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Skupštine, odlučuje o korištenju dobiti Društva.

III. ZADACI MINISTRA

Članak 19.

(1) Ministar je ovlašten:

a) dati Društvu opće upute i smjernice u interesu ostvarivanja zadaća Društva iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona,

b) u slučaju štrajka u Društvu, odlukom utvrditi najnužnije odvijanje pomorskog prijevoza radi zaštite posebnih interesa Republike Hrvatske, drugih pravnih osoba ili građana ili građana na određenom području,

c) u izvanrednim okolnostima, prema vlastitoj prosudbi, dati tijelima Društva uputu koja obvezuje tijela Društva i ako pritom nastanu troškovi koji se ne mogu pripisati redovnom poslovanju Društva, ti se troškovi podmiruju iz državnog proračuna.

(2) Djelatnici koji obavljaju poslove i zadaće u provedbi odluke iz točke b) stavka 1. ovoga članka dužni su za vrijeme štrajka provoditi naloge koje daje predsjednik Uprave Društva (direktor). Djelatniku koji ne provede naloge predsjednika Uprave Društva prestaje radni odnos.

IV. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Trgovački Sud u Rijeci upisat će Društvo u trgovački registar.

(2) Prijavu za upis Društva u trgovački registar dužan je podnijeti ministar najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Uz prijavu ministar prilaže:

a) Statut Društva,

b) odluku o imenovanju članova Uprave,

c) popis članova Nadzornog odbora,

d) izjavu članova Uprave danu pred javnim bilježnikom da prihvaćaju imenovanje.

Članak 21.

(1) Skupština je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dužna donijeti Statut i imenovati četiri člana Nadzornog odbora Društva.

(2) Zaposlenici Društva dužni su u daljnjih 30 dana izabrati svoga člana u Nadzornom odboru Društva. Ukoliko zaposlenici to ne učine u tom roku, imenovani članovi Nadzornog odbora obnašat će sve dužnosti i prava Nadzornog odbora Društva do konačnog popunjenja.

Članak 22.

Do imenovanja članova Uprave Društva njihove funkcije u svojstvu vršitelja dužnosti obavljat će direktor JADROLINIJE.

Članak 23.

Ministar je dužan propis iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o osnivanju Javnog poduzeća "Jadrolinija" p.o. Rijeka ("Narodne novine", br. 27/91.).

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-01/95-01/08

Zagreb, 31. siječnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.