Odluka o prirezu na porez na dohodak

NN 11/1996 (9.2.1996.), Odluka o prirezu na porez na dohodak

GRADSKO VIJEĆE GRADA VELIKA GORICA

Na temelju Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 109/93, 95/94, 7/95 i 25/95), članka 46. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine 117/93) i članka 5. Odluke o ustrojstvu i djelovanju upravnih tijela Grada Velike Gorice, Gradsko vijeće Grada Velike Gorice, na svojoj 5. sjednici, održanoj 30. siječnja 1996., donijelo je

ODLUKU

O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK

Članak 1.

Prirez na porez na dohodak plaća se na proez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti i porez na dohodak od imovine i imovinskih prava.

Članak 2.

Vrste poreza na dohodak, obračun, način i rokovi plaćanja poreza na dohodak i oslobađanja plaćanja poreza na dohodak propisani su Zakonom o porezu na dohodak i primjenjuju se pri utvrđivanju prireza na porez na dohodak.

Članak 3.

Obveznik prireza na porez na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

Osnovica prireza na porez na dohodak je porez na dohodak.

Članak 4.

Prirez na porez na dohodak uvodi se primjenom koeficijenata prireza 1,30 na udio poreza na dohodak što pripada Gradu Velikoj Gorici.

Primjenom koeficijienata iz stavka 1. ovoga članka prirez na porez na dohodak plaća se po stopi 7,5%.

Članak 5.

Prirez na porez na dohodak od nesamostalnog rada uplaćuje se u korist proračuna Grada Velike Gorice.

Članak 6.

Pravne i fizičke osobe, banke i druge financijske institucije dužne su, na zahtjev ispostave porezne uprave Velike Gorice, dostaviti podatke, odnosno omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije zbog prikupljanja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza i prireza.

Članak 7.

Kada obveznik poreza i prireza na porez na dohodak dospjeli porez i prirez ne plati u propisanom roku porez i prirez se prisilno naplaćuju po odredbama o prisilnoj naplati poreza, prema Zakonu i porezu na dohodak.

Kod više plaćenog predujma poreza i prireza na porez na dohodak primjenjuju se odredbe o povratku iz Zakona o porezu na dohodak.

Članak 8.

Obračunavanje i plaćanje gradskih poreza i prireza na porez na dohodak nadziru i ovlašteni djelatnici ispostave porezne uprave Velike Gorice.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. veljače 1996. godine.

Odluka će se objaviti u Narodnim novinama i Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

Klasa: 013-03/96-01/02

Urbroj: 251-01-07/14-96/14

Velika Gorica, 30. siječnja 1996.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

Ivica Leder, dipl. inž. arh, v. r.