Pravilnik o radnoj knjižici

NN 14/1996 (21.2.1996.), Pravilnik o radnoj knjižici

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 223. stavka 2. Zakona o radu ("Narodne novine" 38/95, 54/92 i 65/95) i članka 39. stavka 1. točke 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" 75/93) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O RADNOJ KNJIŽICI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje sadržaj, postupak izdavanja, način upisivanja podataka, postupak zamjene i izdavanja novih radnih knjižica, način vođenja Registra izdanih radnih knjižica (u daljnjem tekstu: registar), te oblik, način izrade i prodaja radnih knjižica.

Članak 2.

(1) Radna knjižica pravokutnog je oblika veličine 105x145 mm, tvrdo ukoričena u korice tamno-plave boje.

(2) Radna knjižica sadrži 38 stranica, označenih rednim brojevima.

(3) Na prednjoj strani korica suho je utisnut grb Republike Hrvatske. Iznad grba suho je utisnut naziv: REPUBLIKA HRVATSKA. Ispod grba suho je utisnut naziv isprave: RADNA KNJIŽICA.

(4) Na unutarnjoj strani korica i na svakoj stranici radne knjižice papir je toniran u svjetlo-plavoj boji grbom Republike Hrvatske.

(5) Stranice radne knjižice su ucrtane crnom bojom prema Obrascu br. 1.

Članak 3.

(1) Radnu knjižicu izdaje županijski ured nadležan za poslove rada (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osobe koja zatraži izdavanje radne knjižice ili prema sjedištu poslodavca sa kojim osoba koja zatraži izdavanje radne knjižice sklapa ugovor o radu.

Članak 4.

(1) Radna knjižica može se izdati osobi koja je navršila 15 godina života na njen zahtjev.

(2) Zahtjev za izdavanje radne knjižice (u daljnjem tekstu: zahtjev) mora sadržavati slijedeće podatke:

1. ime i prezime, ime oca podnositelja zahtjeva, i prezime prije zaključenja braka,

2. dan, mjesec, godinu rođenja,

3. mjesto, općina, grad i država rođenja,

4. državljanstvo,

5. serijski i registarski broj, datum i mjesto izdavanja osobne isprave,

6. jedinstveni matični broj građana,

7. prebivalište odnosno boravište,

8. podatke o školskoj i stručnoj spremi.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka se podnosi na Obrascu br. 2.

Članak 5.

(1) Kada odlučuje o zahtjevu nadležno tijelo utvrdit će da li zahtjev sadržava podatke iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika, te da li su uz zahtjev priložene isprave potrebne za popunjavanje radne knjižice.

(2) Ako nadležno tijelo utvrdi da zahtjev nije valjano popunjen ili da nisu priložene potrebne isprave, pozvat će podnositelja zahtjeva da priloži odgovarajuće isprave i da zahtjev valjano popuni.

Članak 6.

(1) Nadležno tijelo vodi registar i abecedni imenik.

(2) Registar je knjiga tvrdog omota ovjerena pečatom nadležnog tijela, čije su stranice označene rednim brojevima.

(3) Stranice registra ucrtane su crnom bojom prema Obrascu br. 3.

(4) U registar osim podataka sadržanih u zahtjevu upisuju se i slijedeći podaci:

1. redni broj (ovaj se broj unosi u radnu knjižicu kao registarski broj)

2. serijski broj radne knjižice

3. dan, mjesec i godina izdavanja radne knjižice,

4. primjedbe.

Članak 7.

U radnu knjižicu upisuju se podaci iz zahtjeva i isprava koje je potrebno priložiti uz zahtjev.

Članak 8.

Nakon upisa podataka iz zahtjeva na zahtjevu se upisuje broj pod kojim je radna knjižica upisana u registar.

Članak 9.

U abecedni imenik upisuju se slijedeći podaci:

1. prezime i ime, ime oca i godina rođenja osobe kojoj je radna knjižica izdana,

2. registarski broj radne knjižice.

Članak 10.

Stranice 1. i 2. radne knjižice popunjavaju se na slijedeći način:

1. u rubriku "Registarski broj" upusuje se redni broj pod kojim je zahtjev uveden u registar;

2. u rubriku "Opasna isprava" upisuje se naziv isprave, serijski i registarski broj i mjesto i datum izdavanja;

3. u rubriku "Jedinstveni matični broj građana" upisuje se jedinstveni matični broj iz osobne isprave;

4. u rubriku "Ime, ime oca" upisuje se ime i ime oca podnositelja zahtjeva;

5. u rubriku "Prezime" upisuje se prezime podnositelja zahtjeva,

6. u rubriku "Prezime prije zaključenja braka" upisuje se prezime koje je podnositelj zahtjeva imao prije zaključenja braka;

7. u rubriku "Dan, mjesec i godina rođenja", upisuje se brojkom dan i godina rođenja, a mjesec slovima;

8. u rubriku "Mjesto rođenja, općina, grad" upisuje se mjesto i općina rođenja;

9. u rubriku "Država rođenja" upisuje se država u kojoj je podnositelj zahtjeva rođen;

10. u rubriku "Državljanstvo" upisuje se državljanstvo na temelju osobne isprave odnosno domovnice.

Članak 11.

Na stranicama 3. i 4. radne knjižice u rubriku "Završena škola, stručni ispit, tečaj i sl." upisuju se podaci o završenoj školi, stručnoj spremi, stručnom ispitu, tečaju i sl. iz isprave o obrazovanju, u izvorniku, prijepisu ili ovjerenom presliku, naziv izdavatelja, broj i dan izdavanja.

Članak 12.

(1) Na stranici 5. u rubriku "Broj očevidnika u mirovinskom i invalidskom osiguranju" upisuje se broj pod kojim je osiguranik uveden u očevidnik mirovinskog i invalidskog osiguranja.

(2) Ovaj podatak upisuje služba mirovinskog i invalidskog osiguranja prigodom prihvaćanja prijave osiguranika na mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Članak 13.

(1) Na stranicama od 6. do 21. u rubrici "Naziv i sjedište poslodavca odnosno osnova osiguranja" upisuje se:

1. naziv i sjedište poslodavca kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu;

_ ove podatke upisuje poslodavac _ pravna osoba kod kojeg je zaposlenik u radnom odnosu, a za zaposlenike zaposlene kod poslodavca _ fizičke osobe nadležna služba mirovinskog i invalidskog osiguranja.

2. osnova osiguranja za osobe koje nisu u radnom odnosu a osigurane su kao seljaci, ribari, obrtnici, osobe koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost i sl.;

_ ove podatke upisuje nadležna služba mirovinskog i invalidskog osiguranja.

3. produženo osiguranje i obavezno osiguranje prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju;

_ ove podatke upisuje nadležna služba mirovinskog i invalidskog osiguranja.

4. osnova osiguranja za nezaposlene osobe kojima je radni odnos prestao zbog stečaja ili likvidacije poslodavca;

_ ove podatke upisuje nadležna služba za zapošljavanje .

(2) U rubriku "Početak rada _ osiguranja" upisuje se dan zasnivanja radnog odnosa, ili dan priznanja svojstva osiguranika, ili dan priznanja određenog prava na osiguranje.

(3) U rubriku "Prestanak rada _ osiguranja" upisuje se dan prestanka radnog odnosa, ili dan prestanka svojstva osiguranika, ili dan isteka priznatog prava na osiguranje.

(4) U rubriku "Staž" upisuje se brojkama trajanje zaposlenja, ili svojstvo osiguranika, ili priznatog prava na osiguranje u godinama, mjesecima i danima.

(5) U rubriku "Potpis i pečat" potpisuje se osoba koja unosi podatke i stavlja pečat poslodavca odnosno službe ovlaštene za upis podataka.

Članak 14.

(1) Na stranicama od 22. do 25. u rubriku "Podaci o zaposlenju u inozemstvu" upisuju se ovi podaci: država, naziv i sjedište poslodavca, dan zasnivanja i prestanka radnog odnosa, trajanje zaposlenja, podaci o ispravi, izdavatelju, broj, datum i mjesto izdavanja.

(2) Podatke o zaposlenju u inozemstvu upisuje nadležna služba mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Članak 15.

Na stranici 26. u rubriku "Podaci o mirovanju prava za vrijeme trajanja radnog odnosa" upisuje se temelj opravdane odsutnosti za vrijeme koje prava zaposlenika miruju vrijeme trajanja odsutnosti, pečat i potpis osobe koja unosi podatke.

Članak 16.

(1) Na stranici 27. u rubrici "Podaci o priznatim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja" navodi se broj i datum rješenja, vrsta prava (tjelesno oštećenje i stupanj tjelesnog oštećenja u postocima, pravo na njegu i pomoć, pravo s temelja preostale radne sposobnosti, ostvareno pravo na mirovinu i sl.) i vrijeme utvrđivanja odnosno prestanka prava.

(2) Podatke o tome unosi nadležna služba mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Članak 17.

(1) Na stranicama 28. do 31. u rubriku "Podaci o utvrđenom mirovinskom stažu" upisuju se ovi podaci:

1. redni broj upisa;

2. broj i datum isprave ili rješenja o utvrđenom mirovinskom stažu;

3. naziv i sjedište poslodavca kod kojeg je ostvaren staž (u slučaju kada je staž utvrđen rješenjem ostvaren kod dva ili više različitih poslodavaca u tu rubriku upisuje se tekst "kod različitih poslodavaca");

4. vrsta staža (staž osiguranja u stvarnom trajanju, staž osiguranja s povećanim trajanjem, posebni staž u jednostrukom trajanju, posebni staž u dvostrukom trajanju i dokupljeni staž);

5. razdoblje i duljina trajanja staža;

6. potpis osobe ovlaštene za upis staža i pečat nadležne službe mirovinskog i invalidskog osiguranja;

(2) Ove podatke upisuje nadležna služba mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Članak 18.

Na stranicama 32. i 33. u rubrici "Podaci o evidentiranoj nezaposlenosti i naknadi za vrijeme nezaposlenosti" podatke o trajanju nezaposlenosti i visini novčane naknade upisuje nadležna služba za zapošljavanje.

Članak 19.

(1) Na stranicama 34. do 36. u rubriku "Bilješke" upisuju se podaci značajni za ostvarivanje određenih prava koji se ne mogu upisati u niti jednu rubriku u radnoj knjižici.

(2) U ovu rubriku upisuje se i promjena prezimena ili imena.

Članak 20.

(1) Staž osiguranja ostvaren preračunavanjem dužeg radnog vremena na sezonskim poslovima upisuje se u rubriku "Podaci o zaposlenju i stažu" na stranicama od 6. do 21. tako da će se upisati dan zasnivanja i prestanka radnog odnosa i ostvareni staž osiguranja, a uz te podatke stavit će se napomena "Vidi na stranici 34. do 36.", koja upućuje na poseban upis staža osiguranja u rubrici "Bilješke". Na tim stranicama treba navesti podatke o radnom vremenu i preračunatom dužem radnom vremenu u staž osiguranja.

(2) Ovaj staž upisuje poslodavac kod kojeg je zaposlenik radio na sezonskim poslovima ili na poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.

Članak 21.

(1) Podaci se u radnu knjižicu upisuju crnilom i tiskanim slovima.

(2) Pogrešni upisi u knjižicu precrtavaju se tako da se precrtani upisi mogu pročitati.

(3) Precrtani upis ovjerava ovlaštena osoba potpisom i pečatom.

Članak 22.

(1) Nadležno tijelo uručuje radnu knjižicu i predaje isprave priložene uz zahtjev podnositelju zahtjeva.

(2) Podnositelj zahtjeva primitak radne knjižice i isprava potvrđuje potpisom u registru.

(3) Radna knjižica koja nije valjano popunjena zamjenjuje se novom na teret nadležnog tijela.

Članak 23.

(1) Na zahtjev osobe u čijoj se radnoj knjižici ne mogu vršiti daljnji upisi jer su sve njezine stranice i rubrike popunjene ili je radna knjižica izgubljena ili u toj mjeri oštećena da se u njoj upisani podaci više ne mogu čitati, izdaje se nova radna knjižica.

(2) Uz zahtjev za izdavanje nove radne knjižice prilaže se:

_ stara radna knjižica kojoj su stranice popunjene ili je oštećena, ili potvrda o izvršenoj uplati za objavu oglasa o gubitku radne knjižice u "Narodnim novinama"

(3) Na postupak izdavanja nove radne knjižice iz stavka 1. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 3. do 22. ovoga Pravilnika.

Članak 24.

Ako tijekom trajanja radnog odnosa zaposlenik umre u radnu knjižicu upisuje se dan prestanka radnog odnosa i trajanje zaposlenja, a potom se radna knjižica predaje jednom od članova uže obitelji, a ako ih nema, nadležnom tijelu prema sjedištu poslodavca.

Članak 25.

Radne knjižice tiska i prodaje Javno poduzeće "Narodne novine".

Članak 26.

(1) Radne knjižice izdane po dosadašnjim propisima ne zamjenjuju se osim u slučajevima iz članka 23. ovog Pravilnika.

(2) Radnim knjižicama iz stavka 1. ovog članka smatraju se i radne knjižice izdane na području republika bivše SFRJ prije 8. listopada 1991. godine.

Članak 27.

Obrasci br. 1, 2 i 3 s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 28.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti "Uputa o radnoj knjižici" ("Narodne novine" br. 9/91).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 112-07/96-01/03 Urbroj: 524-02-96-6 Zagreb, 13. veljače 1996.

Ministar rada i socijalne skrbi Joso Škara, v. r.